WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Hälsokunskap

LÄROPLAN 2016

Obligatorisk kurs
1. Hälsans byggstenar (Hä01)
Den obligatoriska kursen ska fördjupa den hälsokunskap som den studerande tillägnat
sig i den grundläggande utbildningen och förståelsen för främjandet av hälsa och
välbefinnande. Den studerande ska också lära sig att identifiera och bedöma
förutsättningarna för hälsa i sitt eget liv, den närmaste omgivningen och miljön samt i
det samhälleliga beslutsfattandet. Viktigt är också att utveckla kunskaper i egenvård
och hälsa i vardagen, skydda den mentala hälsan och behandla aktuella frågor samt
frågor som de studerande tar upp.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sina kunskaper om hälsa i vardagen, förstå vilka faktorer som påverkar
den fysiska, psykiska och sociala arbets- och funktionsförmågan och kunna
bedöma hur de förverkligas och vilken betydelse de har i den egna livsstilen och
omgivningen
 kunna söka, använda och bedöma information om hälsa och sjukdomar samt
reflektera över fenomen förknippade med hälsokulturen, medier och den tekniska
utvecklingen ur etiskt och hälsorelaterat perspektiv
 känna igen och förstå teorier, modeller och företeelser som belyser hälsa och
sjukdomar samt hälsovanor ur forsknings- och erfarenhetsperspektiv
 tillämpa modeller och tillvägagångsätt inom egenvård
 veta vad folksjukdomar och de vanligaste smittsamma sjukdomarna innebär ur
individens och samhällets perspektiv och fundera över hur de kan förebyggas och
vilka faktorer som inverkar på uppkomsten av hälsoskillnader i samhället.
Centralt innehåll
 den fysiska, psykiska och sociala funktions-, studie- och arbetsförmågan:
hälsofrämjande motion och föda, viktkontroll, sömn och vila, sexuell hälsa,
elevhälsa
 omsorg om den egna hälsan och övriga färdigheter i egenvård, livräddande första
hjälp
 olika former av beroende, tobak, alkohol och droger, spel- och nätberoende
 folksjukdomar och vanliga smittsamma sjukdomar
 centrala biologiska, psykologiska och kulturella fenomen, teorier och modeller
som belyser hälsa, hälsovanor och -problem
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
2. Människan, miljön och hälsan (Hä02)
Under kursen granskas hälsa, välbefinnande och trygghet som resurser samt social
hållbarhet som ett mål för en hållbar framtid. Kursen fokuserar också på att undersöka
hur arvs- och miljöfaktorer påverkar hälsan och funktionsförmågan.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 uppfatta och bedöma hur arvs- och miljöfaktorer, såsom den psykosociala, byggda
och naturliga miljön, står i samband med och påverkar hälsan och
funktionsförmågan
 uppfatta skeenden som hör till utvecklingen och livet och kunna presentera olika
sätt att hantera och klara av dem
 kunna tillämpa sin hälsokunskap i frågor som gäller hälsa, sjukdom och trygghet
och för att begrunda värderingar som är förknippade med dem
 kunna bedöma betydelsen av socialt stöd och samspel för hälsan, redogöra för
centrala faktorer och mekanismer som påverkar den mentala hälsan samt beskriva
alternativa lösningar för att hantera kriser
 kunna tolka och kritiskt bedöma olika fenomen i anslutning till
hälsokommunikation
 kunna motivera och bedöma hur val i fråga om levnadsvanor, kultur och miljö
påverkar hälsan och välbefinnandet
 kunna analysera faktorer som gäller trygghet och förebyggande av våld och förstå
vikten av att respektera och skydda den personliga integriteten i olika
kommunikationssituationer, grupper och omgivningar.
Centralt innehåll
 hur arvet, naturmiljöer, den byggda miljön, den psykosociala miljön och olika
grupper påverkar hälsan
 hälsa och liv, döden som en del av livet
 mänskliga relationer och socialt stöd
 sexualitet och sexuella rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa
 faktorer som skyddar respektive belastar den mentala hälsan
 olika kriser och krishantering
 arbetshälsa och ergonomi
 trygghet och förebyggande av våld
 betydelsen av medie- och kulturmiljöer samt hälsokommunikation och kritisk
tolkning av dem
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Hä01

