WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Antagningsgrunder 2019

Sammandrag av högskolornas poängsättning av betyg och urvalsprov. 

För utförligare information gå till högskolornas webbsidor eller ansökningsportalen www.studieinfo.fi  

UNIVERSITETEN I FINLAND

Åbo Akademi www.abo.fi

För varje skrivet studentprov ges grundpoäng enligt nedanstående skala. 

Vitsord

lång

kort

Laudatur

7

5

Eximia cum laude approbatur

6

4

Magna cum laude approbatur

5

3

Cum laude approbatur

4

2

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

2

0

 

Tilläggspoäng ges för studentexamensprov som är centrala för de olika utbildningarna. Åbo Akademi ger inte längre poäng för den utbildning som prioriterats högst i gemensam högskoleansökan 2019.

Pedagogiska fakulteten ger poäng för fyra ämnen: modersmålet, matematik kort/lång, ett realämne, ett språk. Maximalt 123,9 poäng enligt denna skala: https://www.abo.fi/initialpoang-antagning-till-lararutbildningslinje/

Utbildningslinjen för språk: Antagningen till utbildningslinjen för språk sker till utbildningen som helhet. I samband med ansökan till utbildningslinjen för språk ska den sökande välja maximalt 2 ämnen som den sökande önskar som huvudämne. Sökande skriver urvalsprov för alla dessa språk.

Tilldelning av huvudämne. Huvudämnet tilldelas till de sökande som antas i samband med antagningsbeskedet. Vid tilldelningen av huvudämne tas i beaktande sökandes grundpoäng enligt den gemensamma skalan för Åbo Akademi ovan, tilläggspoäng samt urvalsprovspoäng från respektive ämnesspecifikt urvalsprov (maximalt två) som den sökande deltagit i. Tilläggspoäng: modersmålsprovet ger max 7 poäng. Urvalsprov: max 60 poäng. per prov. Ämneslärarinriktningen: Antagna till utbildningslinjen för språk som valt ämneslärarinriktning i samband med ansökan kallas till lärarlämplighetsprov som hålls i augusti/september 2019 i Åbo.

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: Huvudämne kan vara filosofi, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap musikvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik eller religionsvetenskap. Tilläggspoäng: vitsordet i modersmålsprovet (Max 7 poäng). Urvalsprovet ger max 80 poäng. Urvalsprovet består av en gemensam del (1 fråga) och ämnesspecifika delar (1-2 frågor per ämne). Sökande skriver högst tre ämnesspecifika delar, för samma ämnen som valts i samband med ansökan. På ansökningsblanketten kan sökande välja ämneslärarinriktningen.

Logopedi: Grundpoäng enligt Åbo Akademis gemensamma skala. Tilläggspoäng enligt den gemensamma skalan för två av följande studentexamensprov: realprovet i psykologi,realprovet i biologi eller provet i matematik (de två bästa väljs, sammanlagt max. 14 poäng. Urvalsprovspoäng (max. 80 poäng). Skriftligt urvalsprov på basen av given litteratur och uppgifter som mäter logisk slutledningsförmåga, som man inte kan förbereda sig till. Dessa uppgifter kan t.ex. basera sig på analys av en engelskspråkig text som delas ut i samband med urvalsprovet. Sammanlagt 27 personer kallas därefter till en intervju som bedömer sökandes lämplighet för studier. Hälften av dessa väljs ut på basen av betyg och urvalsprov och hälften enbart på basen av urvalsprovet. 15 personer antas till utbildningen.

Psykologi: Grundpoäng enligt den gemensamma skalan och maximalt 7 poäng för vitsordet i realprovet i psykologi.  Urvalsprov max. 40 poäng. Sammanlagt 38 personer kallas till lämplighetsbedömning (intervju- och samtalssituation). 19 personer välj till lämplighetsbedömning på basen av betygspoäng och urvalsprovspoäng. 19 personer väljs därutöver till lämplighetsbedömning enbart på basen av urvalsprovspoäng. Sammanlagt 20studerande antas till linjen.

Utbildningslinjen för socialvetenskaper i Vasa: Linjen leder till en politices kandidatexamen som i sin tur ger behörighet för fortsatta studier på magisternivå i någon av inriktningarna socialpolitik eller utvecklingspsykologi. Urvalsprovet består av två skeden: skriftligt prov och intervju. Sökande kallas till intervju på basis av rangordning enligt den sammanlagda poängsumman av betygspoäng (i enlighet med Åbo Akademis gemensamma skala) och poäng för det skriftliga urvalsprovet (maximalt 50 poäng). Intervjun kan ge max. 50 poäng.

Naturvetenskaper: Antagningen till utbildningslinjen för naturvetenskaper sker till utbildningen som helhet. De som antas till utbildningslinjen för naturvetenskaper väljer huvudämne senare. Till utbildningslinjen söker man på basis av studentbetyg och urvalsprov. Tilläggspoäng: Inom utbildningslinjen för naturvetenskaper ges, förutom grundpoäng för studentbetyg, även tilläggspoäng för realproven i fysik, geografi och kemi (max.7 poäng för varje skrivet prov), samt:

 • max. 14 poäng för studentexamensbetyget i lång matematik
 • max. 7 poäng för studentbetyget i modersmålet
 • Urvalsprovet ger max 40 poäng.

