WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Finska

Kurserna i den modersmålsinriktade lärokursen i finska behandlar samma teman som A-lärokursen, men i den modersmålsinriktade lärokursen betonas särskilt språkmedvetenhet, språkkännedom, språkriktighet och litteratur. I samtliga kurser övas hör- och textförståelse samt den egna uttrycksförmågan.

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
Under de obligatoriska kurserna 1 och 2 ska man betona betydelsen av att utveckla
färdigheterna för språkstudier, den egna språkkompetensen både individuellt och
interaktivt i grupp och förmågan att kommunicera i olika situationer. I tilltagande grad
och i samband med att studierna framskrider ska man fästa uppmärksamhet vid olika
textgenrer och uttryckssätt som kursernas olika kontexter kan kräva. Under studiernas
gång och speciellt i slutskedet ska man betona språket som verktyg för att söka,
komprimera och dela information.
Under varje kurs ska man reservera tillräckligt med tid för aktuella eller lokala frågor
om vilka man kan besluta tillsammans. Ämnesintegrerad undervisning eller
undervisning som berör temaområdena kan ske i samband med alla kurser. I kurserna
ska det ingå många olika slag av övningar inom språkets alla delområden så att den
muntliga och skriftliga interaktionen i slutskedet fått lika stor tyngd. Tyngdpunkterna
kan dock variera från kurs till kurs.
1. Vardagsliv, närmiljö och hälsa (FinA01)
Mål
Under kursen bekantar sig den studerande med aktiviteter och situationer i
vardagslivet och närmiljön. Hen repeterar och fördjupar i synnerhet sina
kommunikativa färdigheter i alldagliga umgänges- och servicesituationer.
Centralt innehåll
Den studerande övar att uttrycka sig både muntligt och skriftligt till exempel om sin
skol- och hemmiljö̈, matvanor, hälsa och fritidsintressen. I grammatiken repeteras och
fördjupas finskans verblära och de grundläggande objektsreglerna.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.


2. Natur och vetenskap (FinA02)
Mål
Under kursen övar man de kommunikativa färdigheterna genom diskussioner och
presentationer och den studerande lär sig att dra nytta av självvärdering och
kamratvärdering.
Centralt innehåll
Man behandlar teman som natur, miljö och vetenskap ur olika synvinklar, till exempel
en hållbar utveckling, turism och rekreation. Den studerande läser några sak- och
skönlitterära texter om kursens teman och fördjupar sitt ordförråd. I grammatiken
repeteras och fördjupas nomenböjningen samt det viktigaste om subjekt och
unipersonella uttryck.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.


3. Teknik och konsumtion (FinA03)
Mål
Under kursen bekantar sig den studerande med och använder olika digitala verktyg.
Man behandlar temaområdena teknik, konsumtion och handel.
Centralt innehåll
Den studerande bereds möjlighet att öva hörförståelse även med förlängda pauser. I
grammatiken repeteras och fördjupas de olika infinitivformerna (infinitiv 2–4) och de
vanligare participformerna.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinA01–02


4. Medierna och samhället (FinA04)
Mål
Under kursen lär sig den studerande att göra sammanfattningar samt presentera och
diskutera olika medietexter som anknyter till det finska samhället.
Centralt innehåll
Man lägger vikt vid hur medierna uttrycker sig i sakfrågor, till exempel om politik,
forskning och aktuella händelser i världen. I grammatiken behandlas finskans
satskonstruktioner så att de studerande förstår dem och själva kan använda de enklare formerna.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinA01–03

5. Utbildning och arbetsliv (FinA05)
Mål
Under kursen lär sig den studerande att tolka och producera olika slags texter i
anslutning till kursens ämnesområden.
Centralt innehåll
Kursen behandlar teman som utbildning, yrken och näringsliv ur både samhällets och
den studerandes synvinkel. I grammatiken behandlas objektet mera ingående och
adverbial, i synnerhet tids- och platsadverbial.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinA01–04

