WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Engelska

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
I de obligatoriska kurserna 1 och 2 är målet att stärka den studerandes
studiefärdigheter samt förmåga att utveckla sina kunskaper individuellt och i grupp
och att delta i olika kommunikationssituationer. Från och med kurs 3 ska man i
tilltagande grad fästa uppmärksamhet vid olika textgenrer och hurdant språk de
förutsätter. I kurserna 4–6 ska språket betonas som verktyg för att söka, komprimera
och dela information.
I varje kurs ska man reservera tid för att behandla aktuella eller lokala frågor, som kan
väljas tillsammans med de studerande. Ämnesintegrerad undervisning eller
undervisning som anknyter till temaområdena kan ingå i alla kurser. Muntlig och
skriftlig kommunikation ska mångsidigt övas under kurserna, även om
tyngdpunkterna kan variera från kurs till kurs.

1. Engelskan och min värld (EnA01)
Mål
Den studerandes kunskaper inom språkets olika delområden kartläggs. Den
studerande analyserar sina utvecklingsområden och utvärderar sina lärstrategier för
språkstudier, ställer upp mål för studierna i engelska och hittar sätt att utveckla sina
kunskaper både individuellt och i grupp.
Centralt innehåll
Under kursen reflekterar man kring den språkliga mångfalden i världen, engelskan
som globalt fenomen samt språkkunskap som redskap för att utveckla den kulturella
kompetensen. Kursens teman och situationer ska anknyta till studielivet, den ungas
livsmiljö och behov av språkkunskap.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.


2. Människans sociala nätverk (EnA02)
Mål
Under kursen övar den studerande att med hjälp av olika medier delta i olika
kommunikationssituationer av varierande språklig och kulturell svårighetsgrad, också
i en internationell kontext. Den studerande fördjupar sin förmåga att diskutera aktivt
och lyssna på andra. Hen utvecklar sin förmåga att formulera åsikter och tillsammans
diskutera betydelser. Mångsidiga strategier utvecklas för olika
kommunikationssituationer.
Centralt innehåll
Under kursen behandlas teman som anknyter till mänskliga relationer och i samband
med dem även psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Man reflekterar också över
teknologins och digitaliseringens betydelse för kommunikation och välbefinnande.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: EnA01

3. Kulturella fenomen (EnA03)
Mål
Under kursen fördjupas och utvecklas den studerandes multilitteracitet.
Centralt innehåll
Den studerande producerar texter inom olika genrer med betoning på de språkliga
drag som kännetecknar genren. Kursens teman utgår från olika kulturella fenomen,
engelskspråkiga medier och kreativ verksamhet. Den studerande bereds möjlighet att
öva hörförståelse även med långa pauser.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: EnA01–02

4. Samhället och omvärlden (EnA04)
Mål
Under kursen utvecklar den studerande sin förmåga att söka information och läsa
kritiskt samt övar sig att aktivt använda engelska.
Centralt innehåll
Man bekantar sig med olika debatter om samhälleliga fenomen, och fokuserar i
synnerhet på hur man kan påverka som aktiv medborgare. Under kursen reflekterar
man även över individens och gruppens ansvar och möjligheter att påverka i
medborgarsamhället, till exempel då det gäller människorättsfrågor.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: EnA01–03

5. Vetenskap och framtid (EnA05)
Mål
Kursen fördjupar den studerandes förmåga att tolka och producera texter samt den
studerandes kompetens att söka information om för hen intressanta kunskaps- och
vetenskapsområden.
Centralt innehåll
De studerande övar sin förmåga att dela med sig av synpunkter som grundar sig på
egna kunskaper eller åsikter. De reflekterar kring olika framtidsvisioner, i synnerhet i
ett teknologi- och digitaliseringsperspektiv, samt över engelskans ställning som
internationellt språk inom vetenskap och teknik. Temana väljs från olika fack- och
vetenskapsområden.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: EnA01–04

