WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Kemi

LÄROPLAN 2016

Obligatorisk kurs
1. Kemi överallt (Ke01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få erfarenheter som väcker och fördjupar intresset för kemi och kemistudier
 utveckla sina förutsättningar att delta i samhällsdebatten i frågor som anknyter till
kemi
 kunna använda och tillämpa sina kunskaper om ämnens egenskaper i fråga om
fenomen i det dagliga livet och i miljön
 kunna undersöka olika kemiska fenomen experimentellt och med hjälp av olika
modeller samt beakta arbetarskyddsaspekterna
 kunna använda modeller av ett ämnes struktur, grundämnenas periodiska system
och olika informationskällor för att dra slutsatser om ämnets egenskaper.
Centralt innehåll
 kemins betydelse i nutiden, i fortsatta studier och i arbetslivet
 atomens uppbyggnad och grundämnenas periodiska system i huvuddrag
 egenskaper hos grundämnen och kemiska föreningar
 beskrivning av ämnens egenskaper utgående från ämnets struktur, kemiska
bindningar och polaritet
 frågor som utgångspunkt för informationssökning
 säkert arbete, metoder för att separera ämnen från varandra, att undersöka och
observera ämnens egenskaper och dra slutsatser om dem
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
2. Människans kemi och kemin i livsmiljön (Ke02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp som gäller organiska föreningar och
substansmängd på fenomen i det dagliga livet, miljön, samhället och teknologin
 kunna undersöka fenomen som är förknippade med organiska föreningar,
substansmängd och haltmått experimentellt och med hjälp av olika modeller
 förstå hur kunskap inom kemin byggs upp genom experiment och modeller som
sammanhänger med dem
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik som hjälpmedel för att
ställa upp modeller.
Centralt innehåll
 kemins betydelse för hälsa och välmående
 strukturmodeller för organiska föreningar, såsom kolväten och syre- och
kväveföreningar, och beskrivning av föreningarna med hjälp av olika modeller
 rymdstruktur och isomeri
 förklaring av egenskaper hos organiska föreningar utgående från strukturen
 substansmängd och haltmått
 användning av redskap och reagens samt framställning av lösningar
 metoder för analys av ett ämnes struktur, såsom spektroskopi
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ke01

3. Reaktioner och energi (Ke03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp för kemiska reaktioner på fenomen i det
dagliga livet, miljön, samhället och teknologin
 kunna undersöka fenomen i samband med reaktioner experimentellt och med
hjälp av olika modeller
 förstå innebörden av materiens och energins oförstörbarhet i kemin.
Centralt innehåll
 kemins betydelse för energilösningar och miljön
 symbolisk framställning och balansering av kemiska reaktioner
 oorganiska och organiska kemiska reaktioner och deras tillämpningar
 materiens oförstörbarhet i kemiska reaktioner och enkel tillämpning av detta i
beräkningar
 energins oförstörbarhet i kemiska reaktioner, bindningsenergi och Hess lag
 gasernas egenskaper och idealgaslagen
 experimentell undersökning av reaktioner, titrering som analysmetod, behandling,
tolkning och presentation av undersökningsresultat
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ke01–02

4. Material och teknologi (Ke04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa kemiska begrepp som gäller material och teknologi
på fenomen i det dagliga livet, miljön och samhället
 kunna undersöka fenomen som berör material och elektrokemi med hjälp av
experiment och modeller
 få vana att uttrycka sig på sådana sätt som är karakteristiska för kemin och
analysera argumenteringen i olika informationskällor
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik för att producera
arbeten.
Centralt innehåll
 kemins betydelse inom teknologi och samhälle
 egenskaper hos metaller och polymerer, deras användning och livscykel
 uppbyggnaden av atomens valensskal, och grundämnenas periodiska system som
förklaring på periodiska egenskaper hos grundämnena
 oxidationstal och redoxreaktioner
 centrala principer i elektrokemin: metallernas elektrokemiska spänningsserie,
normalpotential, elektrokemisk cell och elektrolys
 stökiometriska tillämpningar
 framtagning av idéer och planering i experimentellt arbete eller i problemlösning
 samarbetets betydelse i produktion av kemisk kunskap
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ke01–03

5. Reaktioner och jämvikt (Ke05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp som gäller reaktioner och kemisk jämvikt på
fenomen i det dagliga livet, miljön, samhället och teknologin
 kunna undersöka fenomen i anknytning till reaktioner och kemisk jämvikt med
hjälp av experiment och modeller
 kunna använda matematiska och grafiska modeller för att beskriva och förklara
reaktionshastighet och kemisk jämvikt och för att göra förutsägelser.
Centralt innehåll
 kemins betydelse i bygget av en hållbar framtid
 kemisk reaktionshastighet och de faktorer som inverkar på reaktionshastigheten
 homogen och heterogen jämvikt och påverkan på jämviktstillståndet
 syra-basjämvikt, starka och svaga protolyter och buffertlösningar
 grafisk framställning av jämviktstillstånd
 matematisk behandling av homogen jämvikt och syra-basjämvikt
 bedömning av undersökningsresultat och undersökningsprocesser
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ke01–04

Lokala tillämpade kurser
6. Repetition och sammanfattning (Ke06)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få en grundlig repetition av det behandlade stoffet i kurserna Ke01–05
 få en helhetsbild av det behandlade stoffet inför realprovet i kemi och inför
fortsatta studier på högskolenivå.
Centralt innehåll
 teori från kurserna Ke01–05
 realprovsuppgifter i kemi
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Ke01–05

7. Laborationskurs (Ke07)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 lära sig grunderna i laborationsteknik
 kunna planera och genomföra experiment
 kunna presentera resultaten muntligt och skriftligt
 kunna tolka, analysera och dra slutsatser av resultaten.
Centralt innehåll
 olika analysmetoder
 kemi i vår vardag och omgivning
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ke01–02

8. Laborationskurs vid Åbo Akademi (Ke08)
Kursen försiggår på olika kemiinstitutioner vid Åbo Akademi i Åbo under en vecka i
början av augusti.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få bekanta sig med den naturvetenskapliga utbildningen, främst på det kemiska
området, vid Åbo Akademi.
Centralt innehåll
 laborationer i kemi (främst) och fysik
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ke01–02

9. Örtnytta (Parkskolan) (Ke09)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska lära känna olika örter och nyttoväxter och deras
användningsområden samt odla olika örter.
Centralt innehåll
De studerande får så, odla, skörda och använda örter och örtkryddor. Ekologiska
schampo, bodylotion och tvål tillverkas.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

 

WidgetAreaBottom