6. Finsk kultur och litteratur (FinA06/FinB1-08)
Mål
Under kursen utvecklar och fördjupar de studerande sin multilitteracitet och
kännedomen om finsk kultur och litteratur ur de ungas synvinkel.
Centralt innehåll
Den studerande läser åtminstone ett skönlitterärt verk och presenterar det muntligt
eller skriftligt. Den studerande bekantar sig med några finska konstnärer, författare
och kompositörer. I skriftliga uppgifter poängteras skillnaderna mellan olika genrer. I
grammatiken behandlas olika attribut, speciellt med tanke på svenskans
prepositionsuttryck.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinA01–05

Nationella fördjupade kurser
Under de fördjupade kurserna vidareutvecklar den studerande sin förmåga att använda
finska språket för olika ändamål. Hen övar sig att analysera, tolka och producera
texter både individuellt och i grupp. Repetitionsövningar utgående från de studerandes
behov ingår i kurserna. Under kurserna kan man i form av en skriftlig eller muntlig
produktion integrera studierna i finska med övriga studier.
7. Kommunicera i skrift (FinA07/FinB1-07)
Mål
Under kursen fördjupas förmågan att tolka och producera finska texter i olika slag av
skriftliga kommunikationssituationer och för olika slag av mottagare.
Centralt innehåll
Man analyserar och producerar både faktatexter och fiktiva texter samt texter inom
olika genrer, såsom berättande, beskrivande, reflekterande, instruerande och
argumenterande texter. Även förmågan att återge och översätta olika texter till och
från finska övas. Vid behov kan grundläggande strukturer repeteras.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinA01–05


8. Kommunicera i tal (FinA08/FinB1-06)
Mål
Under kursen lär sig den studerande att tala och uppträda på finska i olika formella
och informella situationer.
Centralt innehåll
Den studerande lär sig att uttrycka sig fritt, göra frågeställningar, referera, diskutera,
beskriva, intervjua, argumentera och hålla olika anföranden. Den studerande kan
utnyttja digitala verktyg vid muntlig framställning.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinA01–05

Lokala tillämpade kurser
9. Repetitionskurs (FinA09/FinB1-09)
Mål
Målet är att stärka och utveckla färdigheterna inför studentskrivningarna.
Centralt innehåll
Hör- och textförståelseövningar. Strukturer och skrivövningar.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinA01–06


10. Luonnollisesti suomeksi (Parkskolan) (FinA10/FinB1-10)
Mål
Målet för kursen är att förbättra de muntliga färdigheterna samt fördjupa ordförrådet
inom ämnesområden som flora, fauna och miljö.
Centralt innehåll
Teman är parken samt natur och miljö. Vi studerar skolparken i Jakobstad och dess
historia. Temat natur och miljö erbjuder många ämnen för diskussion, till exempel:
Vad betyder naturen för oss? Hur mår vår miljö i dag? På vilka sätt kan vi göra en
insats för miljön?
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinA01–02

11. Keskustellaan (FinA11/FinB1-11)
Mål
Målet är att förbättra de muntliga färdigheterna, fördjupa ordförrådet samt utveckla
förmågan att samverka och kommunicera. Kursen förverkligas om möjligt som en
tandemkurs i samarbete med Pietarsaaren lukio.
Centralt innehåll
Tonvikten ligger på vardagliga ämnesområden men diskussionen kan också tangera
övriga teman och ämnesområden i läroplanen samt aktuella och lokala frågor.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinA01–02

