WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Bildkonst

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
1. Bilder och kulturer (Ko01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 undersöka innehåll, fenomen, processer och förfaringssätt inom bildkonsten och
annan visuell kultur
 använda uttryckssätt som är typiska för bildkonsten och annan visuell kultur i sina
bilder och fatta egna beslut
 iaktta sina egna och andras bildkulturer samt aktuella fenomen inom konst, i
medier och annan visuell kultur
 utforska bildkonst och annan visuell kultur ur individens, gruppens och samhällets
perspektiv, individuellt och i grupp
 iaktta olika bilder ur verkets, konstnärens och betraktarens perspektiv med hjälp
av olika bildtolkningsmetoder
 förstå bildkonstens och den övriga visuella kulturens betydelse i sitt eget liv, i
samhället och i en global värld.

Centralt innehåll
 egna bilder som identitetsbyggare, uttryck för kulturell mångfald och förnyare av
kulturarvet
 påverkan i egna och andras bilder, inom konst, i medier och andra miljöer
 olika syner på konst och annan visuell kultur
 begrepp, bildtyper och bildsamlingar inom bildkonsten
 visuella, verbala och andra bildtolkningsmetoder
 aktuella fenomen inom konst, medier och annan visuell kultur
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Formgivna och byggda miljöer (Ko02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sin visuella uttrycksförmåga genom att undersöka samband mellan
omgivningens bildkulturer och kulturarvet, konsten och de egna bilderna
 iaktta byggda och naturliga miljöer ur ett perspektiv av kulturell mångfald och
hållbar utveckling
 använda innehåll, processer och förfaringssätt som är typiska inom arkitektur,
design och produktifiering som utgångspunkt för att skapa bilder
 delta och påverka i olika miljöer med hjälp av visuella metoder och andra metoder
att producera kunskap
 undersöka naturens, arkitekturens och designens betydelser för individen,
gruppen, i samhället och globalt
 förstå konstens betydelse i olika miljöer och planeringen av dem samt i aktuella
samhällsfrågor.
Centralt innehåll
 bildkulturer i omgivningen som identitetsbyggare och förnyare av kulturarvet
 naturen, den byggda miljön, design, produktifiering, tjänster, mediemiljöer och
virtuella världar som utgångspunkter för visuellt skapande
 begrepp och bildsamlingar som anknyter till miljöplanering och design
 olika sätt att tolka omgivningens bildkulturer
 aktuella fenomen i naturen, inom arkitektur och design
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.
Nationella fördjupade kurser

3. Medier och delaktighet (Ko03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sina färdigheter i visuell kommunikation samt informations- och
kommunikationsteknologi genom att utforska samband mellan medier och andra
miljöer, egna bilder, konst och kulturarv
 iaktta mediekulturer med fokus på kulturell mångfald och hållbar utveckling
 använda medieinnehåll och -fenomen, olika förfaringssätt och mediala
planeringsprocesser som utgångspunkt för att skapa bilder
 delta och påverka i mediemiljöer med hjälp av visuella metoder och genom andra
sätt att producera kunskap
 undersöka mediekulturers betydelser för individen, gruppen, i samhället och
globalt
 förstå betydelsen av det visuella i mediekommunikation, mediemiljöer och
mediepresentationer samt i planeringen och skapandet av dem.
Centralt innehåll
 mediekulturer som identitetsbyggare och förnyare av kulturarvet
 medieinnehåll, -produkter, -tjänster, olika förfaringssätt och mediemiljöer som
utgångspunkt för visuellt skapande
 begrepp, bildtyper och bildsamlingar som anknyter till medier
 olika sätt att tolka mediepresentationer
 aktuella mediefenomen och -frågor
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

