WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Antagningsgrunder 2018

Sammandrag av högskolornas poängsättning av betyg och urvalsprov

För utförligare information gå till högskolornas webbsidor eller ansökningsportalen www.studieinfo.fi  OBS! Är ännu inte uppdaterat för 2019 Inga större förändringar 2019, men ändrar helt 2020...

UNIVERSITETEN I FINLAND

Åbo Akademi www.abo.fi

För varje skrivet studentprov ges grundpoäng enligt nedanstående skala. Maximalt 47 grundpoäng.

Pedagogiska fakulteten ger grundpoäng för de fyra obligatoriska studentproven. Maximalt 28 poäng.

Vitsord

lång

kort

Laudatur

7

5

Eximia cum laude approbatur

6

4

Magna cum laude approbatur

5

3

Cum laude approbatur

4

2

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

2

0

 

Tilläggspoäng ges för studentexamensprov som är centrala för de olika utbildningarna. Åbo Akademi ger inte tilläggspoäng för den utbildning som prioriterats högst i gemensam högskoleansökan 2018.

Utbildningslinjen för språk: Antagningen till utbildningslinjen för språk sker till utbildningen som helhet. I samband med ansökan till utbildningslinjen för språk ska den sökande välja maximalt 2 ämnen som den sökande önskar som huvudämne. Sökande skriver urvalsprov för alla dessa språk.

Tilldelning av huvudämne. Huvudämnet tilldelas till de sökande som antas i samband med antagningsbeskedet. Vid tilldelningen av huvudämne tas i beaktande sökandes grundpoäng, tilläggspoäng samt urvalsprovspoäng från respektive ämnesspecifikt urvalsprov (maximalt två) som den sökande deltagit i. Tilläggspoäng: modersmålsprovet ger max 7 poäng. Urvalsprov: max 60 poäng. Tio preferenspoäng om utbildningen placerats högst av sökandens samtliga ansökningsmål i gemensam ansökan. Ämneslärarinriktningen: Antagna till utbildningslinjen för språk som valt ämneslärarinriktning i samband med ansökan kallas till lärarlämplighetsprov som hålls i augusti/september 2017 i Åbo.

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: Huvudämne kan vara filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap musikvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik eller religionsvetenskap. Tilläggspoäng: vitsordet i modersmålsprovet (Max 7 poäng). Urvalsprovet ger max 80 poäng. Preferenspoäng 10 poäng. Urvalsprovet består av en gemensam del (1 fråga) och ämnesspecifika delar (1-2 frågor per ämne). Sökande skriver högst tre ämnesspecifika delar, för samma ämnen som valts i samband med ansökan. På ansökningsblanketten kan sökande välja ämneslärarinriktningen.

Logopedi: Grundpoäng enligt Åbo Akademis gemensamma skala. Tilläggspoäng enligt den gemensamma skalan för två av följande studentexamensprov: realprovet i psykologi,realprovet i biologi eller provet i matematik (de två bästa väljs, sammanlagt max. 14 poäng. Urvalsprovspoäng (max. 80 poäng). Skriftligt urvalsprov på basen av given litteratur och uppgifter som mäter logisk slutledningsförmåga, som man inte kan förbereda sig till. Dessa uppgifter kan t.ex. basera sig på analys av en engelskspråkig text som delas ut i samband med urvalsprovet. Sammanlagt 26 personer kallas därefter till en intervju som bedömer sökandes lämplighet för studier och talterapeutyrket. Hälften av dessa väljs ut på basen av betyg och urvalsprov och hälften enbart på basen av urvalsprovet. 15 personer antas till utbildningen.

Psykologi: Grundpoäng enligt den gemensamma skalan och maximalt 7 poäng för vitsordet i realprovet i psykologi. 10 preferenspoäng. Skriftligt prov och ämnesprov. se logopedin!). Sammanlagt 36 personer kallas till intervju. 18 personer välj till lämplighetsbedömning på basen av betygspoäng och urvalsprovspoäng. 18 personer väljs därutöver till lämplighetsbedömning enbart på basen av urvalsprovspoäng. Sammanlagt 18 studerande antas till linjen.

Utbildningslinjen för socialvetenskaper: Linjen leder till en politices kandidatexamen som i sin tur ger behörighet för fortsatta studier på magisternivå i någon av inriktningarna socialpolitik eller utvecklingspsykologi. Tilläggspoäng (max 21 poäng) för studentvitsorden i modersmål, samhällslära och psykologi. Urvalsprovet består av två skeden: skriftligt prov och intervju. Sökande kallas till intervju på basis av rangordning enligt den sammanlagda poängsumman av betygspoäng (i enlighet med Åbo Akademis gemensamma skala) och poäng för det skriftliga urvalsprovet (maximalt 50 poäng). Anvisningar om textmaterialet samt tid för provet publiceras senast i mars 2018. Materialet får inte tas med till provet. Urvalsprovet baserar sig även på allmänbildning och kunskap om dagsaktualiteter. 

