WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Tyska

LÄROPLAN 2016

Nationella fördjupade kurser
Under de första kurserna ska tyngdpunkten ligga på muntliga
kommunikationssituationer och enkla skriftliga övningar som på ett naturligt sätt
anknyter till dem. Också hörförståelse övas. Andelen skriftliga övningar ska
småningom öka men muntlig kommunikation övas fortsättningsvis under alla kurser.
Det centrala är att utveckla grundläggande språkfärdighet som behövs i vardagen. I
mån av möjlighet reserveras tid för att behandla gemensamt överenskomna eller
aktuella teman. Den studerandes multilitteracitet kan utvecklas under alla kurser
genom att behandla litteratur, film, musik, teater, bildkonst eller medier. Olika
textgenrer ska introduceras. Ämnesintegrerad undervisning kan ingå i de olika
kurserna. Strukturer behandlas, övas och repeteras på ett flexibelt sätt i samband med
lämpliga teman. Det är viktigt att från början fästa vikt vid ett gott uttal.

Tyska B2-språk

1. Viktiga frågor i livet och vardagen (TyB2-01/TyB3-03)
Mål
Under kursen reflekterar den studerande över målspråkets betydelse i hens eget liv, nu
och i framtiden. Den studerandes kunskaper i målspråket kartläggs. Den studerande
analyserar och utvärderar sina färdigheter för språkstudier, ställer upp mål för sitt
språklärande och hittar sätt att utveckla sina kunskaper individuellt och i grupp. De
kommunikativa färdigheterna utvecklas med hjälp av olika medier.
Centralt innehåll
Under kursen behandlas teman och situationer som anknyter till de ungas dagliga liv,
mänskliga relationer och nätverk, intressen, fritid och hobbyer.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier
Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande utbildningens kurser

2. Liv och levnadssätt (TyB2-02/TyB3-04)
Mål
Under kursen fästs uppmärksamhet vid olika sociala koder och deras eventuella
skillnader i kommunikation. Skriftlig kommunikation övas i någon mån.
Centralt innehåll
Kursens teman är interkulturell kommunikation och kulturmöten i Finland och
utomlands.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB2-01

3. Välbefinnande och omsorg (TyB2-03/TyB3-05)
Mål
Under kursen lär sig den studerande att med hjälp av olika medier diskutera och
lyssna på andra i olika kommunikationssituationer. Hen utvecklar sin förmåga att
formulera åsikter och tillsammans diskutera betydelser i frågor som gäller
vardagslivet.
Centralt innehåll
Den studerande bekantar sig med olika texter om välbefinnande, mänskliga relationer
och livsskeden samt övar sig att diskutera frågor i anknytning till dem. Den
studerande reflekterar också över vilka förändringar teknologin och digitaliseringen
har inneburit för kommunikation och välbefinnande.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB2-01–02

4. Kultur och medier (TyB2-04/TyB3-06)
Mål
Kursen stärker den studerandes multilitteracitet.
Centralt innehåll
Den studerande lär känna aktuella och ur de ungas synvinkel intressanta kulturella
fenomen och medier inom målspråkets språkområde eller -områden.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB2-01–03

5. Studier, arbete och framtid (TyB2-05/TyB3-07)
Mål
Under kursen fästs vikt vid att kommunikationen är kulturellt lämplig.
Centralt innehåll
Kursens teman är skola, fortsatta studier och arbetsliv samt de ungas framtidsplaner.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB2-01–04

6. Vår gemensamma jord (TyB2-06/TyB3-08)
Mål
Under kursen fortsätter man att öva sig i interaktion och repeterar språkkunskapen
utgående från de studerandes behov. Den studerande bekantar sig med möjligheterna
att delta i internationellt samarbete.
Centralt innehåll
Kursens teman ska anknyta till naturen, olika boendemiljöer och hållbar livsstil.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB2-01–05

7. Internationell verksamhet (TyB2-07/TyB3-09)
Mål
Under kursen använder den studerande sin språkkunskap och stärker förståelsen för
olika kulturer genom att lära känna eller delta i internationellt samarbete,
volontärarbete eller arbetslivet, vid behov med hjälp av fjärruppkoppling. De
språkliga målen bestäms på basis av kursinnehållet.
Centralt innehåll
Kursinnehållet varierar beroende på den internationella verksamhetens form. De
studerande rapporterar om eventuellt deltagande i internationell verksamhet på
gemensamt överenskommet sätt. Kursen kan bestå av en resa till ett tyskspråkigt land.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB2-01–06


