WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Fysik

LÄROPLAN 2016

Obligatorisk kurs
1. Fysiken som naturvetenskap (Fy01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få erfarenheter som väcker och fördjupar intresset för fysik och fysikstudier
 förstå hur naturvetenskaplig kunskap byggs upp genom experimentell verksamhet
och modeller som ställs upp med hjälp av resultaten av experimenten
 kunna planera och genomföra enkla naturvetenskapliga försök
 bekanta sig med grundbegrepp som gäller materiens och universums struktur och
bilda sig en uppfattning om de grundläggande strukturerna i naturen
 kunna använda och tillämpa fysikaliska begrepp för rörelse på fenomen i vardagen
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik som stöd för studierna.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse i nutiden, i fortsatta studier och i arbetslivet
 stifta bekantskap med grundformerna för växelverkan, universums strukturer och
uppkomst samt materiens uppbyggnad
 kraft som orsak till att en rörelse förändras samt kinematikens fenomen
 betydelsen av experiment och modeller då fysikalisk kunskap byggs upp
 insamling och grafisk presentation av resultat samt bedömning av deras
tillförlitlighet
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
2. Värme (Fy02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa värmelärans begrepp på fenomen i det dagliga livet,
miljön, samhället och tekniken
 kunna undersöka fenomen som gäller materiens termodynamiska tillstånd och
förändringar i aggregationstillstånd
 fördjupa sin förståelse av energi som centralt begrepp i fysiken
 utveckla sin förmåga att fatta beslut i frågor som gäller miljö och teknologi.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse för energiproduktionslösningar och en hållbar utveckling
 värme och temperatur
 gasernas tillståndsförändringar, värmeutvidgning och tryck
 uppvärmning och avkylning av kroppar, förändringar i aggregationstillstånd och
värmeenergi
 mekaniskt arbete, effekt och verkningsgrad
 energins bevarande i värmeläran och värmeflödets riktning
 framtagning av idéer och planering i experimentellt arbete eller i problemlösning
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01

3. Elektricitet (Fy03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa ellärans begrepp på fenomen i det dagliga livet,
miljön, samhället och tekniken
 få rutin i att ställa upp matematiska modeller och använda ekvationer som anger
samband mellan storheter
 kunna undersöka fenomen med anknytning till elektricitet experimentellt och
kunna utföra grundläggande mätningar inom elläran
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik i samband med
experiment.
Centralt innehåll
 fysikens och teknologins betydelse i det dagliga livet och i samhället
 elektrisk ström och spänning samt resistans och Ohms lag
 enkla likströmskretsar och Kirchhoffs lagar
 elektrisk effekt och Joules lag
 kondensatorn, dioden och lysdioden som komponenter
 elektrostatisk växelverkan, Coulombs lag och elektriskt fält
 elsäkerhet, att göra kopplingar och undersöka strömkretsar
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–02

4. Kraft och rörelse (Fy04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp för kraft och rörelse på fenomen i det dagliga
livet, miljön, samhället och tekniken
 förstå konservationslagarnas betydelse i fysiken
 experimentellt kunna undersöka fenomen som anknyter till kraft och rörelse
 få vana att använda och producera grafiska framställningar.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse för individens och samhällets säkerhet
 växelverkan som orsak till att en rörelse förändras, likformig och likformigt
accelererad rätlinjig rörelse
 Newtons lagar, kraftfigurer och krafters sammanlagda verkan
 distanskrafter och kontaktkrafter: tyngd, friktion och lyftkraft samt mediets
motstånd kvalitativt
 rörelseekvationen
 kraftmoment och jämvikt vid rotation i enkla fall
 lagen om rörelsemängdens bevarande, impulsprincipen och endimensionella
kollisioner
 kinetisk och potentiell energi samt lagen om den mekaniska energins bevarande
 användning och uppgörande av modeller samt deras begränsningar och brister
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–03