Naturvetenskaper: Antagningen till utbildningslinjen för naturvetenskaper sker till utbildningen som helhet. De som antas till utbildningslinjen för naturvetenskaper väljer huvudämne senare. Till utbildningslinjen söker man på basis av studentbetyg och urvalsprov. Tilläggspoäng: Inom utbildningslinjen för naturvetenskaper ges, förutom grundpoäng för studentbetyg, även tilläggspoäng för realproven i fysik, geografi och kemi (max.7 poäng för varje skrivet prov), samt:

 • max. 14 poäng för studentexamensbetyget i lång matematik
 • max. 7 poäng för studentbetyget i modersmålet
 • Urvalsprovet ger max 40 poäng.

Det finns TVÅ urvalsprov till utbildningslinjen: ett i geologi och mineralogi och ett i naturvetenskaper (fysik/kemi/matematik). Om du är intresserad av fysik, kemi eller matematik skriver du det gemensamma urvalsprovet i naturvetenskaper, men om du är intresserad av geologi och mineralogi skriver du det ämnets urvalsprov. Du kan också skriva bägge urvalsproven ifall båda alternativen intresserar. Ämneslärarinriktningen (med huvudämnet matematik, kemi eller fysik): ansökan till utbildningslinjen för naturvetenskaper. Uppge på ansökningsblanketten intresse för ämneslärarutbildningen. I början av studierna utförs ett lärarlämplighetsprov som avgör ifall man kan inleda ämneslärarstudierna.

Utbildningslinjen för biovetenskaper: Antagningen till utbildningslinjen för biovetenskaper i sker till huvudämnena cell- och molekylär biovetenskap och miljö- och marinbiologi. Tilläggspoäng för ämnena biologi, fysik, geografi och kemi. Varje realprovrealprov ger tilläggspoäng enligt en skild skala. Modersmålsprovet och matematik (kort/lång) ger också tilläggspoäng. Urvalsprovet kan ge max 120 poäng. Urvalsprovet består av en gemensam del (80 poäng) och en ämnesspecifik del (40 poäng). Det finns två ämnesspecifika delar; en cell och molekylär biovetenskap och en i miljö- och marinbiologi. Den sökande kan skriva de båda ämnesspecifika delarna eftersom det är möjligt att inom utbildningslinjen för biovetenskap ange intresse för både cell och molekylär biovetenskap och miljö- och marinbiologi. Ämneslärarlinjen: Antagningen till utbildningslinjen för ämneslärare förutsätter ett godkänt lämplighetsprov. Utbildningslinjen för ämneslärare väljs i samband med ansökan till utbildningslinjen för biovetenskaper.

Klasslärare, speciallärare, lärare inom småbarnspedagogik, språkbadslärare

Tilläggspoäng: Sökande till utbildningslinjen för klasslärare och speciallärare ges  tilläggspoäng för godkänt prov i matematik i studentexamen (lång eller kort kurs, vitsord påverkar inte). Till lärarlämplighetsintervju kallas sökande på resultatet av de fyra obligatoriska studentproven. Lämplighetsintervjun består av en individuell intervju (ca 15-20 minuter).

Urvalsprovssamarbete mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi

Helsingfors universitet och Åbo Akademi samarbetar i fråga om antagningen till svenskspråkiga ansökningsobjekt inom lärarutbildningen med antagning i två steg. I antagningssamarbetet deltar följande ansökningsobjekt: Helsingfors universitet: lärare inom småbarnspedagogik och klasslärare. Åbo Akademi: utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik; utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad; utbildningslinjen för klasslärare; utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad; utbildningslinjen för speciallärare; utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap
De som kallas till lämplighetsprovet som är gemensamt för flera utbildningar deltar i lämplighetsprovet endast en gång och poängtalet i provet beaktas i antagningen till alla de utbildningar vars lämplighetsprov den sökande fått kallelse till. Den sökande genomför lämplighetsprovet vid det universitet som hen har prioriterat högst och som hen har blivit kallad till. 

Farmaceututbildningen: Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt av Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Urvalsprovet ordnas samtidigt vid dessa universitet. Man kan bli antagen endast till det universitet, till vars utbildningsprogram man har sökt. Ansökningarna beaktas i den ordning som den sökande har prioriterat dem. Tilläggspoäng för studentexamensbetyg: Inom utbildningslinjen för farmaci ges, förutom grundpoängen för betyg, även tilläggspoäng för studentexamensbetyg för proven i modersmål och i realprovet för något av ämnena biologi, kemi, hälsokunskap, psykologi, fysik. Det bästa av dessa realprov beaktas!
Urvalsprovet består av en kemidel (gymnasiets kurser) och en del i människans biologi (anatomi och fysiologi). Kemidelen ger högst 25 poäng och biologidelen högst 35 poäng. Provet ger alltså totalt max. 60 poäng.