8. Muntlig och skriftlig kommunikation (TyB2-08/TyB3-10)
Mål
Kursen stärker den studerandes förmåga att producera text som behövs i olika
kommunikationssituationer.
Centralt innehåll
Den studerande övar sig att producera och tolka olika textgenrer. Teman som
behandlats tidigare repeteras eller kompletteras enligt de studerandes behov.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB2-01–07

Lokala tillämpade kurser
9. Repetitionskurs (TyB2-09/TyB3-11)
Mål
De studerande repeterar och fördjupar sina kunskaper inför studentprovet.
Centralt innehåll
Repetition av strukturer och ordförråd enligt de studerandes behov inför
studentskrivningen. Träning av både läs- och hörförståelse. De studerande får också
skriva kortare texter.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB2-01–08

10. Vi bekantar oss med varandra och det nya språket (TyB2-10/TyB3-01)
Mål
Under kursen får den studerande en bild av målspråkets ställning i världen och i
förhållande till de språk hen behärskar eller har studerat tidigare. Kursen fungerar som
repetition av tyskan i åk 8 och 9.
Centralt innehåll
Den studerande övar sig att kommunicera i vardagliga situationer och att använda
lämpliga kommunikationsstrategier samt lär sig de viktigaste artighetsfraserna.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande utbildningens kurser

11. På resa i världen (TyB2-11/TyB3-02)
Mål
Under kursen övar sig den studerande att klara sig i olika sociala situationer som
anknyter till resande och uträttande av vardagliga ärenden. Kursen fungerar som
repetition av tyskan i åk 8 och 9.
Centralt innehåll
Den studerande utvecklar användningen av kompensationsstrategier och andra
kommunikationsstrategier.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande utbildningens kurser

Tyska B3-språk

1. Vi bekantar oss med varandra och det nya språket (TyB3-01/TyB2-10)
Mål
Under kursen får den studerande en bild av målspråkets ställning i världen och i
förhållande till de språk hen behärskar eller har studerat tidigare.
Centralt innehåll
Den studerande övar sig att kommunicera i vardagliga situationer och att använda
lämpliga kommunikationsstrategier samt lär sig de viktigaste artighetsfraserna.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. På resa i världen (TyB3-02/TyB2-11)
Mål
Under kursen övar sig den studerande att klara sig i olika sociala situationer som
anknyter till resande och uträttande av vardagliga ärenden.
Centralt innehåll
Den studerande utvecklar användningen av kompensationsstrategier och andra
kommunikationsstrategier.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01

3. Viktiga frågor i livet och vardagen (TyB3-03/TyB2-01)
Mål
Under kursen reflekterar den studerande över målspråkets betydelse i hens eget liv, nu
och i framtiden. Den studerandes kunskaper i målspråket kartläggs. Den studerande
analyserar och utvärderar sina färdigheter för språkstudier, ställer upp mål för sitt
språklärande och hittar sätt att utveckla sina kunskaper individuellt och i grupp. De
kommunikativa färdigheterna utvecklas med hjälp av olika medier.
Centralt innehåll
Under kursen behandlas teman och situationer som anknyter till de ungas dagliga liv,
mänskliga relationer och nätverk, intressen, fritid och hobbyer.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01–02

4. Liv och levnadssätt (TyB3-04/TyB2-02)
Mål
Under kursen fästs uppmärksamhet vid olika sociala koder och deras eventuella
skillnader i kommunikation. Skriftlig kommunikation övas i någon mån.
Centralt innehåll
Kursens teman är interkulturell kommunikation och kulturmöten i Finland och
utomlands.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01–03

5. Välbefinnande och omsorg (TyB3-05/TyB2-03)
Mål
Under kursen lär sig den studerande att med hjälp av olika medier diskutera och
lyssna på andra i olika kommunikationssituationer. Hen utvecklar sin förmåga att
formulera åsikter och tillsammans diskutera betydelser i frågor som gäller
vardagslivet.
Centralt innehåll
Den studerande bekantar sig med olika texter om välbefinnande, mänskliga relationer
och livsskeden samt övar sig att diskutera frågor i anknytning till dem. Den
studerande reflekterar också över vilka förändringar teknologin och digitaliseringen
har inneburit för kommunikation och välbefinnande.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01–04

6. Kultur och medier (TyB3-06/TyB2-04)
Mål
Kursen stärker den studerandes multilitteracitet.
Centralt innehåll
Den studerande lär känna aktuella och ur de ungas synvinkel intressanta kulturella
fenomen och medier inom målspråkets språkområde eller -områden.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01–05

