WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Kursvalet i gymnasiet

Kursvalet i gymnasiet

I samband med ansökan till JG så fyller du i en kursvalsblankett som du får av högstadiets studiehandledare. Du har möjlighet att välja kort eller lång matematik, A-finska, B-finska eller modersmålsinriktad finska och fördjupad fysik (flera än en kurs i fysik). Dessutom kan du välja tyska och/eller franska på nybörjar- eller fortsättningsnivå. Vid Lukio kan du läsa kurser i ryska och spanska.

Om du har annat modersmål än svenska så är det bra att meddela detta på blanketten. Du har möjlighet att skriva svenska som andraspråk i studentexamen och får öva på dessa prov i gymnasiet. Ange även om du har intyg över läs- och skrivsvårigheter.

I gymnasiet gör specialläraren läs- och skrivtest med alla ettor. Intyg över läs- och skrivsvårigheter utfärdat i gymnasiet ger dig rätt att få kompensation i studentskrivningar och i gymnasieundervisningen har du möjlighet att få stödåtgärder t.ex. i form av längre provtid eller lektionsanteckningar i förväg. Du kan välja en kurs i studieteknik, SH3.

När du börjar i åk1 så får du ett läseordningsförslag för varje period utgående från kursvalsblanketten. Det är möjligt att byta nivå på matematik eller finska, samt välja bort fördjupad fysik eller främmande språk efter avslutad kurs. Vi rekommenderar att du provar på. Alla avlagda kurser som har godkänt vitsord får du till godo på betyget.

Du har möjlighet att välja kurser från gymnasiets utbud av valbara kurser eller läsa vissa av tvåans kurser redan i ettan. I period 1 går du igenom ditt kursval tillsammans med studiehandledaren. Du får hjälp med eventuella ändringar i ditt schema och diskuterar kursval utgående från intresse och fortsatta studier. Det är möjligt att ändra i kursvalet under hela året, men ändringar ska göras i god tid inför ny period och senast i provveckan.

I åk 1 och 2 är det rekommenderade antalet 28 - 30 kurser (3 år) och ett tjugotal kurser per år för längre studietid (3 1/2 - 4 år). Minst 75 kurser behövs för att få gymnasiets avgångsbetyg. Du kan även få utbyteskurser för deltagande i idrottslinjen och övrig idrotts- eller kursverksamhet. Diskutera med rektor om du undrar om din kursverksamhet utom skolan godkänns! 

I slutet av ettan och tvåan väljer du kurser inför nästa läsår. Du får ett läseordningsförslag för varje period och diskuterar detta tillsammans med studiehandledaren. I åk 2 är antalet obligatoriska kurser färre och antalet valbara kurser ökar. Du ska börja fundera över vilka ämnen du vill skriva i studentexamen. Du gör upp en studentexamensplan i Wilma redan på våren i åk 1 för att kursvalet ska bli lättare. Alla gymnasiestuderande skriver studentprov i modersmålet (eller svenska som andraspråk). Därutöver ska du skriva studentprov i minst tre av följande: finska, engelska, matematik, ett realprov. Vi rekommenderar att du skriver minst 5 - 6 ämnen i din studentexamen. 

Ämnesvalet i gymnasiet

För att söka till yrkeshögskolor eller universitet i Finland finns inte krav på speciella kurser eller studentprov, men om du vet vart du vill söka så är det en fördel att välja ämnen som ger mycket poäng vid ansökan och hjälper dig vid urvalsprovet. 

Ifall du inte vet vart du vill söka efter gymnasiet, så väljer du förstås att satsa på de ämnen som intresserar dig mest. Urvalsproven i Finland ger mycket poäng, så du har alltid chans att komma in på den utbildning du vill om du läser bra inför dessa.

Det finns dock utbildningar som kräver att du studerar vissa ämnen i gymnasiet för att du ska klara inträdesprov och studier. Dessa är diplomingenjör (lång matematik, fördjupad fysik och/eller kemi), medicin (lång matte, fördjupad fysik, biologi och kemi), samt studier i fy/ke/ma och datavetenskap (lång matte). Det är möjligt att gå andra vägar till diplomingenjör om du först avlägger ingenjörsexamen (4 år) och därefter söker till ett tvåårigt magistersprogram i teknik vid ett universitet. Vid ingenjörsstudier är lång matematik och fysik till nytta, men inte ett krav för att klara inträdesprovet.

Lång matematik är till nytta även vid studier i t.ex. biologi, farmaci, arkitektur, näringslära, ekonomi, inträdesprovet till psykolog och pilotutbildningen. Men kort matematik fungerar också om du verkligen satsar på korta matten i gymnasiet. Observera att inträdesprovet till arkitektutbildningen i Finland omfattar ett matematikprov som baserar sig på gymnasiets kurser i lång matematik. Bekanta dig med urvalsprovet på Aaltos webbsida, så får du en uppfattning om svårighetsgraden!

Vid ansökan till universitet i Finland beaktas vitsorden på studentbetyget och vissa studentprov ger dessutom extra poäng beroende på vilken utbildning du söker till. Det lönar sig att skriva fler studentprov än att satsa allt på fyra prov. Urvalsproven ger upp till dubbelt så mycket poäng som studentbetyget. Men notera att vissa utbildningar även har betygsantagning.

Vid ansökan till yrkeshögskolor så beaktas studentprov (3 stycken), medeltalet på gymnasiets avgångsbetyg och urvalsprov lika mycket. Även arbetserfarenhet beaktas. För den som vill söka till ingenjör, röntenskötare, laboratorieanalytiker, optiker eller sjökapten lönar det sig att skriva matte (kort eller lång) i studentexamen.

Sverige (och övriga Norden) har en annan typ av ansökan. Du måste ha avlagt vissa gymnasiekurser för att få söka till vissa utbildningar. Speciellt de naturvetenskapliga utbildningarna har krav på lång matematik, fördjupad kemi och fysik. När du ansöker beaktas vitsorden i de fyra obligatoriska studentproven (oberoende av ämne) och gymnasiebetygets medeltal. Du kan även skriva ett högskoleprov.

Om du vill söka till en utbildning i konst, media eller musik så ska du vara förberedd på att lämna in förhandsuppgifter. Dessa är mycket viktiga. Detta gäller både i Finland och i andra länder. Det är till fördel att avlägga diplom i bildkonst eller musik.

Under "ämnesval för vidarestudier" finns en översikt över vilka ämnen som prioriteras vid ansökan till olika utbildningar. Under "fortsatta studier" finns en sammanfattning av hur högskolorna i Finland poängsätter betyg och urvalsprov. Mera information finns även på respektive högskolas webbsidor.

 

WidgetAreaBottom