WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Biologi

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
1. Livet och evolutionen (Bi01)
I kursen sätter de studerande sig in i livets förutsättningar och de karakteristiska
dragen hos alla organismer. Under kursen bekantar sig de studerande också med sättet
att inhämta och beskriva kunskap inom biologin och med biologin som en del av det
naturvetenskapliga tänkandet. Det centrala perspektivet i kursen är förståelse av
evolutionen och dess betydelse.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få erfarenheter som fördjupar intresset för biologin och biologistudierna
 kritiskt använda och bedöma biologiska kunskapskällor och uttrycka och motivera
olika synsätt på ett sätt som är karakteristiskt inom biologin
 veta vad som kännetecknar liv, grundförutsättningar för liv och hur man
undersöker livets fenomen
 förstå evolutionens kontinuitet, mekanismer och betydelse
 kunna beskriva den nuvarande strukturen hos biosfären och tyda dess utveckling
 arbeta experimentellt och genomföra en liten undersökning eller ett litet projekt
tillsammans med andra.
Centralt innehåll
Biologin som vetenskap
 livets egenskaper, grundförutsättningar och organisationsnivåer
 de biologiska vetenskapsområdena och forskningsmetoderna
 presentation av biologisk kunskap med hjälp av modeller
Cellen som livets grundenhet
 livets uppkomstfaser
 cellernas uppbyggnad och energihushållning
 DNA och genuttryck
Organismens livscykel
 könlig och könlös förökning
 variation
 tillväxt, utveckling och död
Evolutionen
 naturligt urval och anpassning
 arternas uppkomst och undergång
 organismvärldens släktträd
En mindre undersökning eller ett projekt som anknyter till biologins experimentella
natur.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Ekologi och miljö (Bi02)
I kursen studeras ekologins grunder och livets mångfald samt hoten mot denna
mångfald i Finland och annanstans i världen. Centrala teman är de faktorer som hotar
mångfalden i naturen samt möjligheterna att bevara mångfalden. Genom kursen blir
de studerande förtrogna även med andra ekologiska miljöproblem. I kursen ingår en
liten undersökning eller ett litet utvecklingsprojekt som gäller ekologin eller miljöns
tillstånd och som görs självständigt eller i samarbete med andra.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå principerna för populationernas, organismsamhällenas och ekosystemens
strukturer, växelverkan och funktioner
 kunna jämföra, analysera och bedöma effekterna av mänsklig verksamhet i
ekosystemen
 förstå betydelsen av naturens mångfald för mänsklighetens framtid
 skapa sig en bild av orsakerna till miljöproblem och deras följder i ekosystemen
och känna till metoder med vilka miljöns tillstånd kan observeras och uppkomna
problem lösas
 förstå nödvändigheten av en ekosocial bildning och en hållbar livsstil och lära sig
handla i enlighet med detta
 kunna planera och genomföra självständigt eller i samarbete med andra en liten
undersökning som gäller ekologi eller miljöns tillstånd eller ett litet
utvecklingsprojekt som gäller miljöns tillstånd.
Centralt innehåll
Ekologins grunder
 växelverkan mellan levande och icke-levande natur
 ekosystemens struktur och återhämtningsförmåga
 ämnens kretslopp och energiflödet i ett ekosystem
 naturens mångfald
 populationernas egenskaper
 förhållandet mellan olika arter
 organismernas anpassning till sin omgivning och deras utbredning
Miljöproblem, deras orsaker och tänkbara lösningar
 de ekologiska konsekvenserna av klimatförändringen
 hoten mot naturens mångfald och ekosystemen
 problem i anknytning till ämnenas kretslopp och energiflödet
 lokala miljöproblem
En hållbar framtid
 ekosystemtjänsternas betydelse
 ekologiskt hållbar utveckling, kretsloppsekonomi och ekosocial bildning
 verksamhet för att främja en hållbar livsstil i den egna närmiljön
En undersökning som gäller ekologi eller miljöns tillstånd eller ett
miljöutvecklingsprojekt.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
3. Cellen och ärftligheten (Bi03)
Kursen ger den studerande en djupare förståelse av cellens uppbyggnad och funktion.
Kursen behandlar också styrningen av cellens funktion, cellernas förökning och
ärftlighetens grunder. Centralt för kursen är experimentella arbetssätt och
undersökningar som de studerande utför.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 använda begrepp, modeller och teorier vid undersökning av fenomen som har att
göra med celler och ärftlighet
 fördjupa sin kunskap om funktionen hos cellens olika delar och förstå att
organismernas strukturer och funktioner har sin grund i processer på cellnivå
 undersöka olika celler och vävnader och tyda deras strukturer
 bedöma vad kunskapen om cellernas och genernas funktion innebär ur individens
och samhällets synvinkel
 planera och genomföra experimentella undersökningar i samarbete med andra.
Centralt innehåll
Cellen som forskningsobjekt
 hur celler undersöks
 behovet av cellbiologisk kunskap och kunskap om genom samt användningen av
denna kunskap
Organismerna är uppbyggda av celler
 biomolekyler
 uppbyggnaden av celler med och utan cellkärna och deras funktion
 DNA:s och RNA:s struktur
 proteinsyntesen och epigenetisk reglering
Cellernas förökning
 mitosen och dess betydelse
 celldelning, cellernas tillväxt och differentiering
Ärftlighetens grunder
 gener och alleler
 könscellerna och deras uppkomst genom meios
 hur gener ärvs och hur egenskaper överförs från en generation till en annan
 mutationer och mutagener
En cellbiologisk undersökning i laboratorium eller med hjälp av digitalt material.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Bi01–02

