WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Musik

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
1. Musiken och jag (Mu01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska hitta sitt eget sätt att ta del av och skapa musik. Den studerande ska genom att delta i musikalisk verksamhet få erfarenheter av att musicera, fördjupa sitt kunnande och reflektera över sin roll som musikåhörare, -tolkare, -skapare och användare av kulturtjänster. Utifrån sitt personliga förhållande till musiken ska varje studerande uppnå insikt i musikens betydelse i livet och i kommunikationen mellan människor. Under kursen ska de studerande bekanta sig med varandras musikintressen och med det lokala musiklivet.
Centralt innehåll
Den studerande ska utveckla sin röstanvändning och sin förmåga att spela något instrument för att utveckla sitt musikaliska uttryck och tänkande. Under kursen ska den studerandes kännedom om musik och musikaliska begrepp fördjupas genom praktiskt musicerande. Den studerande ska lära sig att iaktta sin ljudmiljö och bli
insatt i hörselvård. Kursen omfattar dessutom röstanvändning och hörselvård, gemensam sång, musik som mellanmänsklig gemenskap och kommunikationsform, grundläggande spelfärdigheter på bandinstrument etcetera (gitarr, bas, pianoackord), fördjupning av den studerandes ordförråd inom musikområdet och presentation av eget musikintresse, eventuellt konsertbesök.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Ett flerstämmigt Finland (Mu02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska lära känna den finländska musiken och utveckla sin kulturella identitet. Den studerande ska undersöka olika musikkulturer i Finland, inklusive subkulturer, och lära sig förstå bakgrunden till dem, hur de utvecklats och deras centrala drag. Det är också viktigt att beakta att de finländska musikkulturerna är en del av den europeiska och globala musikvärlden.
Centralt innehåll
I undervisningen ska mångsidiga arbetssätt användas, i synnerhet musicerande och musiklyssnande. I samband med musicerande ska man fästa avseende vid att utveckla den konstnärliga uttrycksförmågan samt förmågan att lyssna och kommunicera. Musikrepertoaren ska innehålla olika musikgenrer, allt från populärmusik till konstmusik och folkmusik. Kursen omfattar dessutom finländsk folkmusik och konstmusik, lyssnande och diskussioner; ”den egna kulturen” – musik som kulturell identitet: tillhörighet eller utanförskap?; Finlands musikkultur ur ett internationellt perspektiv; sång och musicerande i olika stilar; kommunikation genom musik, träning av konstnärlig uttrycksförmåga och fördjupning av spelförmåga (gitarr, bas, pianoackord etc.)
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
3. Fritt fram för musik (Mu03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska lära känna musikgenrer, -stilar och -kulturer som den studerande inte är bekant med från förr, samt fördjupa sin förståelse för musikens kulturbundenhet.
Centralt innehåll
Den studerande ska undersöka likheter och olikheter i musikalisk praxis inom olika musikkulturer och lära sig förstå hur varje kultur själv definierar sin uppfattning om musik. Under kursen ska den studerande fördjupa sig i några musikgenrer eller musikkulturer. Den studerande ska utveckla sin förmåga att musicera och sin förmåga att söka och hantera information. Kursen kan även genomföras som ett projekt. Kursen omfattar dessutom praktiskt musicerande i olika musikgenrer, även etnomusikaliska inslag (olika musikkulturer); diskussioner om musikens kulturbundenhet och hur sådana kulturbundna karaktärsdrag uppstår inom olika kultur och subkulturer; projektarbete enskilt eller i grupp om olika musikkulturer och presentation av projektarbeten.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