7. Studier, arbete och framtid (TyB3-07/TyB2-05)
Mål
Under kursen fästs vikt vid att kommunikationen är kulturellt lämplig.
Centralt innehåll
Kursens teman är skola, fortsatta studier och arbetsliv samt de ungas framtidsplaner.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01–06

8. Vår gemensamma jord (TyB3-08/TyB2-06)
Mål
Under kursen fortsätter man att öva sig i interaktion och repeterar språkkunskapen
utgående från de studerandes behov. Den studerande bekantar sig med möjligheterna
att delta i internationellt samarbete.
Centralt innehåll
Kursens teman ska anknyta till naturen, olika boendemiljöer och hållbar livsstil.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01–07

Lokala tillämpade kurser
9. Internationell verksamhet (TyB3-09/TyB2-07)
Mål
Under kursen använder den studerande sin språkkunskap och stärker förståelsen för
olika kulturer genom att lära känna eller delta i internationellt samarbete,
volontärarbete eller arbetslivet, vid behov med hjälp av fjärruppkoppling. De
språkliga målen bestäms på basis av kursinnehållet.
Centralt innehåll
Kursinnehållet varierar beroende på den internationella verksamhetens form. De
studerande rapporterar om eventuellt deltagande i internationell verksamhet på
gemensamt överenskommet sätt. Kursen kan bestå av en resa till ett tyskspråkigt land.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01–08

10. Muntlig och skriftlig kommunikation (TyB3-10/TyB2-08)
Mål
Kursen stärker den studerandes förmåga att producera text som behövs i olika
kommunikationssituationer.
Centralt innehåll
Den studerande övar sig att producera och tolka olika textgenrer. Teman som
behandlats tidigare repeteras eller kompletteras enligt de studerandes behov.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01–09


11. Repetitionskurs (TyB3-11/TyB2-09)
Mål
De studerande repeterar och fördjupar sina kunskaper inför studentprovet.
Centralt innehåll
Repetition av strukturer och ordförråd enligt de studerandes behov inför
studentskrivningen. Träning av både läs- och hörförståelse. De studerande får också
skriva kortare texter.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: TyB3-01–10

LÄROPLAN 2010

TYSKA
Valfri lärokurs som påbörjats i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen (B2)
FÖRDJUPADE KURSER
TB2-1/TB3-3 Fritid och intressen - de ungas dagliga liv Det centrala temat i denna kurs är den ungas dagliga liv: fritid, intressen och hobbyer samt tjänster i anslutning till dessa. I kursen betonas förståelse av talad tyska och förmågan att själv tala det främmande språket, bland annat hur man uttrycker åsikter. Vi repeterar det vi lärt oss tidigare och utvidgar kunskaperna om språkets grundläggande strukturer. Grammatik: repetition av kasusformerna och verbböjningen (presens) m.m.
Lärobok: Panorama 1-3 Texte, Übungen.

TB2-2/TB3-4 Världen och vi Kursen handlar om människor, geografi, historia, sevärdheter och rekreationsmöjligheter i eget land och i främmande länder. I kursen betonas förståelse av talat språk och muntlig kommunikation. Grundstrukturerna befästs. Den skriftliga förmågan övas med hjälp av kommunikativa uppgifter. Eventuellt inslag är arbete/presentation av ett valfritt ämne i anknytning till temat, t.ex. beträffande hemtrakten eller hemlandet. Grammatik: repetition av perfekt (svaga/starka/oregelbundna verb), introduktion av imperfekt. Adjektivets komparation. (t.ex. bra – bättre) , possessiva pronomen m.m.
Lärobok: Panorama 1-3 Texte, Übungen.

TB2-3/TB3-5 Förr och nu I kursen behandlas livet förr och nu såväl ur individens som ur samhällets synvinkel dvs. samhället i sig, boendemiljöer och vardagen. Fokusering på det lokala, regionala eller globala planet. Teman är t.ex. hälsa och välfärd. I kursen betonas förståelse av talad tyska och muntlig kommunikation. Grundstrukturerna befästs. Den skriftliga förmågan övas med hjälp av kommunikativa uppgifter. Grammatik: tonvikt på imperfekt och pluskvamperfekt samt på prepositioner med olika kasus.
Lärobok: Panorama 1-3 Texte, Übungen.

TB2-4/TB3-6 Studier och framtidsplaner Kursen handlar om skolan, studier och arbetslivet samt om den egna framtiden som ung i dag. Vi övar oss att tala och skriva kring dessa teman samt lära oss att lägga fram önskemål och planer för framtiden. Grammatik: adjektivböjningen (svag/stark), substantiverade adjektiv, relativa pronomen, superlativ m.m.
Lärobok: Panorama Deutsch-serien, So stimmt es.

