WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Svenska som andra språk

Läroplan 2016

Obligatoriska kurser
1. Text och kommunikation (Sv2-01)
Den studerandes kunskaper om och insikter i språk, texter och kommunikation
fördjupas. Den studerande vidareutvecklar även sin multilitteracitet och sin förmåga
att fungera målinriktat och konstruktivt i olika kommunikationssituationer. Hen
vidareutvecklar och lär sig att iaktta sina egna färdigheter som lyssnare, talare, läsare
och skribent i olika kommunikationsmiljöer och kan på ett naturligt och mångsidigt
sätt använda de centrala strukturerna i det svenska språket.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 vidareutveckla och analysera sin läs- och skrivförmåga
 utveckla sin kompetens att tolka, producera och utvärdera olika slag av texter och
olika textuella dimensioner
 lära sig hur man uttrycker sig skriftligt och muntligt på standardspråk tillräckligt
bra för att klara gymnasiestudierna och fördjupa sin kunskap om skriv- och
talprocesser som kommunikativa, samhälleliga och individuella uttryck
 lära sig förstå hur ord bildas
 utveckla sina kunskaper och färdigheter gällande svenska språkets grundstrukturer
och lära sig att uppfatta och analysera texter som strukturella helheter
 utveckla sin kommunikationsprofil som texttolkare och textproducent och kunna
ställa upp mål för sina studier i svenska och våga använda svenska språket
 bli allt skickligare i att tillämpa digitala verktyg vid informationssökning och
förstå betydelsen av språklig variation inom olika fack- och vetenskapsområden.
Centralt innehåll
 gymnasiets studiekultur och studieteknik samt analys av de studerandes
kommunikationsprofiler och utveckling som talare, lyssnare, skribenter och läsare
 olika textgenrer och deras funktion (berättande, beskrivande, instruerande,
ställningstagande och reflekterande texter) samt form och innehåll i olika slag av
texter
 texthelheter, skrivprocessen och lässtrategier
 olika kommunikationssituationer och därtill hörande ordförråd
 standardspråk, språkliga varieteter såsom dialekter och slang
 informationssökning, webbläsning, källkritik, källhänvisningar
 repetition av centrala strukturer i det svenska språket
 satsstrukturer, satsanalys, ordklasser, tidsformer
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.


2. Språk, kultur och identitet (Sv2-02)
Den studerandes kunskap om det svenska språket, språklig variation och
kommunikation fördjupas och blir mångsidigare. Den studerande får en överblick
över språkets och kulturens betydelse för individens identitet och för samhället.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 stärka sina språkkunskaper och sin språkliga medvetenhet
 förstå grammatikaliska kategorier i det svenska språket och kunna tillämpa dem i
sina egna texter
 förstå det egna modersmålets och överlag språkets betydelse som verktyg för
tänkande, kommunikation och identitetsbygge
 förstå svenska språkets position bland språken i världen och som ett språk i
Norden och inse hur det svenska språket förändras och formas i kontakt med
andra språk
 fördjupa sin förståelse för finländsk kultur
 lära sig att utvärdera sina egna språkfärdigheter, speciellt sina
kommunikationsfärdigheter, och att utveckla språkfärdighet inom olika fack- och
vetenskapsområden samt att planera och presentera ett muntligt anförande.
Centralt innehåll
 betydelsen av språk, kommunikation, litteratur, kultur och medier
 användning av olika textgenrer
 analys av text-, sats- och ordstrukturer i texter, i ett funktionellt perspektiv
 jämförelse av svenska språket med studerandens eget språk och med andra språk,
framför allt nordiska språk samt språklig och kulturell mångfald i Finland,
sambanden mellan språk och kultur och flerspråkighet
 typiska drag i svenska språket, språklig variation och bildspråk
 repetition av språkstrukturer och språkriktighet
 materialbaserat skrivande och skrivandet som process: från idé till planering,
avgränsning av ämnet, val av synvinkel, disposition, respons av och till andra,
bearbetning av språk och stil, rubricering och finslipning
 övning i hörförståelse och kommunikation
 hur man bygger upp och framför ett informativt inlägg i en diskussion eller debatt
och hur man ger och tar emot respons
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sv2-01


3. Att analysera och tolka litteratur (Sv2-03)
Den studerande fördjupar och breddar sin kunskap om skönlitteratur, språkets
skapande funktion och sina insikter i språkets kulturella betydelse. Den studerande
blir allt skickligare i att tolka skönlitterära texter både muntligt och skriftligt och kan
njuta av och glädjas över skönlitteratur i olika former.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sin kunskap att analysera och tolka digitala texter, till exempel bilder och
film
 lära sig jämföra texter från olika kulturer
 vidareutveckla sin förmåga att läsa och tolka fiktiva texter
 förstå betydelsen av metaforer, liknelser, mångtydiga uttryck och idiom
 lära sig motivera sina tolkningar av texter, både muntligt och skriftligt
 få insikt i poetisk användning av språket, t.ex. bildspråk och mångtydighet
 vidareutveckla sina kunskaper om och färdigheter i gruppkommunikation.
Centralt innehåll
 en översikt över finländsk litteratur och kultur
 de litterära genrerna och deras särdrag
 bildspråk och textuella medel i litteraturen
 att analysera och tolka prosa, drama och lyrik, både muntligt och skriftligt, även
på webben
 ett centralt verk ur den finländska litteraturen
 målinriktade litterära samtal och att analysera och tolka diskussioner utgående
från gruppdynamiken
 att producera och tolka meddelanden
 språkvård, till exempel genus, kongruens, ordföljd och prepositioner
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sv2-01–02