12. Asiaa!

13 Asiaa!

Finska, B1-lärokurs
Mål för undervisningen
Ett specifikt mål för undervisningen i B1-lärokursen i finska är att den studerande ska
 kunna relatera sin språkkunskap till kunskapsnivå B1.1 samt utvärdera och
vidareutveckla sina språkkunskaper.
Obligatoriska kurser
Under de obligatoriska kurserna 1 och 2 ska man betona betydelsen av att utveckla
färdigheterna för språkstudier, den egna språkkompetensen både individuellt och
interaktivt i grupp och förmågan att kommunicera i olika situationer. Från och med
kurs 3 ska man i tilltagande grad fästa uppmärksamhet vid olika textgenrer och
hurudant språk de förutsätter. Under kurserna 4 och 5 ska man betona språket som
verktyg för att söka, komprimera och dela information.
Under varje kurs ska man reservera tillräckligt med tid för aktuella eller lokala frågor
om vilka man kan besluta tillsammans. Ämnesintegrerad undervisning eller
undervisning som berör temaområdena kan ske i samband med alla kurser. I kurserna
ska det ingå många olika slag av övningar inom språkets alla delområden så att den
muntliga och skriftliga interaktionen i slutskedet fått lika stor tyngd. Tyngdpunkterna
kan dock variera från kurs till kurs.


1. Vardagsliv, närmiljö och hälsa (FinB1-01)
Mål
Under kursen lär sig den studerande förstå och använda finska i olika situationer som
kan uppstå i vardagen.
Centralt innehåll
Den studerande lär sig att muntligt och i kortare text berätta om sig själv, sin hälsa,
sina fritidsintressen och sin närmiljö. I grammatiken behandlas de mest
grundläggande delarna av verbböjningen i aktiv och passiv, objektreglerna samt
unipersonella uttryck.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Natur och vetenskap (FinB1-02)
Mål
Under kursen bekantar sig den studerande med platser, sevärdheter och naturen i olika
delar av Finland, samt betydelsen av hållbar utveckling.
Centralt innehåll
Den studerande lär sig presentera sin hemort, berätta om reseupplevelser och söka
information på finska i samband med reseplanering. I grammatiken behandlas de mest
grundläggande delarna av nomenböjningen.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01

3. Teknik och konsumtion (FinB1-03)
Mål
Under kursen bekantar sig den studerande med teknik, konsumtion och trafik ur
användar- och miljösynvinkel..
Centralt innehåll
Den studerande håller teknikrelaterade presentationer och bekantar sig med
bruksanvisningar. Under kursen bereds den studerande möjlighet att öva hörförståelse
även med förlängda pauser. I grammatiken behandlas användningen av de vanligaste
participerna i finskan och de mest grundläggande infinitiverna.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01–02

4. Samhälle, kultur och medier (FinB1-04)
Mål
Under kursen bekantar sig den studerande med kortare texter och inslag som berör
samhället och det finska kulturlivet och lär sig att diskutera innehållet i dem.
Centralt innehåll
I grammatiken lär sig de studerande att förstå finskans mest förekommande
satsmotsvarigheter, så att de kan omskriva dem och översätta dem till svenska.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01–03

5. Utbildning och arbetsliv (FinB1-05)
Mål
Under kursen övar sig den studerande i att berätta om sina studier och framtidsplaner.
Den studerande bekantar sig även med artiklar och webbsidor som berör studier och
yrkesliv.
Centralt innehåll
Den studerande övar intervjusituationer och skriver enkla ansökningar. Grammatiken
som behandlats i de tidigare kurserna fördjupas. Därtill behandlas pris- och
tidsuttryck samt rektion.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01–04

Nationella fördjupade kurser
Under de fördjupade kurserna vidareutvecklar den studerande sin förmåga att använda
finska språket för olika ändamål. Hen övar sig att tolka och producera texter både
individuellt och i grupp. Repetitionsövningar utgående från de studerandes behov
ingår i kurserna. Under kurserna kan man i form av en skriftlig eller muntlig
produktion integrera studierna i finska med övriga studier.