Det finns TVÅ urvalsprov till utbildningslinjen: ett i geologi och mineralogi och ett i naturvetenskaper (fysik/kemi/matematik). Om du är intresserad av fysik, kemi eller matematik skriver du det gemensamma urvalsprovet i naturvetenskaper, men om du är intresserad av geologi och mineralogi skriver du det ämnets urvalsprov. Du kan också skriva bägge urvalsproven ifall båda alternativen intresserar. Ämneslärarinriktningen (med huvudämnet matematik, kemi eller fysik): ansökan till utbildningslinjen för naturvetenskaper. Uppge på ansökningsblanketten intresse för ämneslärarutbildningen. I början av studierna utförs ett lärarlämplighetsprov som avgör ifall man kan inleda ämneslärarstudierna.

Utbildningslinjen för biovetenskaper: Antagningen till utbildningslinjen för biovetenskaper i sker till huvudämnena cell- och molekylär biovetenskap och miljö- och marinbiologi. Tilläggspoäng för ämnena biologi, fysik, geografi och kemi. Varje realprovrealprov ger tilläggspoäng enligt en skild skala. Modersmålsprovet och matematik (kort/lång) ger också tilläggspoäng. Urvalsprovet kan ge max 120 poäng. Urvalsprovet består av en gemensam del (40 poäng) och en ämnesspecifik del (80 poäng). Det finns två ämnesspecifika delar; en cell och molekylär biovetenskap och en i miljö- och marinbiologi. Den sökande kan skriva de båda ämnesspecifika delarna eftersom det är möjligt att inom utbildningslinjen för biovetenskap ange intresse för både cell och molekylär biovetenskap och miljö- och marinbiologi. Ämneslärarlinjen: Antagningen till utbildningslinjen för ämneslärare förutsätter ett godkänt lämplighetsprov. Utbildningslinjen för ämneslärare väljs i samband med ansökan till utbildningslinjen för biovetenskaper.

Klasslärare, lärare inom småbarnspedagogik, ÅA och HU

Speciallärare, lärare inom språkbad, slöjdvetenskap och hushållsvetenskap, Åbo Akademi i Vasa 

Det första steget i antagningen till lärarutbildning utgår från poängen för studentexamen. Kallelsen till lämplighetsprovet skickas per e-post senast i slutet av maj. Till lämplighetsprovet kallas minst två gånger så många sökande som antalet som kommer att antas. Lämplighetsprovet är en styrd gruppdiskussion eller en individuell intervju, eller en kombination av båda. Varje sökande genomför hela lämplighetsprovet på samma dag. Tidpunkten meddelas i e-postkallelsen. Helsingfors universitet och Åbo Akademi samarbetar i fråga om antagningen till svenskspråkiga ansökningsobjekt inom lärarutbildningen med antagning i två steg. I antagningssamarbetet deltar följande ansökningsobjekt: Helsingfors universitet: lärare inom småbarnspedagogik och klasslärare. Åbo Akademi: utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik; utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad; utbildningslinjen för klasslärare; utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad; utbildningslinjen för speciallärare; utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

De som kallas till lämplighetsprovet som är gemensamt för flera utbildningar deltar i lämplighetsprovet endast en gång och poängtalet i provet beaktas i antagningen till alla de utbildningar vars lämplighetsprov den sökande fått kallelse till. Den sökande genomför lämplighetsprovet vid det universitet som hen har prioriterat högst och som hen har blivit kallad till. 

Farmaceututbildningen: Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt av Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Urvalsprovet ordnas samtidigt vid dessa universitet. Man kan bli antagen endast till det universitet, till vars utbildningsprogram man har sökt. Tilläggspoäng för studentexamensbetyg: Inom utbildningslinjen för farmaci ges, förutom grundpoängen för betyg, även tilläggspoäng för studentexamensbetyg för proven i två av av studentproven i  biologi, kemi, hälsokunskap, psykologi, fysik. De två bästa av dessa realprov beaktas!
Urvalsprovet består av en kemidel (gymnasiets kurser) och ett ämnesprov. Kemidelen ger högst 25 poäng och ämnesdelen högst 35 poäng. Provet ger alltså totalt max. 60 poäng.

Rättsnotarie (ÅA, treårig): Till utbildningslinjen för rättsnotarie söker man på basis av betyg och obligatoriskt urvalsprov. Urvalsprovet ger max 100 poäng.  Den som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi och vill fortsätta studera till juris magister måste söka in till en juridisk fakultet vid ett annat universitet. T.ex. juridiska fakulteten vid Åbo universitet fastslår årligen en kvot för antagning av studerande som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. I regel har kvoten räckt till men det är dock alltid frågan om en antagningsprocess där utgången inte är given.

Handelshögskolan vid Åbo Akademi:  Ekonomiutbildningarna i Finland har gemensam antagning och godkänner varandras urvalsprov. Man kan bli antagen på basen av sitt studentexamensbetyg. 60% av nya studerande antas på basen av betygspoäng enligt det nationella samarbetet för ekonomutbildningarnas antagning. Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen. Den som inte blir antagen på basen av studentbetyget deltar i urvalsprov: https://www.hanken.fi/sv/studier/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning/betygsantagning.

