WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Filosofi

 

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
1. Introduktion i filosofiskt tänkande (Fi01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 bilda sig en underbyggd uppfattning om filosofins natur och metoder genom att
sätta sig in i filosofiska problem och tänkbara lösningar på dem
 lära sig att bedöma sanningshalten i påståenden och att framföra och förutsätta
motiveringar till åsikter och påståenden samt att uppfatta strukturen i framförda
motiveringar och bedöma deras giltighet
 känna till och genom olika övningar lära sig att tillämpa filosofiska arbetssätt,
såsom att ifrågasätta antaganden, klassificera och definiera begrepp samt använda
tankeexperiment och motexempel
 fördjupa sig i några centrala filosofiska frågor och begreppsliga distinktioner i
anslutning till dem
 känna till grundläggande kunskapsteoretiska distinktioner, kunna analysera och
värdera olika tankeföreställningar och bekanta sig med kunskapsinnehållet i något
av gymnasiets läroämnen.
Centralt innehåll
 vad filosofi är, de filosofiska frågornas och det filosofiska tänkandets natur i den
filosofiska traditionen och tillämpning av filosofiskt tänkande i aktuella frågor
 grunderna för logisk argumentation och giltig slutledning samt muntlig och
skriftlig övning inom området
 centrala filosofiska grundfrågor och distinktioner: ande och materia, frihet och
tvång, begreppslig och empirisk, objektiv och subjektiv
 skillnaden mellan kunskap och information, vardagskunskap och vetenskaplig
kunskap samt vetenskap och pseudovetenskap
 kunskapens och argumentationens natur inom olika vetenskapsgrenar: hur man
formulerar påståenden samt testar och motiverar dem i några av gymnasiets
läroämnen
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Etik (Fi02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 lära känna den filosofiska etikens centrala begrepp, frågor och teorier samt
grunderna i miljöfilosofi
 förstå vad som kännetecknar normativa påståenden och förhållandet till
deskriptiva påståenden och kunna motivera uppfattningar om det goda och det
rätta
 kunna analysera meningen med sitt liv och sina livsval med hjälp av filosofiska
begrepp
 kunna motivera moralens förpliktande karaktär samt tillämpa filosofiska
begreppsdistinktioner och logisk argumentation i moralfrågor
 kunna analysera och bedöma handlingar ur etisk synvinkel samt klargöra sina
egna moraliska beslut och värderingar utgående från den filosofiska etiken.
Centralt innehåll
 moral samt normativ och tillämpad etik i moralfrågor; grunderna i dygd-,
konsekvens-, kontrakts-, rättighets- och pliktetik
 moralen som normsystem och skillnaden i förhållande till juridiska system och
system som grundar sig på gängse normer, moralisk relativism
 filosofiska teorier om ett gott liv, meningen med livet och en god livsstil
 etik och individens moraliska beslut: mänskliga relationer och livsval
 etiska frågor som gäller djur och miljö
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fi01

Nationella fördjupade kurser
3. Samhällsfilosofi (Fi03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 bli förtrogen med centrala begrepp och inriktningar inom samhällsfilosofin samt
de grundläggande samhällsfilosofiska uppfattningarna om individens relation till
gruppen, samhället och staten
 lära sig använda centrala filosofiska begrepp för att analysera samhällelig och
politisk verksamhet och för att motivera sina egna lösningar på samhällsproblem
 lära sig att beskriva rättvisa, maktutövning och arbetsfördelning i individers,
gruppers och institutioners verksamhet
 lära sig att begreppsligt bedöma samhällsordningens uppbyggnad, grunder och
legitimitet
 kunna tillämpa sina kunskaper på aktuella samhällsfrågor.
Centralt innehåll
 samhällsordningens och centrala samhällsinstitutioners existens och legitimitet:
teorier om samhällsfördrag och individ- och grupporienterade teorier om
samhället
 olika former av rättvisa samt motivering och tillämpning av dem
 begreppet makt och olika former av makt, maktens legitimitet, olika former av
demokrati och diktatur samt anarkism
 arbetsfördelning, ekonomi och välfärd, legitimering av ekonomiska
verksamhetsprinciper och ägande
 politiska ideal och förverkligande av dem: frihet, jämlikhet och solidaritet;
konservatismen, liberalismen och socialismen; nationalstater och det globala
perspektivet
 spänningar och konflikter i samhället och hur man löser dem: rättsstaten och
alternativ till den och upplösning av samhällsordningen; krig, inbördeskrig, terror
samt förintelsen och andra brott mot mänskligheten som samhällsfilosofiska
problem
 aktuella samhällsfilosofiska frågor: genus och könsroller, informationsteknik,
kulturmöten, att skapa en hållbar framtid
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fi01–02