6. Kommunicera i tal (FinB1-06)
Mål
Under kursen får den studerande öva sig att förstå talad finska i olika sammanhang
samt att tala och uppträda på finska i olika situationer.
Centralt innehåll
Den studerande uppmuntras till att våga prata finska och lär sig diskutera, beskriva,
referera, hålla kortare anföranden samt ställa och besvara frågor på finska. Samtidigt
repeteras finskans basordförråd och grundläggande strukturer.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01–05

7. Kommunicera i skrift (FinB1-07)
Mål
Under kursen övar den studerande sin skrivförmåga genom att skriva kortare texter
för olika ändamål.
Centralt innehåll
Man analyserar och producerar både faktatexter och fiktiva texter samt texter inom
olika genrer, såsom berättande, beskrivande, reflekterande, instruerande och
ställningstagande texter. Även förmågan att återge och översätta olika slag av texter
övas, i huvudsak från finska till svenska. Samtidigt repeteras finskans basordförråd
och grundläggande strukturer.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01–05

Lokala tillämpade kurser
8. Finsk kultur och litteratur (FinB1-08/FinA06)
Mål
Under kursen utvecklar och fördjupar de studerande sin multilitteracitet och
kännedomen om finsk kultur och litteratur ur de ungas synvinkel.
Centralt innehåll
Den studerande läser åtminstone ett skönlitterärt verk och presenterar det muntligt
eller skriftligt. Den studerande bekantar sig med några finska konstnärer, författare
och kompositörer. I skriftliga uppgifter poängteras skillnaderna mellan olika genrer. I
grammatiken behandlas olika attribut, speciellt med tanke på svenskans
prepositionsuttryck.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01–05

9. Repetitionskurs (FinB1-09/FinA09)
Mål
Målet är att stärka och utveckla färdigheterna inför studentskrivningarna.
Centralt innehåll
Hör- och textförståelseövningar. Strukturer och skrivövningar.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01–05

10. Luonnollisesti suomeksi (Parkskolan) (FinB1-10/FinA10)
Mål
Målet för kursen är att förbättra de muntliga färdigheterna samt fördjupa ordförrådet
inom ämnesområden som flora, fauna och miljö.
Centralt innehåll
Teman är parken samt natur och miljö. Vi studerar skolparken i Jakobstad och dess
historia. Temat natur och miljö erbjuder många ämnen för diskussion, till exempel:
Vad betyder naturen för oss? Hur mår vår miljö i dag? På vilka sätt kan vi göra en
insats för miljön?
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01–02

11. Keskustellaan (FinB1-11/FinA11)
Mål
Målet är att förbättra de muntliga färdigheterna, fördjupa ordförrådet samt utveckla
förmågan att samverka och kommunicera. Kursen förverkligas om möjligt som en
tandemkurs i samarbete med Pietarsaaren lukio.
Centralt innehåll
Tonvikten ligger på vardagliga ämnesområden men diskussionen kan också tangera
övriga teman och ämnesområden i läroplanen samt aktuella och lokala frågor.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB1-01–04

12. Asiaa!

13 Asiaa!

 

Finska, B3-lärokurs
”För en studerande som befriats från studier i det andra inhemska språket enligt 13 §
i gymnasielagen, kan undervisning i det andra inhemska språket ordnas enligt
lärokursen för B-språk som inleds i gymnasiet.” (Statsrådets förordning 942/2014,
9 §)
Mål för undervisningen
Specifika mål för undervisningen i B3-lärokurs i finska är att den studerande ska
 bli medveten om och värdesätta den egna språk- och kulturbakgrunden samt
reflektera över de språk hen studerar eller kan från tidigare och hur dessa förhåller
sig till varandra
 bli motiverad att utöka sin språkliga repertoar
 bekanta sig med svenskans och finskans ställning som nationalspråk
 bli bekant med hur finska och svenska språket påverkas av varandra i Finland
 kunna relatera sin språkkunskap till kunskapsnivå A2.2 då det gäller förmåga att
kommunicera och att tolka texter samt till kunskapsnivå A2.1 då det gäller
förmåga att producera texter samt utvärdera och vidareutveckla sina
språkkunskaper.
Nationella fördjupade kurser
Under de första kurserna ska man betona muntlig kommunikation och interaktion och
enkla skriftliga övningar som naturligt är kopplade till denna. Man ska också öva
hörförståelse. Andelen skriftliga övningar ska småningom öka, men muntlig
interaktion övas fortsättningsvis under alla kurser. I kurserna ska ingå många olika
slag av övningar inom språkets olika delområden och man koncentrerar sig på att
utveckla en grundläggande språkfärdighet som behövs i vardagen. Från början ska
man fästa uppmärksamhet vid ett naturligt finskt uttal.
Under kurserna ska det vid behov reserveras tid att behandla gemensamt
överenskomna eller aktuella frågor. Under alla kurser kan man utveckla de
studerandes multilitteracitet genom att i relevanta sammanhang behandla litteratur,
film, musik, teater, bildkonst och medier. Man bekantar sig även med olika
textgenrer. Under alla kurser kan man arbeta ämnesövergripande.


