WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Geografi

 

LÄROPLAN 2016

Obligatorisk kurs
1. En värld i förändring (Ge01)
Kursen lär den studerande granska vår föränderliga värld och dess regionala problem.
Under kursen följer de studerande med aktuella nyheter från olika delar av världen
och skapar sig en bild av globala riskområden med hänsyn till risker som rör naturen,
miljön och mänskligheten. Kursen behandlar också den positiva utveckling som sker i
olika delar av världen och möjligheter att hantera risker, skapa behövlig beredskap,
förutse risker och anpassa sig till dem. Till de centrala synvinklarna hör ekosocial
hållbarhet, kretsloppsekonomi och globala utvecklingsfrågor.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få upplevelser och erfarenheter som fördjupar den studerandes intresse för
geografi och geografins sätt att gestalta och utforska världen
 identifiera de riskområden på jorden som anknyter till naturfenomen, till
människans verksamhet samt till växelverkan mellan människan och naturen
 förstå vilka slags risker som förekommer i olika områden på jorden och vilka
faktorer som inverkar på dem
 kunna jämföra och bedöma hur riskkänsliga olika områden är och hur stor
inverkan riskerna har med hänsyn till regionernas naturtillgångar och graden av
utveckling
 veta vilka lösningar det finns för att hantera risker eller lindra deras följder och
känna till möjligheterna att förutse och gardera sig mot risker och följa
principerna för hållbar utveckling
 kunna analysera positiv utveckling i olika delar av världen och de faktorer som
inverkar på denna
 inse att människan med sin verksamhet påverkar vår planets livsduglighet och
människans välmående
 kunna använda digitala verktyg för att söka information om globala frågor,
analysera och presentera informationen och kunna följa och kritiskt bedöma
aktuella regionala nyheter i olika medier.
Centralt innehåll
Geografin som vetenskap
 hur geografin studerar miljön och världen
 den studerandes vardagliga erfarenheter och observationer av sin egen närmiljö
och av en värld som förändras
 geografiska forskningsfärdigheter och geomedia
 hur geografin används i arbetslivet och i vardagen
 aktuella nyheter från olika delar av världen om regionala risker, positiv utveckling
och innovationer
 fördjupning av kunskaperna om jordens kartbild och om ortnamn
Centrala globala riskområden gällande naturens system, identifiering av risker och
riskberedskap
Centrala globala riskområden gällande naturresurserna och miljön samt riskhantering,
riskberedskap och riskanpassning
 klimatförändringen och andra globala miljörisker
 förnuftig resursanvändning samt kretslopps- och bioekonomi
 möjligheter och styrkor i olika områden på jorden
Globala riskområden gällande mänskligheten och centrala utvecklingsfrågor
 de globala problemen i fråga om den mänskliga utvecklingen, välståndets
fördelning, ojämlikhet, sårbarhet, hunger och flyktingskap
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
2. Den blå planeten (Ge02)
Kursen behandlar naturgeografiska fenomen och fördjupar de studerandes kunskaper
om atmosfärens, hydrosfärens och litosfärens struktur och processer. Den centrala
infallsvinkeln är processerna i naturen och de orsakssamband som är förknippade med
dessa. Under kursen bekantar sig de studerande med naturgeografins
forskningsmetoder och övar sig i att tolka naturlandskap och deras uppkomst med
hjälp av geomedia. Kursen ger förtrogenhet i att använda naturgeografisk information
i samhället och i vardagen.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda centrala naturgeografiska begrepp
 kunna inhämta, analysera, tolka, bedöma och presentera naturgeografisk
information med hjälp av geomedia
 förstå de fenomen som beror på jordklotets planetariska natur
 förstå den zonvisa indelningen av den icke-levande och den levande naturen på
jordklotet
 förstå hur och varför naturlandskap förändras och kunna utläsa naturlandskapens
struktur, uppkomst och utveckling via kartor och bilder
 förstå betydelsen av naturgeografisk kunskap i samhället och i människors vardag.
Centralt innehåll
Geografiskt tänkande
 naturgeografiska frågeställningar samt inhämtande, analys, bedömning och
presentation av naturgeografisk information
 geomedia och andra naturgeografiska informationskällor och användningen av
dem samt naturgeografiska forskningsmetoder
Jordens planetariska rörelser och de fenomen som beror på dem
Atmosfären och hydrosfären i rörelse samt indelningen i zoner
 atmosfärens struktur och vindarna
 regn
 havsvattnets rörelse
 väder och väderprognoser
 klimat- och vegetationszoner
Jordklotets uppbyggnad och föränderliga ytformer
 endogena och exogena processer som bearbetar jordens yta
 tolkning av naturlandskap med hjälp av kartor och bilder
 värdefulla naturlandskap
Tillämpning av naturgeografisk kunskap i samhället och i vardagslivet
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