Utbildning för samhällsvetenskaper (Åbo): De som antas till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) väljer huvudämne under det första studieåret. Inom utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) ges, förutom grundpoängen, även tilläggspoäng  för vissa prov: modersmål, samhällslära och antingen matematik eller historia (dessa ger max. 3,5 tilläggspoäng/prov). Maximiantal tilläggspoäng för studentexamensbetyg är således 10,5 poäng. Urvalsprovet kan ge max 100 poäng. Urvalsprovet består av artiklar. Frågor från alla artiklar ska besvaras. Dessutom kommer urvalsprovet att bestå av materialbaserade uppgifter, där materialet fås på urvalsprovstillfället. Urvalsprovet är uppgjort så att svaren ges t.ex. i form av verbala beskrivningar eller val mellan olika svarsalternativ. Dessutom kan frågor komma som bygger på allmänbildning och kunskap om dagsaktualiteter.

Utbildning för samhällsvetenskaper (ÅA, Vasa): Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) med huvudämnet statskunskap med masskommunikation söker man enbart på basis av betyg. De sökande rangordnas i fallande poängordning. Lärarlämplighetsintervju för studerande som valt utbildningen för ämneslärare i samhällslära. Antagna till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa), som valt utbildningen för ämneslärare i samhällslära i samband med ansökan, kommer dessutom att kallas till en lärarlämplighetsintervju som hålls i augusti/september. Antagningen till utbildningen för ämneslärare i samhällslära förutsätter att man godkänns i lärarlämplighetsintervjun.

Utbildningslinjen för informationsteknologi: Inom utbildningslinjen för informationsteknologi finns två huvudämnen: datateknik och datavetenskap. Sökande antas till huvudämnet. Vid huvudämnet datateknik blir du teknologie kandidat (180 sp) och därefter diplomingenjör (120 sp). Vid huvudämnet datavetenskap blir du kandidat i naturvetenskaper (180 sp) och därefter filosofie magister (120 sp).

IT/Datavetenskap.

Till ämnet datavetenskap inom utbildningslinjen för informationsteknologi antas man endera på basis av studentexamensbetyg eller urvalsprov. De sökande rangordnas i fallande poängordning på basis av poängen från betyget eller urvalsprovet. 55% av de som antas antas på basis av sina betygspoäng, 45% antas på basis av sina urvalsprovspoäng. Förutom grundpoäng ges tilläggspoäng för studentproven i lång matematik och modersmålet. 

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas i samarbete med Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Urvalsprovet i datavetenskap innehåller tre uppgifter. Den sökande ska välja två uppgifter att svara på. Man kan få 25 poäng för vardera uppgiften. Man kan få högst 50 poäng i urvalsprovet.

IT/Datateknik och Kemi- och processteknik. Gemensamma DI-antagningen.  Diplomingenjörsutbildningarna vid Åbo Akademi, Aalto, Tammerfors, Villmanstrand, Uleåborg och Vasa deltar i en gemensam antagning. Man kan söka till 6 olika DI-utbildningar i prioritetsordning, men man kan bara få en plats.
Förändring i urvalsprovet 2019: Ett urvalsprov med två moduler: en obligatorisk matematik modul och en modul med valfria uppgifter (fysik, kemi samt uppgifter 
som mäter teknikbranschens kreativa problemlösningsförmåga). Vid samma poäng rangordnas sökande enligt poängtalet som sökande fått i matematikmodulen. Mera info finns på dia.fi: https://dia.fi/hemsida/antagningen-foernyas/foernyelser-i-diplomingenjoersutbildningarna/2019-de-gamla-urvalsproven-ersaetts-med-ett-nytt-urvalsprov/ 


Universiteten antar högst 50% av de studerande på basis av enbart begynnelsepoäng, utan urvalsprov. Antagning på basis av betyg gäller de sökande som avlägger studentexamen senast våren 2019 och har avlagt studentexamensprovet i lång matematik med godkänt vitsord. Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller endast de sökande som har minst vitsordet magna i lång matematik på studentbetyget eller som har avlagt lång matematik i studentexamen och har minst cum laude i ämnesrealen i fysik eller kemi (Åbo Akademi). Universiteten kan för de olika ansökningsalternativ ställa minimikrav på vitsordet i matematik, fysik eller kemi eller i en kombination av dessa ämnen för att få delta i antagningen på basis av enbart betyg (Aalto). Sökande kan antas på basis av sina begynnelsepoäng till sitt första ansökningsalternativ. Sökandena rangordnas enligt begynnelsepoängen. Om flera sökande har samma poängantal, avgörs placeringen av de sökandes poäng i provet i lång matematik i studentexamen. Poäng ges för studentbetyget enligt nedanstående tabell. Om den sökande inte blir antagen på basis av betyget, deltar han eller hon i urvalsproven för alla sina ansökningsalternativ. 

De som godkänns i betygsantagningen kan alltså inte delta i urvalsproven, inte ens i urvalsproven för arkitektur. 

På basis av begynnelsepoäng (max 28) och provpoäng (max 40) antas 70 procent av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg.