4. Musikens budskap och makt (Mu04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap om hur musiken används och om musikens möjligheter att påverka inom olika konstformer, i multimediala informations- och kommunikationsmiljöer och i samhället.
Centralt innehåll
Den studerande ska undersöka sambandet mellan musik och text, bild och rörelse samt med hjälp av några avgränsade exempel fördjupa sig närmare i hur musiken används i exempelvis filmer, teater, medier eller webbmiljöer. Vid analys av ovan nämnda musikuttryck ska man fokusera på att förstå helheter. Genom att analysera existerande eller självproducerat material kan de studerande utforska möjligheterna att påverka genom musik. Kursen kan även genomföras som ett tvärkonstnärligt eller ämnesövergripande projekt. Kursen omfattar dessutom praktisk analys av filmmusik, reklammusik etc.; eget skapande av bakgrundsmusik till färdiga filmklipp eller skolans egna konstprojekt; musikens påverkan på upplevelser av bild och film; eget projekt med ljud- och bildklippning, komposition och inspelning; musikens funktion i
olika sammanhang ute i samhället (muzak, terapi, konsert, bakgrundsmusik) och analys av den egna arbetsprocessen.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Lokala tillämpade kurser
5. Aktiv musik (Mu05)  – Musiklinjens kursblock
Mål
Den studerande fördjupar sina sång- och spelfärdigheter i grupp och på egen hand.
Förmågan att uppträda ledigt på scen tränas så att den studerande blir tryggare i rollen
att uppträda på konserter och presentera musikstyckena för en lyssnande publik.
Centralt innehåll
De studerande planerar och musicerar enskilt och i grupp med fokus på framträdanden i och/eller utanför skolan. Läraren fungerar som pedagogisk handledare. Repertoarvalet styrs beroende på deltagarnas instrumentkunskaper och
egna intressen men uppträdandets funktion spelar en central roll i valet av repertoar för framträdandet. Övningar i scenspråk och framträdandeteknik, planering av praktiskt musikuppträdande inför publik. Grundläggande övningar i praktisk mikrofonteknik och annan ljudutrustning. Deltagande i övningar och överenskomna framträdanden.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

6. Aktuella musikprojekt (Mu06)
Mål
I kursen deltar de studerande i större musikevenemang, t.ex. Skolmusik eller Norbusang. I kursen kan ingå resor med övernattning, då står den studerande själv för kostnaderna till den del som inte finansieras med stipendier och andra bidrag för deltagandet. De studerande erfar glädjen i att musicera i ett större sammanhang, med människor från andra geografiska områden och/eller kulturer.
Centralt innehåll

Övningar av gemensam repertoar plus eventuellt eget uppträdande på elevkonsert under evenemanget. Stämsång och solosång. Tonbildning i kör. Övningar med och utan inspelad bakgrundsmusik. En del av kursen kan ske utanför skoltid.

Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

7. Bandverkstad (Mu07) – Musiklinjens kursblock
Mål
Den studerande fördjupar sina kunskaper och färdigheter i fråga om spel och musicerande i grupp.
Centralt innehåll
Praktiskt inriktad kurs där vi jobbar på att utvecklas genom samspel och gemensam sång. Alla jobbar med gitarrspel, dessutom övriga instrument enligt behov och intresse. Repertoaren väljs i samarbete med de studerande. Kursen utmynnar i någon form av framträdande eller konsert. Kursen omfattar dessutom träning av instrumentfärdigheter, övning med och utan bakgrundsmusik som stöd, övning i att leda sin egen grupp under samspel och reflektion över den egna utvecklingen under kursens lopp. Deltagande i övningar, genomförande av uppgifter och deltagande i framträdanden på skolan.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

8. Musik plus (Mu08) – Musiklinjens kursblock
Mål
Musik Plus är en praktiskt inriktad kurs där sång- och instrumentskicklighet tränas med en varierad repertoar. Målgruppen är de studerande som vill fördjupa sina musikaliska färdigheter utöver vad gymnasiets obligatoriska kurser erbjuder. Inga
förkunskaper krävs, vi jobbar utifrån deltagarnas individuella nivå.
Centralt innehåll
Kursen omfattar unison sång och stämsång, tonbildning i olika stilar; spelteknik, improvisationsövningar på olika instrument; fritt ackompanjemang på piano, kompstilar på gitarr, bas etc. I kursen hålls inget skriftligt prov utan bedömningen baseras på timaktivitet och deltagande.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