3. Hälsa och forskning (Hä03)
Kursen ska ge en helhetsbild av den historiska utvecklingen och de viktigaste
framtida utmaningarna vad gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.
Kursen ska stärka den studerandes förmåga att inhämta och bedöma hälsorelaterad
vetenskaplig kunskap och vardagskunskap och att tillämpa sin hälsokunskap som en
aktiv medborgare. Under kursen ska den studerande lära sig att kritiskt bedöma
faktorer som påverkar hälsan och att reflektera kring möjligheterna att med hjälp av
forskning och beslutsfattande främja hälsan i den närmaste omgivningen, i samhället
och globalt. Kursen kan innehålla studiebesök och/eller gästföreläsningar.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna beskriva och analysera hur samhällsförhållandena, hälso- och den övriga
samhällspolitiken, tekniken samt hälso- och sjukvårdstjänsterna har förändrats och
utvecklats och vilket samband de har med befolkningens hälsa
 kunna bedöma faktorer som påverkar hälsa och ojämlikhet i hälsa i Finland och
globalt och kunna beskriva faktorer som bidrar till minskade hälsoskillnader
 kunna inhämta och bedöma hälsorelaterad vetenskaplig kunskap och
vardagskunskap samt planera mindre hälsoundersökningar eller mätningar av
funktionsförmågan
 undersöka den vetenskapliga forskningens möjligheter i främjandet av hälsa samt
förebyggande och vård av sjukdomar
 kunna reflektera kring etiska frågor förknippade med hälsa och sjukdom
 identifiera centrala globala hälsofrågor och förstå vilken roll och uppgift de
organisationer som arbetar med dem har för att främja hälsan.
Centralt innehåll
 hur samhällsförhållandena, hälso- och den övriga samhällspolitiken, den
vetenskapliga forskningen, uppfattningen om hälsa samt tekniken utvecklats och
förändrats och vilket samband de har med befolkningens hälsa
 hur hälso- och socialtjänsterna utvecklats, förändrats och vilket samband de har
med befolkningens hälsa, centrala aktörer inom hälso- och socialvård
 hälsoskillnader och faktorer som påverkar dem i Finland och i världen, minskning
av hälsoskillnader
 undersökning av hälsa och hälsobeteende
 centrala etiska och rättsliga frågor i anslutning till hälsa och sjukdom, patientens
rättigheter
 globala hälsofrågor och hur de går att påverka
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Hä01–02

Lokala tillämpade kurser
4. Omgivning, hälsa och repetition (Parkskolan) (Hä04)
I kursen repeteras och fördjupas valda delar av kurserna Hä01–03 enligt de
studerandes önskemål. Betoningen ligger på miljön och omgivningen som hälsoresurs
och riskfaktor. Kursen förbereder samtidigt de studerande inför studentprovet i
hälsokunskap.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få fördjupade kunskaper i hur olika miljöfaktorer påverkar människans hälsa
 repetera och få fördjupade kunskaper i hälsokunskapens olika delområden
 förbereda sig för studentprovet i hälsokunskap.
Centralt innehåll
 biologiska, kemiska och fysikaliska belastningsfaktorer
 olika närmiljöer som hälsoresurser och riskfaktorer
 repetition och handledda studentprovsförberedelser
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Hä01–03

5. Välbefinnande, livsstil och hälsa (Parkskolan) (Hä05)
I kursen behandlas olika medicinalväxter och metoder för egenvård och ökat
välbefinnande samt metoder för förebyggande och behandling av sjukdom.
Kunskapen om rusmedel och beroende fördjupas och behandlas ur individens,
familjens, gruppens, samhällets och ur globalt perspektiv. Kursen kan innehålla
studiebesök och/eller gästföreläsningar.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få fördjupade kunskaper i traditionella och vetenskapligt beprövade vårdmetoder
och alternativa eller komplementära metoder
 förstå skillnader och likheter mellan skolmedicin och alternativ- eller
komplementärmedicin
 reflektera över den egna livsstilen, riskfaktorer och friskfaktorer
 reflektera över välbefinnande och beroende och få fördjupade kunskaper om olika
rusmedel och beroendestörningar.
Centralt innehåll
 medicinalväxter, läkemedel och rusmedel
 traditionella och alternativa eller komplementära metoder för vård och egenvård
 beroendestörningar
 livsstil och hälsotrender
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Hä01

 

 

WidgetAreaBottom