Bland nedanstående ämnen i studentexamen beaktas 5 prov så att den sammanlagda poängsumman blir den förmånligaste för den sökande. Max 26 poäng.

Vitsord

A

B

C

M

E

L

Matematik, lång

2

3

4

5

6

7

Ämnesreal fysik och kemi

 

1

2

3

4

5

Biologi

 

 

1

2

3

4

Modersmålet och S2

 

1

2

3

4

5

Ämnesrealen övriga ämnen  

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

Andra inhemska språket,långt

 

 

1

2

3

4

Främmande språk, långt

 

 

1

2

3

4

Andra inhemska språket, medellångt

 

 

 

 

1

2

Främmande språk, kort

 

 

 

 

1

2

 

På basis av enbart poängen i urvalsprovet antas 30 procent av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg. Antagningen baserar sig på enbart provpoäng, och det maximala antalet poäng är 36. Den sökande ska uppnå minst 6/18 poäng i matematikdelen.

 Aalto universitetet www.aalto.fi 

Högskolan för teknikvetenskaper (diplomingenjör)

Urvalet, se ovan samt www.dia.fi

Högskolan för konst, design och arkitektur 

Vid Aalto universitetet kan man även studera arkitektur, filmkonst, scenografi, media, design och konst.  

Antagningen till arkitektutbildningen sker i tre faser. De som klarar förhandsuppgifterna går vidare till provet i arkitekturmatematik. De som blir godkända i matematikprovet får delta i tecknings- och planeringsproven. Aalto deltar i den gemensamma arkitektantagningen tillsammans med universiteten i Tammerfors och Uleåborg. Sökande kan ansöka till alla utbildningar i prioritetsordning.

Prov för ansökningsalternativen i arkitektur (www.dia.fi)

• Förhandsuppgifter
• Matematik
• Tecknings- och planeringsprov

Prov för ansökningsalternativet i landskapsarkitektur

• Förhandsuppgifter
• Matematik
• Tecknings- och planeringsprov
• Prov i naturvetenskap

Till ansökningsalternativen för arkitektur och landskapsarkitektur väljs 75 procent av de nya studerandena på basis av begynnelse- och provpoäng. Resten antas på basen av endast provpoäng. Fem studentexamensämnen ger poäng. Lång matematik, modersmål, långa språk och realämnen betonas. Högst 12  poäng för studentbetyget. Arkitektmatematikprovet kan ge 3 poäng och tecknings- och planeringsprovet 15 poäng. 

Du kan endast ansöka till ett ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen vid Aalto-universitetet. I ansökningsalternativet bildkonstpedagogik kan sökande 4 få poäng för vitsordet 4 eller 5 i bildkonst-  eller mediadiplomet samt poäng för studentprovet i modersmål.  Urvalsprovsuppgifterna beaktar konstnärlig begåvning, motivation och utvecklingsduglighet. Begåvningen och lämpligheten för branschen som uppvisas i urvalsprovet är avgörande vid studerandeurvalet.

2020: Tröskelkriterier för arkitektur

 • För att uppfylla tröskelkriteriet ska du ha avklarat provet i lång matematik med minst vitsordet C eller provet i kort matematik med minst vitsordet E
 • Om du uppfyller något av dessa kriterier behöver du inte delta i matematikprovet.
 • Den gallring som tidigare gjorts på basis av matematikprovet inför tecknings- och planeringsprovet slopas. Matematikprovet ordnas i samband med tecknings- och planeringsprovet för de sökande som ska visa sina kunskaper i matematik genom att delta i provet.

Helsingfors universitet www.helsinki.fi/universitetet/  

Förutom de fakultet som finns vid ÅA, finns vid HU: juridiska-, medicinska-, veterinärmedicinska- och agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, samt soc&kom som är en fristående svensk enhet.

Juridiska fakulteten (Vasa och Helsingfors):

Studerande antas till fyra separata ansökningsobjekt: den finskspråkiga utbildningen i Helsingfors, den svenskspråkiga utbildningen i Helsingfors, den finskspråkiga utbildningen i Vasa och den svenskspråkiga utbildningen i Vasa. Det är möjligt att söka bara till ett ansökningsobjekt. När man väljer utbildningen som börjar i Helsingfors eller utbildningen som börjar i Vasa, begränsar man samtidigt vid vilken enhet man har rätt att avlägga rättsnotarieexamen om man blir antagen i huvudantagningen. Den som har fått rätt att avlägga examen kan inte medan studierna för rättsnotarieexamen pågår flytta över till en annan enhet vid fakulteten.

Alla studerande som antas till fakulteten i huvudantagningen har rätt att avlägga juris magisterexamen i Helsingfors. De som har avlagt rättsnotarieexamen i Vasa har rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa, om de i slutet av studierna för rättsnotarieexamen väljer att avlägga juris magisterexamen i Vasa. De som har avlagt rättsnotarieexamen i Helsingfors har rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa, om de i slutet av studierna för rättsnotarieexamen hos fakulteten ansöker om rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa. Ansökningsobjekten har två antagningsköer: kön för antagning enligt totalpoäng (betyg + urvalsprov) och kön för antagning enligt urvalsprovpoäng. I totalpoängkön kan man få högst 32 initialpoäng och högst 50 poäng i urvalsprovet. Urvalsprovet består av 5 frågor som bedöms med 0 till 10 poäng. Frågorna i urvalsprovet kan bestå av rättsfall, essäer, material- eller flervalsuppgifter. 