Rättsnotarie (ÅA, treårig): Till utbildningslinjen för rättsnotarie söker man på basis av betyg och obligatoriskt urvalsprov. Urvalsprovet ger max 100 poäng. Urvalsprovslitteraturen offentliggörs i februari 2018. Den som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi och vill fortsätta studera till juris magister måste söka in till en juridisk fakultet vid ett annat universitet. T.ex. juridiska fakulteten vid Åbo universitet fastslår årligen en kvot för antagning av studerande som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. I regel har kvoten räckt till men det är dock alltid frågan om en antagningsprocess där utgången inte är given.

Handelshögskolan vid Åbo Akademi: Urvalsprovet: Handelshögskolan vid Åbo Akademi ordnar tillsammans med Hanken, Svenska handelshögskolan, ett gemensamt urvalsprov i ekonomi. Den som söker till utbildningslinjen för ekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och/eller ekonomutbildningen vid Svenska handelshögskolan bör delta i det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan. 

Utbildning för samhällsvetenskaper (Åbo): De som antas till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) väljer huvudämne under det första studieåret. Inom utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) ges, förutom grundpoängen, även tilläggspoäng  för vissa prov: modersmål, samhällslära och antingen matematik eller historia (dessa ger max. 3,5 tilläggspoäng/prov). Maximiantal tilläggspoäng för studentexamensbetyg är således 10,5 poäng. Urvalsprovet kan ge max 100 poäng. Urvalsprovet består av artiklar som publiceras på Åbo Akademis webbsidor i pdf-format fr.o.m. 1.3.2018. Frågor från alla artiklar ska besvaras. Dessutom kommer urvalsprovet att bestå av materialbaserade uppgifter, där materialet fås på urvalsprovstillfället. Urvalsprovet är uppgjort så att svaren ges t.ex. i form av verbala beskrivningar eller val mellan olika svarsalternativ. Dessutom kan frågor komma som bygger på allmänbildning och kunskap om dagsaktualiteter.

Utbildning för samhällsvetenskaper (ÅA, Vasa): Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) med huvudämnet statskunskap med masskommunikation söker man enbart på basis av betyg. De sökande rangordnas i fallande poängordning.

Utbildningslinjen för informationsteknologi: Inom utbildningslinjen för informationsteknologi finns två huvudämnen: datateknik och datavetenskap. Sökande antas till huvudämnet. Vid huvudämnet datateknik blir du teknologie kandidat (180 sp) och därefter diplomingenjör (120 sp). Vid huvudämnet datavetenskap blir du kandidat i naturvetenskaper (180 sp) och därefter filosofie magister (120 sp).

IT/Datavetenskap.

Betygskvot (55 %) och urvalsprovskvot. I betygskvoten poängsätts endast studentbetyg. Behöriga sökande som är icke-studenter kan antas i urvalsprovskvoten. Poängsättningen av betyg sker ännu 2019 lika som tidigare (= grundpoäng enligt ÅA:s gemensamma skala och tilläggspoäng för modersmål och lång matematik). Urvalsprovet: Datavetenskap går med i det nationella urvalsprovssamarbetet för datavetenskaper. Mer info finns här (snart också på svenska): http://tkt-yhteisvalinta.fi/.  För Datavetenskap/ÅA  bör man i urvalsprovet uppnå en summa som är minst 0,4 x summan av provets nationella medeltal. 

IT/Datateknik och Kemi- och processteknik. Gemensamma DI-antagningen) Diplomingenjörsutbildningarna vid Åbo Akademi, Aalto, Tammerfors, Villmanstrand, Uleåborg och Vasa deltar i en gemensam antagning. Man kan söka till 5 olika DI-utbildningar i prioritetsordning, men man kan bara få en plats.
Förändring i urvalet 2019: Betygsantagningen förblir lika som 2018 (se nedan!). Ett urvalsprov med två moduler: en obligatorisk matematik modul och en modul med valfria uppgifter (fysik, kemi samt uppgifter 
som mäter teknikbranschens kreativa problemlösningsförmåga). Vid samma poäng rangordnas sökande enligt poängtalet som sökande fått i matematikmodulen.
Mera info finns på dia.fi: https://dia.fi/hemsida/antagningen-foernyas/foernyelser-i-diplomingenjoersutbildningarna/2019-de-gamla-urvalsproven-ersaetts-med-ett-nytt-urvalsprov/ 


Universiteten antar en del av de studerande på basis av enbart begynnelsepoäng, utan urvalsprov. Antagning på basis av betyg gäller de sökande som avlägger studentexamen senast våren 2019 och har avlagt studentexamensprovet i lång matematik med godkänt vitsord. Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller endast de sökande som har minst vitsordet magna i lång matematik på studentbetyget eller som har avlagt lång matematik i studentexamen och har minst cum laude i ämnesrealen i fysik eller kemi (ÅA). Universiteten kan för vissa ansökningsalternativ ställa minimikrav på vitsordet i matematik, fysik eller kemi eller i en kombination av dessa ämnen för att få delta i antagningen på basis av enbart betyg (Aalto).