1. Vi bekantar oss med varandra och den finskspråkiga kulturmiljön (FinB3-01)
Mål
Under kursen utforskar den studerande finska språket i relation till andra språk som
hen redan kan eller har studerat.
Centralt innehåll
De studerande bekantar sig med den finskspråkiga kulturmiljön och övar sig i att
kommunicera i olika vardagliga kommunikationssituationer och att använda
kommunikationsstrategier och artigt språkbruk som behövs till exempel då man
träffar nya människor.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.


2. På finska i Finland (FinB3-02)
Mål
Under kursen lär sig den studerande att kommunicera i vardagliga och bekanta
situationer som berör kultur, allmänbildning och resande.
Centralt innehåll
Den studerande bekantar sig med platser, kultur och sevärdheter i olika delar av
Finland. Den studerande lär sig även mer om olika kompensations- och
kommunikationsstrategier.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB3-01

3. Viktiga frågor i livet och vardagen (FinB3-03)
Mål
Under kursen övar den studerande sig i att kommunicera med hjälp av olika
kommunikationsmedel.
Centralt innehåll
Man behandlar teman och situationer som berör de ungas vardag, vänner, relationer,
intressen och fritid.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB3-01–02

4. Liv och levnadssätt (FinB3-04)
Mål
Under kursen övar den studerande sig att kommunicera på finska i olika situationer
och fäster uppmärksamhet vid olika sociala koder i kommunikation.
Centralt innehåll
Den studerande bekantar sig med olika livssituationer och miljöer i Finland, till
exempel landsbygd, städer samt kust-, sjö- och fjällandskap.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB3-01–03

5. Välbefinnande och omsorg (FinB3-05)
Mål
Under kursen lär sig den studerande att med hjälp av olika kommunikationsmedel
lyssna aktivt och uppmärksamma den andra parten i olika interaktionssituationer. Man
utvecklar förmågan att formulera egna åsikter och förhandla om frågor som kan
uppstå i det dagliga livet.
Centralt innehåll
Under kursen bekantar man sig med texter som behandlar välmående, relationer och
livsskeden samt övar sig i att diskutera frågor i anknytning till dessa. Man reflekterar
också över den inverkan som teknologi och digitalisering kan ha på interaktion och
välmående.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB3-01–04

6. Kultur och media (FinB3-06)
Mål
Under kursen stärks den studerandes multilitteracitet.
Centralt innehåll
Den studerande bekantar sig med finskspråkig kultur och finskspråkiga medier och
kursen behandlar framför allt frågor som är av intresse för de studerande.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB3-01–05

7. Studie- och arbetsliv på finska (FinB3-07)
Mål
Under kursen övar man speciellt sådana språkkunskaper som behövs under studierna
och i arbetslivet. Den studerande tar reda på vilka språkkunskaper som möjligen krävs
i fortsatta studier.
Centralt innehåll
Den studerande bekantar sig även med arbetsplatser och möjligheter till sommarjobb
som kan kräva kunskaper i finska. Ämnesområdena berör skola, fortsatta studier,
arbetsliv och de studerandes framtidsplaner.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB3-01–06

