WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Frånvaro

Föräldrar och unga studerande

Gymnasiestuderande närmar sig vuxenlivet med dess ansvar. Föräldrar och andra vårdnadshavare har ändå rätt att få uppgifter om studierna tills den unga fyllt 18 år och har skyldighet att anhålla om frånvaro eller anmäla om sjukfrånvaro. Med den ungas tillstånd gäller båda också efter att den unga fyllt 18 år.
Använd Wilma för sjukanmälan! Använd skolans pappersblankett för anhållan om annan frånvaro!

Kontakten mellan hem och skola sköts främst via Wilma. Skolan förutsätter att vårdnadshavare har en Wilmainloggning och använder Wilma aktivt.

Skolan delar ut Wilmakoder vid årets första föräldramöte, som hålls genast i början av skolåret, eller sänds till föräldrarna efter det. Se skild instruktion om hur Wilma tas i bruk och kopplas till ev. andra barns Wilma inom staden.

Frånvaroanmälan i Wilma

Skolan har gett föräldrarna/vårdnadshavarna rätt att anmäla sjukdom via Wilma. Märk att sjukanmälan ska göras samma dag, helst från morgonen. Sjukanmälan måste göras för varje dag den unga är sjuk, för skolan kan inte veta hur många dagar den studerande är sjuk.

I Wilma kan föräldrar inte direkt reda ut annan frånvaro, utan annan frånvaro ska anhållas av lärare/grupphandledare/rektor på förhand. Blankett finns under rubriken Blanketter under fliken Studier på skolans webbplats.

Om den unga av tvingande orsak varit borta från skolan utan att hinna anhålla om lov, kan vårdnadshavaren reda ut saken via grupphandledaren genom att sända ett meddelande i Wilma.

Färgkoder för frånvaro i Wilma

Frånvaro från skolan antecknas med olika färgkoder. Grönt står för sjukfrånvaro. Använd inte grön färg för annan frånvaro! Gul färg används för frånvaro som grupphandledare sätter in i Wilma efter ansökan om frånvaro. Orsaken kan då vara av olika slag. Blå färg står för representation och läggs in av ansvarig lärare.

Om ingen sjukfrånvaro eller godkänd frånvaro finns insatt på förhand i Wilma, märker läraren den studerande som är frånvarande med outredd frånvaro i början av lektionen. Färgen blir då magentaröd. Skolan har velat ge olika personer litet extra tid att sätta in beviljad frånvaro mm. utan att direkt markera frånvaron som olovlig. Om vårdnadshavare vill förklara frånvaro, ska han eller hon kontakta grupphandledaren. Outredd frånvaro som inte får sin förklaring ändras till olovlig frånvaro. Olovlig frånvaro märks med klarröd färg.

Frånvaro från gymnasiet

En studerande vid gymnasiet ska delta i undervisningen, om han eller hon inte blivit befriad från den (Gymnasielagen). Det betyder att frånvaro ska vara godkänd på förhand eller sjukfrånvaro, som anmäls samma morgon. Skolan är skyldig att följa med närvaron.

Också för den studerandes bästa följs närvaro och frånvaro upp. I det här arbetet ber vi om vårdnadshavarnas hjälp på så sätt att de anmäler sjukfrånvaro och i god tid på förhand anhåller om lov, om den studerande har behov av att vara borta från skolan.

Kontakta skolan

Gymnasiet uppskattar att föräldrar tar kontakt. Lärare i enskilda ämnen svarar på frågor om sitt ämne och sin undervisning. Den studerandes grupphandledare kan kontaktas angående frånvaro och andra allmänna ärenden. Rektor kan diskutera det mesta som inte passar någon annanstans. 

WidgetAreaBottom