WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Kort matematik

LÄROPLAN 2016

Lokal tillämpad kurs
0. Repetition och digitala verktyg (MaG00)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • förstärka sina kunskaper från den grundläggande utbildningen
 • vägledas och förberedas för matematikstudierna i gymnasiet
 • lära sig att använda digitala verktyg och räknare

Centralt innehåll

 • procenträkning
 • potenser
 • polynom
 • ekvationer
 • geometri, dataprogrammet Geogebra
 • hantering av symbolräknare och motsvarande dataprogram
 • dataprogrammet Libreoffice

Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Obligatoriska kurser
1. Tal och talföljder (MaG01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • begrunda matematikens betydelse ur individens och samhällets perspektiv
 • repetera och komplettera det som hen har lärt sig tidigare om talområdena samt repetera de grundläggande räknesätten och principerna för procenträkning
 • stärka sin förståelse av begreppet funktion
 • förstå begreppet talföljd
 • kunna bestämma termerna i en talföljd, när begynnelsevillkoren och regeln enligt vilken de följande termerna ska beräknas är givna
 • få en uppfattning av hur summan av en talföljd bestäms
 • kunna lösa praktiska problem med hjälp av aritmetiska och geometriska talföljder och deras summor
 • kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av funktioners grafer och talföljder samt för att lösa tillämpade problem där talföljder förekommer.

Centralt innehåll

 • reella tal, grundläggande räknesätt och procenträkning
 • funktioner, ritning och tolkning av grafer
 • talföljder
 • rekursiv talföljd
 • aritmetisk talföljd och summa
 • logaritm och potens och sambandet mellan dem
 • lösning av ekvationer i formen 
 • geometrisk talföljd och summa

Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00

2. Uttryck och ekvationer (MaB02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • få vana att använda matematik när det gäller att lösa vardagliga problem och lära sig lita på sin matematiska förmåga
 • förstå begreppen linjärt beroende, proportionalitet och polynomfunktioner av andra graden stärka sina färdigheter i att lösa ekvationer och lära sig lösa ekvationer av andra graden
 • kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av polynomfunktioner och vid lösning av tillämpade problem som anknyter till polynomekvationer och polynomfunktioner.

Centralt innehåll

 • linjära samband och proportionalitet mellan storheter
 • formulering av problem med hjälp av ekvationer
 • grafisk och algebraisk lösning av ekvationer och system med två ekvationer
 • tolkning och bedömning av lösningar
 • polynomfunktioner av andra graden och lösning av andragradsekvationer

Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01

3. Geometri (MaB03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • få vana att göra iakttagelser och dra slutsatser om geometriska egenskaper hos figurer och kroppar
 • bli skickligare i att rita plana figurer och tredimensionella kroppar
 • kunna lösa praktiska problem med hjälp av geometri
 • kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av figurer och kroppar och vid lösning av tillämpade problem med anknytning till geometrin.

Centralt innehåll

 • figurers likformighet
 • trigonometri i den rätvinkliga triangeln
 • Pythagoras sats och den omvända satsen till Pythagoras sats
 • bestämning av area och volym för figurer och kroppar
 • användning av geometriska metoder i koordinatsystemet

Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaB02

4. Matematiska modeller (MaB04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • se regelbundenheter och samband hos fenomen i den reella världen och kunna beskriva dessa med matematiska modeller
 • få rutin i att bedöma olika modellers lämplighet och användbarhet
 • bekanta sig med att göra prognoser utgående från modeller
 • kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av polynom- och exponentialfunktioners egenskaper och vid lösning av polynom- och exponentialekvationer i samband med tillämpade problem.

Centralt innehåll

 • tillämpning av linjära och exponentiella modeller
 • lösning av potensekvationer
 • lösning av exponentialekvationer med hjälp av logaritmer
 • talföljder som matematiska modeller

Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaB02

5. Statistik och sannolikhet (MaB05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • få rutin i att hantera och tolka statistiskt material
 • kunna bedöma olika regressionsmodeller bland annat med hjälp av kalkylprogram och kunna göra prognoser utgående från modellerna
 • bli insatt i sannolikhetslärans grunder
 • kunna använda tekniska hjälpmedel för att söka, behandla och undersöka data i digital form och för att bestämma karakteristikorna för diskreta fördelningar och beräkna sannolikheter.

Centralt innehåll

 • bestämning av karakteristikor för diskreta statistiska fördelningar
 • begreppen regression och korrelation
 • observation och avvikande observation
 • prognostisering
 • kombinatorik
 • sannolikhetsbegreppet
 • räkneregler för sannolikheter och modeller som åskådliggör dem

Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaB02, MaB04

6. Ekonomisk matematik (MaB06/MaA15)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • fördjupa sina färdigheter i procenträkning
 • förstå de begrepp som används i affärslivet
 • utveckla sina matematiska färdigheter för att kunna planera sin egen ekonomi
 • stärka sina matematiska förutsättningar för att kunna bedriva studier i entreprenörskap och ekonomi
 • kunna tillämpa statistiska metoder för behandling av statistiskt material
 • kunna använda tekniska hjälpmedel för att göra beräkningar och lösa ekvationer i samband med tillämpade problem.