6. Studier, arbete och ekonomi (EnA06)
Mål
Kursen fördjupar den studerandes förståelse för språkkunskap som ett socialt kapital
och en färdighet för arbetslivet.
Centralt innehåll
Den studerande bekantar sig med textgenrer som kan komma till nytta i eventuella
fortsatta studier eller i arbetslivet. Under kursen överväger och diskuterar den
studerande planer för fortsatta studier, karriär och arbete även i en internationell
kontext. Under kursen behandlas ekonomiska frågor som är relevanta för den unga
som står på tröskeln till arbetslivet samt ekonomiska företeelser i ett större perspektiv.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: EnA01–05

Nationella fördjupade kurser
Under kurserna ska den studerande fördjupa sin förmåga att använda engelska för
olika syften. Den studerande övar sig att tolka och producera texter individuellt och i
grupp. Repetitionsövningar utgående från de studerandes behov ingår i kurserna. En
mer omfattande skriftlig eller muntlig del eller helhet på engelska, som anknyter till
övriga studier, kan integreras i kurserna.

7. Hållbar livsstil (EnA07)
Mål
Under kursen fördjupar den studerande sin förmåga att tolka och producera engelska i
olika skriftliga kommunikationssituationer och för olika slag av mottagare.
Centralt innehåll
Den studerande analyserar eller producerar texter inom olika genrer, såsom fiktiva
och icke-fiktiva, berättande, beskrivande, reflekterande, instruerande eller
ställningstagande texter. Man fortsätter behandla de obligatoriska kursernas teman ur
ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbarhetsperspektiv med beaktande
av de studerandes behov eller intressen.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: EnA01–06

8. Muntlig kommunikation och påverkan (EnA08)
Mål
Under kursen fördjupar den studerande sin förmåga att producera muntlig engelska,
förstå talad engelska och bygga upp en dialog.
Centralt innehåll
Den studerande stärker sin förmåga att tala flytande och övar muntlig produktion som
förutsätter förberedelse. Teman som behandlats i de obligatoriska kurserna repeteras
eller kompletteras enligt de studerandes behov. Kursen avslutas med det nationella
muntliga provet på vilket studeranden får ett skilt intyg.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: EnA01–06

Lokala tillämpade kurser
9. Förberedelse inför studentskrivningar (EnA09)
Mål
Målet är att stärka och utveckla färdigheterna inför studentskrivningarna.
Centralt innehåll
Hör- och textförståelseövningar. Strukturer och skrivövningar.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: EnA01–06

10. Engelsk kulturresa (EnA10)
Mål
Målet för kursen och resan är att ge de studerande möjlighet att själva få uppleva
något av den engelska kultur och den mångkulturella dimension som lärs ut inom
ramen för skolans kursutbud. Deltagarna får en inblick i engelsk kultur och
världskultur. Det historiska perspektivet på det engelska kulturarvet befästs.
Centralt innehåll
Kursen avslutas med en resa till London. Förberedelserna inför resan tar upp
mångkulturella faktorer som påverkat dagens London. Deltagarna i kursen gör ett
projektarbete om ett Londonrelaterat ämne som sedan presenteras under vistelsen.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

11. Globalisering och internationalisering (EnA11)
Mål
Målet är att stärka och utveckla färdigheterna inför studentskrivningarna.
Centralt innehåll
Kursen behandlar olika världsbilder och aktuella händelser. Förmågan att uppfatta det
centrala innehållet i en avancerad text övas. Hör- och textförståelseövningar,
strukturer och skrivövningar ingår.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: EnA01–06

12. Speakers´ Corner (EnA12)
Mål
Målet för kursen är att förbättra de muntliga kunskaperna i engelska genom att
fokusera på olika ämnesområden och situationer, och också höja självförtroendet när
det gäller att prata med många olika människor.
Centralt innehåll
Beroende på årstid utnyttjas skolparken och dess möjligheter till olika typer av
muntliga aktiviteter.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

 

 

WidgetAreaBottom