WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Gymnasiediplom

Läroplan 2016

Nationella tillämpade kurser
Gymnasiediplom i bildkonst (KOGD02)
Mål
Kursens mål är att den studerande under gymnasietiden genom en särskild prestation
visar sina kunskaper och färdigheter i och sitt intresse för bildkonst. Målet för
gymnasiediplomet i bildkonst är att den studerande visar sitt breda kunnande inom
bildkonst och annan visuell kultur genom att producera, tolka och värdera olika bilder
på ett mångsidigt sätt.
Centralt innehåll
Det centrala innehållet i kursen ska basera sig på de mål som den studerande ställt upp
för gymnasiediplomet och den uppgift, det perspektiv och det sätt att genomföra
uppgiften som den studerande valt. Gymnasiediplomet i bildkonst omfattar ett verk
och arbetsprocessen, självvärdering och en portfölj som beskriver kunskapen om
bildkonst.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Prestationen antecknas i
avgångsbetyget, och över gymnasiediplomet ges ett särskilt betyg (1–5) i samband
med studentexamen. Bedömningen görs av skolans bildkonstlärare och en
utomstående sakkunnig.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Minst fyra kurser i bildkonst som skolan godkänner.

Gymnasiediplom i mediekunskap (MEGD05)
Mål
Kursens mål är att den studerande under gymnasietiden genom en särskild prestation
visar sin kompetens i och sitt intresse för mediekunskap. Målet för gymnasiediplomet
i mediekunskap är att den studerande ska utveckla mångsidig kommunikations- och
mediekompetens samt förmåga att använda medieverktyg, mediala uttrycksformer
och möjligheter på ett kreativt sätt. Dessutom förutsätts förmåga att kritiskt välja,
tolka, bedöma och strukturera information, reflektera över medierelationer och
uppfatta mediernas verksamhetsfält.
Centralt innehåll
Det centrala innehållet i kursen ska basera sig på den uppgift, det perspektiv och det
arbetssätt som den studerande valt. Gymnasiediplomet i mediekunskap omfattar en
portfölj och en mediepresentation.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Prestationen antecknas i
avgångsbetyget, och över gymnasiediplomet ges ett särskilt betyg (1–5) i samband
med studentexamen. Bedömningen görs av en av skolans lärare och en utomstående
sakkunnig.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Minst två kurser i bildkonst eller ämnesövergripande kurser i konststudier och två
kurser i modersmål och litteratur som skolan godkänner. I bildkonst/
ämnesövergripande kurser i konststudier godkänns Ko03, Kon02 och Ko11–13, och i
modersmål och litteratur godkänns Mo01, Mo04, Mo06 och Mo11.

Gymnasiediplom i musik (MUGD06)
Mål
Kursens mål är att den studerande under gymnasietiden ska ge prov på speciell
kompetens inom musikens område och visa sitt musikintresse. Den studerande ska
visa sitt musikaliska kunnande och intresse genom att förbereda ett projekt som
påvisar kunskaper och färdigheter i musik eller genom att sammanställa en portfölj
över sina musikstudier och sin musikaliska verksamhet under gymnasietiden.
Gymnasiediplomet i musik kan avläggas antingen självständigt eller i grupp.
Centralt innehåll
Det centrala innehållet i kursen ska basera sig på de olika sätten att avlägga och de
olika delarna av gymnasiediplomet i musik. Gymnasiediplomet i musik består av fyra
delar: den studerandes musikaliska självbiografi, ett musikprojekt eller en
musikportfölj, ett sammandrag och ett utlåtande av bedömarna.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Prestationen antecknas i
avgångsbetyget, och över gymnasiediplomet ges ett särskilt betyg (1–5) i samband
med studentexamen. Bedömningen görs av skolans musiklärare och en utomstående
sakkunnig.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Minst fyra kurser i musik som skolan godkänner.

WidgetAreaBottom