WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Franska

LÄROPLAN 2016

Nationella fördjupade kurser
Under de första kurserna ska tyngdpunkten ligga på muntliga
kommunikationssituationer och enkla skriftliga övningar som på ett naturligt sätt
anknyter till dem. Också hörförståelse övas. Andelen skriftliga övningar ska
småningom öka men muntlig kommunikation övas fortsättningsvis under alla kurser.
Det centrala är att utveckla grundläggande språkfärdighet som behövs i vardagen. I
mån av möjlighet reserveras tid för att behandla gemensamt överenskomna eller
aktuella teman. Den studerandes multilitteracitet kan utvecklas under alla kurser
genom att behandla litteratur, film, musik, teater, bildkonst eller medier. Olika
textgenrer ska introduceras. Ämnesintegrerad undervisning kan ingå i de olika
kurserna. Strukturer behandlas, övas och repeteras på ett flexibelt sätt i samband med
lämpliga teman. Det är viktigt att från början fästa vikt vid ett gott uttal.

Franska B2-språk
1. Viktiga frågor i livet och vardagen (FrB2-01/FrB3-03)
Mål
Under kursen reflekterar den studerande över målspråkets betydelse i hens eget liv, nu
och i framtiden. Den studerandes kunskaper i målspråket kartläggs. Den studerande
analyserar och utvärderar sina färdigheter för språkstudier, ställer upp mål för sitt
språklärande och hittar sätt att utveckla sina kunskaper individuellt och i grupp. De
kommunikativa färdigheterna utvecklas med hjälp av olika medier.
Centralt innehåll
Under kursen behandlas teman och situationer som anknyter till de ungas dagliga liv,
mänskliga relationer och nätverk, intressen, fritid och hobbyer.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier
Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande utbildningens kurser eller FB3-01 och FB3-02

2. Liv och levnadssätt (FrB2-02/FrB3-04)
Mål
Under kursen fästs uppmärksamhet vid olika sociala koder och deras eventuella
skillnader i kommunikation. Skriftlig kommunikation övas i någon mån.
Centralt innehåll
Kursens teman är interkulturell kommunikation och kulturmöten i Finland och
utomlands.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB2-01

3. Välbefinnande och omsorg (FrB2-03/FrB3-05)
Mål
Under kursen lär sig den studerande att med hjälp av olika medier diskutera och
lyssna på andra i olika kommunikationssituationer. Hen utvecklar sin förmåga att
formulera åsikter och tillsammans diskutera betydelser i frågor som gäller
vardagslivet.
Centralt innehåll
Den studerande bekantar sig med olika texter om välbefinnande, mänskliga relationer
och livsskeden samt övar sig att diskutera frågor i anknytning till dem. Den
studerande reflekterar också över vilka förändringar teknologin och digitaliseringen
har inneburit för kommunikation och välbefinnande.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB2-01–02

4. Kultur och medier (FrB2-04/FrB3-06)
Mål
Kursen stärker den studerandes multilitteracitet.
Centralt innehåll
Den studerande lär känna aktuella och ur de ungas synvinkel intressanta kulturella
fenomen och medier inom målspråkets språkområde eller -områden.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB2-01–03

5. Studier, arbete och framtid (FrB2-05/FrB3-07)
Mål
Under kursen fästs vikt vid att kommunikationen är kulturellt lämplig.
Centralt innehåll
Kursens teman är skola, fortsatta studier och arbetsliv samt de ungas framtidsplaner.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB2-01–04

6. Vår gemensamma jord (FrB2-06/FrB3-08)
Mål
Under kursen fortsätter man att öva sig i interaktion och repeterar språkkunskapen
utgående från de studerandes behov. Den studerande bekantar sig med möjligheterna
att delta i internationellt samarbete.
Centralt innehåll
Kursens teman ska anknyta till naturen, olika boendemiljöer och hållbar livsstil.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB2-01–05

7. Internationell verksamhet (FrB2-07/FrB3-09)
Mål
Under kursen använder den studerande sin språkkunskap och stärker förståelsen för
olika kulturer genom att lära känna eller delta i internationellt samarbete,
volontärarbete eller arbetslivet, vid behov med hjälp av fjärruppkoppling. De
språkliga målen bestäms på basis av kursinnehållet.
Centralt innehåll
De studerande rapporterar om eventuellt deltagande i internationell verksamhet på
gemensamt överenskommet sätt. Kursen kan bestå av en resa till ett franskspråkigt
land.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB2-01–06