4. Människans biologi (Bi04)
Under kursen blir de studerande förtrogna med människans anatomi och fysiologi.
Centrala frågor är människans livsfunktioner och fortplantning samt arvsmassans och
miljöns betydelse för människans hälsa. Under kursen behandlas människokroppens
förmåga att anpassa sig till förändringar och försvara sig mot yttre hot.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna analysera funktionsprinciperna hos vävnadernas och organens strukturer
 förstå regleringsmekanismerna i den kemiska jämvikten i människokroppen och
hur de påverkas av yttre och inre faktorer
 förstå betydelsen av nervsystemets processer och hormonsignaler som reglerare av
kroppens funktioner
 förstå de fysiologiska förändringar som sammanhänger med fortplantningen och
människans livscykel
 kunna förklara människokroppens förmåga att anpassa sig till förändringar och
försvara sig mot yttre hot
 förstå hur arvsanlagen och miljön tillsammans inverkar på människans hälsa
 kunna genomföra en liten undersökning där kroppsfunktioner mäts och presentera
resultaten av undersökningen.
Centralt innehåll
Energin, ämnesomsättningen och regleringen av den
 näringsämnena och matsmältningen
 blodcirkulationssystem
 andningsorganen och regleringen av andningen
Rörelse
 stöd- och rörelseorganen
Regleringen av livsfunktionerna
 nervsystemet och sinnena
 de inresekretoriska körtlarna och hormonerna
 värmereglering
 kemisk jämvikt
 kroppens anpassningsförmåga och försvarsmekanismer
Fortplantningen
 befruktning, graviditet och förlossning
 könsutvecklingen och sexualiteten
 arvsanlagens och miljöns betydelse
En undersökning där funktioner i människokroppen mäts.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Bi01–02

5. Biologins tillämpningar (Bi05)
Syftet med kursen är att de studerande ska få förståelse av den biologiska
forskningens betydelse för lösningen av framtidens problem. I kursen blir de
studerande förtrogna med olika tillämpningar av biologin inom medicinen, industrin
och livsmedelsproduktionen samt inom hållbar användning av naturtillgångarna.
Centrala frågor är olika tillämpningar av genteknologi och mikrobiologi. I kursen
planerar och genomför den studerande ett experiment eller en undersökning med
anknytning till biologins tillämpningar.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå betydelsen av biologiska innovationer och biologins tillämpningar i
samhället
 bekanta sig med bioteknologins metoder och produkter och möjligheterna att
använda bioteknologi för att främja en hållbar framtid
 förstå genteknologins möjligheter inom medicin och industri
 förstå mikrobernas betydelse i naturen och i olika biotekniska processer
 förstå betydelsen av växt- och djurförädling i näringsproduktionen
 kunna bedöma de möjligheter, hot och etiska frågor som är förknippade med
bioteknologins och genetikens tillämpningar
 kunna planera och genomföra ett experiment eller en undersökning som anknyter
till tillämpning av biologi på egen hand eller tillsammans med andra.
Centralt innehåll
Bioteknologins tillämpningar och betydelse
 produktion av näring, energi, produkter och tjänster med hjälp av förnybara
naturresurser
 biotekniska tillämpningar i industrin och inom miljövården
Mikrobiologins tillämpningar och betydelse
 bakteriernas och virusens uppbyggnad och funktion
 odling, behandling och identifiering av bakterier
 mikroberna i naturen och i människans tjänst
Genteknologins tillämpningar och betydelse
 genteknikens metoder
 genominformation
 mikrober inom genteknologin
Växt- och djurförädling
Ett försök eller en undersökning inom ett av biologins tillämpningsområden.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Bi01–03

