WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ansökan till universitet 2017

Information för sökande till universiteten 2018

Hanken (Svenska Handelshögskolan i Vasa och Helsingfors) och Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Förändrade antagningskriterier för kandidatutbildningen 2018

Inför antagningen 2018  går Hanken tillsammans med Åbo Akademis ekonomutbildning med i den nationella (hittills finskspråkiga) gemensamma antagningen inom ekonomi. Den officiella nyheten om antagningskriterierna för den gemensamma antagningen inom ekonomi 2018 (Kauppatieteiden yhteisvalinta, hädanefter KTY) kan läsas på finska på http://www.kauppatieteet.fi/ennakkotietoa-kauppatieteellisen-alan-yhteis....

Minst 70 % av alla som antas 2018 ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

Det ges inga extra poäng för prioritering av högskola eller verksamhetsort från och med 2018.

Antagningskvoter: studentexamen eller urvalsprov

2018 antas en större andel nya studerande endast på basis av studentexamensresultat och endast en del av de sökande måste skriva urvalsprovet. Det kommer inte längre att finnas en möjlighet att bli antagen på basis av en sammanslagning av sökandes poäng i urvalsprovet och betygspoäng: antingen har sökande ett gott resultat från studentexamen eller så satsar sökande helt och hållet på urvalsprovet.

60 % av alla som antas 2018 till Hankens kandidatutbildning kan antas utan att de behöver skriva ett urvalsprov. Sökande rangordnas endast på basis av sitt resultat i studentexamen. Dessa 60 % av studieplatserna är tillgängliga endast för s.k. förstagångssökande*.

De resterande 40 % av studieplatserna tilldelas, utan begränsning till förstagångssökande, dem som klarat sig bäst i urvalsprovet.

Alla sökande som redan har en studieplats sedan 2014, eller har avlagt en högskoleexamen i Finland, måste således skriva urvalsprovet, och de rangordnas endast på basis av sitt resultat i urvalsprovet. Deras studentexamensresultat tas inte i beaktande. Sökande med yrkesskolexamen från Finland och sökande med högskolebehörighetsgivande examina från utlandet kan som hittills endast antas på basis av sitt resultat i urvalsprovet.

* Förstagångssökande är den som inte tagit emot en studieplats för vilka studierna inleddes år 2014 eller senare, eller som inte ännu avlagt en examen vid en finländsk högskola.

De nya poängen för andra stadiets examen

Med begreppet betygspoäng menas de poäng som sökande får för sin tidigare examen, baserat på vitsord.

Finländsk studentexamen

Från och med antagningen 2018 får sökande poäng för fem prov i studentexamen: modersmålet, matematiken (kort eller lång), ett A-språk och därutöver för de två bästa provvitsorden (oftast språk eller realämnen) och det maximala poängantalet är 40 poäng. Även om sökande har skrivit mer än dessa ovanstående fem prov i studentexamen räknas de andra proven inte.

Finländsk studentexamen

Finländsk studentexamen  L  E  M  C
Modersmål eller sve/fi som andraspråk  10  9  7  5
Matematik, lång lärokurs  10  9  7  5
Matematik, kort lärokurs  8  6  4  2
A-språk (det som ger mest poäng)  8  6  4  2
Två andra prov som ger högsta poäng  6  4  2  0

 Urvalsprovet: material och poängsättning

Urvalsprovet kommer inte längre att basera sig på specifika böckers innehåll utan mäta sökandes kunskaper i utvalda gymnasiekursers innehåll. 

Kursinnehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i gymnasiet utgör urvalsprovets litteratur:

  • Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5)
  • Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
  • Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)

Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället. Hankens språkkrav i svenska bibehålls nästan oförändrade år 2018 och är gemensamma med Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Gemensamma diplomingenjörsantagningen (tekniska högskolorna i Helsingfors, Vasa, Åbo Akademi, Uleåborg, Villmanstrand och Tammerfors)

Diplomingenjörsutbildningarna har gemensam antagning, så du kan söka till 5 diplomingenjörsutbildningar i prioritetsordning med ett och samma urvalsprov.

Urvalsprovet kan skrivas i Vasa och du avlägger prov baserat på lång matematik och minst ett av proven i fysik och/eller kemi. Du måste anmäla dig till urvalsproven på ansökningsblanketten.