8. Muntlig och skriftlig kommunikation (FrB2-08/FrB3-10)
Mål
Kursen stärker den studerandes förmåga att producera text som behövs i olika
kommunikationssituationer.
Centralt innehåll
Den studerande övar sig att producera och tolka olika textgenrer. Teman som
behandlats tidigare repeteras eller kompletteras enligt de studerandes behov.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB2-01–07

Lokala tillämpade kurser
9. Repetitionskurs (FrB2-09/FrB3-11)
Mål
De studerande ska repetera och fördjupa sina kunskaper inför studentprovet.
Centralt innehåll
Repetition av strukturer och ordförråd enligt de studerandes behov inför
studentskrivningen. Träning av både läs- och hörförståelse. De studerande får också
skriva kortare texter.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB2-01–08

10. Actualités (FrB2-10/FrB3-12)
Mål
Kursen strävar till att utvidga ordförrådet med vokabulär som inte hunnit dyka upp i
lärobokstexterna och att ge färdigheter att förstå text om olika dagsaktuella fenomen.
Centralt innehåll
Aktuella texter och övrigt medieinnehåll från franskspråkiga källor.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB2-01–08

11. Vi bekantar oss med varandra och det nya språket (FrB2-11/FrB3-01)
Mål
Under kursen får den studerande en bild av målspråkets ställning i världen och i
förhållande till de språk hen behärskar eller har studerat tidigare. Kursen fungerar som
repetition av franskan i åk 8 och 9.
Centralt innehåll
Den studerande övar sig att kommunicera i vardagliga situationer och att använda
lämpliga kommunikationsstrategier samt lär sig de viktigaste artighetsfraserna.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: inga förkunskaper behövs

12. På resa i världen (FrB2-12/FrB3-02)
Mål
Under kursen övar sig den studerande att klara sig i olika sociala situationer som
anknyter till resande och uträttande av vardagliga ärenden. Kursen fungerar som
repetition av franskan i åk 8 och 9.
Centralt innehåll
Den studerande utvecklar användningen av kompensationsstrategier och andra
kommunikationsstrategier.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande utbildningens kurser eller FrB3-01

Franska B3-språk

1. Vi bekantar oss med varandra och det nya språket (FrB3-01/FrB2-11)
Mål
Under kursen får den studerande en bild av målspråkets ställning i världen och i
förhållande till de språk hen behärskar eller har studerat tidigare.
Centralt innehåll
Den studerande övar sig att kommunicera i vardagliga situationer och att använda
lämpliga kommunikationsstrategier samt lär sig de viktigaste artighetsfraserna.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. På resa i världen (FrB3-02/FrB2-12)
Mål
Under kursen övar sig den studerande att klara sig i olika sociala situationer som
anknyter till resande och uträttande av vardagliga ärenden.
Centralt innehåll
Den studerande utvecklar användningen av kompensationsstrategier och andra
kommunikationsstrategier.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01

3. Viktiga frågor i livet och vardagen (FrB3-03/FrB2-01)
Mål
Under kursen reflekterar den studerande över målspråkets betydelse i hens eget liv, nu
och i framtiden. Den studerandes kunskaper i målspråket kartläggs. Den studerande
analyserar och utvärderar sina färdigheter för språkstudier, ställer upp mål för sitt
språklärande och hittar sätt att utveckla sina kunskaper individuellt och i grupp. De
kommunikativa färdigheterna utvecklas med hjälp av olika medier.
Centralt innehåll
Under kursen behandlas teman och situationer som anknyter till de ungas dagliga liv,
mänskliga relationer och nätverk, intressen, fritid och hobbyer.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–02

4. Liv och levnadssätt (FrB3-04/FrB2-02)
Mål
Under kursen fästs uppmärksamhet vid olika sociala koder och deras eventuella
skillnader i kommunikation. Skriftlig kommunikation övas i någon mån.
Centralt innehåll
Kursens teman är interkulturell kommunikation och kulturmöten i Finland och
utomlands.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–03

5. Välbefinnande och omsorg (FrB3-05/FrB2-03)
Mål
Under kursen lär sig den studerande att med hjälp av olika medier diskutera och
lyssna på andra i olika kommunikationssituationer. Hen utvecklar sin förmåga att
formulera åsikter och tillsammans diskutera betydelser i frågor som gäller
vardagslivet.
Centralt innehåll
Den studerande bekantar sig med olika texter om välbefinnande, mänskliga relationer
och livsskeden samt övar sig att diskutera frågor i anknytning till dem. Den
studerande reflekterar också över vilka förändringar teknologin och digitaliseringen
har inneburit för kommunikation och välbefinnande.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–04