Lokala tillämpade kurser
6. Ärftlighet och repetition (Parkskolan) (Bi06)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna grundprinciperna för ärftligheten och kunna tillämpa dem i genetiska
uppgifter
 repetera och förbereda sig inför studentexamen.
Centralt innehåll
 genetikens grunder
 övningsuppgifter ur genetikens värld
 repetition av obligatoriska och fördjupade kurser i biologi enligt de studerandes
val
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Bi01–05

7. Nationalparker (Parkskolan) (Bi07)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 lära känna Finlands nationalparker och vad de kan erbjuda
 lära känna sig själv och utvecklas som människa.
Centralt innehåll
 förberedelser inför vandring med full packning under några dagar
 troligt vandringsmål: delar av Björnrundan (Karhunkierros) i Kuusamo i augusti–
september
Skolan kan erbjuda en del av utrustningen, en del bör studerande låna eller skaffa
själva.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

8. Medicin och biovetenskaper – läkarens och forskarens vardag (Parkskolan) (Bi08)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 bekanta sig med läkaryrket och studier i medicin
 bekanta sig med forskaryrket inom biovetenskaper och medicin                                                                                                     
 bekanta sig med arbetsmöjligheter inom områden såsom farmaci, medicinsk teknik, läkemedelsutveckling, vetenskapligt skrivande,  etc.                                                                                                                                                                             
 få vägkost i sin egen framtidsplanering
 fördjupa kunskaperna i människans biologi.

Centralt innehåll
 intervjuer med  läkare och andra yrkesgrupper inom sjukvård och sjukvårdsförvaltning                                                         
 presentationer av forskare och andra yrkesgrupper                                                                                                                           
 laborationer 
 studiebesök
 lektioner i människans biologi och cellbiologi
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Bi01–05

10. Laborationer i ekologi och cellbiologi (Parkskolan) (Bi10)
Kursen fördjupar kunskaperna i ekologi och cellbiologi som inhämtats i Bi01-Bi03. Centralt
för kursen är experimentella arbetssätt och undersökningar som utförs både i fält och i
laboratoriemiljö.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få omsätta teoretisk kunskap i praktiken
 lära sig grunderna i laborationsteknik
 kunna planera och genomföra experiment
 kunna tolka, analysera och dra slutsatser av resultaten
 kunna presentera resultaten på ett vetenskapligt sätt
Centralt innehåll
 ekologins grunder
 cellbiologins grunder
 mikroskopering
 studiebesök
 forskningsmetodik
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Bi01–03

11. Laborationer i fysiologi och tillämpad biologi (Parkskolan) (Bi11)
Kursen fördjupar kunskaperna i människans biologi och tillämpad biologi som inhämtats i
kurserna Bi04-Bi05. Centralt för kursen är experimentella arbetssätt och undersökningar
som de studerande utför.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få omsätta teoretisk kunskap i praktiken
 lära sig grunderna i laborationsteknik
 kunna planera och genomföra experiment
 kunna tolka, analysera och dra slutsatser av resultaten
 kunna presentera resultaten på ett vetenskapligt sätt
Centralt innehåll
 människans anatomi och fysiologi
 grunderna i mikrobiologi och genteknologi
 bioteknik och biologins tillämpningar
 mikroskopering
 forskningsmetodik
 studiebesök
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Bi01–05

 

WidgetAreaBottom