WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Modersmål och litteratur

Kurserna i modersmål och litteratur skall avläggas i nummerordning med undantag av kurs 7 som kan avläggas också första eller andra året. Litteraturläsning ingår i varje kurs. Kurserna i modersmål och litteratur kan inte tenteras. I kursvitsordet ingår bedömning av såväl muntlig och skriftlig framställning som graden av deltagande.

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
1. En värld av texter (Mo01)
Kursen är en introduktion till modersmålsämnet på gymnasiet och har som mål att
fördjupa de studerandes kunskaper om och insikter i multimodala texter och
kommunikation. Den studerande vidareutvecklar sin multilitteracitet och sin förmåga
att fungera målinriktat och konstruktivt som lyssnare, talare, läsare och skribent i
olika kommunikationsmiljöer.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna analysera och tolka texter som strukturella helheter
 utveckla sin kompetens att tolka och producera olika slag av texter och tolka olika
textuella dimensioner
 fördjupa sin kunskap om skriv- och läsprocesser som kommunikativa,
samhälleliga och individuella uttryck
 utöka sina kunskaper om och färdigheter i tal och kommunikation, speciellt i
gruppkommunikation.
Centralt innehåll
 analys av de studerandes individuella kommunikationsprofiler och utveckling som
talare, lyssnare, läsare och skribenter
 textbegreppet i vid bemärkelse: multilitteracitet
 olika textgenrer och deras funktion: berättande, beskrivande, instruerande,
ställningstagande och reflekterande texter och kombinationer av dessa
 texters multimodalitet, speciellt medietexter och mediebilder
 texters flerstämmighet
 analys av prosatexter: både fiktion och fakta, med fokus på romaner och noveller
 informationssökning, webbläsning, källhänvisningar och källkritik
 materialbaserat skrivande, kommentarer till och referat av texter och att skriva
tillsammans
 metakognitiva färdigheter och lässtrategier
 gruppkommunikation och dynamiken vid målinriktad gruppdiskussion
 samarbete med stadsbiblioteket
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.


2. Språk, kultur och identitet (Mo02)
Kursen ger en bild av språkets betydelsebärande funktion tillsammans med andra
verbala och nonverbala uttrycksformer. Språkets och kulturens betydelse för
individen och samhället behandlas, även ur ett skönlitterärt perspektiv, och den
studerandes kunskap om språk, språklig variation och kommunikation fördjupas.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sin språkliga medvetenhet och förstå språkets och litteraturens sociala,
samhälleliga, individuella och meningsskapande funktion
 ha kunskaper om språkliga strukturer och kunna tillämpa grammatikaliska
begrepp vid textanalys
 förstå svenska språkets position bland språken i världen och som ett språk i
Norden
 ha kunskaper om språkförhållandena i Finland och i det övriga Norden samt om
det svenska språkets ursprung
 förstå fenomenen kulturell och språklig pluralism och flerspråkighet
 lära sig planera, bearbeta och sammanställa muntliga och skriftliga faktatexter och
att ge och ta emot respons och utvärdera sina muntliga och skriftliga färdigheter.
Centralt innehåll
 språkets, litteraturens och kulturens identitetsskapande roll
 analys av text-, sats- och ordstrukturer och andra meningsskapande element i
texter, till exempel språkliga metaforer
 de nordiska språkens gemensamma ursprung, skillnader och likheter mellan de
nordiska språken och formandet av det svenska språket
 det svenska språkets kulturbärande roll i Finland och betydelsen av svenskt
standardspråk
 språkliga varieteter såsom dialekter och slang samt flerspråkighet, kulturell
mångfald, vitalisering av språk och språklig mångfald
 litteratur, både skönlitteratur och faktatexter, som anknyter till kursens teman och
med fokus på finlandssvensk litteratur
 skrivandet som process: från idé till planering, avgränsning av ämnet, val av
synvinkel, respons av och till andra, bearbetning av språk och stil, rubricering och
finslipning
 informativa inlägg i en diskussion eller en debatt och att ge och ta emot respons
 litteraturval i samarbete med stadsbiblioteket
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01


3. Att analysera och tolka litteratur (Mo03)
Kursen behandlar språk och litteratur som verktyg för skapande. Den studerande
fördjupar sin kunskap om språkets estetiska funktion och kulturella betydelse. Den
studerande blir även allt skickligare i att tolka skönlitterära texter, både muntligt och
skriftligt och kan njuta av och glädjas över skönlitteratur i olika former.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 vidareutveckla sin förmåga att läsa och tolka fiktiva texter både analytiskt och
estetiskt och reflektera över sitt eget läsande
 fördjupa sin uppfattning om litteraturen som estetiskt verkningsmedel och få en
uppfattning om skönlitteraturens kulturbärande roll
 fördjupa sin förmåga att analysera och tolka litteratur med hjälp av lämpliga
begrepp och kunna motivera sina tolkningar
 få insikt i poetiskt språkbruk
 vidareutveckla sina färdigheter i gruppkommunikation.
Centralt innehåll
 att fördjupa sin kunskap om de litterära genrerna och hur deras profiler förändras
och vidgas över tid och rum
 att behandla bildspråk, mångtydighet och andra textuella medel i skönlitteraturen
och i de studerandes egna texter
 att läsa, analysera och tolka epik, drama och lyrik, med fokus på diktanalys
 att läsa och tolka multimodala uttrycksformer, till exempel i bildkonstverk, film
och teater
 att producera egna texter utgående från skönlitterära texter
 att föra målinriktade litterära samtal samt analysera och bedöma
gruppdiskussioner
 teaterbesök eller besök på konstutställning kan ingå
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01–02