8. Vår gemensamma jord (FinB3-08)
Mål
Under kursen fortsätter man att öva sig i interaktion och repeterar språkkunskapen
enligt de studerandes behov. Den studerande blir medveten om möjligheter att delta i
olika former av lokalt, nationellt och globalt samarbete.
Centralt innehåll
Kursens teman är bland annat natur, boendemiljöer och en hållbar livsstil.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: FinB3-01–07


Finska, modersmålsinriktad lärokurs
Syftet med den modersmålsinriktade lärokursen i finska är att ge tvåspråkiga och
flerspråkiga studerande i svenskspråkiga gymnasier en möjlighet att vidareutveckla
sina kunskaper i finska och stärka den egna mångfasetterade språkliga och kulturella
identiteten. Kurserna är uppbyggda kring samma teman som A-lärokursen, för att
studierna ska kunna ordnas både som särskilda kurser och som individuella studier.

Mål för undervisningen
Specifika mål för undervisningen i den modersmålsinriktade lärokursen i finska är att
den studerande ska
 fördjupa sina kunskaper om finskans struktur
 fördjupa sin språkliga medvetenhet om finska och utveckla sin kunskap om
språkets användning i jämförelse med svenskan och andra språk, så att hen kan
nyansera och förbättra sitt språk
 fördjupa och nyansera sitt ordförråd så att hen kan läsa, tolka, producera och
utnyttja olika texter som hör till allmänbildningen eller studierna
 bekanta sig med finsk kultur och litteratur, samt läsa och analysera finsk
skönlitteratur
 vidareutveckla sin förmåga att fungera målinriktat som talare, lyssnare, läsare och
skribent i olika kommunikationsmiljöer
 kunna relatera sin språkkunskap till kunskapsnivå B2.2 samt kunna utvärdera och
vidareutveckla sina språkkunskaper
 efter slutförda gymnasiestudier klara av också krävande studier och
arbetsuppgifter på finska.
Obligatoriska kurser
Under de obligatoriska kurserna 1 och 2 ska man betona betydelsen av att utveckla
färdigheterna för språkstudier, den egna språkkompetensen både individuellt och
interaktivt i grupp och förmågan att kommunicera i olika situationer. I tilltagande grad
och i samband med att studierna framskrider ska man fästa uppmärksamhet vid olika
textgenrer och uttryckssätt som kursernas olika kontexter kan kräva. Under studiernas
gång och speciellt i slutskedet ska man betona språket som verktyg för att söka,
komprimera och dela information.
Under varje kurs ska man reservera tillräckligt med tid för aktuella eller lokala frågor
om vilka man kan besluta tillsammans. Ämnesintegrerad undervisning eller
undervisning som berör temaområdena kan ske i samband med alla kurser. I kurserna
ingår många olika slag av övningar inom språkets alla delområden så att den muntliga
och skriftliga interaktionen i slutskedet fått lika stor tyngd. Tyngdpunkterna kan dock
variera från kurs till kurs.
1. Vardagsliv, närmiljö och hälsa (Fim01)
Mål
Under kursen fördjupas den studerandes förmåga att uttrycka sig nyanserat och
korrekt i olika sammanhang, med utgångspunkt i kursens teman och med speciell
uppmärksamhet på skillnader mellan det talade och det skrivna språket.
Centralt innehåll
Skillnader i spontant talspråk, slang, dialekter och standardfinska behandlas. Den
studerande förbereder och håller korta muntliga anföranden. I litteraturen behandlas
och analyseras noveller och annan skönlitteratur. I grammatiken behandlas verbläran,
objektet, subjektets och predikatets kongruens och unipersonella uttryck.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Natur och vetenskap (Fim02)
Mål
Under kursen behandlas olika slag av texter, också skönlitterära, om natur, miljö,
vetenskap och hållbar utveckling både muntligt och skriftligt. Ordförrådet inom
kursens teman fördjupas.
Centralt innehåll
Den studerande förbereder och håller en längre projektpresentation och lär sig
utvärdera sin egen och andras presentationer. I grammatiken behandlas
nomenböjningen.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.