4. Kunskap, vetenskap och verklighet (Fi04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 gestalta filosofiska uppfattningar baserade på olika vetenskaper och vardagslivet
om hur verkligheten är uppbyggd
 kunna analysera och bedöma filosofiska teorier om verkligheten, sanning,
kunskap och vetenskap
 kunna strukturera och analysera kännetecken för vetenskaplig forskning,
slutledning och tolkning
 kunna analysera hur observationer och kunskap samt vetenskapliga teorier och
modeller förhåller sig till verkligheten
 lära sig att uppfatta vetenskapsfilosofiska frågor inom någon specialvetenskap i
några av gymnasiets läroämnen.
Centralt innehåll
 metafysikens centrala frågor och begrepp, olika uppfattningar om metafysikens
väsen samt verklighetens fundamentala uppbyggnad
 existentiella frågor: förändring och beständighet, entitet och egenskaper, det
möjliga och det nödvändiga, det reella och det virtuella
 uppfattning och gestaltning av verkligheten
 det sannas natur och sanningsteorierna
 kunskapens möjligheter och gränser, kunskapens berättigande
 den vetenskapliga forskningens natur och metoder, vetenskaplig slutledning;
begreppen fenomen, forskningsmaterial, modell och teori samt förhållandet
mellan dem
 tolkning och kunskap inom natur- och humanvetenskaper samt formella
vetenskaper: att veta och förutspå, förstå och tolka
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fi01–03

Lokal tillämpad kurs
5. Repetitionskurs (Fi05)
Mål
Kursens mål är att förstärka och förtydliga innehållet i gymnasiets kurser i filosofi, att
stärka de studerandes förmåga att uppfatta helheter och samband i det filosofiska
tänkandet samt att förbereda dem för studentprovet i filosofi.
Centralt innehåll
Till kursen hör repetition av centrala delar i kurserna 01–04 i filosofi, att genom
övningar fördjupa den filosofiska kunskapen hos den studerande och stärka förmågan
att tillämpa filosofisk kunskap i analyser och resonemang, och att studera helheter och
samband i det filosofiska tänkandet och analysera aktuella samhällsfenomen med
filosofins hjälp.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fi01–04

LÄROPLAN 2010

1. Introduktion i filosofiskt tänkande (FI 1)

INNEHÅLL - vad filosofi är, filosofins centrala delområden, de filosofiska frågornas natur - filosofiska grundtankar om verklighetens natur: förhållandet mellan ande och materia, mellan frihet och tvång - grundläggande filosofiska uppfattningar om kunskap och vetande samt om hur de förhåller sig till vetenskapliga och alldagliga synsätt: kunskap, sanning och argumentering, - förhållandet mellan individen och samhället som en filosofisk fråga, begreppen rättvisa och frihet - det goda och det rätta som filosofiska begrepp, moraliska värderingar som riktlinjer för människans handlande, förhållandet mellan fakta och värderingar - filosofiska uppfattningar om skönhet, om ett gott liv och om lycka.
Lärobok: Öppna frågor I. Introduktion till filosofiskt tänkande. Klockars, Silfvast m.fl. Söderströms.

2. Filosofisk etik (FI 2)

INNEHÅLL - filosofiska etikens viktigaste problem, begrepp och teorier - tillämpande och normativ etik angående moralfrågor samt metaetik - grunden för olika moraliska värderingar och normer, moralens förhållande till rätt ochreligion, förnuftets och känslornas andel i moralisk övertygelse - objektivitet och subjektivitet i moraliska värderingar och normer, fakta i etiska grundfrågor samt våra möjligheter att nå fram till etiska sanningar - grunderna för den klassiska dygdetiken samt för konsekvens- och pliktetiken - filosofisk etik och frågan om ett gott liv.
Lärobok: Öppna frågor II. Etik. Klockars, Silfvast m.fl. Söderströms.

3. Kunskap och verklighet i filosofin (FI 3)

INNEHÅLL - metafysikens centrala frågor och grundbegrepp, verklighetens natur i ljuset av naturvetenskaplig, humanistisk och praktisk kunskap - det sannas natur och sanningsteorierna - kunskapens möjligheter och gränser - att veta, förstå och tolka; skillnader och likheter mellan praktisk och vetenskaplig kunskap; naturvetenskaplig och humanistisk kunskap - den vetenskapliga forskningens natur och metodiska grundbegrepp - grunderna i argumentation och härledning.
Lärobok: Öppna frågor III. Kunskap och verklighet. Klockars, Silfvast m.fl. Söderströms.

4. Samhällsfilosofi (FI 4)

INNEHÅLL - centrala samhällsfilosofiska teorier och riktningar - samhällelig rättvisa - individens rättigheter och skyldigheter, brott och straff - det berättigade i samhällsordningen, makten och ägandet: teorier om samhällsfördrag, anarkism och samhälleliga utopier - politisk filosofi: grundtankarna i konservatismen, liberalismen och socialismen samt nutida samhällsfilosofiska tolkningar av dem - filosofiska spörsmål i den moderna kulturen: kön och könsroller, identiteten och uppbyggnaden av den, utanförskap, främlingskap och mångkulturalism.
Lärobok: Öppna frågor IV. Samhällsfilosofi. Klockars, Silfvast m.fl. Söderströms

WidgetAreaBottom