WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Fysik

LÄROPLAN 2016

Obligatorisk kurs
1. Fysiken som naturvetenskap (Fy01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få erfarenheter som väcker och fördjupar intresset för fysik och fysikstudier
 förstå hur naturvetenskaplig kunskap byggs upp genom experimentell verksamhet
och modeller som ställs upp med hjälp av resultaten av experimenten
 kunna planera och genomföra enkla naturvetenskapliga försök
 bekanta sig med grundbegrepp som gäller materiens och universums struktur och
bilda sig en uppfattning om de grundläggande strukturerna i naturen
 kunna använda och tillämpa fysikaliska begrepp för rörelse på fenomen i vardagen
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik som stöd för studierna.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse i nutiden, i fortsatta studier och i arbetslivet
 stifta bekantskap med grundformerna för växelverkan, universums strukturer och
uppkomst samt materiens uppbyggnad
 kraft som orsak till att en rörelse förändras samt kinematikens fenomen
 betydelsen av experiment och modeller då fysikalisk kunskap byggs upp
 insamling och grafisk presentation av resultat samt bedömning av deras
tillförlitlighet
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
2. Värme (Fy02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa värmelärans begrepp på fenomen i det dagliga livet,
miljön, samhället och tekniken
 kunna undersöka fenomen som gäller materiens termodynamiska tillstånd och
förändringar i aggregationstillstånd
 fördjupa sin förståelse av energi som centralt begrepp i fysiken
 utveckla sin förmåga att fatta beslut i frågor som gäller miljö och teknologi.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse för energiproduktionslösningar och en hållbar utveckling
 värme och temperatur
 gasernas tillståndsförändringar, värmeutvidgning och tryck
 uppvärmning och avkylning av kroppar, förändringar i aggregationstillstånd och
värmeenergi
 mekaniskt arbete, effekt och verkningsgrad
 energins bevarande i värmeläran och värmeflödets riktning
 framtagning av idéer och planering i experimentellt arbete eller i problemlösning
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01

3. Elektricitet (Fy03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa ellärans begrepp på fenomen i det dagliga livet,
miljön, samhället och tekniken
 få rutin i att ställa upp matematiska modeller och använda ekvationer som anger
samband mellan storheter
 kunna undersöka fenomen med anknytning till elektricitet experimentellt och
kunna utföra grundläggande mätningar inom elläran
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik i samband med
experiment.
Centralt innehåll
 fysikens och teknologins betydelse i det dagliga livet och i samhället
 elektrisk ström och spänning samt resistans och Ohms lag
 enkla likströmskretsar och Kirchhoffs lagar
 elektrisk effekt och Joules lag
 kondensatorn, dioden och lysdioden som komponenter
 elektrostatisk växelverkan, Coulombs lag och elektriskt fält
 elsäkerhet, att göra kopplingar och undersöka strömkretsar
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–02

4. Kraft och rörelse (Fy04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp för kraft och rörelse på fenomen i det dagliga
livet, miljön, samhället och tekniken
 förstå konservationslagarnas betydelse i fysiken
 experimentellt kunna undersöka fenomen som anknyter till kraft och rörelse
 få vana att använda och producera grafiska framställningar.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse för individens och samhällets säkerhet
 växelverkan som orsak till att en rörelse förändras, likformig och likformigt
accelererad rätlinjig rörelse
 Newtons lagar, kraftfigurer och krafters sammanlagda verkan
 distanskrafter och kontaktkrafter: tyngd, friktion och lyftkraft samt mediets
motstånd kvalitativt
 rörelseekvationen
 kraftmoment och jämvikt vid rotation i enkla fall
 lagen om rörelsemängdens bevarande, impulsprincipen och endimensionella
kollisioner
 kinetisk och potentiell energi samt lagen om den mekaniska energins bevarande
 användning och uppgörande av modeller samt deras begränsningar och brister
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–03

5. Periodisk rörelse och vågor (Fy05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp för periodisk rörelse och vågor på fenomen i
det dagliga livet, miljön, samhället och tekniken
 göra sig förtrogen med svängningsrörelsens och vågrörelsens grunder genom att
undersöka mekanisk svängning och ljud
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik som hjälpmedel för att
ställa upp modeller.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse inom medicin och musik
 likformig cirkelrörelse
 gravitationsväxelverkan
 harmonisk kraft och svängningsrörelse
 vågrörelsers uppkomst och utbredning
 vågrörelsens reflektion, brytning, diffraktion och interferens samt stående vågor
 ljudet som vågrörelsefenomen
 förhållandet mellan modeller och simuleringar och verkligheten
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–04

6. Elektromagnetism (Fy06)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp för elektromagnetism och ljus på fenomen i
det dagliga livet, miljön, samhället och tekniken
 kunna använda informations- och kommunikationsteknik för att producera arbeten
 få vana att uttrycka sig på sådana sätt som är karakteristiska för fysiken och att
analysera argumenteringen i olika informationskällor.
Centralt innehåll
 fysikens betydelse i energitekniken och kommunikationstekniken
 magnetism, magnetisk växelverkan och magnetfält
 en laddad partikels rörelse i el- och magnetfält
 elektromagnetisk induktion, magnetfält, induktionslagen och Lenz lag
 generatorn, transformatorn, uppkomsten av växelström och överföring av energi
med hjälp av elektrisk ström
 spektrum för elektromagnetisk strålning, ljusets reflektion, brytning, interferens
och diffraktion
 strukturerad redogörelse för en undersökning eller en problemlösningsprocess
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–05

7. Materia och strålning (Fy07)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna använda och tillämpa begrepp för materia och strålning på fenomen i det
dagliga livet, miljön, samhället och tekniken
 fördjupa sin helhetsbild av fysiken som den vetenskap som förklarar materiens
och universums uppbyggnad.
Centralt innehåll
 perspektiv på fysikens och kosmologins utveckling
 energins kvantisering
 den elektromagnetiska strålningens kvantisering och fotoner
 våg-partikeldualitet
 atomkärnans uppbyggnad
 kärnreaktioner, kärnenergi, kärnans bindningsenergi och ekvivalensen mellan
massa och energi
 radioaktivitet och sönderfallslagen
 strålsäkerhet och nyttoanvändning av strålning
 inhämtning, presentation och bedömning av information
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–06


Lokala tillämpade kurser
8. Repetition och fördjupning (Fy08)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sin förståelse och befästa tidigare
inlärda färdigheter.
Centralt innehåll
 temahelheter kring centrala begrepp
 konservationslagarna
 studentexamensprovsuppgifter
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–07

9. Fysiken nu och i framtiden (Fy09)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 fördjupa sitt kunnande i mätmetodik
 bekanta sig med fysikens forskningsfält
 kunna planera och utföra egna experimentella arbeten
 analysera och dra slutsatser utifrån experimentella resultat
 kunna presentera experimentella resultat
 få en inblick i en forskares vardag.
159
Centralt innehåll
 mätningar med datorn som verktyg
 analys av mätresultat
 innovationer
 olika typer av växelverkan
 nya forskningsrön
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–04

10. Vetenskapsresa (Fy10)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sig inom ett specialområde i fysiken.
Centralt innehåll
 besök vid ett internationellt teknik- eller vetenskapscentrum
 förberedelser inför resan (CERN-skolan eller liknande kurs)
 deltagande i TekNaturs vetenskapstävling eller motsvarande prov
 avläggande av reserapport i form av föredrag eller tidningsartikel
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Fy01–07

 

WidgetAreaBottom