WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ämnesövergripande studier

Läroplan 2016

Lokala tillämpade kurser
1. Ord och bild (Parkskolan) (Äö01)
Kursen är ett samarbete mellan modersmål och bildkonst.
Mål
Kursens mål är att de studerande ska
 tränas i att ge uttryck för en estetisk upplevelse av naturen och Skolträdgården i ord och bild
 genom egen produktion av bildalster och texter förmedla känslan för naturens och närmiljöns värde
 utnyttja Skolträdgården och skolan som en naturlig plats för intryck, reflektioner, nya insikter och växande.
Centralt innehåll
 produktion av estetiska helheter av ord och bild genom kreativt och funktionellt skrivande med Skolträdgården som tema, inspiration och arbetsmiljö
 göra Skolträdgården synlig i ord och bild genom till exempel bild- och diktkort, blogg, kalender och bildspel
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.


2. Laborationskurs i biologi och psykologi (Parkskolan) (Äö02)
Mål
Kursens mål är att tillämpa den teoretiska kunskap de studerande tillägnat sig under grundkurserna och de nationella fördjupade kurserna i biologi och psykologi. Realproven i studentexamen förutsätter i dag ämnesöverskridande kunskaper, och därför är målet med denna kurs att de studerande ska få insikt i hur dessa ämnen stöder varandra. Under kursen ska de studerande även lära sig hur man i praktiken lägger upp en empirisk forskning. Kursen riktar sig till längre hunna studerande.
Centralt innehåll
Kursen byggs upp kring några laborationer. I samband med laborationerna presenteras relevanta teorier ur både psykologiskt och biologiskt perspektiv. Laborationsrapporter lämnas in för varje laboration och bedöms. Exempel på temaområden som kan behandlas under kursen är känslornas psykologi och fysiologi, endorfiners påverkan, människans utveckling och genetik. I samband med kursen kan en studieresa ordnas.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ps01 och Bi01


3. Projektkurs i biologi och psykologi (Parkskolan) (Äö03)
Mål
Kursens mål är att de studerande ska få insikt i hur man vetenskapligt arbetar med, tacklar och belyser ett problem, en frågeställning. De studerande ska få en djupare förståelse för och inblick i hur man bedriver tvärvetenskaplig forskning. Detta kan förverkligas till exempel med nationella eller internationella samarbetspartners. Samarbetet kan även inbegripa andra ämnen. Kursen kan också resultera i deltagande i TekNatur.
Centralt innehåll
Innehållet i kursen baserar sig på problemcentrerad inlärning där vi utgår från de studerandes egna projektidéer eller från ett tema som på förhand bestämts med samarbetspartners. Dessa projekt utvecklar och förverkligar vi under kursens gång. Det internationella samarbetet kan förverkligas till exempel genom gemensamma projektplattformar såsom eTwinning och/eller en studieresa eller studerandeutbyte. Under kursen kan vi använda oss av externa samarbetspartners för expertis och projektidéer.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Äö02, Bi01–02, Ps01

4. Tutorverksamhet (Äö04)
Mål
Under denna kurs lär sig de studerande att presentera sin skola och informera elever om gymnasiestudier samt leda grupper. De bekantar sig också med gruppdynamik och lär sig ta hand om nya studerande.
Centralt innehåll
Presentationer av skolan för elever i den grundläggande utbildningen, deltagande i mässor, planering och genomförande av särskilda skolevenemang samt uppgifter när skolan får besök. Till tutoruppgifterna kan också räknas produktion av material för tutorverksamheten. Arbetsprestationen redovisas med en skriftlig rapport som inlämnas två veckor efter avslutad verksamhet.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

5. Att vara människa (Äö05)
För varje gång kursen ordnas väljs ett temaområde som man fokuserar på inom kursen. Beroende på tema delas kursen mellan två eller flera realämnen.
Mål
Kursens mål är att belysa olika aspekter av det mänskliga livet och gemenskapen utgående från realämnen i gymnasiet. Den studerande ska förstå människans agerande som samhällsvarelse mot en historisk bakgrund och som ett resultat av samtidsfenomen och psykiska faktorer. Kursen kan konkretiseras och förverkligas genom en studieresa.
Centralt innehåll
Innehållet kan variera beroende på tema, men utgörs av både teori och praktik. Exempel på teman som kan behandlas under kursen är människovärde och ansvarstagande, demokrati och diktatur, mänskliga rättigheter, godhet och ondska, folkmordens historia och Europas gemensamma kulturarv.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

6. Arkitektur och miljö (Parkskolan) (Äö06)
Mål
Kursens mål är att de studerande ska
 undersöka närmiljö, miljö, planering och arkitektur
 bekanta sig med planeringsprocesser i samhället på olika nivåer genom studiebesök och kontakt med yrkesverksamma i branschen
 iaktta, analysera och ta sig an planering av exteriörer eller interiörer, urbana, rurala, bebyggda och naturliga miljöer samt parkmiljöer och grönområden
 planera, skissa, rita/bygga modell
 prova på olika planeringsverktyg, träna teknisk ritning i blyerts och digitalt
 fördjupa innehållet i Ko02
Centralt innehåll
 centrala begrepp och tekniker, t.ex. utilitas, firmitas och venustas = funktionalitet, hållbarhet och skönhet; landskapsplan, generalplan, detaljplan, byggherre, planerare, arkitekt och byggnadsingenjör
 arkitektens arbete: planera, utveckla, rita och visualisera, samarbeta och övervaka och koordinera byggarbete; situationsplan, bottenplan, sektioner och fasader
 individens möjlighet att följa med och påverka miljö och planering
 arkitektur och annat som påverkar miljön
 ekologi och arkitektur
 formgivningsprocess och planeringsprocess med olika planeringsverktyg
 olika trädgårdstraditioner
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ko02

7. Ekotänk & design: miljöpåverkan genom konsten. (Äö07)

Mål
Kursens mål är att den studerande ska
- bekanta sig med miljöpåverkan och cirkulärekonomi
- undersöka möjligheter till ekologiskt befrämjande genom formgivning
- bekanta sig med yrkeslivet inom området
- iaktta, analysera och planera ekologiska projekt i närmiljön
- genomföra det aktuella projektet eller en kampanj för miljövänliga lösningar
Centralt innehåll
- ekologi och design
- studiebesök och gästföreläsare inom området miljöpåverkan, konst och design
- projektarbeten inom exempelvis avfallshantering, återbruk och hållbar kost. Detta kan genomföras genom produktion av infografik, kampanjaffischer, filmer, utställningar samt konkreta, praktiska och estetiska lösningar.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

WidgetAreaBottom