4. Konstens olika världar (Ko04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 undersöka samband mellan konstinnehåll och -fenomen, olika förfaringssätt och
egna bilder, omgivningen och kulturarvet på ett fenomenorienterat sätt
 iaktta bildkonst som producerats under olika tider och i olika miljöer med fokus
på kulturell mångfald och hållbar utveckling
 tillämpa olika material, tekniker och uttryckssätt för att skapa bilder, individuellt
och i grupp
 granska bildkonstens betydelser för individen, gruppen och samhället genom att
tillämpa bildtolkningsmetoder
 utforska fenomen i sin egen livsmiljö och i samhället genom bilder och på andra
sätt
 förstå konstens betydelse i byggda och naturliga miljöer, egna bilder samt för att
påverka och delta.
Centralt innehåll
 konstens världar som identitetsbyggare, uttryck för kulturell mångfald och
förnyare av kulturarvet
 bildkonst producerad under olika tider, i olika miljöer och kulturer
 begrepp, bildtyper och bildsamlingar inom bildkonsten
 visuella, verbala och andra metoder för att tolka konst
 aktuella konstfenomen och -frågor
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Lokala tillämpade kurser
5. Målning och skulptur (Ko05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få materialkunskap och grunder i användning av olika tekniker för att få
erfarenhet och kunna använda sig av dem för eget uttryck
 utveckla sin förmåga att använda färg och fantasi kreativt och målmedvetet kring
olika teman
 få grunder i skulpturalt tänkande och erfarenhet av tredimensionellt arbete i
varierande skulpturala tekniker.
Centralt innehåll
 målning i olika tekniker utgående från tema, uttryck och färganvändning
 materialkunskap och centrala begrepp: grunderna i användning av t.ex. akvarell,
gouach och akrylfärger
 olika motiv: landskap, människor, stilleben och fantasi
 materialkunskap och centrala begrepp: lera och keramik, skulptur och relief
 konstverk: målning och skulpturer som bakgrund och inspiration
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

6. Teckning special (Ko06)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 utveckla sin gestaltningsförmåga med varierande metoder
 fördjupa sig i de specifika uttryckssätten och teknikerna
 förstå de olika teknikernas användningsmöjligheter
 öva sig i att förstora, få fram tredimensionella föremål på en tvådimensionell yta
 öva sig i komposition, proportioner och valöråtergivning.
Centralt innehåll
 varierande teckneredskap, t.ex. kol, blyerts, färgpennor, tusch och kritor
 varierande tecknemetoder, t.ex. rutförstoring, skuggning, materialåtergivning,
croquisteckning och modellteckning
 varierande motivkretsar som lämpar sig för de olika medierna, t.ex. stilleben,
interiörer, landskap, porträtt och motiv ur fantasin och efter förebilder
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

7. Parkkonst (Parkskolan) (Ko07)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få intresse för Skolträdgården, växtriket och parken som den närliggande
skolmiljön genom att arbeta med Skolträdgården som motiv och miljö för
bildkonst, bild och formrelaterad verksamhet
 bli medveten om den egna estetiska upplevelsen i parken och växtmotivet genom
sitt skissarbete i parken och genom att bearbeta motivkretsen ur Skolträdgården
visuellt.
Centralt innehåll
 Skolträdgården som inspiration för konstnärlig och visuell verksamhet
 varierande visuella tekniker, t.ex. serigrafi, teckning, målning, skulptur,
fotografering och video
 dokumentering
 stilisering, förenkling och mönsterproduktion med skolparken som motiv
 formgivningsprocessen
 installationer eller utställningar i eller i anknytning till trädgården
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

8–10. Bildkonstperiod (Ko08–10)
Mål
Kursernas mål är att den studerande ska
 fördjupa och utvidga sina kunskaper i traditionella bildkonsttekniker: teckning,
målning och skulptur samt grafik
 utöva bildkonst mera koncentrerat under en period med flera pass per dag i ett
streck
 få en teoretisk bakgrund för en praktisk tillämpning av traditionella tekniker samt
mera moderna och kreativa uttrycksformer för att kunna uttrycka sig personligt
individuellt och i samarbete i visuell form
 iaktta sina egna och andras bildkulturer samt aktuella fenomen inom konst, i
medier och annan visuell kultur
 iaktta och utforska bildkonst och annan visuell kultur ur olika perspektiv,
individuellt och i grupp.
Centralt innehåll
 teckning: centrala begrepp och tekniker, t.ex. croquisteckning och teckning efter
levande modell, stilleben med varierande arbetsredskap; blyerts, grafit, kol och
flytande tusch t.ex. på olika typer av papper som underlag; proportioner, valörer
och linjer
 grafik: centrala begrepp och tekniker, t.ex. högtryck, djuptryck, plantryck
(litografi) och genomtryck; carborundum/linoleumsnitt/träsnitt/etsning/
kopparstick/serigrafi
 målning: centrala begrepp och tekniker, t.ex. akvarell, akryl, olja eller
äggoljetempera på papper, pannå eller uppspänd duk; färganvändning, färglära,
måleriska tekniker och expressivt uttryck utgör grunderna för olika teman
 skulptur: centrala begrepp och tekniker, t.ex. fristående skulptur, relief, kinetiska
skulpturer, platsspecifika skulpturer, installation, land art och funna objekt
 konsthistoria: centrala begrepp ur konsthistorien och olika konstsamlingar i
samband med egna projekt och uppgifter samt eventuell konstresa
 möjlighet att besöka verkstäder i Campus Allegro