Centralt innehåll

 • index-, kostnads-, transaktions-, kredit- och skattekalkyler samt andra beräkningar
 • matematiska modeller i ekonomiska sammanhang med hjälp av talföljder och summor

Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaB02, MaB04

Nationella fördjupade kurser
7. Matematisk analys (MaB07)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • kunna undersöka förändringshastigheten hos funktioner med grafiska och numeriska metoder
 • förstå begreppet derivata som ett mått på förändringshastigheten
 • kunna undersöka förloppet hos en polynomfunktion med hjälp av derivatan
 • kunna fastställa det största och minsta värdet för en polynomfunktion i tillämpningar
 • kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av en funktions förlopp och vid bestämning av en funktions derivata och extremvärden i ett slutet intervall i samband med tillämpningar.

Centralt innehåll

 • grafiska och numeriska metoder
 • derivatan av en polynomfunktion
 • undersökning av tecken och förlopp för polynomfunktioner
 • bestämning av största och minsta värde av en polynomfunktion i ett slutet intervall

Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaB02–04

8. Statistik och sannolikhet II (MaB08)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • få bättre och mångsidigare färdigheter i att hantera statistiskt material
 • kunna bestämma statistiska karakteristika och sannolikheter med hjälp av kontinuerliga fördelningar och tekniska hjälpmedel
 • kunna använda tekniska hjälpmedel för att söka, behandla och undersöka data i digital form, för att bestämma väntevärdet och standardavvikelsen för en sannolikhetsfördelning, för att beräkna sannolikheter med hjälp av parametrarna för en given fördelning och för att bestämma konfidensintervall.

Centralt innehåll

 • begreppen normalfördelning och normering av en normalfördelning
 • upprepat försök
 • binomialfördelningen
 • begreppet konfidensintervall

Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaB02, MaB04–05

Lokala tillämpade kurser
9. Repetition (MaB09)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • få en helhetsbild av gymnasiematematiken
 • befästa de matematiska färdigheterna
 • utveckla det matematiska tänkandet och bli bättre på att tillämpa sina kunskaper
 • förbereda sig för studentprovet

Centralt innehåll

 • procenträkning
 • första- och andragradsekvationer
 • exponentialfunktionen, exponentialekvationer och logaritmer
 • potenser och potensekvationer
 • talföljder och summor
 • likformighet, Pythagoras sats och trigonometri
 • area- och volymberäkningar
 • derivatan av polynomfunktioner och tillämpningar
 • sannolikhetslära

Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaB02–08

10. Vektorer (MaB10/MaA04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå vektorbegreppet och bli förtrogen med grunderna i vektorkalkyl
 kunna undersöka figurers egenskaper med hjälp av vektorer
 förstå principen för lösning av ekvationssystem
 kunna undersöka punkter, avstånd och vinklar i två- och tredimensionella
koordinatsystem med hjälp av vektorer
 kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av vektorer och vid lösning
av tillämpade problem där linjer och plan förekommer.
Centralt innehåll
 vektorernas grundläggande egenskaper
 addition och subtraktion av vektorer samt multiplikation av en vektor med en
skalär
 skalärprodukten av vektorer i ett koordinatsystem
 lösning av ekvationssystem
 räta linjer och plan i rymden
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaA02–03

11. Analytisk geometri (MaB11/MaA05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska

 • förstå hur den analytiska geometrin knyter samman geometriska och algebraiska begrepp
 • förstå begreppet ekvation för en punktmängd och kunna undersöka punkter, räta linjer, cirklar och parabler med hjälp av ekvationer
 • fördjupa sin förståelse av begreppet absolutbelopp och kunna lösa enkla ekvationer med absolutbelopp av typerna
 • | f(x) | = a och | f(x) | = | g(x) | och motsvarande olikheter
 • kunna använda tekniska hjälpmedel för att undersöka ekvationer för punktmängder och för att lösa ekvationer, ekvationssystem, ekvationer och olikheter med absolutbelopp i samband med tillämpade problem.

Centralt innehåll
 ekvationen för en punktmängd
 ekvationer för räta linjer, cirklar och parabler
 lösning av ekvationer och olikheter som innehåller absolutbelopp
 avståndet från en punkt till en linje
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaA02–04

12. Trigonometriska funktioner (MaB12/MaA07)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna undersöka trigonometriska funktioner med hjälp av symmetrier i
enhetscirkeln
 kunna lösa trigonometriska ekvationer av typen
sin f(x) = a och sin f(x) = sin g(x)
 kunna de trigonometriska sambanden
2 2 sin cos 1 x x  
och
sin
cos tan x
x
x 
 kunna derivera sammansatta funktioner
 kunna undersöka trigonometriska funktioner med hjälp av deras derivator
 kunna använda trigonometriska funktioner när de ställer upp modeller för
periodiska fenomen
 kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av trigonometriska
funktioner och lösning av trigonometriska ekvationer samt vid bestämning av
derivatan av trigonometriska funktioner i tillämpade problem.
Centralt innehåll
 riktad vinkel och radianer
 trigonometriska funktioner och deras symmetriska och periodiska egenskaper
 lösning av trigonometriska ekvationer
 derivatan av en sammansatt funktion
 derivatan av trigonometriska funktioner
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaA02–06

13. Integralkalkyl (MaB13/MaA09)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå begreppet primitiv funktion och kunna bestämma primitiva funktioner till
elementära funktioner
 förstå begreppet integral och dess samband med arean
 kunna bestämma areor och volymer med hjälp av integraler
 bli förtrogna med tillämpningar av integralkalkyl
 kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av egenskaper hos
funktioner och vid bestämning av primitiva funktioner samt vid beräkning av
integraler i tillämpade problem.
Centralt innehåll
 primitiv funktion
 primitiva funktioner till elementära funktioner
 integraler
 beräkning av areor och volymer
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: MaG00–01, MaA02–08

WidgetAreaBottom