9–10. Musiklinjens kurser (Mu09–10)
Mål
Musiklinjen är ett komplement till gymnasiets ordinarie kurser och innebär en fördjupning och utvidgning av de studerandes ämneskunskaper och färdigheter. Kursernas detaljinnehåll skräddarsys enligt de studerandes förhandskunskaper. Kurserna är tillämpade: de innehåller huvudsakligen praktiskt inriktad verkstadsundervisning i kombination med övningar och uppträdanden.
Centralt innehåll
Kursernas innehåll är stilmässigt brett. Musiklinjens kurser kan omfatta undervisning i solosång och körsång, bandspel, undervisning i enskilda instrument, scenarbete, ljudteknik, musikteknologi, musikhistoria och musikteori, komposition och arrangering. Under kursernas gång tränar de studerande sin förmåga att leda egna musikgrupper, skriva arrangemang och/eller diskutera låtars upplägg i grupp. De studerande leder själva inövningen av några låtar för framträdande och arbetar även med att rigga upp och använda den ljudutrustning som finns i skolan. Kursblocken
utmynnar i någon form av uppträdande. Inom ramen för kurshelheten kan även en studieresa företas. Gruppstorleken är max 16 personer. I kurserna förs en personlig loggbok som den studerande har nytta av vid avläggande av musikdiplom. En del av kursen kan försiggå utanför skoltid, speciellt inför uppträdanden. Kursernas bedömning bygger på timaktivitet och deltagande i kombination med en uppsats där den studerande reflekterar över sin egen utveckling och mognad i samband med varje kursblock.
Bedömning
Kurserna bedöms med siffervitsord.
Kurserna kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kurserna kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella tillämpade kurser
1. Tvärkonstnärligt musikprojekt (Kon01)
Kursen ska ge den studerande möjligheter att utveckla sitt konstnärliga, kreativa och speciellt musikaliska tänkande och sin musikaliska uttrycksförmåga i tvärkonstnärligt arbete, även i samarbete med andra. Kursen ska förverkligas så att den studerande i grupp eller självständigt planerar och genomför en konstnärlig helhet. I planeringen och genomförandet av denna helhet ska den studerande tillämpa och kombinera sina tidigare utvecklade kulturella, musikaliska och övriga konstnärliga färdigheter. Under lärprocessen ska den studerande utvärdera sitt arbete och lära sig att agera på ett för
helheten ändamålsenligt sätt. I genomförandet av den konstnärliga helheten kan den studerande också använda sådana ständigt nyutvecklade konstnärliga uttrycksformer som den moderna tekniken erbjuder.

LÄROPLAN 2010

OBLIGATORISKA KURSER
1. Musiken och jag (MU 1) Kursens mål är att de studerande skall finna sitt eget sätt att verka på musikens område. De skall via sitt förhållande till musiken reflektera över musikens betydelse för människan och växelverkan människor emellan. De skall undersöka sina möjligheter att göra och tolka musik, att lyssna på musik och att utnyttja kulturella tjänster. Under kursen skall de studerande bekanta sig med varandras musikintressen och med det lokala musiklivet. De studerande skall utveckla sin röstbehandling och sin spelförmåga som uttrycksmedel för musik. Under kursen fördjupas deras kännedom om musikaliska grundbegrepp genom praktisk musicering. De studerande skall lära sig att iaktta ljudmiljön och sätta sig in i hörselvård.
Lärobok: Mu 1 Coda 1 (Schildts).

2. Ett flerstämmigt Finland (MU 2) Kursens mål är att de studerande skall lära sig känna den finländska musiken och stärka sin kulturella identitet. De skall undersöka olika musikkulturer i Finland och även deras subkulturer samt lära sig att förstå deras bakgrundsfaktorer, utveckling och väsentliga drag. Under kursen granskas den europeiska konstmusikens inflytande på den finländska musikkulturen. I studierna utnyttjas allsidiga arbetssätt, särskilt musicering och musiklyssnande. När man musicerar bör man fästa avseende vid det egna uttrycket och vid utvecklingen av förmågan att lyssna och kommunicera. Stoffet bör företräda olika musikarter: populärmusik, konstmusik och folkmusik.

FÖRDJUPADE KURSER
3. Fritt fram för musik (MU 3) Kursens mål är att de studerande skall stifta bekantskap även med främmande genrer och musikkulturer och förstå musikens kulturbundenhet. De skall studera likheter och olikheter i musikalisk praxis hos olika musikkulturer och lära sig att förstå hur varje kultur själv definierar sin musikuppfattning. Under kursen skall studerandena sätta sig djupare in i några musikstilar eller musikkulturer. De skall utveckla sina egna musikaliska färdigheter och sin förmåga att skaffa sig kunskaper.

4. Musikens budskap och makt (MU 4) Kursens mål är att de studerande skall bli förtrogna med hur musiken utnyttjas och med dess möjligheter att påverka inom olika konstformer och medier. De studerande skall sätta sig in i musikens andel till exempel i filmer, teater, massmedier och Internet samt undersöka hur musiken samverkar med text, bild och rörelse. I innehållsanalysen och arbetssätten betonas mångsidighet. Musikens förmåga att påverka undersöks genom analys av existerande material och av musik som de studerande själva åstadkommit.

5. Ett musikaliskt projekt (MU 5) Kursens mål är att de studerande skall lära sig att i grupp eller självständigt planera och genomföra ett helt musikaliskt projekt, i vilket de utnyttjar de kunskaper och färdigheter som de förvärvat sig. Det kan vara fråga om t.ex. en mindre konsert, ett program för en fest i skolan, en inspelning eller ett tvärkonstnärligt projekt.