TB2-5/TB3-7 Kultur Kursen tar fasta på till exempel bildkonst, musik, film, teater eller idrott i respektive främmande kulturer. Alla områden inom språkfärdigheten övas men de skriftliga färdigheterna blir allt viktigare. Grammatik: futurum, infinitv och um - zu, repetition av kasus, pronomen, modala hjälpverb m.m.
Lärobok: Panorama Deutsch-serien, So stimmt es.

TB2-6/TB3-8 Vår gemensamma jord Kursstoffet bygger på lättfattliga texter – också medietexter – som anknyter till samhället i Finland och i ifrågavarande främmande länder och handlar om jordens tillstånd och om framtiden. I kursen betonas textförståelse, beskrivningar och enkla redogörelser i tal och skrift. Grammatik: pronominaladverb, konditionalis, passiv och konjunktiv (imp./pluskv.) , repetition av tidsuttryck och prepositioner m.m.
Lärobok: Panorama Deutsch-serien, So stimmt es.

TB2-7/TB3-9 Vetenskap och teknik. I kursen behandlas texter som handlar om olika vetenskapsområden, teknik och kommunikation. Eventuellt texter ur olika tidningar och tidskrifter. Betoningen ligger på textförståelse och skriftliga övningar men även träning av studentexamensstrukturer och hörförståelser ingår. Grammatik: substantivets böjning,, geografiska egennamn, dubbelinfinitiv m.m.(Verb med olika prepositioner/kasus).
Lärobok: Panorama Deutsch-serien, So stimmt es.

TB2-8/TB3-10 Naturen och en hållbar utveckling Kursinnehållet behandlar naturen/naturfenomen samt individens förhållande till den egna kulturen respektive målspråkets. Tonvikt på textförståelse och skriftliga uppgifter. Grammatik: konjunktioner, svaga maskuliner, adverb m.m. Tidigare grammatikkunskaper kompletteras.
Lärobok: Panorama Deutsch-serien, So stimmt es.

TILLÄMPAD KURS
TB2-9/TB3-11 Förberedelse inför studentexamen I denna kurs jobbar vi utgående från de studerandes behov inför studentskrivningarna. Vi utformar kursen tillsammans.Vi gör hör- och läsförståelser, jobbar med strukturer, skriver kortare texter m.m.
Lärobok: Panorama Deutsch-serien, So stimmt es.

TB2-10/TB3-12 HIT-kursen: HIstoria och Tyskakurs om efterkrigstidens delade Tyskland I kursen kommer vi att behandla det efterkrigstida Tyskland med betoning på DDR och Berlin under det kalla kriget. I kursen ingår såväl föreläsningar av oss lärare, många filmer och föredrag av de studerande. Under kursen ska de studerande göra en portfolio kring hela kursen och speciellt sitt eget tema, t.ex. Berlinmuren, upproret 1952, flyktförsök från DDR, luftbron, Stasi (statssäkerhetspolisen i DDR), sport och doping i DDR. Kursen kommer att utmynna i en resa till Berlin med besök vid bl.a. murmuseet och Stasimuseet.

Kursen kräver inte kunskap i tyska, men är intresset mycket stort (max. 25 deltagare) kommer studerande med tyska som tillval att ha företräde. Deltagande i både kurs och resa (inkl. inlämnad portfolio) ger två kurser.

Lärokurs som påbörjas i gymnasiet (B3) (för dig som inte läst tyska i högstadiet)
TB3-1/TB2-13 God dag, trevligt att träffas I denna kurs lär du dig språkets grunder. Inslag är bl.a. uttal och intonation, alfabetet, de tyskspråkiga ländernas karta och tyska språkets ställning, hälsningsord, dua-nia, att presentera sig själv och andra, att orientera sig, restaurangbesök, klockslag, veckodagarna. Du lär dig klara dig i vardagliga situationer. Tonvikten ligger på muntlig kommunikation. Familjen och mänskliga relationer är viktigt centralt tema. Genom muntliga övningar och dialoger övar vi oss att kommunicera.
Lärobok: Kurz und Gut 1-2, Texte , Übungen.

TB3-2/TB2-14 Så ska saker och ting skötas Kursen handlar om släkt, vänner och andra mänskliga relationer och dagliga rutiner. Du lär dig klara dig i alldagliga situationer såsom att göra uppköp och uträtta ärenden (post, bank, läkare), utnyttja trafikmedel och bemästra hotell- och restaurangsituationer. Muntlig framställning och förståelse av talat språk betonas.
Lärobok: Kurz und Gut 1-2, Texte , Übungen.

 

WidgetAreaBottom