3. En gemensam värld (Ge03)
Kursen behandlar humangeografins fenomen och fördjupar de studerandes kunskap
om regionala drag i den mänskliga verksamheten. Det centrala fokusområdet är
analys av de möjligheter som naturresurserna och miljön erbjuder med tanke på den
mänskliga verksamheten. I kursen bekantar sig den studerande med humangeografins
forskningsmetoder och övar sig i att tolka hur den mänskliga verksamheten gestaltar
sig på jordklotet med hjälp av geomedia. Kursen gör den studerande förtrogen med
användningen av humangeografisk kunskap i samhället och i vardagslivet.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda de centrala humangeografiska begreppen
 kunna inhämta, analysera, tolka, bedöma och presentera humangeografisk
information med hjälp av geomedia
 kunna analysera de regionala dragen i mänsklig verksamhet och bedöma deras
beroende av de möjligheter som naturresurserna och miljön erbjuder
 känna till olika kulturer och uppskatta deras mångfald samt sätta värde på de
mänskliga rättigheterna
 kunna bedöma det mänskliga välståndet och miljöns tillstånd i olika delar av
världen
 förstå betydelsen av en ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar
utveckling för världens framtid
 förstå betydelsen av humangeografisk kunskap i samhället och i människornas
vardag.
Centralt innehåll
Geografiskt tänkande
 humangeografiska frågeställningar samt inhämtande, analys, bedömning och
presentation av humangeografisk information
 de centrala begreppen inom humangeografin
 geomedia och andra humangeografiska informationskällor och forskningsmetoder
 tankekartor, upplevelse av platser och regional identitet
Befolkning och bosättning
 befolkningstillväxt, bosättning, flyttningsrörelser, urbanisering
 kulturell mångfald och genomförande av de mänskliga rättigheterna
Primärproduktion och miljö
 ett hållbart jord- och skogsbruk och en hållbar fiskerinäring
Industri och energi
 råvaror, energikällor, bioekonomi och industrins lokalisering
Tjänster, rörelser och växelverkan
 trafiken, turismen, den globala ekonomin och informationsteknikens utveckling
Den mänskliga verksamhetens regionala struktur
 markanvändning, centralorter och periferier
 tolkning av kulturlandskap med hjälp av kartor, bilder och andra geomedia
Användningen av humangeografisk kunskap i samhället och i vardagen
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ge01

4. Geomedia – undersök, delta och påverka (Ge04)
Kursen lär de studerande att tillämpa de geografiska kunskaper och färdigheter som
de skaffat sig i de tidigare kurserna för att utarbeta en undersökningsrapport eller
genomföra ett delaktighets- eller påverkansprojekt. Centrala infallsvinklar i kursen är
involverande planering, globala utvecklingstrender och användningen av geomedia i
forskning och påverkansarbete.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna formulera geografiska frågeställningar och använda geomedia för att lösa
geografiska problem
 utveckla sina färdigheter att inhämta, behandla, analysera, tolka, utvärdera och
presentera geografisk information
 kunna använda applikationer inom geodata
 förstå betydelsen av geomedia i sin egen vardag och inom olika områden i
samhället
 känna till globala utvecklingstrender och målen för Finlands utvecklingsbistånd
 förstå betydelsen av hållbar utveckling som grundprincip vid områdesplaneringen
och känna till medborgarnas möjligheter att påverka planeringen och utvecklingen
av sin egen miljö
 kunna använda geomedia för att utarbeta en geografisk undersökningsrapport eller
i ett delaktighets- och påverkansprojekt som har en lokal, regional eller global
dimension.
Centralt innehåll
Användningen av geomedia i vardagen och arbetslivet och för att främja hållbar
utveckling
Geomedia och geografiska forskningsfärdigheter
 grunderna i kartografi och användning av geodata samt användning av andra
geomedia i geografiska undersökningar
 att formulera problem och skaffa, behandla, analysera, tolka, utvärdera,
åskådliggöra och presentera forskningsmaterial
Styrning av utvecklingen och hållbar utveckling
 områdesplanering och principerna för involverande planering
 skillnader i utvecklingsnivå på olika regionala nivåer samt internationellt
samarbete, världsomfattande utvecklingstrender och åtaganden som anknyter till
hållbar utveckling
En geografisk undersökning eller ett delaktighets- och påverkansprojekt
 utarbetande av en småskalig geografisk studie med hjälp av geomedia eller
genomförande av ett delaktighets- eller påverkansprojekt på lokal, regional eller
global nivå med hjälp av geomedia självständigt eller i samarbete med andra
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ge01–03

Lokala tillämpade kurser
5. GIS i praktiken och repetition (Parkskolan) (Ge05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få insikt i hur man kartlägger, analyserar och belyser natur- och kulturgeografiskt
intressanta områden
 få använda sig av geografiska informationssystem (GIS) i praktiken
 få kunskap om och förståelse för vår närmiljö och belysa undersökningsområdena
ur ett både geografiskt och ämnesöverskridande perspektiv
 repetera valda delar av tidigare kurser i geografi.
Centralt innehåll
Kursen omfattar arbete i klass med GIS och en eller flera exkursioner i vår närmiljö.
Under kursens gång arbetar vi med olika landhöjningsprofiler, och bearbetar och
framställer olika digitala kartor med hjälp av olika databaser. Kursens studieobjekt är
regionala och lokalt viktiga intressepunkter. I kursen ingår också repetition av valda
delar av kurserna Ge01–04.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ge01–04

 

WidgetAreaBottom