WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studentexamen

STUDENTEXAMEN  

Utförligare information:  www.ylioppilastutkinto.fi

Studentexamen omfattar minst 4 prov, från och med dem som börjar skriva studentexamen våren 2022 omfattar examen 5 prov. 

Studentexamen kan avläggas under högst tre på varandra följande provtillfällen så att du skriver  vår-höst-vår eller höst-vår-höst. (Om du blir underkänd i ett studentprov vid ditt tredje skrivningstillfälle, så har du ändå möjligheter till omtagning).

Det är viktigt att du har tillräckliga kunskaper i ett ämne innan du börjar skriva studenten! Studentexamen kan avläggas i ett ämne när du avlagt minst de obligatoriska kurserna i ämnet.   

För att få studentexamen behövs prov i minst fyra ämnen. Modersmålsprovet är obligatoriskt för alla. De övriga tre obligatoriska proven väljs ut bland: finska, ett främmande språk, ett realämnesprov, matematik.

Du bör få godkänt i de obligatoriska proven för att få studentexamen.  Det finns ett undantag: se nedan om kompensation!. Utöver de obligatoriska proven kan du avlägga ett eller fler extra prov.  Gymnasiet rekommenderar extra prov. 

Olika nivåer. Det andra inhemska språket, främmande språk och matematik kan avläggas på kort/medellång eller lång nivå oberoende av ditt studieprogram. Minst ett obligatoriskt prov måste avläggas på lång nivå.

Högskolorna i Sverige och övriga Norden beaktar inte provens nivå. Din examen kan inte bestå av prov på olika nivå i samma ämne.

Kompensation. För att få studentbetyg måste du få godkänt på alla obligatoriska prov. Ett underkänt prov (improbatur) kan kompenseras med poäng från andra godkända prov enligt följande:

 

Laudatur 7  kompensationspoäng
Eximia 6              "
Magna 5              "
Cum laude      4              "
Lubenter             3              "
Approbatur 2              "

Kompensationspoängen räknas ihop, varvid 12 poäng kompenserar i+, 14 poäng kompenserar i, 16 poäng i- och 18 poäng i=. 

Rätt att delta i examen. När du avlagt alla obligatoriska kurser i  ämnet. För att delta i korta språk bör du ha avlagt minst tre kurser i språket. I specialfall kan rektor bevilja rätt att delta i studentprov i andra fall, t.ex. efter ett utbytesår. 

Anmälan till studentexamen. Anmälan till studentexamen sker via Wilma och anmälan till höstens skrivningar är i april och till vårens i november. Efteranmälan beaktas inte. När du anmält dig till ett prov som obligatoriskt eller extra och på en viss nivå går valet inte att ändra i efterskott! ·Examensavgiften utgörs av en grundavgift och en provavgift  som erläggs för varje provomgång. 

 Från och med studentexamen hösten 2019 får man göra om ett godkänt prov så många gånger man vill. Du kan göra om ett godkänt prov från och med studentexamen hösten 2019 också om du redan skulle ha gjort om det tidigare.

Från och med studentexamen hösten 2019 kan ett underkänt prov göras om tre gånger vid de tre examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle där du skrev underkänt. Efter att studentexamen är avlagd kan ett underkänt prov göras om så många gånger man vill.

 När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov, kan du om du så önskar byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du bland de obligatoriska proven i din examen ändå ha ett prov som bygger på den långa lärokursen. Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den andra omtagningen heller, så blir du tvungen att göra om hela examen från början.

Ett underkänt extra prov får du göra om två gånger. Du kan själv välja när du gör om provet. Du får inte byta nivå på ett underkänt extra prov när du gör om det. När du väl har fått din studentexamen har du rätt att komplettera examen med ett prov i ämnet i fråga på en annan nivå. Ett underkänt extra prov skrivs inte in på betyget.

Realprovet (ämnesrealen). Ämnesrealen  innebär att det ordnas prov i enskilda realämnen. För att kunna delta måste du ha gått de obligatoriska kurserna i det ämne provet gäller. Du anmäler dig på förhand och anger om provet är obligatoriskt eller extra prov. Anmälan är bindande och provet kan inte ändras från obligatoriskt till extra prov vid omtagning. Anmälan till provet i religion eller livsåskådningskunskap är inte bundet till trossamfund. 

Realproven hålls två skilda provdagar med en veckas uppehåll
Den ena provdagen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap. 

Den andra provdagen: psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi. 

Provuppgifterna baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i ämnet.

UNDER EN OCH SAMMA PROVDAG KAN DU SKRIVA ENDAST ETT REALÄMNE. Genom att sprida på examen kan du om du önskar skriva prov i flera realämnen.

WidgetAreaBottom