De sökande får högst 32 initialpoäng för vissa prov som ingår i deras studentexamen. Proven som ger initialpoäng är provet i modersmålet, samt tre av följande prov: provet i andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, provet i matematik eller ett realprov, beroende på vilken kombination som ger det högsta poängtalet. Om en sökande har skrivit fler än ett realämne beaktas det högre vitsordet. https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/poangsattning-i-juridiska-fakulteten

Matematiska-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

I största delen av utbildnigsprogrammen är det möjligt att bli antagen påbasen av betyg eller direktantagning (sökande kan bli vald genom att placera sig bland de bästa i MAOL:s tävling. I alla sökmål är urvalsprovsmaterialet antingen gymnasiekurser eller material som tilldelas vid provtillfället.

De fysikaliska vetenskaperna: När du har blivit antagen till utbildningsprogrammet för de fysikaliska vetenskaperna kan du fritt välja huvudämne. Oftast väljer studenterna sitt huvudämne under det första studieåret. Huvudämnena är fysik, geofysik, meteorologi, teoretisk fysik och astronomi. Du kan även söka till ämneslärarutbildningen i fysik genom att delta i ett lämplighetstest. Antagning på basen av studentexamen. Sökande rangordnas enligt sina initialpoäng enligt skalan: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/poangtabeller-i-kandidatprogrammet-i-fysikaliska-vetenskaper

För att kunna bli antagen måste man ha avlagt provet i lång matematik i studentexamen med vitsordet minst C eller i kort matematik med vitsordet minst E.

Även kandidatprogrammen för kemi, matematik och statistik har betygsantagning: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/poangtabeller-i-kandidatprogrammet-i-matematiska-vetenskaper

Kandidatprogrammet i geovetenskap 

Kandidatprogrammet i geovetenskaper kan leda studenten in på olika vägar, för att bli t. ex. grundvattengeolog, bergsgrundforskare, malmgeolog, miljögeolog, geofysiker, paleontolog eller klimatforskare. I antagningen ges poäng enligt följande:

1. För urvalsprovet ges högst 30 poäng.
2. För studentexamen ges högst 30 poäng enligt följande:

 • för provet i matematik högst 6 poäng
 • för provet i modersmålet högst 6 poäng
 • för två av vitsorden i ämnesrealen i fysik, kemi, geografi och biologi 
 • Det svenskspråkiga urvalsprovet baserar sig på följande innehållet i kurs 1-3 i geografi, samt innehållet i gymnasiets korta kurs i matematik, innehållet i gymnasiets första kurs i fysik och innehållet i gymnasiets första kurs i kemi.

Kandidatprogrammet i geografi

Du kan bli antagen på tre olika sätt:

 1. i rangordning på grundval av det totala poängantalet för studentexamen och poängen för urvalsprovet
 2. i rangordning på grundval av poängen för urvalsprovet
 3. på grundval av framgång i en vetenskapstävling (Vetenskapsolympiaden i geografi)

Först antas sökande på grundval av totalpoäng och efter det antas sökande på grundval av provpoäng.

Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av totalpoäng fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av urvalsprovpoäng.Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av urvalsprovpoäng fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av totalpoäng.

Du kan skriva urvalsprovet på antingen finska eller svenska. Fem (5) studieplatser har reserverats separat för dem som skriver provet på svenska. Urvalsprovet är detsamma på bägge språken. I det materialbaserade urvalsprovet mäts den sökandes kunskaper och färdigheter i geografi, och i synnerhet förmåga att tillämpa dessa och hur kunskaperna och färdigheterna lämpar sig för vetenskapsområdet. Tidigare urvalsprov hittas på webbplatsen. Provet baserar sig på material som delas ut vid provet, samt gymnasiets kurser i geografi GE1, GE2, GE3 och GE4 (gymnasiets läroplan 2015)

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

Vid kandidatskedet är utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper ett brett utbildningsprogram på Viks universitetscampus. Kandidatexamen avläggs vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Efter det här har den studerande rätt att avlägga magisterexamen vid bio- och miljövetenskapliga eller agrikultur - forstvetenskapliga fakulteten. Poängberäkningen: I antagningen ges poäng enligt följande: För urvalsprovet ges högst 120 poäng. Uppgifterna i urvalsprovet grundar sig på gymnasiets läroplan för biologi som infördes 2015 (obligatoriska och fördjupade kurser) samt material som eventuellt delas ut vid provtillfället. För finländsk studentexamen ges sammanlagt högst 160 poäng. Modersmålet, matematik, bi/fy/ke (två av dessa) ger mest poäng.

Kandidatprogrammet för biologi

Det är möjligt att söka till biologi vid Helsingfors universitet i den svenskspråkiga antagningen eller den finskspråkiga antagningen. Du kan inte söka i båda antagningarna samma år. 

Till kandidatprogrammet i biologi (svenskspråkiga antagningen) antas högst 15 nya studerande.