På basis av enbart betyg antas högst 50 % av antagningskvoten. Sökande kan antas på basis av sina begynnelsepoäng till sitt första ansökningsalternativ. Sökandena rangordnas enligt begynnelsepoängen. Om flera sökande har samma poängantal, avgörs placeringen av de sökandes poäng i provet i lång matematik i studentexamen. Poäng ges för studentbetyget och preferenspoäng (3 poäng). Om den sökande inte blir antagen på basis av betyget, deltar han eller hon i urvalsproven för alla sina ansökningsalternativ. 
De som godkänns i betygsantagningen kan alltså inte delta i urvalsproven, inte ens i urvalsproven för arkitektur. 

Bland nedanstående ämnen i studentexamen beaktas 5 prov så att den sammanlagda poängsumman blir den förmånligaste för den sökande. Max 26 poäng.

Vitsord

A

B

C

M

E

L

Matematik, lång

2

3

4

5

6

7

Ämnesreal fysik och kemi

 

1

2

3

4

5

Biologi

 

 

1

2

3

4

Modersmålet och S2

 

1

2

3

4

5

Ämnesrealen övriga ämnen  

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

Andra inhemska språket,långt

 

 

1

2

3

4

Främmande språk, långt

 

 

1

2

3

4

Andra inhemska språket, medellångt

 

 

 

 

1

2

Främmande språk, kort

 

 

 

 

1

2

 

Aalto universitetet www.aalto.fi Antagningen till diplomingenjör – se ovan!

Högskolan för konst, design och arkitektur Antagningen till arkitekturprogrammen sker i tre faser. De som klarar förhandsuppgifterna går vidare till provet i arkitekturmatematik. De som blir godkända i matematikprovet får delta i tecknings- och planeringsproven. Proven ordnas i Esbo, Tammerfors och Uleåborg. På alla dessa orter kan man ansöka om studieplats. Sökande får ett preferenspoäng för det ansökningsalternativ, som har satts högst inom DIA-urvalets ansökningsalternativ.

Prov för ansökningsalternativen i arkitektur

• Förhandsuppgifter
• Matematik
• Tecknings- och planeringsprov

Prov för ansökningsalternativet i landskapsarkitektur

• Förhandsuppgifter
• Matematik
• Tecknings- och planeringsprov
• Prov i naturvetenskap

Till ansökningsalternativen för arkitektur och landskapsarkitektur väljs 75 procent av de nya studerandena på basis av begynnelse- och provpoäng. Resten antas på basen av preferens- och provpoäng.

Fem studentexamensämnen ger poäng. Lång matematik, modersmål, långa språk och realämnen betonas. Högst 12 betygspoäng kan man få. Matematikprovet kan ge 3 poäng och tecknings- och planeringsprovet 15 poäng. 1 preferenspoäng för första alternativet.

Utbildningarna inom design och bildkonstpedagogik  beaktar även betygen. I ansökningsalternativen för filmkonst kallas en del av de sökande dessutom till en intervju efter den första delen.

I ansökningsalternativet bildkonstpedagogik kan sökande i delprov 3 få poäng för avlagd examen i bildkonst eller media samt för vitsordet i modersmål. Gymnasiediplom med vitsordet 4 eller 5 ger ett (1) extra poäng inom bildkonstpedagogiken. Vitsordet i modersmål poängsätts enligt sökandes senaste avgångsbetyg.  Urvalsprovsuppgifterna beaktar konstnärlig begåvning, motivation och utvecklingsduglighet. Begåvningen och lämpligheten för branschen som uppvisas i urvalsprovet är avgörande vid studerandeurvalet.

2020: Tröskelkriterier för arkitektur

 • För att uppfylla tröskelkriteriet ska du ha avklarat provet i lång matematik med minst vitsordet C eller provet i kort matematik med minst vitsordet E
 • Om du uppfyller något av dessa kriterier behöver du inte delta i matematikprovet.
 • Den gallring som tidigare gjorts på basis av matematikprovet inför tecknings- och planeringsprovet slopas. Matematikprovet ordnas i samband med tecknings- och planeringsprovet för de sökande som ska visa sina kunskaper i matematik genom att delta i provet.

Helsingfors universitet www.helsinki.fi/universitetet/  

Förutom de fakultet som finns vid ÅA, finns vid HU: juridiska-, medicinska-, veterinärmedicinska- och agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, samt soc&kom som är en fristående svensk enhet.

Juridiska fakulteten (Vasa och Helsingfors):

Studerande antas till fyra separata ansökningsobjekt: den finskspråkiga utbildningen i Helsingfors, den svenskspråkiga utbildningen i Helsingfors, den finskspråkiga utbildningen i Vasa och den svenskspråkiga utbildningen i Vasa. Det är möjligt att söka bara till ett ansökningsobjekt. När man väljer utbildningen som börjar i Helsingfors eller utbildningen som börjar i Vasa, begränsar man samtidigt vid vilken enhet man har rätt att avlägga rättsnotarieexamen om man blir antagen i huvudantagningen. Den som har fått rätt att avlägga examen kan inte medan studierna för rättsnotarieexamen pågår flytta över till en annan enhet vid fakulteten.

