WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Bedömning

Kursbedömning: Kurserna bedöms efter avslutad kurs. Bedömningen kan ses i Wilma någon dag efter att alla prov har getts ut. Bedömningen blir samtidigt synlig för föräldrar och andra vårdnadshavare i Wilma. Papperskopior av periodbetygen ges vid behov. Föräldrar och andra vårdnadshavare ska kvittera att de tagit del av de ungas prestationer tre gånger per år, efter perioderna 1, 3 och 5. Kvitteringen kan göras i Wilma, i undantagsfall genom namnunderskrift på pappersutskrift av periodbetyget.

Anmälan till förnyat förhör sker via Wilma. Anmälan kan göras tidigast en vecka innan förnyat förhör och måste göras före utsatt deadline.

Förnyat förhör skrivs fredagar klockan 14.30 - 17.00. Avvikande dagar framgår ur tabellen ovan. Två prov kan skrivas vid varje tillfälle. Endast ett prov åt gången ges till skribenten. Skribenten kan välja vilket prov han/hon vill börja med ifall det rör sig om två prov.

Slutbedömning (bedömning av ämneslärokurs)

Abiturienterna får ett sk. abibetyg den ...., ett betyg som visar vilka kurser som kommer med på slutbetyget, tilläggsuppgifter och slutvitsord. Studerande kan höja sitt slutvitsord (höjning av vitsord i ämneslärokurs) efter studentskrivningarna den DATUM  kl. 9.00 – 11.30. I tentamen ingår alla de kurser som den studerande avlagt i ämnet och enligt lärarens bedömning kan provet också innehålla en muntlig del. Tentamen kan inte sänka slutvitsordet. Anmälan till höjning av ämneslärokurs görs senast 4.4.2016 direkt till läraren.

Skolan rekommenderar starkt att abiturienterna avlägger sina sista kurser inom period 4. De minst 75 kurserna ska vara avlagda på godkänt sätt senast den DATUM för att studentdimissionen inte ska äventyras.

KURSER OCH VITSORD

Kurserna i gymnasiet indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Läraren redogör för bedömningsgrunderna för varje kurs vid kursens början.

Obligatoriska kurser är gymnasiet 48 (kort matematik och FinA) eller 52 (lång matematik och FinA) till antalet. De som studerar FinB har en obligatorisk kurs mindre. För att få skriva studentprov i ett ämne krävs att de obligatoriska kurserna i ämnet är avklarade.

Fördjupade kurser: gymnasierna erbjuder nationella fördjupade kurser som är en fördjupning av de obligatoriska kurserna i ett ämne. Du väljer dessa själv med tanke på vilka studentprov du skriver. Minst 10 fördjupade kurser måste avläggas för gymnasiets avgångsbetyg.

Skolvisa fördjupade kurser: Gymnasiet erbjuder även egna kurser som planerats av lärarna. Dessa fördjupar dina ämneskunskaper ännu mera. De kan endast höja ditt slutvitsord i ett ämne.

Tillämpade kurser: finns av många olika typer. De bedöms oftas med G. Läs mera i Kursbeskrivningarna!

Underkända kurser och obedömda kurser

Studerande som underkänts i en kurs (4) kan delta i undervisning och kursprov när kursen återkommer i skolans undervisningsprogram närsomhelst under gymnasietiden.

Underkänd kurs kan även höjas en gång vid förnyat förhör när som helst under studietiden. Anmälningsblankett för förnyade förhör finns på Wilma. Datum för förnyade förhör finns i studieguiden under rubriken Förnyade förhör.

Kurs med bedömningen O (obedömd). En kurs kan lämnas obedömd med anteckningen ”O” i studieregistret, om enväsentlig del av kursens studieprestationer saknas. Den studerande har möjlighet att komplettera kursen fram till första tillfället för förnyat förhör. En kompletterad kurs bedöms därefter och kursprestationen förs in i studieregistret. När tiden för bedömning efter förnyat förhör har gått ut, raderas anteckningen ”O” för obedömd kurs automatiskt. Den studerande måste därefter avlägga kursen på nytt i sin helhet eller avlägga en annan kurs. Vid sjukdomsfall eller av andra vägande skäl har skolledningen rätt att avvika från bestämmelsen om obedömd kurs.

Fusk i provskrivning leder till att provet blir underkänt och att kursen lämnas obedömd. Misstanke om fusk anmäls alltid till rektor. Den studerande har rätt att ge sin syn på händelserna.

Du har rätt att ta om en godkänd kurs genom att på nytt delta i undervisning och prov när kursen återkommer i skolans undervisningsprogram, om det finns plats i kursen. Det bättre resultatet gäller. Du har också möjlighet att höja ett vitsord i en godkänd kurs samtidigt som det ordnas förnyat förhör och höjningsförhör i oktober och i april (abiturienter i oktober och mars). Du kan skriva två prov per gång. Du får ett prov i gången av övervakande lärare.

Du kan med rektors och berörda lärares tillstånd avlägga en kurs utan att delta i klassundervisning, dvs avlägga kursen genom självstudier. Då gör du senast vid kursens början en skriftlig överenskommelse med läraren, där det framgår vilka uppgifter du ska utföra på egen hand utöver det skriftliga provet. Det vitsord du får i en kurs som du avlagt som självstudier måste vara godkänt för att kursen skall räknas. Vitsordet kan höjas endast genom att delta i en kurs. Alla kurser kan inte avläggas genom självstudier. Först efter rektors godkännande kan du börja.

Betyg ges efter varje period, ett sk.periodbetyg. Kontrollera efter varje period att vitsorden är rimliga och att alla vitsord har blivit införda i studieregistret (Wilma). Vårdnadshavarna ska följa med vitsorden i Wilma. Den studerande har rätt att få veta hur bedömningen har tillämpats på honom eller henne - bäst redan vid provutgivningen. Om du anser dig ha blivit felaktigt bedömd, skall du kontakta läraren eller rektor inom två månader efter att kursen blev bedömd.

BEDÖMNING AV ETT LÄROÄMNE (abiturienternas slutvitsord)

Slutvitsordet i ett ämne bestäms av vitsorden i samtliga obligatoriska och de riksgiltiga fördjupade kurser som studeranden avlagt i ämnet. De skolvisa fördjupade- och tillämpade kurserna kan enbart höja slutvitsordet. Man utgår från medeltalet i kursvitsorden, så att 0,5 avrundas uppåt. Medeltalet kan också höjas utgående från studerandens utveckling och ev. avlagda tillämpade kurser. En avlagd kurs kan inte senare raderas ur studieregistret.

Med siffror bedöms: obligatoriska läroämnen och valbart språk där lärokursen omfattar minst tre kurser.

Om du begär det, bedöms gymnastiken och alla läroämnen där du haft bara en kurs i med G (godkänd) enligt gammal läroplan och A (avlagd) enligt nya läroplanen. Dessa ämnen räknas då inte med i medelvitsordet på avgångsbetyget. Du måste anhålla om detta innan du får avgångsbetyg på särskild blankett som finns på kansliets anslagstavla.

Märk att avgångsbetyget inte kan ändras efter att det är givet. Studiehandledningen och de läroämnen som ej bedöms med siffror bedöms automatiskt med G.

Ett läroämne är godkänt i slutbetyget om du har tillräckligt många godkända kurser enligt följande:

Antal avlagda kurser (nationella obl, fördj) Tillåtna underkända kurser (nationella obl, fördj)
1 - 2 0
3 - 5 1
6 - 8 2
9 eller fler 3

WidgetAreaBottom