WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Övriga utbildningar

 Räddningsinsitutet (Pelastusopisto) www.pelastusopisto.fi

 • Kuopio eller Helsingfors
 • Brandmannaexamen examen (1,5 år)
 • Nödcentraloperatörsexamen (1,5 år)
 • Underbefälsexamen (1 år)
 • Ingenjör, utbildningsprogrammet för brandbefäl (3,5 år).
 • Brandmannaexamen ger kompetens för tjänster som brandman, brandman-sjuktransportör och räddningsman.
 • De nya kurserna börjar varje år i januari och i augusti och till dem båda väljs 64 studerande.
 • Räddningsinstitutet anordnar även svenskspråkig brandmansutbildning.
 • I urvalsprovet och i tenter får svenska användas.
 • De viktigaste undervisningsområdena är upplysning och säkerhetsutbildning, släcknings- och räddningsteknik, samt primärvård och sjuktransport.
 • Till studierna hör mycket praktisk undervisning på övningsområdet.
 • Inträdeskrav
 • 18 år
 • Medeltalet på gymnasiebetyget viktigt. (Över 7,05 i betygsmedeltal nästan ett måste)

Medeltal     poäng

6,10 - 6,54        1

6,55 - 7,04        2

7,05 - 7,54        3

7,55 - 8,04        4

8,05 - 8,54        5

8,55 - 9,04        6

9,05 -                 7                                                                            

Poängsättning

1. Fysiska test (0-1 poäng)

2. Medeltalet på avgångsbetyget (0-7 poäng)

3. Intressepoäng (0-1 poäng), över två år i frivilliga brandkåren

 • De fysiska testen måste vara godkända innan du kan ansöka.
 • C-klass körkort innan utbildningen inleds
 • Utbildningen börjar i januari och i augusti. Ansökan är i augusti och i februari.
 • Urvalsguiden och ansökningsblanketter på webbsidan, samt infovideo om de fysiska testen.

Nödcentraloperatörsexamen

 • 18 år
 • 1,5 år
 • Poäng för betygets medeltal och arbetserfarenhet efter att man fyllt 18 år
 • Allmän arbetserfarenhet ger poäng
 • Beväringstjänst och civiltjänst ger poäng
 • Datakörkort är en fördel
 • Huvudvikten vid utbildningen läggs vid, kommunikation, språk, hälsokunskap, psykologi, lagkunskap, datateknik.

Polis

 • Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, www.polamk.fi
 • 3 år
 • Kraven på den sökande:
 • Finskt medborgarskap
 • Utbildningsbakgrund: gymnasiets lärokurs eller studentexamen eller minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande utbildning
 • Lämpligt hälsotillstånd: ingen sådan sjukdom eller skada som förhindrar utövandet av polisyrket - till exempel testas synen och hörseln.
 • Synskärpan ska utan glasögon eller kontaktlinser för båda ögonen var för sig vara minst 0.2 och korrigerad med glasögon eller kontaktlinser minst 1.0.
 • Hörseln ska vara normal utan hjälpmedel. Den sökande ska med båda öronen kunna höra vanligt tal utan hjälpmedel på fyra meters avstånd.
 • Diabetes och epilepsi är hinder för ansökan.
 • Ärlighet och pålitlighet: levnadsvanorna ska motsvara yrkets krav, säkerhetsutredning av Skyddspolisen - utlåtandet påverkas av bland annat gripanden för onykterhet och rasistiska attityder 
 • Körrätt av kategori B
 • Urvalsprovet:
 • Del 1: konditionsprov, skriftligt prov (resumé och essä), psykologiska test
 • Del 2: psykologiska test, individuell och gruppuppgift, personlig intervju
 • Dessutom genomgår de valda en hälsoundersökning, ett narkotikatest och en normal säkerhetsutredning.
 • Vikten av urvalsprovets delar i slutpoängen:
 • Skriftligt prov 40 %
 • Konditionsprov 20 %
 • Lämplighetsbedömning 40 % 

Ansökan till svenskspråkig utbildning en gång per år. 

Beskrivning av urvalsprovens delar finns på www.polamk.fi

Flygledare

 • Avia College i Vanda,www.finavia.fi
 • Flygtrafikledarutbildningen inleds en gång per år. Ansökningsblankett på Luftfartsverkets hemsida.
 • Lämplighetstest, prov i engelska och svenska/finska, personliga intervjuer. Läkarundersökning.
 • Undervisningen är gratis, men flygtimmarna kostar ca 1 700 euro.
 • Inträdeskrav: 20 år, goda kunskaper i engelska, utmärkta kunskaper i finska eller svenska, goda kunskaper i andra inhemska språket, god hälsa (angående kraven för flygcertifikat, se hemsidan!).