Alla studerande som antas till fakulteten i huvudantagningen har rätt att avlägga juris magisterexamen i Helsingfors. De som har avlagt rättsnotarieexamen i Vasa har rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa, om de i slutet av studierna för rättsnotarieexamen väljer att avlägga juris magisterexamen i Vasa. De som har avlagt rättsnotarieexamen i Helsingfors har rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa, om de i slutet av studierna för rättsnotarieexamen hos fakulteten ansöker om rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa. Ansökningsobjekten har två antagningsköer: kön för antagning enligt totalpoäng (betyg + urvalsprov) och kön för antagning enligt urvalsprovpoäng. I totalpoängkön kan man få högst 32 initialpoäng och högst 50 poäng i urvalsprovet. Urvalsprovet består av 5 frågor som bedöms med 0 till 10 poäng. Frågorna i urvalsprovet kan bestå av rättsfall, essäer, material- eller flervalsuppgifter. Litteraturen publiceras i mars/april 2017.

De sökande får högst 32 initialpoäng för vissa prov som ingår i deras studentexamen. Proven som ger initialpoäng är provet i modersmålet, samt tre av följande prov: provet i andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, provet i matematik eller ett realprov, beroende på vilken kombination som ger det högsta poängtalet. Om en sökande har skrivit fler än ett realämne beaktas det högre vitsordet.

Matematiska-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

I största delen av utbildnigsprogrammen är det möjligt att bli antagen påbasen av betyg eller direktantagning (sökande kan bli vald genom att placera sig bland de bästa i MAOL:s tävling. I alla sökmål är urvalsprovsmaterialet antingen gymnasiekurser eller material som tilldelas vid provtillfället.

De fysikaliska vetenskaperna: När du har blivit antagen till utbildningsprogrammet för de fysikaliska vetenskaperna kan du fritt välja huvudämne. Oftast väljer studenterna sitt huvudämne under det första studieåret. Huvudämnena är fysik, geofysik, meteorologi, teoretisk fysik och astronomi. Du kan även söka till ämneslärarutbildningen i fysik genom att delta i ett lämplighetstest. Antagning på basen av studentexamen. Sökande rangordnas enligt sina initialpoäng enligt skalan: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/fysikaalisten-tieteiden-kandiohjelman-todistusvalinnan-pistetaulukot

För att kunna bli antagen måste man ha avlagt provet i lång matematik i studentexamen med vitsordet minst C eller i kort matematik med vitsordet minst E.

Även kandidatprogrammen för kemi, matematik och statistik har betygsantagning: http://www.helsinki.fi/matnat/urval/mfk.html

Kandidatprogrammet i geovetenskap 

Kandidatprogrammet i geovetenskaper kan leda studenten in på olika vägar, för att bli t. ex. grundvattengeolog, bergsgrundforskare, malmgeolog, miljögeolog, geofysiker, paleontolog eller klimatforskare. I antagningen ges poäng enligt följande:

1. För urvalsprovet ges högst 36 poäng.
2. För studentexamen ges högst 24 poäng enligt följande:

 • för provet i matematik högst 6 poäng
 • för provet i modersmålet högst 6 poäng
 • för vitsorden i ämnesrealen i fysik, kemi, geografi och biologi sammanlagt högst 12 poäng.
Vitsordet i provet i matematik poängsätts enligt följande
  lång lärokurs  kort lärokurs
L och E  6  5
 M  5  4
 C  4  3
 B  3  2
 A  2  1

 

Vitsorden i modersmålsprovet poängsätts enligt följande
L och E 6
M 5
C 4
B 3
A 2

Studentexamens prov i svenska/finska som andraspråk jämställs i poängberäkningen med provet i modersmålet.

Vitsorden i ämnesrealen i kemi, fysik, geografi och biologi poängsätts enligt följande
   kemi och fysik  geografi och biologi
 L och E  6  3
 M  5  2,5
 C  4  2
 B  3  1,5
 A  2  1

 

Det svenskspråkiga urvalsprovet baserar sig på följande innehållet i kurs 1-3 i geografi, samt innehållet i gymnasiets korta kurs i matematik, innehållet i gymnasiets första kurs i fysik och innehållet i gymnasiets första kurs i kemi.