4. Text och påverkan (Sv2-04)
Den studerande lär sig att analysera texter, språk och kommunikation med fokus på
delaktighet och påverkan. Den studerande fördjupar sig även i medel för påverkan och
argumentation samt utvecklar sina kunskaper och färdigheter på detta område.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå olika slag av muntliga, skriftliga och multimodala faktatexter, speciellt
insändare och debattartiklar samt fördjupa sitt kritiska läsande och sin förmåga att
analysera de värden som olika texter förmedlar
 lära sig känna igen språkliga påverkningsmedel
 kunna analysera skönlitteraturens betydelse som förmedlare av olika åsikter och
världsbilder
 kunna uttrycka sina egna åsikter och motivera dessa
 fördjupa sina kunskaper och färdigheter gällande standardspråket, speciellt
genusformer och artiklar.
Centralt innehåll
 ställningstagande texter, argumentation och retorik
 övning i att analysera och tolka faktatexter och uttryckssätt och synvinklar inom
olika fack- och vetenskapsområden, till exempel officiell och inofficiell
kommunikation, abstrakt och konkret språkbruk och språkbruket i olika
läroämnen
 språkliga och visuella påverkningsmedel
 argumentationsteknik och retoriska medel, humor, påverkan genom
kommunikation i vardagen
 skönlitteraturens och mediernas, även sociala mediers, sätt att påverka
 övning i att motivera sina uttalanden, både i tal och skrift
 kommunikation i grupp och andra kommunikationsövningar
 yttrandefrihet, censur, upphovsrätt
 svårare sats- och meningsbyggnad; olika slag av bisatser
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sv2-01–03


5. Text och kontext (Sv2-05)
Kursen har fokus på texter i ett kontextuellt perspektiv. Den studerande blir van vid
att analysera, tolka och producera texter inom olika genrer och inriktningar.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna analysera texter ur ett geografiskt, språkligt och historiskt perspektiv, i
olika historiska och kulturella sammanhang och i relation till andra texter
 lära sig analysera stilistiska kännetecken i en text
 självständigt kunna genomföra en skrivprocess och utveckla sitt personliga
uttryckssätt
 lära sig planera ett muntligt anförande, ensam eller i grupp, med utgångspunkt i
litteraturen
 känna till centrala verk och teman i den finländska, speciellt i den
finlandssvenska, skönlitteraturen och kunna bedöma deras kulturella betydelse
och deras betydelse för individens identitet
 kunna analysera kommunikation och kommunikativa färdigheter ur olika
synvinklar, såsom kontext, relation, talspråkskultur etc.
 fördjupa sina digitala kunskaper och färdigheter.
Centralt innehåll
 olika stilkomponenter och hur de inverkar på en text
 skillnader mellan konkret och abstrakt språkbruk och mellan vardagsspråk och
standardspråk
 faktatexter, speciellt essäer, webbtexter och andra multimodala textgenrer
 produktion av egna texter utgående från skönlitterära texter och att skriva med
inlevelse
 språkriktighet speciellt i ett stilistiskt perspektiv
 en muntlig produktion, till exempel ett föredrag, ett debatt- eller
diskussionsinlägg, eller en dramaframställning
 variationerna i talspråkliga situationer
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sv2-01–04

6. Berättelser i samtiden (Sv2-06)
Den studerande lär sig analysera den samtida finländska kulturen och kulturfenomen.
Den studerande fördjupar sina kunskaper om kommunikation och stärker det svenska
språket genom att arbeta med texter.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 lära känna kulturen i Finland, speciellt litteratur och andra konstformer samt
mediekultur, och kunna jämföra den finländska kulturen med andra kulturer som
hen känner till
 känna till kulturella uttryck och fenomen i samtiden och nutida textgenrer
 ha kunskap om centrala verk och teman ur den finländska litteraturen och kunna
utvärdera deras betydelse
 kunna implementera sina kunskaper om det svenska språket vid produktion av
egna texter
 kunna fungera ändamålsenligt, etiskt och konstruktivt i olika
kommunikationssituationer.
Centralt innehåll
 aktuella textgenrer och medietexter
 berättande texter i medier, filmer och TV-serier (myter, klassiker, narration)
 repetition av språkriktighetsfrågor, utökning av ordförrådet, användning av mer
avancerade språkliga strukturer
 läsförståelse, analys och produktion av texter
 kommunikationsövning i olika situationer
 finländsk, speciellt finlandssvensk samtidslitteratur, såsom noveller, kortprosa,
dikter, utdrag ur romaner samt läsning av ett helt verk
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sv2-01–05