3. Teknik och konsumtion (Fim03)
Mål
Under kursen bekantar sig den studerande med genrer som kombinerar bild, ljud och
skriftlig och muntlig text.
Centralt innehåll
Man använder sig av texter som behandlar konsumtion, handel, teknik och
informationsteknik och bearbetar dem både muntligt och skriftligt, till exempel med
hjälp av digitala verktyg. Lämplig skönlitteratur läses och diskuteras till exempel i ett
digitalt forum. I grammatiken behandlas infinitiver och participer. I kursen övas en
hörförståelse med längre pauser.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fim01–02

4. Medierna och samhället (Fim04)
Mål
Under kursen producerar den studerande texter som anknyter till kursens teman och
uppmärksamhet fästs i synnerhet vid texternas disposition, styckeindelning, variation
och sätt att skapa sammanhang.
Centralt innehåll
Man bekantar sig med medietexter om aktuella händelser och texternas stil och
uppbyggnad behandlas. Skönlitteratur läses och används som underlag för
medietexter. I grammatiken behandlas satsmotsvarigheter och interpunktion.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fim01–03

5. Utbildning och arbetsliv (Fim05)
Mål
Under kursen fördjupar den studerande sina färdigheter att producera olika texter som
anknyter till kursens temaområden och lär sig förbereda sig för arbetsintervjuer.
Centralt innehåll
Man arbetar med texter som behandlar utbildning och yrkes- och näringsliv.
Översättning till och från finska övas för att belysa skillnader mellan språken.
Sammandrag övas på båda språken. I grammatiken behandlas attribut och adverbial,
rektionsfrågor och finskans motsvarigheter till svenskans prepositionsattribut.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fim01–04

6. Finsk kultur och litteratur (Fim06)
Mål
Under kursen breddar och fördjupar den studerande sin multilitteracitet och sin
kännedom om finsk kultur och litteratur. Den studerande fördjupar även sin kunskap
om språkets estetiska funktion och kulturella betydelse.
Centralt innehåll
Ett skönlitterärt verk läses och analyseras. Förmågan att skriva stärks genom att man
övar sig i att producera olika slag av texter. Dessutom fördjupas skrivandet genom att
man övar olika textgenrer.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fim01–05

Nationella fördjupade kurser
Under de fördjupade kurserna fördjupar den studerande sin förmåga att använda
finska språket för olika ändamål. Hen övar sig att tolka och producera texter både
individuellt och i grupp. Repetitionsövningar utgående från de studerandes behov
ingår i kurserna. Under kurserna kan man i form av en skriftlig eller muntlig
produktion integrera studierna i finska med övriga studier.

7. Kommunicera i skrift (Fim07)
Mål
Under kursen fördjupas färdigheterna i textproduktion och förmågan att kritiskt läsa
och tolka finska texter i olika slag av skriftliga kommunikationssituationer och för
olika slag av mottagare.
Centralt innehåll
Man analyserar och producerar både fakta och fiktiva texter samt texter inom olika
genrer, såsom berättande, beskrivande, reflekterande, instruerande och
ställningstagande texter. Den studerande ges möjlighet att enligt behov och önskemål
producera olika digitala texter. Vid behov kan centrala strukturer repeteras.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fim01–06

8. Kommunicera i tal (Fim08)
Mål
Under kursen fördjupar den studerande sin förmåga att tala och uppträda på finska i
både formella och informella kommunikationssituationer.
Centralt innehåll
Den studerande utvecklar sina färdigheter att uttrycka sig individuellt och att i grupp
diskutera aktuella samhällsfenomen och sådant som hör till allmänbildningen.
Argumentationsteknik övas.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fim01–07

 

 

WidgetAreaBottom