5. Periodisk rörelse och vågor (Fy05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp för periodisk rörelse och vågor på fenomen i
det dagliga livet, miljön, samhället och tekniken
 göra sig förtrogen med svängningsrörelsens och vågrörelsens grunder genom att
undersöka mekanisk svängning och ljud
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik som hjälpmedel för att
ställa upp modeller.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse inom medicin och musik
 likformig cirkelrörelse
 gravitationsväxelverkan
 harmonisk kraft och svängningsrörelse
 vågrörelsers uppkomst och utbredning
 vågrörelsens reflektion, brytning, diffraktion och interferens samt stående vågor
 ljudet som vågrörelsefenomen
 förhållandet mellan modeller och simuleringar och verkligheten
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–04

6. Elektromagnetism (Fy06)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp för elektromagnetism och ljus på fenomen i
det dagliga livet, miljön, samhället och tekniken
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik för att producera arbeten
 få vana att uttrycka sig på sådana sätt som är karakteristiska för fysiken och att
analysera argumenteringen i olika informationskällor.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse i energitekniken och kommunikationstekniken
 magnetism, magnetisk växelverkan och magnetfält
 en laddad partikels rörelse i el- och magnetfält
 elektromagnetisk induktion, magnetfält, induktionslagen och Lenz lag
 generatorn, transformatorn, uppkomsten av växelström och överföring av energi
med hjälp av elektrisk ström
 spektrum för elektromagnetisk strålning, ljusets reflektion, brytning, interferens
och diffraktion
 strukturerad redogörelse för en undersökning eller en problemlösningsprocess
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–05

7. Materia och strålning (Fy07)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp för materia och strålning på fenomen i det
dagliga livet, miljön, samhället och tekniken
 fördjupa sin helhetsbild av fysiken som den vetenskap som förklarar materiens
och universums uppbyggnad.
Centralt innehåll
 perspektiv på fysikens och kosmologins utveckling
 energins kvantisering
 den elektromagnetiska strålningens kvantisering och fotoner
 våg-partikeldualitet
 atomkärnans uppbyggnad
 kärnreaktioner, kärnenergi, kärnans bindningsenergi och ekvivalensen mellan
massa och energi
 radioaktivitet och sönderfallslagen
 strålsäkerhet och nyttoanvändning av strålning
 inhämtning, presentation och bedömning av information
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–06


Lokala tillämpade kurser
8. Repetition och fördjupning (Fy08)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sin förståelse och befästa tidigare
inlärda färdigheter.
Centralt innehåll
 temahelheter kring centrala begrepp
 konservationslagarna
 studentexamensprovsuppgifter
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–07

9. Fysiken nu och i framtiden (Fy09)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sitt kunnande i mätmetodik
 bekanta sig med fysikens forskningsfält
 kunna planera och utföra egna experimentella arbeten
 analysera och dra slutsatser utifrån experimentella resultat
 kunna presentera experimentella resultat
 få en inblick i en forskares vardag.
159
Centralt innehåll
 mätningar med datorn som verktyg
 analys av mätresultat
 innovationer
 olika typer av växelverkan
 nya forskningsrön
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–04

10. Vetenskapsresa (Fy10)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sig inom ett specialområde i fysiken.
Centralt innehåll
 besök vid ett internationellt teknik- eller vetenskapscentrum
 förberedelser inför resan (CERN-skolan eller liknande kurs)
 deltagande i TekNaturs vetenskapstävling eller motsvarande prov
 avläggande av reserapport i form av föredrag eller tidningsartikel
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–07

LÄROPLAN 2010

OBLIGATORISK KURS
1. Fysiken som naturvetenskap (FY 1) Kursen ger en förståelse för hur den fysikaliska kunskapen uppstår och utvecklas genom tolkning av mätresultatet och experimentella undersökningar. Innehåll: fysikens arbetsmetoder, mätningar, hastighet och acceleration, kraft och rörelse, arbete, energi och effekt, radioaktivitet och strålning.
Lärobok: Fysik 1, Fysiken som naturvetenskap.