Betygsantagningen: Du kan ansöka om att bli antagen till ditt första ansökningsalternativ via betyg om du uppnått ett visst vitsord i lång matematik, fysik eller kemi i studentexamen. Vitsordkraven varierar beroende på ansökningsönskemål och i urvalsguiden. Även studentbetyget beaktas vid betygsantagning. Information om betygspoäng och urvalsprov: http://dia.fi/hemsida/jag-vill-bli-diplomingenjoer/urvalsprov-foer-ansoekningsalternativen-foer-teknologie-kandidat-och-diplomingenjoersexamen/

Här finns kursbeskrivningar för det tekniska utbildningsprogrammet vid Aalto universitetet: http://www.aalto.fi/sv/studies/education/bachelor/. Inriktningarna vid Åbo Akademi och Vasa universitet finns på respektive webbsidor.

Gemensamma arkitektantagningen

Arkitektutbildningen har förhandsuppgifter som sänds in och därefter matteprov och slutligen konstnärligt urvalsprov. Landskapsarkitektutbildningen har därutöver ett prov i naturkunskap.

Antagningen till arkitekturprogrammen sker i tre faser. De som klarar förhandsuppgifterna går vidare till provet i arkitekturmatematik. De som blir godkända i matematikprovet får delta i tecknings- och planeringsproven. Proven ordnas i Esbo, Tammerfors och Uleåborg. På alla dessa orter kan man ansöka om studieplats i rangordning. Sökande får ett preferenspoäng för sitt första ansökningsalternativ. Arkitektmatematiken baserar sig på gymnasiets kurser i lång matematik. Du måste inte ha studerat lång matematik, men du bör behärska innehållet i kurserna. Gamla urvalsprov för DI och arkitektur: http://dia.fi/hemsida/jag-vill-bli-diplomingenjoer/urvalsprovarkiv-di/

Åbo Akademi

Grundpoäng för varje skrivet studentprov enligt en gemensam skala. På www.abo.fi finns datum för urvalsproven 2018. Observera att datum varierar från år till  De flesta urvalsprov utom provet i logopedi och psykologi kan skrivas i Vasa. 

Utbildningslinjen för språk: I samband med ansökan till utbildningslinjen för språk ska den sökande välja maximalt två ämnen som den sökande önskar som huvudämne. Man deltar i urvalsprov i de språk som man söker till.

Tilldelning av huvudämne: Huvudämnet tilldelas till de sökande som antas i samband med antagningsbeskedet. Vid tilldelningen av huvudämne tas i beaktande sökandes grundpoäng, tilläggspoäng samt urvalsprovspoäng från respektive ämnesspecifikt urvalsprov (maximalt två) som den sökande deltagit i. På ansökningsblanketten kan man kryssa i att man är intresserad av ämneslärarstudier och då deltar man i ett urvalsprov redan i augusti.

Kultur, historia och filosofi: I samband med ansökan till utbildningslinjen för kultur, tradition och historia ska den sökande välja maximalt tre ämnen som den sökande önskar som huvudämne

Tilldelning av huvudämne: Huvudämnet tilldelas till de sökande som antas i samband med antagningsbeskedet. Vid tilldelningen av huvudämne tas i beaktande sökandes grundpoäng, tilläggspoäng samt urvalsprovspoäng från urvalsprovets gemensamma del och respektive ämnesspecifik del (maximalt tre) som den sökande deltagit i.

Biovetenskaper: Du kan delta i urvalsprovet för både cell och molekylär biovetenskap och miljö- och marinbiologi eller bara ett av dessa. Huvudämnet bestäms på basen av resultatet urvalsprovet och dina önskemål.

Utbildningslinjerna för klasslärare (Vasa), speciallärare (Vasa) och barnträdgårdslärare (Jakobstads) och barnträdgårdslärare för språkbad (Vasa):  Sökande kallas till urvalsprov på basen av de 4 obligatoriska studentproven. Godkänt studentprov i matematik ger tilläggspoäng.

Psykologi och logopedi har skriftligt urvalsprov och intervju. Psykologi: Det skriftliga urvalsprovet innehåller utöver frågor baserade på litteraturen också ett ämnesprov som man inte kan förbereda sig till. Sammanlagt 36 personer kallas till lämplighetsbedömning i form av intervju- och samtalssituation. 18 personer väljs till lämplighetsbedömning på basis av betygspoäng och urvalsprovspoäng. 18 personer väljs därutöver till lämplighetsbedömning enbart på basis av urvalsprovspoäng. Ungefär hälften av de som kallas till intervju antas.

Logopedi: Skriftligt urvalsprov på basen av given litteratur. Sammanlagt 24 personer kallas till en intervju som strävar efter att bedöma den sökandes lämplighet för talterapeutyrket. Arton av de intervjuade personerna antas till utbildningsprogrammet i logopedi. Hälften väljs till intervju på basis av betygspoäng och urvalsprovspoäng. Hälften väljs därutöver till intervju enbart på basis av urvalsprovspoäng. 

