WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Livsåskådning

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
1. Världsåskådning och kritiskt tänkande (Lk01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå och kunna tillämpa begrepp som beskriver världsåskådningar, uppfatta
samband mellan dem och kunna beskriva olika världsåskådningars särdrag och
utgångspunkter
 förstå hur individuella och samhälleliga faktorer påverkar formandet av en
världsåskådning och kunna beskriva hur ens egen världsbild och olika
föreställningar som hänger samman med den har formats
 kunna kritiskt granska både sina egna och andras föreställningar samt information
i olika medier
 kunna dra nytta av sina kunskaper i olika läroämnen för att forma sin
livsåskådning och skilja mellan en vetenskaplig, icke vetenskaplig och
ovetenskaplig världsbild.
Centralt innehåll
 begrepp som anknyter till världsåskådning, världsbild och livsåskådning, deras
inbördes samband och roll i den egna livsåskådningen
 olika världsåskådningar – till exempel sekulära, religiösa, politiska och
livsstilsrelaterade – samt undersökning av deras särdrag och utgångspunkter med
hjälp av olika vetenskapliga verktyg
 undersökning av typiska kognitiva förvrängningar i samband med behandling av
information och gestaltning av den omgivande verkligheten, såväl i eget som
andras tänkande
 skolans, mediernas, politikens, vetenskapens, konstens, nöjesindustrins samt
religiösa och kulturella samfunds inverkan på världsbilder och -åskådningar samt
den egna livsåskådningen
 logiken enligt vilken medier och andra informationskällor fungerar, kritisk
granskning av dem ur ett livsåskådningsperspektiv samt argumentationsanalys
kring livsåskådningsfrågor, ur olika synvinklar
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Människan, identiteten och ett gott liv (Lk02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 känna till olika människosyner och kunna beskriva och bedöma hur olika
människosyner och -ideal leder till olika och ibland motstridiga svar på viktiga
livsfrågor
 kunna reflektera över faktorer som bidragit till den egna identiteten samt tillämpa
alternativa människosyner och livsåskådningar i viktiga frågor som berör det egna
livet
 förstå den etiska grunden för människovärdet, känna till de centrala dokumenten
om mänskliga rättigheter och kunna tillämpa människorättstänkande i olika
sammanhang, till exempel i frågor som gäller religions- och yttrandefrihet
 få kunskap om olika uppfattningar om ett gott liv och kunna beskriva och bedöma
de världsåskådningar dessa uppfattningar bygger på
 utveckla sin förmåga att uttrycka sin identitet och livsåskådning, sina åsikter och
känslor logiskt och kreativt och med respekt för jämställdhet och andra
människor.
Centralt innehåll
 natur- och humanvetenskapliga, sekulära och religiösa, filosofiska och
populärkulturella människosyner och -ideal
 grundläggande existentiella frågor: människorelationer, könsroller och sexualitet,
studier och arbete, åldrande och död
 identitet, livsval och livsbalans: individens möjligheter att påverka sitt liv,
arvsanlagens och miljöns betydelse
 människovärdet, mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, dokument om
mänskliga rättigheter: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
FN:s konvention om barnets rättigheter och Europakonventionen
 olika uppfattningar om ett gott liv samt vilken roll andra människor, djur och
miljö spelar i ett gott liv
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
3. Individen och samhället (Lk03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 inse betydelsen av social gemenskap för mänskligheten och för den egna
identiteten och få insikt i hur man kan dra nytta av positiva sociala sammanhang
för att utveckla sin identitet
 förstå att man kan undersöka sociala företeelser, samhällsstrukturer och -
förändringar vetenskapligt och inse att de har stor betydelse för individens livsval
 kunna uppfatta sin egen position som individ i olika grupper, som medborgare i en
stat och som aktör i ett ekonomiskt system samt bedöma individens ansvar och
möjligheter att påverka inom olika områden och utveckla sin förmåga att delta i
samhället på ett konstruktivt sätt
 förstå och kunna motivera utgångspunkterna och principerna för mänskliga
rättigheter, religions- och samvetsfrihet, jämställdhet, demokrati, fred, samhällelig
och global rättvisa samt en hållbar utveckling
 kunna granska samhället och dess strukturer kritiskt samt utveckla sin fantasi och
aktivitet när det gäller samhällsfrågor för att uppfatta framtida möjligheter och
alternativa händelseförlopp som man också själv kan påverka.
Centralt innehåll
 människan som social varelse, interaktion och gemenskap mellan individer: det
privata och det offentliga, erkännanderelationer och signifikanta andra, roller och
gemensamma normer
 samhällsforskningens grunder, såsom sociala realiteter, samhällsstrukturer, och
kännetecken för det moderna västerländska samhället samt hur dessa grunder
påverkar individens liv
 sambandet mellan ekonomisk och politisk makt i dagens Finland och i den globala
marknadsekonomin, följderna av individens val som konsument och medborgare
på olika samhällsnivåer
 mänskliga rättigheter, religions- och samvetsfrihet, global rättvisa och en hållbar
utveckling som moraliska och politiska villkor samt synsätt och handlingar som
utgör hot mot dessa villkor, inklusive kränkningar av de mänskliga rättigheterna
och förintelsen
 samhälleliga utopier och dystopier samt deras kritiska potential: ideal och
skräckbilder som förstoringsglas och drivfjädrar i dagens samhälle
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