4. Text och påverkan (Mo04)
Kursen handlar om maktbruk och delaktighet genom språk och texter. Den studerande
fördjupar sig i att analysera multimodala texter och litteratur utgående från texters
möjlighet att påverka samhällsdebatten och får fördjupad kunskap och färdighet i
argumentationsteknik och andra påverkningsmedel.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sin kritiska läskunnighet, speciellt sin medieläskunnighet
 kunna motivera sina åsikter både som talare och skribent
 kunna analysera och kritiskt granska texter ur olika synvinklar, bland annat etiskt
och ideologiskt
 kunna analysera litteraturens och andra konstformers samt mediernas samhälleliga
inverkan och kulturpolitiska betydelse.
Centralt innehåll
 ställningstagande och argumenterande texter och retoriska stilmedel
 verbala och visuella medel som används för att påverka mottagaren, t.ex.
reklamtexter och underhållning
 ideologiskt färgade texter och skillnaden mellan åsikter och vetenskapligt baserad
information
 synvinklar och uttryckssätt inom olika vetenskapsområden samt
informationssökning
 yttrandefrihet, censur, källkritik, mediekritik, upphovsrätt och plagiat
 språk, stil och innehåll som påverkningsmedel inom litteraturen
 övning i att debattera, argumentera och ta ställning, både i tal och skrift
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01–03


5. Text och kontext (Mo05)
Kursen har fokus på texter i ett kontextuellt perspektiv. Den studerande blir van att
analysera, tolka och producera texter inom olika genrer och stilriktningar i relation till
olika sammanhang och processer.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna analysera texter ur ett geografiskt, språkligt och historiskt perspektiv, i
olika historiska och kulturella sammanhang och i relation till andra texter
 fördjupa sina kunskaper om texters stilistiska drag
 utveckla och bredda sina uttryckssätt i tal och skrift
 känna till skönlitterära författarskap och texter inom nordisk litteratur
 känna till centrala verk och teman inom världslitteraturen och kunna placera dem i
deras kulturella kontext.
Centralt innehåll
 läsning och tolkning av texter från olika tider, platser och kulturer och som uttryck
för olika människosyner, världsbilder, värdegrunder och idévärldar både i ett
historiskt och i ett nutidsperspektiv
 olika stilistiska och språkliga komponenter och hur de inverkar på en text
 centrala verk inom världslitteraturen, med fokus på nordisk litteratur och i ett
kontextuellt perspektiv
 en skrivuppgift eller en muntlig uppgift med litterärt tema, till exempel ett
debattinlägg, en essä eller en dramaframställning
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01–04


6. Berättelser i samtiden (Mo06)
Kursen behandlar aktuella kulturfenomen framför allt i ett narrativt perspektiv. Den
studerande fördjupar även sina kunskaper om kommunikationsetik.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 känna till kulturella uttryck och fenomen i samtiden och nutida textgenrer
 nå en fördjupad förståelse för språkets och texters betydelse för kulturen som
helhet
 nå en fördjupad förståelse för narrativiteten som centralt kulturuttryck
 ha kunskap om nutida verk och teman inom världslitteraturen samt inom aktuell
finländsk litteratur
 kunna fungera etiskt och konstruktivt i olika kommunikationssituationer.
Centralt innehåll
 aktuella kulturella och språkliga fenomen, till exempel språkets och litteraturens
utveckling i en digital värld samt språk och identitet
 aktuella multimodala textgenrer, till exempel teater, film, bildkonst, TV-serier,
spel och andra medietexter
 klassiska narrativa strukturer i modern form, till exempel myter, sagor eller
klassiker; intertextualitet
 läsning och tolkning av utländsk och finländsk nutidslitteratur
 produktion av reflekterande texter utgående från kursens teman
 språkvård i samband med textproduktion
 dialogisk kommunikation och kommunikationsetik, t.ex. i sociala medier
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01–05