TILLÄMPADE KURSER
De tillämpade kurserna strävar till att låta eleven ytterligare ge utlopp för sin kreativitet och sitt musikintresse. I musiken utgör dessa praktiskt inriktade kurser ett komplement till de övriga gymnasiekurserna.

6. Pop- och rockverkstad (MU 6) Kursen anpassas enligt förhandskunskaperna till nivå A eller B, beroende på deltagarna själva.

Nivå A Under kursens lopp lär man sig den grundläggande speltekniken på de olika instrumenten i ett pop- eller rockband; dvs. trummor, bas, gitarr, keyboard och piano. Även popsång ingår enligt elevernas intresse. Kursen är nästan helt och hållet praktisk. Gitarrspel i grupp används ofta som inlärningsmetod. Repertoaren utgörs av enklare poplåtar. Kursen är tänkt för nybörjare, men nivån anpassas efter deltagarnas kunskaper och intresse. Kursen kan utmynna i ett framträdande av något slag.

Nivå B Fristående fortsättning på kurs 6. Eleven fördjupar sina kunskaper i ensemblespel och -sång. Repertoaren är svårare, och vi utgår från barréackorden på gitarren. Låtar i olika stilar, pop och rock, men även jazz och latinamerikanska rytmer. Handledning i grupp och individuellt efter behov. Kursen lämpar sig för litet längre hunna musikutövare, men ett brinnande intresse räcker också för att denna kurs ska bli givande.

7. Specialkurs i musik (MU 7) Kursens mål är att fånga upp sådana musikkulturella teman som just då är aktuella, t.ex. deltagande i Skolmusik eller liknande evenemang. Kursen kan också utformas speciellt för att stärka det positiva musikintresse och -klimat som för tillfället råder bland eleverna på skolan.

8. Gospelkurs (MU 8) Vi lär oss mera om gospelmusik i praktisk form. Kurs 8 omfattar bl.a. instudering av låtar och grundövningar i den för gospelmusiken speciella röstbehandlingen. Lär dig sjunga tillsammans med andra i enklare stämmor och upptäck den röst du inte trodde att du hade. I kursen kan också ingå ett gospelband, som då tränar komp av gospellåtar. I mån av möjlighet uppträder kursdeltagarna tillsammans med en större gospelgrupp, t.ex. Gospeldagar el. annan gospelkonsert. Grundläggande terminologi tas upp, men i övrigt är kursen helt praktisk. Mu8 kan avläggas flera gånger.

TILLÄMPADE KURSER
De tillämpade kurserna strävar till att låta eleven ytterligare ge utlopp för sin kreativitet och sitt musikintresse. I musiken utgör dessa praktiskt inriktade kurser ett komplement till de övriga gymnasiekurserna.

Musikperiod

Musikperioden är ett kursblock på två - fem tillämpade kurser som huvudsakligen innehåller praktiskt inriktad verkstadsundervisning i kombination med övningar och uppträdanden. Kursblocket avläggs som en helhet under en period och kan inte genomföras som självstudier. Musikperioden är ett komplement till gymnasiets ordinarie kurser och innebär en fördjupning och utvidgning av de studerandes ämneskunskaper och färdigheter. Musikperioden kan avläggas en gång under gymnasietiden.

Musikperioden genomförs i samarbete med musikpedagogstuderande från Yrkeshögskolan Novia, vilket också möjliggör variation i kursinnehållet. De gör sin undervisningspraktik i samband med musikperioden, men helhetsansvaret för undervisningen under musikperioden ligger hos gymnasiets ordinarie lektor i musik.

11. Musikperiod del 1 (MU11)

Kursernas innehåll är stilmässigt brett. Musikperioden kan omfatta undervisning i solosång och körsång, bandspel, undervisning i enskilda instrument, scenarbete, ljudteknik, musikteknologi, musikhistoria och musikteori, och utmynnar i någon form av uppträdande. Inom ramen för kurshelheten kan även en studieresa företas. Gruppstorleken kan begränsas. Studerande som antagits till gymnasiets musiklinje ges företräde till musikperioden. Kursen kan inte avläggas genom självstudier.

Bedömning: kursen bedöms med anteckning om godkännande (G).

12. Musikperiod del 2 (MU12)

13. Musikperiod del 3 (MU13)

14. Musikperiod del 4 (MU14)

15. Musikperiod del 5 (MU15)

Mu12 – Mu15. Mål, innehåll och bedömning likadana som Mu11.

WidgetAreaBottom