6. Kultur och medier (FrB3-06/FrB2-04)
Mål
Kursen stärker den studerandes multilitteracitet.
Centralt innehåll
Den studerande lär känna aktuella och ur de ungas synvinkel intressanta kulturella
fenomen och medier inom målspråkets språkområde eller -områden.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–05

7. Studier, arbete och framtid (FrB3-07/FrB2-05)
Mål
Under kursen fästs vikt vid att kommunikationen är kulturellt lämplig.
Centralt innehåll
Kursens teman är skola, fortsatta studier och arbetsliv samt de ungas framtidsplaner.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–06

8. Vår gemensamma jord (FrB3-08/FrB2-06)
Mål
Under kursen fortsätter man att öva sig i interaktion och repeterar språkkunskapen
utgående från de studerandes behov. Den studerande bekantar sig med möjligheterna
att delta i internationellt samarbete.
Centralt innehåll
Kursens teman ska anknyta till naturen, olika boendemiljöer och hållbar livsstil.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–07

Lokala tillämpade kurser
9. Internationell verksamhet (FrB3-09/FrB2-07)
Mål
Under kursen använder den studerande sin språkkunskap och stärker förståelsen för
olika kulturer genom att lära känna eller delta i internationellt samarbete,
volontärarbete eller arbetslivet, vid behov med hjälp av fjärruppkoppling. De
språkliga målen bestäms på basis av kursinnehållet.
Centralt innehåll
De studerande rapporterar om eventuellt deltagande i internationell verksamhet på
gemensamt överenskommet sätt. Kursen kan bestå av en resa till ett franskspråkigt
land.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–08

10. Muntlig och skriftlig kommunikation (FrB3-10/FrB2-08)
Mål
Kursen stärker den studerandes förmåga att producera text som behövs i olika
kommunikationssituationer.
Centralt innehåll
Den studerande övar sig att producera och tolka olika textgenrer. Teman som
behandlats tidigare repeteras eller kompletteras enligt de studerandes behov.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–09

11. Repetitionskurs (FrB3-11/FrB2-09)
Mål
De studerande ska repetera och fördjupa sina kunskaper inför studentprovet.
Centralt innehåll
Repetition av strukturer och ordförråd enligt de studerandes behov inför
studentskrivningen. Träning av både läs- och hörförståelse. De studerande får också
skriva kortare texter.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–10

12. Actualités (FrB3-12/FrB2-10)
Mål
Kursen strävar till att utvidga ordförrådet med vokabulär som inte hunnit dyka upp i
lärobokstexterna och att ge färdigheter att förstå text om olika dagsaktuella fenomen.
Centralt innehåll
Aktuella texter och övrigt medieinnehåll från franskspråkiga källor.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FrB3-01–11

 

LÄROPLAN 2010

FRANSKA B2 (för dig som läst franska i högstadiet) och B3 (för dig som leder franskstudierna i gymnasiet)
FB2-1/FB3-3. Fritid och intressen

Vi repeterar hälsningar och artighetsfraser och bekantar oss med det dagliga livet i Frankrike. Vi bekantar oss med texter om kultur och geografi. Vi övar oss att ställa frågor, uttrycka åsikter och vi repeterar grundläggande strukturer ur högstadiekursen, såsom räkneord, adjektiv, regelbundna verb och några vanliga oregelbundna verb. Vi repeterar passé composé och futur immédiat.
Lärobok: Voilà-serien

FB2-2/FB3-4. Världen och vi

Vi talar om yrken, människor, förhållandet till föräldrar och vänner, vett och etikett, rekreation, restaurangbesök samt känslor. Vi övar oss att uttrycka synpunkter, skriva brev och uttrycka oss om geografiska sevärdheter. Vi fortsätter att studera presens och passé composé av regelbundna verb och några vanliga oregelbundna verb. Vi tar upp futur simple och reflexiva verb samt repeterar partitiv artikel.
Lärobok: Voilà-serien