4. Kulturens inverkan på människans livsåskådning (Lk04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå kulturens betydelse för mänskligheten och den egna livsåskådningen och få
verktyg för att utveckla sin kulturella identitet på ett positivt sätt
 kunna använda begrepp inom kulturforskning och bilda sig en egen välgrundad
åsikt i frågor som gäller kulturer samt kunna känna igen hatretorik och kunna
skilja den från ansvarsfull yttrandefrihet
 uppfatta finskhet som en kontinuitet som utvecklas och förändras genom historien
och som omfattar såväl yttre influenser som inre mångfald och minoritetskulturer
 förstå att kulturer befinner sig i interaktion med varandra och att ingen kultur har
utvecklats isolerat, utan yttre influenser på de kulturella särdragen, såsom livsstil,
språk, teknik och olika uppfattningar
 kunna förstå olika livsåskådnings- och identitetsrelaterade val och beslut samt se
den kulturella mångfalden i världen som en rikedom och försvara jämlik
behandling av alla kulturer.
Centralt innehåll
 begreppet kultur och kulturens betydelse, olika kulturella klassificeringar och sätt
att ta del av kultur, kultur som meningsbaserad mänsklig verksamhet, olika teorier
om kulturers utveckling och förhållande till varandra
 kulturarvet: olika seder och bruk, kulturellt självuttryck, kulturens inverkan på
individens världsbild och livsåskådning, Unescos världsarvskonvention
 den finländska kulturens och identitetens historiska utveckling, mångfald och
minoritetskulturer i Finland
 växelverkan mellan kulturer och civilisationer samt monokulturalismens
omöjlighet: kulturell mångfald och global kultur samt deras olika inverkan på
livsåskådningar och samhällen
 etnocentrism och rasism samt ömsesidig respekt och jämställdhet i olika kulturer i
ett historiskt perspektiv
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Lk01–03

5. Livsåskådningarnas värld (Lk05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 utveckla sin förmåga att läsa, tolka och förstå olika religiösa och icke religiösa
världsåskådningar samt jämföra deras utgångspunkter och livsstil med sin egen
livsåskådning
 förstå att världsåskådningar, religion och religiositet är historiskt uppkomna,
mångfasetterade och föränderliga fenomen med stor kulturell och samhällelig
betydelse
 få kunskap om vetenskaplig forskning, definition och förklaring av religioner,
religiositet och irreligiositet samt uppfatta forskningens utgångspunkter och mål
 behärska begrepp samt kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna
analysera och reflektera kring världsåskådningsfrågor, till exempel frågor med
anknytning till sekulär humanism och religioner, och kunna bilda sig en egen
välgrundad åsikt i frågorna
 fördjupa sig i religionskritikens centrala argument och lära känna humanismens
och fritänkandets historia
 fördjupa sig i Mellanösterns religioner och i några andra religioner och
världsåskådningar och uppfatta deras särdrag, inre mångfald samt inflytande på
kulturen och samhället, i synnerhet ur finländskt perspektiv.
Centralt innehåll
 undersökning, definition och förklaring av livsåskådning och religion samt
religiositet och irreligiositet, olika uppfattningar om religioners ursprung
 begrepp som används vid tolkning av religiösa fenomen, såsom myt, rit, symbol
teism och helig
 de världsåskådningar som religionskritik, ateism, agnosticism och sekulär
humanism grundar sig på
 kristendomens, islams, judendomens samt några andra religioners och
världsåskådningars historiska och geografiska utbredning och uppdelning, heliga
skrifter, lära, livsstil och förhållande till samhället
 hur vår tids mest betydande världsåskådningar, såsom sekulär humanism och de
stora världsreligionerna förhåller sig till samhället, seder och bruk, moral, politik
och vetenskap; liberal och fundamentalistisk religiositet, sekularisering och
irreligiositet
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Lk01–04

6. Teknologi, världsåskådningar och mänsklighetens framtid (Lk06)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 känna till historiskt, kulturellt och ideologiskt viktiga vändpunkter i
mänsklighetens sätt att leva och hur de påverkat och påverkar nutida
världsåskådningar
 förstå kulturers och samhällsformers kontingenta och strukturella natur
 kunna bedöma betydelsen av evolutionen, abstrakta etiska system, upplysningen
och den vetenskapstekniska revolutionen för nutida världsåskådningar och för sin
egen livsåskådning
 förstå olika attityder till teknologin och dess utveckling samt förstå hur de
teknologiska och tekniska förändringarna står i relation till förändringar i miljön,
samhället och kulturen
 kunna bedöma vilken roll den teknologiska utvecklingen spelar för en hållbar
framtid samt kunna ta del av diskussioner om mänsklighetens och jordens framtid.
Centralt innehåll
 människans evolution och den kulturella evolutionen: språkets roll för
uppkomsten av mänskliga kulturer och innovativitet
 utvecklingen av de stora filosofernas, världsåskådningarnas och religionernas
etiska och ideologiska grunder till abstrakta och allmänmänskliga fenomen
 vändpunkter gällande människans världsbilder och världsåskådningar samt
tekniska genombrott som påverkat människans uppfattning om världen och sig
själv: människan som en aktör som aktivt påverkar sitt liv och sin omgivning
 från myten om Prometheus till tekniska utopier och dystopier, människans
förhållande till upplysningens ideal och den tekniska utvecklingen
 framtidsforskning, artificiell intelligens, humanism, transhumanism och kritik av
dessa med stöd av de nyaste forskningsresultaten
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Lk01–05

Lokal tillämpad kurs
7. Repetitionskurs (Lk07)
Mål
Målet med kursen är att fördjupa kunskaperna i ämnet som förberedelse inför
studentprovet i livsåskådningskunskap.
Centralt innehåll
I kursen repeteras, diskuteras och fördjupas valda delar av lärokursen.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Lk01–06

WidgetAreaBottom