 

Pilot

 • Suomen Ilmailuopisto i Björneborg, www.finaa.fi
 • 2 1/2 år
 • Inträdesprov: skriftligt urvalsprov, lämplighetstest, intervju, läkarundersökning
 • Inträdeskrav:
 • gymnasieutbildning eller yrkesexamen.
 • sökande måste behärska finska flytande både i tal och skrift.
 • vid ansökan anges vitsord i matematik, modersmålet och engelska, samt gymnasiebetygets medeltal.
 • glasögon godkänns och även laserkorrigering. Synstyrkan bör vara minst 1.0 med eller utan glasögon. Se mera utförligt på webbsidan!
 • Färgblindhet godkänns inte.
 • Sjukdom som kräver fortgående medicinering godkänns inte.
 • Ansökan hösten 2013.
 • Utbildningen kostar 12 800 euro.
 • Frågor: info@finaa.fi
 • Sverige: http://www.studentum.se/Pilotutbildning_
 • I Helsingfors även: http://www.patria.fi/pilottraining/fi/ammattilentajaksi.html

Pilot i flygvapnet www.ilmavoimat.fi.

 • Ansökan börjar i mars 2013.
 • Student eller motsvarande.
 • under 23 år.
 • God hälsa och lämplighet.
 • Längd 165 – 190 cm, vikt 55 – 92 kg
 • Synen på båda ögonen bättre än 0,5 enligt Landolts C-tavla (operation inte tillåten).
 • Felfritt färgseende
 • Ifall du har astma eller allergier bör detta utredas.
 • Sökande bör ha genomfört flygreservofficerskurs.
 • Textbaserat prov, fysiska konditionstest, psykologiska test, grupprov, intervju och lämplighetsbedömningen under beväringsutbildningen.

Flygvärdinna, steward

http://www.proffsaviation.fi/pdf/minimum_requirements.pdf
 • 18 år eller äldre
 • 157 cm - 185 cm lång
 • synstyrkan minimum 1,0 med eller utan glasögon, glasögon max + -3D
 • genomgått hälsoundersökning
 • hälsokrav (bl.a hörsel)
 • språkkunskaper enligt Airline Operators krav
 • examen från andra stadiet
 • simkunskaper minst 200m
 • representativ, god samarbetsförmåga, serviceförmåga, god kommunikationsförmåga
 • stresstålig
 • ansvarstagande
 • inga noteringar i straffregistret
 • Information om utbildningen finns även på www.proffsaviation.fi.
 • Anmälan till utbildningen på webbsidan!

Massörsexamen, www.folkhalsan.fi

Gräns- och sjöbevakare,  www.raja.fi

Den som godkänns för grundkursen för gränsbevakare bör:

 • vara 18 år fylld finsk medborgare
 • ha fullgjort värnplikt vid Finlands försvarsmakt eller Gränsbevakningsväsendet eller frivillig militärtjänstgöring för kvinnor (med undantag för personer med Åländsk hembygdsrätt)
 • Kvinnor kan söka till grundkursen för gränsbevakare redan innan den frivilliga militärtjänstgöringen. I så fall är antagningen villkorlig och förutsätter att kvinnan slutför den frivilliga militärtjänstgöringen innan kursen.
 • ha avlagt minst gymnasiets lärokurs, studentexamen eller en yrkesexamen på andra stadiet.
 • vara till hälsotillståndet lämpad för gränsbevakaruppdrag:
 • tjänsteduglighetsklass A
 • synskärpa på bägge ögonen minst 0,7 (utan glasögon)
 • normalt färgsinne (högst 4 fel i Ishiharas färgsyntest)
 • normal hörsel
 • inga kroniska sjukdomar eller allergier som utgör hinder för arbetet
 • vara till den fysiska konditionen lämpad för gränsbevakaruppdrag
 • Resultat i Coopertest för män minst 2 400 meter och för kvinnor 2 200 meter (12 minuter)
 • För att få en ordinarie tjänst efter grundkursen för gränsbevakare måste resultatet i Coopertest vara minst 2 600 meter för män och 2 400 meter för kvinnor.
 • måste kunna simma 200 meter på sex minuter
 • vara oförvitlig och pålitlig
 • ha avlagt inträdesprovet med bedömningen godkänt
WidgetAreaBottom