Nationella fördjupade kurser
7. Fördjupad muntlig kommunikation (Sv2-07)
Den studerande fördjupar och breddar sina muntliga och kommunikativa färdigheter
och kunskaper samt utvecklar sin förmåga att planera, anpassa och utvärdera sitt sätt
att kommunicera i olika kommunikationssituationer. Den studerande övar sig också i
att bedöma kommunikationens betydelse för mänskliga relationer och inom studierna
och i arbetslivet.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sina kunskaper om kommunikation och relationer mellan olika
kommunicerande aktörer samt om specifika kommunikationsmönster och
talspråklig kommunikation
 bli allt skickligare på att kommunicera enligt situationens krav och bli medveten
om sina möjligheter att handla i olika kommunikationssituationer
 utveckla sin förmåga att fungera i många olika slag av kommunikationssituationer
och att skapa och upprätthålla kommunikativa relationer
 utveckla sin säkerhet i att uttrycka sig både vid individuella framföranden och vid
kommunikation i grupp
 kunna särskilja olika stilar och tonlägen i skrivet och talat språk
 kunna analysera och behärska satsstrukturer i det svenska språket.
Centralt innehåll
 typiska mönster och bidragande faktorer i olika kommunikationssituationer och
mellan olika kommunicerande aktörer
 analys, tolkning och utvärdering av talspråkstexter
 speciella kännetecken inom svensk talspråkskultur; talspråksgrammatik
 hur man uppträder vid förhandlingar, möten och i olika slag av diskussioner,
debatter, samtal och då man håller ett anförande
 att hålla anföranden och kommunicera i grupp i olika slag av
kommunikationssituationer
 hur man kommunicerar i olika slag av umgänges- och servicesituationer
 kulturbundna, speciellt finlandssvenska och svenska särdrag vid muntlig
kommunikation; även muntlig kommunikationskultur i ett internationellt
perspektiv
 de grundläggande satsstrukturerna i svenskan; de viktigaste satsdelarna och
bisatserna
 repetition av olika sätt att bilda ord i svenska språket
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sv2-01–06

8. Fördjupad skrivkompetens (Sv2-08)
Den studerande fördjupar och utvecklar sina färdigheter i att producera olika slag av
texter. Dessutom fördjupar den studerande sig i aktuella kulturella fenomen, aktuella
teman i media och i aktuella samhälls- och kulturdebatter.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sin färdighet i textproduktion då det gäller att välja synvinkel för sina
egna texter, behandla ett tema, välja sina källor, tänka självständigt och hitta sitt
eget personliga uttryckssätt
 bli allt skickligare i att läsa, analysera, tolka och skriva texter och kunna hitta sitt
personliga uttryckssätt vid textproduktion
 fördjupa och bredda sina skriftliga färdigheter
 genom diskussion och i skrift kunna behandla, utvärdera och kritiskt granska
aktuella teman
 ha förmåga att hitta texter som är intressanta och kunna delta i diskussioner kring
dessa texter
 kunna bemästra språkets strukturer och bli allt skickligare som skribent, både
individuellt och tillsammans med andra.
Centralt innehåll
 att strukturera och bearbeta texter, speciellt då det gäller att redigera och
sammanställa texter i en slutlig form och att ge respons
 att skriva för olika ändamål, bland annat i kommunikation med olika myndigheter
 att skriva texter med utgångspunkt i varierande textmaterial och kreativt skrivande
 att skriva materialbaserat och att analysera grundtexternas språk och genre, till
exempel att analysera och kommentera texter
 att analysera språkstrukturer, enligt de studerandes behov
 att citera och hänvisa till källor
 att producera muntliga texter utgående från kursens tema, till exempel ett
diskussionsinlägg, ett inledningsanförande eller ett debattinlägg
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sv2-01–06


9. Fördjupad läskompetens (Sv2-09)
Den studerande fördjupar och breddar sina färdigheter i att analysera, tolka, producera
och utvärdera olika slag av texter. Den studerande utvecklar även sitt kritiska läsande
och sin kulturella kompetens.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 vidareutveckla förmågan att läsa och tolka olika slag av texter analytiskt, kritiskt,
kreativt och med inlevelse
 fördjupa sina insikter i multilitteracitet, speciellt vad gäller textgenrer och
multimodalitet, samt särdrag i olika typer av texter
 fördjupa sin kunskap om språk och uttryckssätt inom olika fack- och
vetenskapsområden
 fördjupa sina kunskaper om finländsk, speciellt finlandssvensk litteratur.
Centralt innehåll
 läsning av olika slag av fiktion och fakta samt texter från olika fack- och
vetenskapsområden
 litterära samtal, att producera texter om litteratur, att dela läserfarenheter med
andra
 språkliga begrepp som används då man analyserar, tolkar och utvärderar litteratur
 textanalys, textstrukturer, textgenrer, intertextualitet
 läsning av ett valfritt verk, till exempel ett sådant som är betydelsefullt för den
studerandes egen kulturella identitet
 presentation av en författare eller ett verk
 övning i att översätta
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sv2-01–06

WidgetAreaBottom