WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studentexamen

STUDENTEXAMEN  

Utförligare information:  www.ylioppilastutkinto.fi

Studentexamen kan avläggas under högst tre på varandra följande tentamenstillfällen så att du skriver  vår-höst-vår eller höst-vår-höst. (Om du blir underkänd i ett studentprov vid ditt tredje skrivningstillfälle, så har du ändå två möjligheter till omtagning).

Det är viktigt att du har tillräckliga kunskaper i ett ämne innan du avlägger examen i detta! Studentexamen kan avläggas i ett ämne när du avlagt minst de obligatoriska kurserna i ämnet.   

För att få studentexamen behövs prov i minst fyra ämnen. Modersmålsprovet är obligatoriskt för alla. De övriga tre obligatoriska proven väljs ut bland: finska, ett främmande språk, ett realämnesprov, matematik.

Du bör få godkänt i de obligatoriska proven för att få studentexamenUtöver detta kan du avlägga ett eller fler extra prov

Äidinkieli: Elever i svenskt gymnasium kan välja att avlägga provet i finska antingen som traditionellt språkprov eller som modersmålsprov ”Äidinkieli”. Eftersom modersmålsproven i svenska och finska går på samma dag måste studerande som vill avlägga modersmålsprovet i vartdera inhemska språket göra detta vid skilda examenstillfällen. 
Rekommendation: Välj  det traditionella språkprovet i finska, eftersom undervisningen i finska vid svenska gymnasier inte förbereder för modersmålsprov. Du kan efter slutförd examen komplettera din examen med modersmålsprovet i finska (Äidinkieli). 

Olika nivåer. Det andra inhemska språket, främmande språk och matematik kan avläggas på kort/medellång eller lång nivå (A eller B nivå och för främmande språkens del A och C nivå) oberoende av ditt studieprogram. Minst ett obligatoriskt prov måste avläggas på lång nivå.

Vid ansökan till exempelvis Åbo Akademi ger ett C i prov på lång nivå 4 poäng och ett E i prov på kort nivå 4 poäng. Högskolorna i Sverige och övriga Norden beaktar inte provens nivå. Din examen kan inte bestå av prov på olika nivå i samma ämne (t.ex. A-och C-tyska. A-tyskan är påbörjad i lågstadiet).

Kompensation. För att få studentbetyg måste du få godkänt på alla obligatoriska prov. Ett underkänt prov (improbatur) kan kompenseras med poäng från andra godkända prov enligt följande:

 

Laudatur 7  kompensationspoäng
Eximia 6              "
Magna 5              "
Cum laude      4              "
Lubenter             3              "
Approbatur 2              "

Kompensationspoängen räknas ihop, varvid 12 poäng kompenserar i+, 14 poäng kompenserar i, 16 poäng i- och 18 poäng i=. 

Rätt att delta i examen. När du avlagt alla obligatoriska kurser i  ämnet. För att delta i korta språk bör du ha avlagtminst tre kurser i språket. För A-tyska (påbörjad i lågstadiet) gäller 6 obligatoriska kurser. Provuppgifterna baserar sig dock inte enbart på obligatoriska kurser. För maximalt resultat bör du behärska stoffet i de fördjupade kurserna.

Rekommendation: Modersmålet avläggs på våren! 

Anmälan till studentexamen. Anmälan till studentexamen sker via Wilma och anmälan till höstens skrivningar är i april och till vårens i november. Håll reda på anmälans deadline. Efteranmälan beaktas inte. När du anmält dig till ett prov som obligatoriskt eller extra och på en viss nivå går valet inte att ändra i efterskott! ·Examensavgiften utgörs av en grundavgift och en provavgift  som erläggs för varje prov. 

Omtagning. Underkänt obligatoriskt prov kan göras om två gånger vid de tre examenstillfällen som följer. Du kan byta provnivån vid omtagning av underkänt prov, men du måste ha ett prov som bygger på lång lärokurs i din examen.

Extra prov som underkänts skrivs inte in i betyget. Ett sådant prov kan skrivas om två gånger utan tidsgräns, men nivån får inte ändras.

Ett godkänt prov kan göras om en gång. Detta gäller både obligatoriska och extra prov. Tidpunkten får du bestämma själv. Nivån kan inte bytas vid omtagning av godkänt prov!

När du avlagt studentexamen kan du komplettera din examen med nya ämnen eller med ett prov i ett ämne på annan nivå.

Realprovet (ämnesrealen).Ämnesrealen som hölls första gången våren 2006 innebär att det ordnas prov i enskilda realämnen. För att kunna delta måste du ha gått de obligatoriska kurserna i det ämne provet gäller. Du anmäler dig på förhand och anger om provet är obligatoriskt eller extra prov. Anmälan är bindande och provet kan inte ändras från obligatoriskt till extra prov vid omtagning på våren. Anmälan till provet i religion eller livsåskådningskunskap är inte bundet till trossamfund. 

Realproven hålls två skilda provdagar med en veckas uppehåll
Första provdagen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap. 

Andra provdagen: psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi. 

Provuppgifterna är 10-13 stycken och maximisvaren är 6-8. Provuppgifterna baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i ämnet.

UNDER EN OCH SAMMA PROVDAG KAN DU SKRIVA ENDAST ETT REALÄMNE. Genom att sprida på examen kan du om du önskar skriva prov i flera realämnen. Underkänt obligatoriskt realprov kan höjas två gånger under tre följande skrivningstillfällen. Du får inte byta ämne. Godkänt realprov kan höjas en gång utan tidsgräns.

Jakobstads gymnasium, mars 2015

WidgetAreaBottom