WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Urval 2020

Betygsurval 2020

 • En större andel studerande antas på basen av studentexamen.
 • Största delen av platserna i betygsurvalet reserveras för personer som söker sin första studieplats. Detta varierar mellan ansökningsmålen. 
 • Urvalsprov ordnas i de fall där antagningen inte kan ske på basen av betyg. Urvalsproven baserar sig i hög grad på gymnasiekurser.
 • Lämplighetstest kan ordnas som en del av betygsantagningen.
 • Högskolorna utvecklar möjligheten för studerande att byta studieplats genom ett särskilt urval, så kallad "överflyttning".
 • En  kvot antas via studier vid Öppen högskola (60 sp krävs vanligen för att kunna bli antagen).
 • Studentprovet i modersmålet/S2 och matematik ger mycket poäng vid ansökan till många högskolelinjer.
 • Högskolorna väljer själva vilka studentprov (5 – 6 studentprov) som de vill ge poäng för vid ansökan till olika linjer.
 • Målsättningen med reformen är att göra ansökningsprocessen till högskolestudier snabbare och smidigare.
 • Systemet med urvalsprov är dyrt.
 • Studentexamen ska betonas mera än tidigare.

http://www.studeraihelsingfors.fi/antagning-2020/?fbclid=IwAR3OvebNmrgjnKpbPitN4vurp25d9ll-MCgvVpOMc_Djg9nZ2Aze7261ZbM

Universitetens betygsantagning 2020

I betygsantagningen varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ger man poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realämnen eller språk. Utbildningarna bestämmer själv vilka ämnen man ger poäng för.

Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som beaktas får hen inga poäng för dem. Sökande kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga. Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Utbildningen kan ha ett eller flera tröskelkriterier för betygsurvalet. Ett tröskelkriterium är en godkänd prestation på en viss studentskrivning eller ett visst vitsord i ett studentexamensämne. Den sökande är endast med i utbildningens betygsurval om tröskelvillkoren uppfylls. Om exempelvis ett tröskelvillkor för en utbildning är M i kemi måste den sökande ha skrivit kemi med minst vitsordet M för att kunna bli antagen på basen av betyg. Om vitsordet är lägre kan sökande delta i urvalsprov.

Yrkeshögskolornas betygsantagning 2020

Yrkeshögskolorna tar i bruk betygsbaserad antagning i gemensam ansökan våren 2020. Den betygsbaserade antagningen baserar sig på poängsättning av vitsorden i betyget över studentexamensbetyget. Betygsbaserad antagning blir samtidigt den primära vägen till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen från och med våren 2020. Merparten av studieplatserna kommer att reserveras för dem som söker till sin första studieplats.

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning kommer att tas i bruk i alla yrkeshögskolor och på alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk, vilka inte kommer att ta i bruk betygsbaserad antagning. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar sina egna ansökningar.

Här finns bra information om andelen som antas på basen av betyg respektive urvalsprov: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/framsida/

Vid sidan av betygsbaserad antagning kommer urvalsprov och andra kompetensbaserade antagningsvägar att finnas kvar.

 Poängsättningsmodeller för universitetens betygsantagning

https://studieinfo.fi/wp/for-elev-och-studiehandledare/ansokan-till-hogskolor/reform-av-antagningen-till-hogskolorna-ar-2020/universitetsantagning-2020/

Poängsättningsmodeller för yrkeshögskolornas betygsantagning

 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/betygsbaserad-antagning/#studentexamen

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/wp-content/uploads/2020/01/14012020_Ammattikorkeakoulujen_todistusvalinnan_kevään_2020_toisen_yhteishaun_hakukohteet.pdf

Novias betygsantagning: https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/sok-till-yh-studier/antagningsgrunder

Urvalsproven 2020

Du anmäler dig automatiskt via ansökningsblanketten till urvalsprov som du deltar i om du inte blir antagen på basen av ditt studentbetyg.

Åbo Akademis utbildningar har egna urvalsprov eller gemensamt urvalsprov för flera linjer: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/urvalsprov/

DI-antagningens urvalsprov: https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valintakokeet/

Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/gemensamma-ansokan/forhandsmaterial-for-urvalsprov

Yrkeshögskolorna kommer att ha ett gemensamt digitalt urvalsprov som sökande anmäler sig till i samband med ansökan: 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#yh-urvalsprovet

WidgetAreaBottom