Kandidatprogrammet i geografi

Bland dem som skriver urvalsprovet på svenska antas först 3 sökande på grundval av summan av poängen i urvalsprovet i geografi och poängen för studentexamen eller en motsvarande examen. Efter antagningen på grundval av totalpoäng antas bland dem som skriver urvalsprovet på svenska 2 sökande enbart på basis av poängen i urvalsprovet. I det materialbaserade urvalsprovet mäts den sökandes kunskaper och färdigheter i geografi, och i synnerhet förmåga att tillämpa dessa och hur kunskaperna och färdigheterna lämpar sig för vetenskapsområdet. Materialet för urvalsprovet delas ut vid provet. Tifigare urvalsprov hittas på webbplatsen.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

Vid kandidatskedet är utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper ett brett utbildningsprogram på Viks universitetscampus. Kandidatexamen avläggs vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Efter det här har den studerande rätt att avlägga magisterexamen vid bio- och miljövetenskapliga eller agrikultur - forstvetenskapliga fakulteten. Poängberäkningen: I antagningen ges poäng enligt följande: För urvalsprovet ges högst 120 poäng. Uppgifterna i urvalsprovet grundar sig på gymnasiets läroplan för biologi som infördes 2005 (obligatoriska och fördjupade kurser) samt material som eventuellt delas ut vid provtillfället. För finländsk studentexamen ges sammanlagt högst 160 poäng. Modersmålet, matematik, bi/fy/ke (två av dessa) ger mest poäng.

Kandidatprogrammet för biologi

Det är möjligt att söka till biologi i antingen den finskspråkiga eller den svenskspråkiga antagningen. I den svenska antagningen är det möjligt att delta i urvalsprovet i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg eller Åbo. För urvalsprovet vid den gemensamma antagningen ges högst 210 provpoäng. Uppgifterna i urvalsprovet grundar sig på gymnasiets läroplan för biologi som infördes 2005 (obligatoriska och fördjupade kurser),  samt material som eventuellt delas ut vid provtillfället. Studentbetygets vitsord ger sammanlagt högst 240 poäng. Om sökanden har skrivit fler än två realämnesprov, beaktas de två prov som har de högsta vitsorden utav biologi, kemi, fysik och geografi.

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

För att bli beaktad i den gemensamma antagningen i miljövetenskaper måste den sökande delta i ett urvalsprov.

I den gemensamma antagningen kan du söka till

 • miljövetenskaper vid Helsingfors universitet.
 • biologi (finskspråkiga antagningen) vid Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborgs och Åbo universitet
 • biologi (svenskspråkiga antagningen) vid Helsingfors universitet

Medicin och odontologi 

Universiteten övergår 2018 till gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet, vilket innebär att ansökningsobjekten i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsobjekten i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete.

Du kan söka endast till utbildningar i medicin, utbildningar i odontologi eller utbildning i veterinärmedicin.

Den sökande måste ange i sin ansökan om han/hon söker till den finska eller svenska studielinjen eller till båda. Om den sökande söker till både den finska och den svenska studielinjen måste han/hon också meddela till vilken linje han/hon i första hand söker. Finska studielinjen: urvalsprovet kan avläggas på svenska, men språkkraven är minst vitsordet M i Äidinkieli eller avlagt språkprov med utmärkta kunskaper (nivå 6).

Initialpoäng för 5 studentprov: modersmålet, ett främmande språk (lång) eller det andra inhemska språket (lång eller medellång), realprov i fysik, kemi eller biologi (det bästa) och matematik (lång eller kort) eller ett realprov.

Vitsord

Nivå A

Nivå B

L

9

6

E

7

4

M

5

2

C

3

0

B

1

0

A

0

0

 

Sammanlagt 36 grundpoäng.

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2018 baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet.Gymnasiets läroplan kan läsas på svenska på adressen: http://www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/gymnlpg.pdf

 • Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 131-137 i den svenskspråkiga läroplanen
 • Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-8), s. 145-151 i den svenskspråkiga läroplanen
 • Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 153-157 i den svenskspråkiga läroplanen

Tillåt­na kal­ky­la­to­rer i ur­vals­pro­vet

I urvalsprovet får endast användas en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division). Inga andra räknare eller matematiska hjälpmedel (t.ex. tabeller, bruksanvisningar till kalkylatorer eller programkort) får användas. Universitetet delar inte ut reservräknare vid provet, så den sökande kan ta med sig en extra räknare, som också ska uppfylla kraven.

Mera information och exempel på kalkylatorer som får användas i urvalsprovet finns på det medicinska områdets webbplats för den gemensamma antagningenwww.laaketieteelliset.fi 

Sociala- och kommunala högskolan vid Helsingfors universitet

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom är det enda samhällsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Helsingfors universitet där undervisnings- och examensspråket är svenska. Programmet har två sökmål: ett bredare sökmål, samhällsvetenskaper och ett annat sökmål, socialt arbete.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper 

Om du blir antagen får du rätt att avlägga politices kandidatexamen i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, inriktningen i samhällsvetenskaper. Efter avlagd examen har du rätt att fortsätta studierna för politices magisterexamen i det svenskspråkiga programmet ”Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper” utan att skilt behöva ansöka om studierätt. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&Kom har två sökmål: ett bredare sökmål med inriktning samhällsvetenskaper och ett sökmål med inriktning socialt arbete. Politices kandidater från Soc&Kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård,  inom stat, kommun och organisationer samt inom den privata sektorn. Om du t.ex. vill arbeta vid ett ministerium, inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&Kom ett bra val för dig.