 1. I ordningsföljd enligt totalpoängen (summan av provpoängen och initialpoängen som ges för en finländsk studentexamen eller motsvarande examen) antas 6 sökande. Högst 3 studieplatser reserveras för förstagångssökande.
 2. I ordningsföljd enligt poängen i urvalsprovet antas 9 sökande. Högst 5 studieplatser reserveras för förstagångssökande.
 • Du kan få 0–240 initialpoäng.
 • Du kan få 0–216 provpoäng.

Uppgifterna i urvalsprovet grundar sig på gymnasiets nyaste läroplan för biologi (obligatoriska och fördjupade kurser, Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) samt material som delas ut vid provtillfället. Om sökanden har skrivit fler än två realämnesprov, beaktas de två prov som har de högsta vitsorden utav biologi, kemi, fysik och geografi, samt modersmålet och matematik .https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/initialpoang-i-kandidatprogrammet-i-biologi-svensksprakig-antagning

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

För att bli beaktad i den gemensamma antagningen i miljövetenskaper måste den sökande delta i ett urvalsprov.

Miljövetenskaper är ett separat ansökningsobjekt i den nationella antagningen till studier i biologi. Urvalsprovet ordnas som ett samarbete mellan Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborgs och Åbo universitet. Du kan samma år söka till båda av de utbildningsprogram vid Helsingfors universitet som deltar i antagningssamarbetet, antingen den finskspråkiga linjen i kandidatprogrammet i biologi eller kandidatprogrammet i miljövetenskaper.

Medicin och odontologi 

Universiteten har 2018 övergått till gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet, vilket innebär att ansökningsobjekten i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsobjekten i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete. Du kan ansöka till endast medicin eller odontologi eller veterinärmedicin.

Den sökande måste ange i sin ansökan om han/hon söker till den finska eller svenska studielinjen vid HU eller till båda. Om den sökande söker till både den finska och den svenska studielinjen måste han/hon också meddela till vilken linje han/hon i första hand söker. Finska studielinjen: urvalsprovet kan avläggas på svenska, men språkkraven är godkänt vitsord i Äidinkieli,  minst E i FinA eller minst L i FinB eller avlagt språkprov på en viss nivå. https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.50949780345

 

Initialpoäng för 5 studentprov: modersmålet, ett främmande språk (lång) eller det andra inhemska språket (lång eller medellång), realprov i fysik, kemi eller biologi (det bästa) och matematik (lång eller kort) eller ett realprov.

Vitsord

Nivå A

Nivå B

L

9

6

E

7

4

M

5

2

C

3

0

B

1

0

A

0

0

 

Sammanlagt 36 grundpoäng.

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2019 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen http://www.oph.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf

     Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i läroplanen
     Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i läroplanen
     Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i läroplanen

 

Sociala- och kommunala högskolan vid Helsingfors universitet

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom är det enda samhällsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Helsingfors universitet där undervisnings- och examensspråket är svenska. Programmet har två sökmål: ett bredare sökmål, samhällsvetenskaper och ett annat sökmål, socialt arbete.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper 

Om du blir antagen får du rätt att avlägga politices kandidatexamen i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, inriktningen i samhällsvetenskaper. Efter avlagd examen har du rätt att fortsätta studierna för politices magisterexamen i det svenskspråkiga programmet ”Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper” utan att skilt behöva ansöka om studierätt. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&Kom har två sökmål: ett bredare sökmål med inriktning samhällsvetenskaper och ett sökmål med inriktning socialt arbete. Politices kandidater från Soc&Kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård,  inom stat, kommun och organisationer samt inom den privata sektorn. Om du t.ex. vill arbeta vid ett ministerium, inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&Kom ett bra val för dig.

Till högskolan antas högst 80 nya studenter till sökmålet samhällsvetenskaper. Om du uppfyller minimikraven för antagning, kan du bli vald via tre olika vägar:

  1. en fjärdedel (1/4) antas på basis av initialpoäng för studentexamen eller motsvarande
  2. en fjärdedel (1/4) på basis av poäng för urvalsprov
  3. hälften (1/2) på basis av sammanlagda poäng av initialpoäng för studentexamen och poäng för urvalsprov 

  Först väljs en fjärdedel av de sökande på basis av initialpoäng för finländsk studentexamen https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/poangsattning-i-svenska-social-och-kommunalhogskolan, därefter en fjärdedel av de sökande på basis av poängen i urvalsprovet och till sist hälften av de sökande på basis av sammanlagda poäng för studentexamen eller motsvarande samt poäng för urvalsprovet.

  Du kan samtidigt söka till båda sökmålen vid Svenska social- och kommunalhögskolan: sökmålet samhällsvetenskaper och sökmålet socialt arbete.


Sökmålet samhällsvetenskaper: Studieprogrammet är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder:

 • Journalistik och kommunikation
 • Socialpsykologi
 • Statskunskap med förvaltning
 • Sociologi
 • Rättsvetenskap

Sökmålet socialt arbete: I dina studier ingår kurser i socialt arbete, socialpolitik och rättsvetenskap. En del av grundstudierna och en del av ämnesstudierna är gemensamma för alla studerande inom programmet. Till studierna hör dessutom bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjligheter till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina egna intressen. Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&Kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier i socialt arbete inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid HU. 

