WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Temastudier

Läroplan 2016

Nationella fördjupade kurser
1. Tvärvetenskapligt tänkande (Ts01)
Mål
Kursens mål är att erbjuda den studerande möjligheter att vidareutveckla ett
mångsidigt och ämnesövergripande tänkande. Den studerande ska, inom ramen för
större helheter, lära sig att se samband mellan olika vetenskapsområden och
konstarter samt växelverkan mellan centrala principer och begrepp inom dem. Under
kursen ska den studerande även vidareutveckla sitt kritiska och kreativa tänkande
både självständigt och i samarbete med andra. Den studerande ska analysera och
bedöma olika begreppssystem och perspektiv och använda dem för att dra slutsatser
och hitta lösningar.
Centralt innehåll
Det centrala innehållet i kursen väljs från minst två olika läroämnen eller
temaområden.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Hi01 och Ke01

2. Undersökande projektarbete med hjälp av digitala arbetssätt (Ts02)
Mål
Målet för denna kurs i informations- och kommunikationsteknologi är att den
studerande självständigt eller i samarbete med andra studerande planerar, genomför
och presenterar ett dokumenterat projekt, en undersökning, uppfinning eller annan
produkt som anknyter till något fenomen, tema eller ämnesområde. Den studerande
ska samtidigt utveckla sin digitala kompetens. Ett annat mål är att den studerande ska
ges möjlighet att arbeta och samarbeta över ämnesgränserna.
Centralt innehåll
Det centrala innehållet i kursen ska ha koppling till kunskaper och färdigheter inom
två eller flera olika läroämnen eller temaområden. Fokus ligger på källkritik och
informationssökning.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

3. Vardagskompetens (Ts03)
Mål
Under denna kurs som behandlar frivilligverksamhet, arbetsliv, trafikfostran eller
internationell verksamhet ska den studerande ges möjligheter att tillämpa sina
kunskaper och färdigheter i praktiska arbetsuppgifter och situationer. Syftet är att
stärka sambandet mellan vardagslivet och kunskaper som den studerande inhämtat i
skolan. Kursens mål är att den studerande ska lära sig förstå hur samhället fungerar
och att den studerande i olika sammanhang utanför skolan ska utveckla sådan
kompetens som behövs i arbetslivet. Den studerande ska i mån av möjlighet ges
tillfälle att fördjupa sitt kunnande också i internationellt samarbete. Kunskap som
inhämtats på annat håll och som motsvarar kursens mål och innehåll kan helt eller
delvis räknas den studerande till godo.
Centralt innehåll
Kursen kan avläggas som till exempel socialt, oavlönat arbete till förmån för någon
privatperson, förening eller organisation, som oavlönat ledararbete eller genom att
den studerande ansvarar för studerandekårens kafé. Arbetsprestationen redovisas med
en skriftlig rapport som inlämnas två veckor efter avslutad verksamhet.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

WidgetAreaBottom