Nationella fördjupade kurser
7. Fördjupad muntlig kommunikation (Mo07)
Kursen ger den studerande möjlighet att fördjupa och bredda sina kommunikativa
kunskaper och färdigheter framför allt i muntlig kommunikation samt att planera,
anpassa och utvärdera sitt sätt att kommunicera i olika kommunikationssituationer.
Under kursen övar den studerande sig också i att bedöma kommunikationens
betydelse för mänskliga relationer och inom studierna och arbetslivet. Den studerande
kan ges möjlighet att delta i slutprovet i muntlig kommunikation för andra stadiet.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sina kunskaper om talspråklig kommunikation, retoriska medel, olika
aktörer och kommunikationsmönster
 fördjupa sin kunskap om hur kommunikativt samspel uppkommer och upprätthålls
och om spänningar mellan olika kommunikatörer
 utveckla sin kompetens att fungera i olika slag av kommunikationssituationer
samt att skapa och upprätthålla kommunikation
 utveckla sin säkerhet i att uttrycka sig både individuellt och i grupp
 känna igen, kunna analysera och implementera faktorer som påverkar talarens och
budskapets trovärdighet
 kunna analysera kommunikation och kommunikativa färdigheter ur olika
synvinklar.
Centralt innehåll
 typiska mönster och bidragande faktorer i olika kommunikationssituationer och
mellan olika kommunicerande aktörer
 analys, tolkning och bedömning av talspråkstexter
 verbal och nonverbal kommunikation
 kommunikation i vardagen
 övning i att uppträda och argumentera vid förhandlingar, möten och i olika slag av
diskussioner, debatter och samtal
 muntliga anföranden och kommunikation i grupp
 kulturbundna, speciellt finlandssvenska och svenska särdrag, vid muntlig
kommunikation
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord. Ett underkänt vitsord i denna kurs kan inte höjas
genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att den studerande
deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01–04


8. Fördjupad skrivkompetens (Mo08)
Kursen handlar om att fördjupa och utveckla färdigheten att producera olika slag av
texter. Dessutom fördjupar den studerande sig i och analyserar aktuella mediedebatter
som gäller till exempel kultur och samhälle.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sin färdighet i textproduktion då det gäller att välja synvinkel för sina
egna texter, behandla ett tema, välja sina källor, tänka självständigt och hitta sitt
eget personliga uttryckssätt
 kunna bygga upp en till innehållet, strukturen och stilen enhetlig och logisk text
 i diskussioner och i skrift kunna behandla, utvärdera och kritiskt granska aktuella
teman
 kunna välja texter som är intressanta och genom egen textproduktion bidra till
diskussionen kring dessa texter.
Centralt innehåll
 att strukturera och bearbeta texter och sammanställa dem i slutlig form samt att ge
respons, skriva tillsammans och dela texter
 att producera texter som är begripliga, logiska och sammanhängande och
analysera dem ur ett språkriktighetsperspektiv
 att skriva texter med utgångspunkt i ett mångsidigt material
 att producera och analysera medietexter
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01–06


9. Fördjupad läskompetens (Mo09)
Under denna kurs fördjupar den studerande sina färdigheter i att analysera, tolka,
producera och utvärdera olika slag av texter. Den studerande utvecklar även sitt
kritiska läsande, sin läslust, sitt reflektiva tänkande och sin kulturella kompetens.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 vidareutveckla förmågan att läsa och tolka olika slag av texter analytiskt, kritiskt,
kreativt och med inlevelse
 fördjupa sina insikter i multilitteracitet, speciellt vad gäller textgenrer och
multimodalitet, samt särdrag i olika typer av texter
 hitta nya vägar för sitt kritiska, kreativa och reflektiva tänkande genom läsning
 vidareutveckla sin läsfärdighet och bredda sina lässtrategier.
Centralt innehåll
 fördjupad textkunskap, fördjupad textanalys och begrepp som används då man
analyserar, tolkar och kritiskt granskar språk, litteratur, bilder och medietexter
 fördjupad läsning och tolkning av multimodala texter, både faktatexter och fiktiva
texter, ur olika synvinklar
 olika lässtrategier och lästekniker, speciellt vid läsning av längre texter
 läsning av hela texter, till exempel essäer, romaner och olika slag av faktatexter
inom ämnesområdet
 gestaltning och bearbetning av litteratur genom kreativt skrivande
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01–06

Lokala tillämpade kurser
10. Fördjupning och repetition (Mo10)
I kursen fördjupas och repeteras en del av gymnasiets lärokurs inför studentprovet i
modersmål och litteratur.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska få tillfälle att repetera och fördjupa sina
kunskaper och färdigheter i modersmål och litteratur.
Centralt innehåll
 valda delar ur kurserna Mo01–09
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01–09

11. Journalistik (Mo11)
Kursen handlar om journalistiskt skrivande.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om olika texter i
media.
Centralt innehåll
I kursen fördjupas kunskaperna om journalistiskt skrivande. De studerande producerar
olika slag av texter för publicering i digital och tryckt form. I kursen kan ingå
studiebesök och/eller gästföreläsningar.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Mo01

WidgetAreaBottom