WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Arbetsmarknaden

Den nyaste arbetsmarknadsprognosen "Yrke 2025" kan du läsa om här: https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/yrke-2025

Digitalisering inom arbetsmarknadenhttp://stratresearch.se/wp-content/uploads/folder.pdf

Yrkesbarometern:https://www.ammattibarometri.fi/?kieli=sv

FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

(sammanfattning baserad på Heidi Backmans undersökning "Yrke 2020")

Behovet inom ungdomsarbete, språkområdet, historia och filosofi, undervisning, teologi och psykologi

 • Behovet av t.ex. samhällspedagoger med yrkeshögskoleutbildning väntas fortsätta att öka.
 • Detta beror på pensionsavgång och ökat stöd för barn och unga i samhället.
 • Behov av personal som kan både svenska och finska!
 • Utbildningsbehovet av klasslärare, barnträdgårdslärare, historie- och religionslärare minskar fram till år 2020, eftersom få lärare går i pension (låg medelålder bland lärare inom området).
 • Pensionsavgången är störst bland teologer och psykologer och de har ett bättre sysselsättningsläge.

Behov av utbildade inom konst och hantverk, media, teater, dans och litteratur

 • Positiv sysselsättningsutveckling inom området, speciellt för informatörer och redaktörer.
 • Men: låg pensionsavgång frigör få arbetsplatser årligen!
 • Arbetslöshet inom teaterbranschen och konstnärsområdet.
 • Inom området för musik finns mer arbetsplatser!
 • En del av de utexaminerade får räkna med att sysselsätta sig inom andra branscher t.ex. industrin (produkttillverkning), fritidsverksamhet, turism, social- och hälsovård, (t.ex. kurser för barn och äldre, terapiverksamhet, hobbyverksamhet).
 • Möjlighet att starta eget företag finns.
 • Stort behov av bildkonst- och musiklärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Arbetsmöjligheter för utbildade inom handel, ekonomi, politik, juridik och socialvetenskap

 • Pensionsavgången frigör arbetsplatser för tradenomer, men i mindre grad för yrkeshögskoleutbildade inom informationsbehandling (data).
 • Banker och försäkringsbolag behöver allt mer högskoleutbildad personal med goda datakunskaper.
 • Utbildningsbehovet ökar inom nationalekonomi och juridik och minskar inom administration, statsvetenskap, socialvetenskap och företagsekonomi.
 • Språkkunskap efterfrågas inom det samhällsvetenskapliga området!

Behov av yrkeskunniga inom matematik, data, fysik, kemi, biologi och geografi

 • Utbildningsbehovet minskar fram till år 2020; detta gäller speciellt matematik, geovetenskap, astronomi, fysik och biologi.
 • Behovet av universitetsutbildade inom databehandling, kemi och geografi ökar däremot.
 • Stort behov av svenskspråkiga ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen!

Behov av utbildade inom teknik och kommunikation

 • Ingenjörer: Stor pensionsavgång inom de flesta tekniska branscher med undantag av IT branschen som har ung arbetskraft.
 • Störst behov inom maskin- och metall, byggbranschen och bil- och transportbranschen.
 • Placering inom produkttillverkning ökar.
 • Framtiden inom elektronikindustrin är oviss för tillfället.
 • Behov av utbildade inom renoverings- och rörarbeten.
 • Behov av fastighetsskötare och disponenter.
 • Diplomingenjörer: Pga pensionering frigörs ett stort antal arbetsplatser, med undantag för IT-branschen (ung personal).
 • Behovet är störst inom produktionsekonomi, livsmedelsbranschen, bioteknik, el- och automationsteknik, maskin-, metall- och energiteknik samt arkitektur och byggande.
 • Behovet mindre inom process-, kemi- och materialteknik och informationsteknik.

Behov av utbildade inom natur- och miljöområdet

 • Sysselsättningen minskar; utom inom skogsbruket.
 • Pensioneringen kommer dock att frigöra arbetsplatser inom skogsvård (försäljning av skog och virke), trädgårdsskötsel (skötsel av parker och grönområden).
 • Efterfrågan på agrologer som arbetar med rådgivningsuppdrag!
 • Även skogsbruksingenjörer och miljöplanerare behövs.

Social-, hälso- och idrottsområdet

 • Sysselsättningsläget för yrkeshögskoleutbildade inom detta område ökar med 29% fram till år 2020.
 • Beror på pensionsavgång och åldrande befolkning.
 • Speciellt stort behov inom: äldrevård, hemvård, mentalvård, missbrukarvård, tandvård.
 • Även behov av: röntgenskötare, bioanalytiker, ergoterapeuter.
 • Få arbetsplatser inom rehabilitering och idrott och skönhetsområdet.
 • Universitetsutbildade: mycket stort behov av tandläkare, farmaceuter, socialarbetare, provisorer, läkare och veterinärer. Även behov av universitetsutbildade inom rehabilitering och idrott, samt talterapeuter.

Behovet inom turism- och restaurangbranschen

 • Medelåldern inom dessa yrken är låg och därför frigörs få arbetsplatser fram till år 2020.
 • Sysselsättningsläget är ändå gott för de svenskspråkiga i branschen.
 • Gårdsturism och dylikt har utvecklats, men branschen är konjunkturkänslig.

Principles for the future employee (Jacob Morgan): https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/11/11/the-7-principles-of-the-future-employee/#977b6ce4cac5

Arbetsmarknad

https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2018/09/Utexaminerade-2016.pdf

http://www.novia.fi/ansokan-och-studier/sysselsattning-efter-examen/

Yrkesvalstest

www.mol.fi/avo

www.studentum.se/yrkestest

www.ams.se

 https://utbildningsinfo.se/vop/valjochplanera/

https://www.umu.se/nyheter/infotech-umea-ny-app-for-att-hitta-ratt-utbildning_5834465/

 

WidgetAreaBottom