FB2-3/FB3-5. Förr och nu

Vi bekantar oss med franska levnadsförhållanden och berör även franskt liv utanför moderlandet. Vi läser texter om sport och sevärdheter samt övar oss att läsa tidningstext och litterär text. Vi utvidgar verbläran till att omfatta bl.a. imparfait och förbereder passé simple. Vi repeterar objektet och adjektivets komparation samt tar upp demonstrativa pronomen.
Lärobok: Voilà-serien

FB2-4/FB3-6. Studier och framtidsplaner

Vi läser texter om fransk historia och franska sevärdheter samt diskuterar film, de ungas liv, studier och intressen som bilkörning och körkort. Vi lär oss använda subjonctif, utvidgar passé composé och repeterar imparfait.
Lärobok: Voilà-serien

FB2-5/FB3-7. Kultur

Vi behandlar litterära texter och diskuterar kulturella skillnader. Vi tar upp konditionalis och infinitivens konstruktion. Vi bekantar oss med olika typer av muntlig och skriftlig språkbehandling.
Kursbok: Voilà-serien

FB2-6/FB3-8. Vår gemensamma jord

Vi läser text om människan och miljön i framtiden samt om sannolika och osannolika öden. Vi fortsätter med subjonctif och tar upp gérondif. Vi ägnar oss åt olika typer av muntliga och skriftliga uppgifter.
Lärobok: Voilà-serien

FB2-7/FB3-9. Vetenskap och teknik

Vi talar om kommunikation i olika former, lär oss om språk, kultur och historia. Vi ser på passivkonstruktioner och studerar texter med strukturer och med ordförråd från olika områden.(det här betyder att vi läser mer studentskrivningar och hörförståelser).
Lärobok: Voilà-serien

FB2-8/FB2-10. Naturen och en hållbar utveckling

Kursens tonvikt ligger på textförståelse och skriftliga uppgifter. Vi behandlar texter om människans förhållande till naturen och kulturen i det egna landet och i länder och kulturer där man talar franska.

TILLÄMPADE KURSER
FB2-9/FB3-11. Actualités

Under kursen behandlar vi aktuella företeelser i världen sedda ur franskt perspektiv med hjälp av tidningsnotiser, tidskriftstexter och andra media. Kursen strävar till att utvidga ordförrådet med vokabulär som inte hunnit dyka upp i lärobokstexterna och att ge färdigheter att förstå text om olika dagsaktuella fenomen. Vi använder ingen lärobok. Ges som nätkurs för tillfället!

FB2-10/FB3-12. La culture française

Vi behandlar olika aspekter av fransk samtidskultur, som matkultur, umgängeskultur, musik, film, teater och litteratur. Vi använder ingen lärobok. I anslutning till kursen företas en kulturresa (en vecka) till Paris. Resan bekostas av deltagarna själva. Man kan delta i kursen utan att delta i resan. Deltagande både i kursen och i resan ger två kurser. Obs! Kursen bjuds inte ut varje år!

FB2-11/Fb3-13 Resa ordnas följande gång våren 2016. Kontakta Cecilia för mer information.

Franska prep - NÄTKURS

I denna kurs repeterar vi alla strukturer, övar hörförståelse, läsförståelse och skriver textuppgifter inför studentskrivningen. Anmälan via studiehandledaren!

FRANSKA B3 (Nybörjarkurser för dig som inte läst franska tidigare)

Kurserna 1 och 2 undervisas som startkurser, vilket gör det möjligt för de studerande att följa studierna i franska B2.

FÖRDJUPADE KURSER
FB3-1/FB2-14. God dag, trevligt att träffas

I kursen lär man sig franskans grundläggande fraser, att hälsa, att ta avsked och att presentera sig. Vi övar oss i att berätta om oss själva och att ställa frågor. Vi lär oss tala om familjen, vänner och andra mänskliga relationer. Vi lär oss att klara oss i enkla alldagliga situationer. Kursens tonvikt ligger på muntlig kommunikation.
Lärobok: Voilà 1, textbok + övningsbok.

FB3-2/FB2-15. Så ska saker och ting skötas

Kursen handlar om släkt, vänner och andra mänskliga relationer och om dagliga rutiner. Vi lär oss att komma tillrätta i olika alldagliga situationer, som att göra uppköp och att uträtta ärenden i bank, post och hos läkare samt att utnyttja trafikmedel, ta in på hotell, att beställa på restaurang och café. I kursen betonas förmågan att förstå talad franska och att själv tala franska.
Lärobok: Voilà 1, textbok + övningsbok.

För följande kurser se B2-kurserna ovan.

WidgetAreaBottom