Svenska Handelshögskolan (Hanken)www.hanken.fi.  

Inför antagningen 2018 gick Hanken tillsammans med Åbo Akademis ekonomutbildning med i den nationella  gemensamma antagningen inom ekonomi. 

Minst 70 % av alla som antas 2019 ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen. Det ges inga extra poäng för prioritering av högskola eller verksamhetsort.

Antagningskvoter: studentexamen eller urvalsprov

2019 antas en större andel nya studerande endast på basis av studentexamensresultat och endast en del av de sökande måste skriva urvalsprovet. Det kommer inte längre att finnas en möjlighet att bli antagen på basis av en sammanslagning av sökandes poäng i urvalsprovet och betygspoäng: antingen har sökande ett gott resultat från studentexamen eller så satsar sökande helt och hållet på urvalsprovet.

60 % av alla som antas 2019 till Hankens kandidatutbildning kan antas utan att de behöver skriva ett urvalsprov. Sökande rangordnas endast på basis av sitt resultat i studentexamen  Dessa 60 % av studieplatserna är tillgängliga endast för s.k. förstagångssökande*.

De resterande 40 % av studieplatserna tilldelas, utan begränsning till förstagångssökande, dem som klarat sig bäst i urvalsprovet.

De nya poängen för andra stadiets examen

Med begreppet betygspoäng menas de poäng som sökande får för sin tidigare examen, baserat på vitsord.

Finländsk studentexamen

Från och med antagningen 2018 får sökande poäng för fem prov i studentexamen: modersmålet, matematiken (kort eller lång), ett A-språk och därutöver för de två bästa provvitsorden (oftast språk eller realämnen) och det maximala poängantalet är 40 poäng. Även om sökande har skrivit mer än dessa ovanstående fem prov i studentexamen räknas de andra proven inte.

Finländsk studentexamen

Finländsk studentexamen  L  E  M  C
Modersmål eller sve/fi som andraspråk  10  9  7  5
Matematik, lång lärokurs  10  9  7  5
Matematik, kort lärokurs  8  6  4  2
A-språk (det som ger mest poäng)  8  6  4  2
Två andra prov som ger högsta poäng  6  4  2  0

 Urvalsprovet: material och poängsättning

Urvalsprovet kommer inte längre att basera sig på specifika böckers innehåll utan mäta sökandes kunskaper i utvalda gymnasiekursers innehåll.  Kursinnehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i gymnasiet utgör urvalsprovets litteratur:

 • Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5/MAA10)
 • Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
 • Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)

Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

 Jyväskylän yliopistohttps://www.jyu.fi/

 Antagning till bland annat ”liikuntalääketiede, terveyskasvatus och liikuntapedagogiikka” (gymnastiklärare).

Ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe. Aineisto, josta ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä liikuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla 1.4.2019 lähtien (https://www.jyu.fi/sport). 

Hakijat kutsutaan valintakokeisiin kirjallisen kokeen jälkeen kahden eri valintaperusteen mukaisesti:

Kaikista liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologisen aineryhmän ensimmäisen vaiheen kirjalliseen kokeeseen osallistuneista hakijoista kutsutaan toisen vaiheen valintakokeisiin kahden eri valintaperusteen mukaisesti:

1) valitaan suomenkielisistä enintään 28 nais- ja 28 mieshakijaa sekä enintään 4 ruotsinkielisistä  nais- ja 4 mieshakijaa hakijoista pelkän kirjallisen kokeen pistemäärän perusteella (enimmäispistemäärä 50 pistettä). Suomalaista ylioppilastutkintoa suorittamattomat kutsutaan tässä ryhmässä.

ja

2) valitaan suomenkielisistä enintään 72 nais- ja 72 mieshakijaa sekä enintään 4 ruotsinkielisistä* nais- ja 4 mieshakijaa kirjallisen kokeen ja lähtöpisteiden perusteella (kirjallisen kokeen enimmäispistemäärä yhteensä 50 pistettä + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 pistettä = yhteispistemäärä korkeintaan 102 pistettä).

Ruotsinkielisten kiintiössä voivat hakea ne hakijat, joilla koulusivistyskieli on ollut ruotsi. Koulusivistyskieleksi määritellään se kieli, jolla opiskelija on käynyt peruskoulun ja lukion ja josta hänellä on päättötodistuksessaan hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä.

Ylioppilastutkintotodistuspisteitä annetaan äidinkielen ja kolmen muun parhaiten pisteitä antavan aineen kokeesta.

Lukion päättötodistus, enintään 8 pistettä

vähintään kahden kurssin perusteella annettu liikunnan numero

x 0,3

3 pistettä

viiden kurssin perusteella annettu liikunnan numero

x 0,5

5 pistettä

kuuden tai useamman kurssin perusteella annettu liikunnan

x 0,6

6 pistettä

pakollisesta terveystiedon kurssista annettu terveystiedon numero

x 0,1

1 piste

kahden tai useamman kurssin perusteella annettu terveystiedon numero

x 0,2

2 pistettä

(kurssien määrää laskettaessa otetaan huomioon kaikki suoritetut kurssit, myös arvostelemattomat kurssit esim. valmennuskurssi)

Liikunnan lukiodiplomista 1 piste

Liikunnan ohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja) 1 piste

Toinen vaihe (ei koske liikunnanohjaajatutkinnon suorittaneita)

Toisen vaiheen muodostaa valintakoe, joka koostuu kirjallisesta soveltuvuuskokeesta (aineistokoe suomen- tai englanninkielisestä tekstistä), liikunnallisesta soveltuvuuskokeesta sekä kasvatuksellisesta soveltuvuuskokeesta. Valintakoe on Jyväskylässä 11.-12.6.2019.

