WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Urval 2020

Betygsurval 2020

 • En större andel studerande antas på basen av studentexamen eller yrkesexamen.
 • Största delen av platserna i betygsurvalet reserveras för personer som söker sin första studieplats. Detta varierar mellan ansökningsmålen. Närmare information kommer under hösten 2019. Se även aktuell information under "ämnesval för fortsatta studier".
 • Urvalsprov ordnas i de fall där antagningen inte kan ske på basen av betyg. Det går inte att förbereda sig för urvalsproven.
 • Lämplighetstest kan ordnas som en del av betygsantagningen.
 • Högskolorna utvecklar möjligheten för studerande att byta studieplats genom ett särskilt urval.
 • En  kvot antas via studier vid Öppen högskola (60 sp krävs vanligen för att kunna bli antagen).
 • Studentprovet i modersmålet/S2 och matematik kommer att ge mycket poäng vid ansökan till många högskolelinjer.
 • Högskolorna väljer själva vilka studentprov (5 – 6 studentprov) som de vill ge poäng för vid ansökan till olika linjer.
 • Om en sökande saknar något av de ämnen som utbildningen angett, så får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriteriet uppfylls.
 • Utbildningen kan ange ett tröskelkriterium (tröskelvillkor) för betygsantagningen. Man kan delta i betygsantagningen endast om villkoret uppfylls. Det kan vara ett visst studentvitsord i ett ämne.
 • Målsättningen att göra ansökningsprocessen till högskolestudier snabbare och smidigare.
 • Systemet med urvalsprov är dyrt.
 • Studentexamen ska betonas mera än tidigare.

Universitetens betygsantagning 2020

Principerna för poängsättning av studentexamen är desamma för alla universitetsutbildningar, men utbildningarna har tillämpat poängsättningsprinciper enligt egna behov.

Närmare information om universitetens urvalskriterier för antagningen av studerande 2020 kommer hösten 2019.

I betygsurvalet varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ger man poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realämnen eller språk. Utbildningarna bestämmer själv vilka ämnen man ger poäng för.

Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som beaktas får hen inga poäng för dem. Hen kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga.

Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Utbildningen kan ha ett eller flera tröskelkriterier för betygsurvalet. Ett tröskelvillkor är en godkänd prestation på en viss studentskrivning eller ett visst vitsord i ett studentexamensämne. Den sökande är endast med i utbildningens betygsurval om tröskelvillkoren uppfylls. Om exempelvis ett tröskelvillkor för en utbildning är M i kemi måste den sökande ha skrivit kemi med minst vitsordet M för att kunna bli antagen på basen av betyg. Om vitsordet är lägre kan sökande delta i urvalsprov.

På vissa utbildningar kan man ha direktval istället för eller parallellt med poängsättning. Direktval betyder val som bygger på betyg, då rätt att avlägga examen ges direkt med utgångspunkt i vitsordet i ett visst ämne. På en del utbildningar kan man besluta om tillämpning av direktval senare.

På universitetsutbildningar ges rätt att avlägga examen genom ett beslut både till lägre och högre högskoleexamen. I vissa undantagsfall ges rätt att avlägga examen endast för lägre högskoleutbildning (t.ex. småbarnspedagogiken). Om rätt att avlägga examen ges endast för lägre högskoleexamen ska det anges i samband med utbildningen.

Yrkeshögskolornas betygsantagning 2020

Yrkeshögskolorna tar i bruk betygsbaserad antagning i gemensam ansökan våren 2020. Den betygsbaserade antagningen baserar sig på poängsättning av vitsorden i betyget över yrkesinriktad grundexamen och studentexamensbetyget. Betygsbaserad antagning blir samtidigt den primära vägen till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen från och med våren 2020. Merparten av studieplatserna kommer att reserveras för dem som söker till sin första studieplats.

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning  på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina kommer att tas i bruk i alla yrkeshögskolor och på alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk, vilka inte kommer att ta i bruk betygsbaserad antagning. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar sina egna ansökningar.

Yrkeshögskolorna kommer att ha ett gemensamt digitalt urvalsprov som sökande anmäler sig till i samband med ansökan: 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#yh-urvalsprovet

Anvisningar för hur poängsättningsmodellerna för studentexamen, yrkesinriktad grundexamen och internationella studentexamina ska användas finns vid respektive poängsättningsmodell. Anvisningarna för användningen av poängsättningsmodellen för studentexamen gäller även de internationella studentexamina.

Mer detaljerade uppgifter om nybörjarplatsantal, möjliga minimipoängantal och tröskelvillkor kommer att tillkännages senast i början av hösten 2019 i samband med att utbildningsutbudet publiceras.

Vid sidan av betygsbaserad antagning kommer urvalsprov och andra kompetensbaserade antagningsvägar att finnas kvar.

 

Poängsättningsmodeller för universitetens betygsantagning

https://studieinfo.fi/wp/for-elev-och-studiehandledare/ansokan-till-hogskolor/reform-av-antagningen-till-hogskolorna-ar-2020/universitetsantagning-2020/

Poängsättningsmodeller för yrkeshögskolornas betygsantagning

https://studieinfo.fi/wp/for-elev-och-studiehandledare/ansokan-till-hogskolor/reform-av-antagningen-till-hogskolorna-ar-2020/poangsattningsmodeller-for-betygsbaserad-antagning-till-yrkeshogskolor/

 Källa: www.studieinfo.fi

WidgetAreaBottom