Samhällsvetenskaper: Inträdesprovet till Åbo baserar sig på artiklar och kunskap om dagsaktualiteter och Vasa har enbart betygsantagning. Studentproven i modersmål, samhällslära, historia/matematik ger tilläggspoäng vid ansökan.

Naturvetenskaper: Inom utbildningslinjen i naturvetenskaper finns följande huvudämnen: fysik, geologi och mineralogi, kemi och matematik. Antagningen sker till utbildningen som helhet och huvudämne väljs senare. Det finns två urvalsprov: ett i geologi och mineralogi och ett i naturvetenskap (ma/fy/ke). Du kan välja att skriva båda proven eller endast ett av dem. 

Datavetenskap: Betygsantagning.Sökande som uppnår 46 poäng på basen av studentbetyget samt preferenspoäng och söker till i Åbo antas direkt. Studentprovet i modersmål och lång matematik ger tilläggspoäng.

Info om de övriga linjernas urval:http://www.abo.fi/ansok/kandidatochmagister Vill du veta mer om kurserna man kan läsa inom olika huvudämnen vid ÅA, så kolla här:http://www.abo.fi/student/studiehandbok

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc & kom har två sökmål: ett bredare sökmål med inriktning samhällsvetenskaper och ett sökmål med inriktning socialt arbete. Studieprogrammet är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap

Till högskolan antas högst 30 nya studenter till inriktningen i socialt arbete. Du kan bli vald på tre olika sätt:

  1. en fjärdedel (1/4) antas på basis av initialpoäng för studentexamen eller motsvarande
  2. en fjärdedel (1/4) på basis av poäng för urvalsprov
  3. hälften (1/2) på basis av sammanlagda poäng av initialpoäng för studentexamen och poäng för urvalsprov

Av proven i studentexamen beaktas 4 ämnen: modersmålet och 3 andra ämnen. Obligatoriska och extra prov är likvärdiga. Urvalsprovet ger högst 40 poäng. Sökmålet i samhällsvetenskaper och sökmålet i socialt arbete har olika urvalsprov. Det är möjligt att delta i båda. I urvalsprovet ingår uppgifter utgående från angiven litteratur samt materialbaserade uppgifter till vilka material delas ut vid urvalsprovet. 

OBS! När du ansöker så ange Helsingfors universitet, sociala och kommunala högskolan, som alternativ om du vill studera på svenska. HU har även finskspråkiga studier.

Övriga studier på svenska vid HU - se  http://www.studeraihelsingfors.fi/

Här finns studieguiderna och kursbeskrivningar för alla fakulteter vid HU:https://weboodi.helsinki.fi/hy/opasopiskopas.jsp?MD5avain=&Kieli=2&Organisaatio=1000000957&AukOrg=1000000957 

ÖVRIGT             

Du får vanligen inte kallelse till universitetens urvalsprov utan måste infinna dig rätt datum och på rätt plats!

Resultatet av antagningen till högskolestudier publiceras oftast i början av juli. Du kan logga in på Studieinfo om du ansökt med nätbankskoder. Du får även meddelande brevledes om du angett detta i din ansökan.

Om du sökt till flera utbildningar ska du vänta på alla besked innan du tackar ja till en studieplats.

Meddela inom angivet datum om du tar emot din studieplats via Studieinfo.

Du kan ta emot bara en studieplats i Finland som leder till högskoleexamen för studier som inleds under samma termin. Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska högskolor. Du kan ta emot en ny studieplats som inleds under en annan termin!

Om du avbryter dina studier under höstterminen kan du inte börja på en ny utbildning samma höst.

Det lönar sig att studera gamla urvalsprovsfrågor på utbildningarnas webbsidor.

OBS! Du kan anhålla om förlängd provtid vid inträdesförhören om du har läs-och skrivintyg. Anhåll via högskolan före ansökningstidens utgång!

Om du sökt studieplats i Vasa eller Åbo så kan du även söka till  idrottsakademierna:http://www.vsua.fi/http://urheiluakatemia.fi/swe,

Antagning via Öppna universitetet: Om du väljer att ta ett mellanår kan du passa på att läsa kurser via Öppna universitetet. Dessa får du tillgodo om du senare får en studieplats. Du kan även ansöka om att bli antagen utan urvalsprov till ÅA med minst 60 sp i det huvudämne du söker till. Psykologin, logopedin och engelskan tar inte in studerande via ÖpU utan urvalsprovet!

 

 

 

 

 

 

WidgetAreaBottom