Lopullinen valinta

Koulutukseen valitsemisperusteet

Toisen vaiheen kirjallinen koe

enintään 40 pistettä

Liikuntakoe

enintään 60 pistettä

Opetustuokio  

enintään 40 pistettä

Yhteispistemäärä

enintään 140 pistettä

 

ANTAGNINGSGRUNDERNA FÖR YRKESHÖGSKOLORNA FINLAND

 • Antagning på basen av studentvitsord, urvalsprov, förhandsuppgifter och arbetserfarenhet (beroende på utbildningsområde).
 • Poäng för betyg och urvalsprov varierar mellan utbildningsområden Poäng för skolframgång enligt följande:
 1. Betyg högst 60 poäng och urvalsprov högst 40 poäng (naturbruk och miljöområdet, företagsekonomiska-  och naturvetenskapliga området, teknikområdet,
 2. Betyg högst 30 poäng och urvalsprov högst 70 poäng (turismbranschen, social-hälso- och idrottsområdet, humanistiska och pedagogiska området).
 3. Kulturbranschen (konst, musik). Urvalsprov 100 poäng.

Kulturbranschens- och vårdbranschens utbildningar har förhandsuppgifter. Vård: Novia har urvalsprovssamarbete med Yrkeshögskolan Arcada vilket betyder att man godkänner varandras urvalsprov. Har man ansökt till barnmorska, hälsovårdare eller sjukskötare vid både Novia och Arcada deltar man i ett urvalsprov (det som man har som högre ansökningsmål) men får resultatet till alla utbildningarna. Socionom: Novia har urvalsprovssamarbete med Yrkeshögskolan Arcada vilket betyder att man godkänner varandras urvalsprov. Har man ansökt till socionomutbildning vid både Novia och Arcada deltar man i ett urvalsprov (det som man har som högre ansökningsmål) men får resultatet till båda utbildningarna. Detaljerad information om kallelsen till urvalsprovet finns här .

Tradenom: I urvalsprovet deltar alla sökande som har behörighet att söka. Ingen kallelse skickas ut till urvalsprovet. Urvalsprovet genomförs vid den högskola som sökande angett som det högst prioriterade ansökningsobjektet i urvalsgruppen, och det går inte att byta urvalsprovsplats. Yrkeshögskolorna samarbetar på det sättet att de utbildningar som hör till samma urvalsgrupp godkänner urvalsprov som genomförts i en annan yrkeshögskola som sådana. De sökande måste delta i alla delar av urvalsprovet, annars blir de underkända i urvalsprovet. De yrkeshögskolor som deltar i urvalsprovssamarbetet publicerar förhandsmaterialet på svenska och finska på sina webbplatser 19.4 - 7.6.2019. Förhandsmaterialet får inte tas med till urvalsprovet.

Ingenjör:

Betygsantagning: För sökande med studentexamen har reserverats 21 platser vid varje ansökningsmål för direkt antagning på basen av poängen för studentexamensvitsorden. Den som blir antagen på detta sätt behöver inte delta i ett urvalsprov. Ett automatiskt meddelande sänds från Studieinfo till de antagnas e-post. Resultatet kan också kontrolleras från Min Studieinfo. 

Urvalsprov: I urvalsprovet deltar alla sökande som har behörighet att söka. Ingen kallelse skickas ut till urvalsprovet. För att få ett urvalsprovsresultat ska sökanden delta i det riksomfattande urvalsprovet i teknik vid den högskola/utbildning som han eller hon angett som högst prioriterat ansökningsobjekt inom teknikområdet. Genom att göra detta får sökanden ett provresultat för alla sina ansökningsönskemål i inriktningsalternativen ingenjörs- och laboratorieanalytikerutbildningen, byggmästarutbildningen, byggnadsarkitektutbildningen och ingenjörsutbildningen inom sjöfart.

Betyg:

 • Teknikområdet (ingenjör, laboratorieanalytiker, sjökapten)  beaktar följande studentprov: modersmålet, bästa språk och matematik (lång/kort) och fysik eller kemi eller biologi.
 • Inom naturvetenskapliga området (informationsbehandling) beaktas också studentprovet i matematik.
 • Övriga områden beaktar studentbetyget i modersmålet, det främmande språket eller finska, samt realprovet eller matematikprovet.
 • Till de engelskspråkiga YH utbildningarna söker man i den första ansökningsomgången i januari!
 • https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/ansokan/ansokan/antagningsgrunder
 • Ålands högskola och Polishögskolan deltar inte i den gemensamma högskoleantagningen.

 

 

WidgetAreaBottom