FÖRDJUPADE KURSER
2. Värme (FY 2) Kursen ger fördjupade kunskaper om energi. De studerande undersöker fenomen och lagar som gäller ämnens termodynamiska tillstånd och får lära sig hur värmelärans huvudprinciper kan förklara processerna i naturen. Innehåll: materiens termodynamiska tillstånd, värmeutvidgning och tillståndsekvationerna hos en gas, ändring av aggregationstillstånd, värmeenergi och termodynamikens huvudsatser, tillämpningar.
Lärobok: Fysik 2, Värme.

3. Vågrörelse (FY 3) De studerande studerar principerna för svängnings- och vågrörelser genom att undersöka mekaniska svängningar, ljud och elektromagnetiska vågor. Dessutom behandlas stråloptik. Innehåll: harmonisk svängningsrörelse och vågrörelsens uppkomst, ljuset som en vågrörelse, akustik, stråloptik.
Lärobok: Fysik 3, Vågrörelse.

4. Rörelselagarna (FY 4) Kursen ger kunskaper i de centrala delområdena av mekaniken. Innehåll: tillämpning av mekanikens grundlagar, rörelsemängdens konstans och impulsprincipen kinetisk och potentiell energi samt begreppet arbete och vibrationsrörelsens energi.
Lärobok: Fysik 4, Rörelselagarna.

5. Rotation och gravitation (FY 5) Kursen ger fördjupade kunskaper i mekanik. Innehåll: kraftmoment och rotationsjämvikt, modeller för rotationsrörelse, gravitation och rörelser som påverkas av gravitation.
Lärobok: Fysik 5, Rotation och gravitation.

6. Elektricitet (FY 6) De studerande får bekanta sig med fenomen, begrepp och teknik inom elektricitetsläran. Innehåll: elektriska laddningar och fält, elektriska strömmar och likströmkretsar.
Lärobok: Fysik 6, Elektricitet.

7. Elektromagnetism (FY 7) Kursen ger fördjupade kunskaper om elektromagnetiska fenomen och begrepp. Innehåll: magnetfält, elektromagnetisk induktion, växelström och växelströmskretsar, transformatorn och överföring av elenergi, elektromagnetisk strålning och elsäkerhet.
Kursbok: Fysik 7, Elektromagnetism.

8. Materia och strålning (FY 8) Under kursen behandlas dualism samt materiens och energins ekvivalens. Man studerar atom- och kärnfysikens grunder samt uppkomsten och effekterna av joniserande strålning. Kursen ger en helhetsbild av fysikens utveckling och räckvidd. Innehåll: dualism, materiens struktur, kärnfysik och elementarpartiklar.
Kursbok: Fysik 8, modern fysik.

9. Fördjupning och repetition (FY 9) Under kursen repeteras de viktigaste delområdena av fysiken. Kursen hjälper de studerande att få en helhetsbild av de fysikaliska fenomenen och fungerar som en förberedande kurs inför realprovet.
Lärobok: Fysik 9, repetition.

10. Laboration och exkursion (FY 10) Kursen ger fördjupade kunskaper i mätteknik samt fördjupade insikter i fysikens tillämpningar. Innehåll: strålbehandling, röntgendiagnostik, ultraljud, kärnmagnetisk resonans, tillämpad fysik inom näringslivet och teknisk fysik.

TILLÄMPAD KURS
11. Matematiska och naturvetenskapliga tillämpningar (FY 11) Kursen är gränsöverskridande och behandlar matematiska och naturvetenskapliga tillämpningar där datorn och grafräknaren används som hjälpmedel. Kursen lämpar sig bäst för studeranden som läst fördjupade kurser i fysik.
Centralt innehåll: - mätningar och behandling av mätvärden med datorn som verktyg

WidgetAreaBottom