 • 20 sökande antas på grundval av initialpoäng i studentexamen. Av dessa är 16 reserverade för förstagångssökande.
 • 20 sökande antas på grundval av poäng för urvalsprov. Av dessa är 16 reserverade för förstagångssökande.
 • 40 sökande antas på grundval av sammanlagda poäng av initialpoäng för studentexamen och poäng för urvalsprov. Av dessa är 32 reserverade för förstagångssökande. 
 • Initialpoäng: modersmålet och realprovet/ det bästa realämnet och de två bästa av följande: matematik, andra inhemska språket, ett främmande språk eller ett realämne enligt tabellen: https://www.helsinki.fi/sv/studier/initialpoang-i-statsvetenskapliga-fakultetens-kandidatprogram. Urvals- och lämplighetsprov.

Sökmålet samhällsvetenskaper: Studieprogrammet är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder:

 • Journalistik och kommunikation
 • Socialpsykologi
 • Statskunskap med förvaltning
 • Sociologi
 • Rättsvetenskap

Sökmålet socialt arbete: I dina studier ingår kurser i socialt arbete, socialpolitik och rättsvetenskap. En del av grundstudierna och en del av ämnesstudierna är gemensamma för alla studerande inom programmet. Till studierna hör dessutom bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjligheter till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina egna intressen. Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&Kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier i socialt arbete inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid HU. 

Svenska Handelshögskolan (Hanken)www.hanken.fi.  

Inför antagningen 2018 går Hanken tillsammans med Åbo Akademis ekonomutbildning med i den nationella (hittills finskspråkiga) gemensamma antagningen inom ekonomi. Den officiella nyheten om antagningskriterierna för den gemensamma antagningen inom ekonomi 2018 (Kauppatieteiden yhteisvalinta, hädanefter KTY) kan läsas på finska på http://www.kauppatieteet.fi/ennakkotietoa-kauppatieteellisen-alan-yhteis....

Minst 70 % av alla som antas 2018 ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

Det ges inga extra poäng för prioritering av högskola eller verksamhetsort från och med 2018.

Antagningskvoter: studentexamen eller urvalsprov

2018 antas en större andel nya studerande endast på basis av studentexamensresultat och endast en del av de sökande måste skriva urvalsprovet. Det kommer inte längre att finnas en möjlighet att bli antagen på basis av en sammanslagning av sökandes poäng i urvalsprovet och betygspoäng: antingen har sökande ett gott resultat från studentexamen eller så satsar sökande helt och hållet på urvalsprovet.

60 % av alla som antas 2018 till Hankens kandidatutbildning kan antas utan att de behöver skriva ett urvalsprov. Sökande rangordnas endast på basis av sitt resultat i studentexamen  Dessa 60 % av studieplatserna är tillgängliga endast för s.k. förstagångssökande*.

De resterande 40 % av studieplatserna tilldelas, utan begränsning till förstagångssökande, dem som klarat sig bäst i urvalsprovet.

Alla sökande som redan har en studieplats sedan 2014, eller har avlagt en högskoleexamen i Finland, måste således skriva urvalsprovet, och de rangordnas endast på basis av sitt resultat i urvalsprovet. Deras studentexamensresultat tas inte i beaktande. Sökande med yrkesskolexamen från Finland och sökande med högskolebehörighetsgivande examina från utlandet kan som hittills endast antas på basis av sitt resultat i urvalsprovet.

* Förstagångssökande är den som inte tagit emot en studieplats för vilka studierna inleddes år 2014 eller senare, eller som inte ännu avlagt en examen vid en finländsk högskola.

De nya poängen för andra stadiets examen

Med begreppet betygspoäng menas de poäng som sökande får för sin tidigare examen, baserat på vitsord.

Finländsk studentexamen

Från och med antagningen 2018 får sökande poäng för fem prov i studentexamen: modersmålet, matematiken (kort eller lång), ett A-språk och därutöver för de två bästa provvitsorden (oftast språk eller realämnen) och det maximala poängantalet är 40 poäng. Även om sökande har skrivit mer än dessa ovanstående fem prov i studentexamen räknas de andra proven inte.

Finländsk studentexamen

Finländsk studentexamen  L  E  M  C
Modersmål eller sve/fi som andraspråk  10  9  7  5
Matematik, lång lärokurs  10  9  7  5
Matematik, kort lärokurs  8  6  4  2
A-språk (det som ger mest poäng)  8  6  4  2
Två andra prov som ger högsta poäng  6  4  2  0

 Urvalsprovet: material och poängsättning

Urvalsprovet kommer inte längre att basera sig på specifika böckers innehåll utan mäta sökandes kunskaper i utvalda gymnasiekursers innehåll. Urvalsprovet ordnas onsdagen den 6 juni 2018. Kursinnehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i gymnasiet utgör urvalsprovets litteratur:

 • Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5)
 • Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
 • Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)

Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

 Jyväskylän yliopistohttps://www.jyu.fi/

 Antagning till bland annat ”liikuntalääketiede, terveyskasvatus och liikuntapedagogiikka” (gymnastiklärare).

Ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe. Hakijat kutsutaan valintakokeisiin kirjallisen kokeen jälkeen kahden eri valintaperusteen mukaisesti:

1) valitaan suomenkielisistä enintään 28 nais- ja 28 mieshakijaa sekä enintään 4 ruotsinkielisistä nais- ja 4 mieshakijaa hakijoista pelkän kirjallisen kokeen pistemäärän perusteella (enimmäispistemäärä 50 pistettä) ja

2) valitaan suomenkielisistä enintään 72 nais- ja 72 mieshakijaa sekä enintään 4 ruotsinkielisistä nais- ja 4 mieshakijaa kirjallisen kokeen ja lähtöpisteiden perusteella (kirjallisen kokeen enimmäispistemäärä yht. 50 pistettä + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 pistettä = yhteispistemäärä korkeintaan 102 pistettä)

Ruotsinkielisten kiintiössä voivat hakea ne hakijat, joilla koulusivistyskieli on ollut ruotsi.  Koulusivistyskieleksi määritellään se kieli, jolla opiskelija on käynyt peruskoulun ja lukion ja josta hänellä on päättötodistuksessaan hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä.

Ylioppilastutkintotodistuspisteitä annetaan äidinkielen ja kolmen muun parhaiten pisteitä antavan aineen kokeesta.

Lukion päättötodistus, enintään 8 pistettä

vähintään kahden kurssin perusteella annettu liikunnan numero

x 0,3

3 pistettä

viiden kurssin perusteella annettu liikunnan numero

x 0,5

5 pistettä

kuuden tai useamman kurssin perusteella annettu liikunnan

x 0,6

6 pistettä

pakollisesta terveystiedon kurssista annettu terveystiedon numero

x 0,1

1 piste

kahden tai useamman kurssin perusteella annettu terveystiedon numero

x 0,2

2 pistettä

(kurssien määrää laskettaessa otetaan huomioon kaikki suoritetut kurssit, myös arvostelemattomat kurssit esim. valmennuskurssi)

Liikunnan lukiodiplomista 1 piste

Liikunnan ohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja) 1 piste

Toinen vaihe (ei koske liikunnanohjaajatutkinnon suorittaneita)

Toisen vaiheen muodostaa valintakoe, joka koostuu aineistokokeesta (suomen- tai englanninkielistä), liikuntakokeista sekä opetustuokiosta. Valintakokeisiin kutsutaan enintään 100 suomenkielistä ja enintään 8 ruotsinkielistä korkeakoulukelpoista naista sekä enintään 100 suomenkielistä ja enintään 8 ruotsinkielistä korkeakoulukelpoista miestä. Kirjallisesta kokeesta, liikuntakokeista ja opetustuokiosta koostuva valintakoe pidetään Jyväskylässä.

Lopullinen valinta

Koulutukseen valitsemisperusteet

Toisen vaiheen kirjallinen koe

enintään 40 pistettä

Liikuntakoe

enintään 60 pistettä

Opetustuokio  

enintään 40 pistettä

Yhteispistemäärä

enintään 140 pistettä

 

ANTAGNINGSGRUNDERNA FÖR YRKESHÖGSKOLORNA FINLAND

 • Antagning på basen av studentvitsord, urvalsprov, förhandsuppgifter och arbetserfarenhet (beroende på utbildningsområde).
 • Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet eller så kallas sökanden till urvalsprovet utifrån en förhandsuppgift.
 • Poäng för betyg och urvalsprov varierar mellan utbildningsområden Poäng för skolframgång enligt följande:
 1. Betyg högst 60 poäng och urvalsprov högst 40 poäng (naturbruk och miljöområdet, företagsekonomiska-  och naturvetenskapliga området, teknikområdet,
 2. Betyg högst 30 poäng och urvalsprov högst 70 poäng (turismbranschen, social-hälso- och idrottsområdet, humanistiska och pedagogiska området).
 3. Kulturbranschen (konst, musik). Urvalsprov 100 poäng.

Kulturbranschens utbildningar har förhandsuppgifter.

Betyg:

 • Teknikområdet (ingenjör, laboratorieanalytiker, sjökapten)  beaktar följande studentprov: modersmålet, bästa språk och matematik (lång/kort) och fysik eller kemi eller biologi.
 • Inom naturvetenskapliga området (informationsbehandling) beaktas också studentprovet i matematik.
 • Övriga områden beaktar studentbetyget i modersmålet, det främmande språket eller finska, samt realprovet eller matematikprovet.
 • Till de engelskspråkiga YH utbildningarna söker man i den första ansökningsomgången i januari!
 • https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/ansokan/ansokan/antagningsgrunder
 • Ålands högskola och Polishögskolan deltar inte i den gemensamma högskoleantagningen.

 

 

WidgetAreaBottom