Bedömning
Kurserna bedöms med siffervitsord.
Kurserna kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kurserna kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

11–13. Mediaperiod (Ko11–13)
Mål
Kursernas mål är att den studerande ska
 fördjupa sina färdigheter och utforska mediekulturer som foto, film, animation
och grafisk formgivning under en koncentrerad och intensifierad period
 få en teoretisk bakgrund för en praktisk tillämpning av traditionella mediatekniker
 använda mediala planeringsprocesser i moderna och kreativa uttrycksformer för
att kunna uttrycka sig personligt individuellt och i samarbete i visuell form
 använda medieinnehåll och -fenomen, olika förfaringssätt och mediala
planeringsprocesser som utgångspunkt för att skapa bilder
 delta och påverka i mediemiljöer med hjälp av visuella metoder och genom andra
sätt att producera kunskap
 fördjupa kursinnehållet i Ko03.
Centralt innehåll
 foto: centrala begrepp och tekniker, t.ex. grunderna för fotografering, komposition
och bildredigering, konstfoto, mediabilden och studiofotografering
 film: centrala begrepp och tekniker, t.ex. synopsis, bildmanuskript och filmspråk,
inspelning och redigering
 animation: centrala begrepp och tekniker, t.ex. stop motion, leranimation, tecknad
eller föremålsanimation
 grafisk formgivning: centrala begrepp och tekniker, t.ex. typsnitt, logotyper,
layout och typografi, budskap och förståelse
 medieinnehåll, -produkter, -tjänster, olika förfaringssätt och mediemiljöer som
utgångspunkt för visuellt skapande
 begrepp, bildtyper och bildsamlingar som anknyter till medier
 aktuella mediefenomen och -frågor
 visuell media i arbetslivet: studiebesök
 möjlighet att besöka verkstäder i Campus Allegro
Bedömning
Kurserna bedöms med siffervitsord.
Kurserna kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kurserna kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella tillämpade kurser
1. Tvärkonstnärligt musikprojekt (Kon01)
Kursen ska ge den studerande möjligheter att utveckla sitt konstnärliga, kreativa och
speciellt musikaliska tänkande och sin musikaliska uttrycksförmåga i tvärkonstnärligt
arbete, även i samarbete med andra. Kursen ska förverkligas så att den studerande i
grupp eller självständigt planerar och genomför en konstnärlig helhet. I planeringen
och genomförandet av denna helhet ska den studerande tillämpa och kombinera sina
tidigare utvecklade kulturella, musikaliska och övriga konstnärliga färdigheter. Under
lärprocessen ska den studerande utvärdera sitt arbete och lära sig att agera på ett för
helheten ändamålsenligt sätt. I genomförandet av den konstnärliga helheten kan den
studerande också använda sådana ständigt nyutvecklade konstnärliga uttrycksformer
som den moderna tekniken erbjuder.

2. Samtidskonst (Kon02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sitt personliga förhållande till
bildkonst och annan visuell kultur på ett sätt som är karakteristiskt för samtidskonst.
Centralt innehåll
Den studerande ska undersöka kulturella fenomen genom att använda och tillämpa
uttrycksformer inom olika konstarter. Under kursen ska den studerande vid sidan av
visuella metoder också använda andra sätt att producera kunskap. Den studerande ska
fördjupa sig i olika syner på konstens uppgift och undersöka personliga och
samhälleliga betydelser inom bildkonsten och annan visuell kultur. Konsten ska
användas som underlag för att delta och påverka. De fenomen som undersöks, liksom
de redskap, tekniker och uttrycksformer som används, ska väljas tillsammans med de
studerande. Under kursen ska den studerande skapa tvärkonstnärliga verk,
produktioner och presentationer för olika miljöer.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

3. Konst med alla sinnen (Kon03)
Målet för kursen är att den studerande ska lära känna och kunna värdera aktuella
fenomen och metoder inom olika konstarter. Under kursen ska den studerande
undersöka förhållandet mellan konst och kultur samt konstens betydelse i det egna
livet, samhället och världen. Teman och ämnesområden som är relevanta för den
studerande ska undersökas med hjälp av metoder som är typiska för olika konstarter
och genom att kombinera dessa. Kursen ska genomföras som en helhet där man
kombinerar minst två konstarter. Det centrala innehållet i kursen kan också väljas
bland temaområdena.

 

WidgetAreaBottom