WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Gymnastik

 

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
1. Motion ger energi (Gy01)
Mål
Målet är att den studerande ska förstå att fysisk aktivitet och funktionsförmåga är en
grundläggande förutsättning för hälsa och välbefinnande. Den studerande ska
utveckla sina fysiska färdigheter och sin kroppsliga uttrycksförmåga och få kunskaper
och erfarenheter av mångsidig träning av fysiska egenskaper. Den studerande ska få
erfarenheter av att utöva idrott gemensamt enligt principen om rent spel.
Uppfattningen om den egna fysiska kapaciteten stärks när den studerande lär sig nytt
och upplever glädje och avkoppling i gymnastiken.
Centralt innehåll
Centralt innehåll i kursen är tillämpning av grundläggande fysiska färdigheter och
träning av fysiska egenskaper i olika gymnastikövningar, gymnastikformer och
idrottsgrenar genom att mångsidigt utnyttja möjligheterna i studiemiljön.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. En aktiv livsstil (Gy02)
Mål
Målet är att undervisa och uppmuntra den studerande att tillägna sig en motions- och
hälsoinriktad livsstil och få tillräcklig fysisk aktivitet varje dag. Den studerande ska
vägledas att förstå att fysisk aktivitet som stödjer funktionsförmågan, hälsan och
välbefinnandet förutom idrottsintressen också består av vardagsval och undvikande av
långvarigt sittande.
Centralt innehåll
Centralt innehåll i kursen: utvärdering av fysiska egenskaper, motion som belastar
andnings- och cirkulationsorgan, muskelträning och kroppsvård, att leda en grupp. De
studerande ska vägledas att iaktta sina vanor och val i vardagen ur ett perspektiv av
fysisk aktivitet och hälsa. De ska få handledning och respons som uppmuntrar till en
motions- och hälsoinriktad livsstil och en aktiv vardag.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Gy01

Nationella fördjupade kurser
3. Motion och hälsa (Gy03)
Mål
Kursen ska särskilt fördjupa kunskaper och färdigheter som anknyter till den fysiska
funktionsförmågan. Kursens syfte är att främja regelbunden motion samt att iaktta och
utveckla sina fysiska egenskaper.
Centralt innehåll
Läraren ska leda planeringen och genomförandet av ett motionsprogram.
Motionsprogrammet ska i mån av möjlighet genomföras med hjälp av sportteknologi.
Kursen innehåller träning och utveckling av den fysiska funktionsförmågan genom
olika motionsformer och idrottsgrenar. Mångsidig och glädjefylld träning i olika
miljöer. ”Jalla, jalla, kom igen!”
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

4. Att motionera tillsammans (Gy04)
Mål
Kursen ska särskilt fördjupa kunskaper och färdigheter som anknyter till den sociala
funktionsförmågan. Syftet med kursen är att främja de studerandes sociala
gemenskap.
Centralt innehåll
Arbetssätten ska präglas av de studerandes delaktighet, aktivitet och samverkan.
Kursinnehållet kan bestå av någon gemensam aktivitet, till exempel de gamlas dans
eller någon annan projekthelhet. Kursen kan innehålla dans i olika former och/eller
någon annan motionsform som idkas tillsammans.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

5. Motion och välbefinnande (Gy05)
Mål
Kursen ska särskilt fördjupa kunskaper och färdigheter som anknyter till den psykiska
funktionsförmågan. Syftet med kursen är att hjälpa de studerande att orka och att öka
sin studieförmåga genom avslappnande och stimulerande upplevelser av motion och
idrott.
Centralt innehåll
Mångsidiga gymnastikövningar ger möjlighet till delaktighet, känsla av fysisk
kapacitet och erfarenheter av att uttrycka sig med kroppen. Kursen fokuserar på
avslappning, återhämtning samt energigivande och glädjefylld motion som motvikt
till studierna.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Lokala tillämpade kurser
6. Bollspel tillsammans (Gy06)
Mål
Kursen ska utveckla bollsinne och bollhantering samt stärka den sociala
gemenskapen.
Centralt innehåll
Kursen innehåller bollträning och bollspel, och kan fokusera på en eller flera
bollsporter. Kursdeltagarna är med och utformar kursinnehållet.
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

7. Träning inför Stafettkarnevalen (Gy07)
Mål
Deltagande i Stafettkarnevalen.
Centralt innehåll
Kursen består av träning inför och deltagande i Stafettkarnevalen, löpteknik,
löpträning och stafettlagsträning.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

8–17. Idrottslinjens kurser (Gy08–17)
Idrottslinjen har totalt 10 kurser varav den studerande kan avlägga maximalt 2 kurser
per termin. Idrottslinjens kurser är avgränsade till tävlingsidrott. Studerande på
idrottslinjen kan vid behov byta ut en eller två av idrottslinjens kurser mot handledd
gymträning (Gy18–19).

Mål
Målet för varje kurs görs upp av den studerande och hens tränare i samarbete med
skolans idrottskoordinator.
Centralt innehåll
Varje enskild kurs består av minst 38 timmar handledd och bokförd träning.
Bedömning
Kurserna bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kurserna kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kurserna kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

18–19. Handledd gymträning (Gy18–19)
Mål
Målet för kurserna i är att uppmuntra den studerande till en aktiv fritid och att
långsiktigt och tryggt upprätthålla och förbättra den fysiska funktionsförmågan.
Centralt innehåll
Kurserna inleds med teoretiska pass och gemensam planering av målsättning och
genomförande. En kurs i handledd gymträning består av minst 38 timmar handledd
och bokförd träning. I kurserna ingår obligatoriska föreläsningar och/eller
workshoppar. I den teoretiska delen av kurserna behandlas t.ex. näring och
kosttillskott, vila och återhämtning, muskelvård och dopning.
Bedömning
Kurserna bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kurserna kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kurserna kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

 

WidgetAreaBottom