WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Psykologi

LÄROPLAN 2016

Obligatorisk kurs
1. Psykisk aktivitet och lärande (Ps01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå betydelsen av biologiska, psykiska, sociala och kulturella faktorer för att
kunna förklara och förstå mänskligt beteende
 känna till psykologins centrala ämnesområden såsom känslor, motivation och
kognitiva funktioner, samt kunna iaktta och reflektera över mänskligt beteende
och sin egen psykiska hälsa med hjälp av begrepp som beskriver dessa
 fördjupa sig i psykologisk kunskap som berör lärprocesser och med hjälp av
kunskapen kunna reflektera över sina studier
 kunna ge exempel på psykologiska forskningsområden och undersökningar inom
dem samt analysera och bedöma motiven bakom forskningen och bevekelsegrund
 förstå att psykologisk kunskap baserar sig på forskning och kunna beskriva
centrala kännetecken för vetenskapligt tänkande.
Centralt innehåll
Medveten och omedveten psykisk aktivitet
 biologiska faktorer som inverkar på mänskligt beteende samt grundläggande
kunskap om nervsystemets funktion
 grundläggande kunskap om känslor och motivation
 betydelsen av kognitiva tolkningar i mänskligt beteende
Sociala och kulturella faktorers inverkan på människans beteende
 grundläggande kunskap om socialisation och hur man tillägnar sig normer
 exempel på situationsfaktorer som påverkar individens beteende
Fördjupning i ett valbart fenomen, till exempel aggressivitet, nervositet, beroenden,
ätbeteende, socialt samspel, lycka eller kärlek
Studier och lärande ur ett psykologiskt perspektiv
 den biologiska, kognitiva och sociokulturella grunden för lärande
 effektiva studiemetoder
 motivation och lärande
Uppkomsten av psykologisk kunskap
 psykologiska forskningsobjekt
 skillnaden mellan vardagskunskap och vetenskaplig kunskap
 exempel på psykologiska forskningsmetoder
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
2. Människans utveckling (Ps02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 veta hur man undersöker människans utveckling och kunna bedöma kunskapens
tillförlitlighet
 kunna beskriva faktorer som påverkar människans utveckling och växelverkan
mellan dem
 fördjupa sig i olika delområden av människans utveckling och kunna beskriva
växelverkan mellan dem samt kunna förklara utvecklingens kontinuitet under
människans levnadslopp
 fördjupa sig särskilt i barn- och ungdomspsykologi samt teorier och forskningsrön
inom dem
 känna till principerna för nervsystemets funktion och förstå sambandet mellan
nervsystemet och individens psykiska utveckling
 kunna bedöma utvecklingspsykologisk kunskap och tillämpa den för att förstå sig
själv och andra människor.
Centralt innehåll
Forskning om utvecklingen
Olika utvecklingsområden och faktorer som påverkar dem i barndomen och
ungdomen
 fysisk-motorisk utveckling
 kognitiv utveckling
 emotionell utveckling
 psykosocial utveckling
 utveckling av jaget och jaguppfattningen
Den psykiska utvecklingen under ungdomsåren och särskilda utmaningar som är
förknippade med den
 tankeutveckling
 identitetsutveckling: personlig, social och kulturell identitet
 könsidentitet och sexuell utveckling
 utveckling av exekutiva funktioner och deras neurologiska orsaker
Utvecklingens kontinuitet under levnadsloppet
 begreppet levnadslopp
 växelverkan mellan faktorer som påverkar utvecklingen
 en teori som förklarar utvecklingens kontinuitet
Biologiska och sociokulturella faktorer som påverkar utvecklingen
 nervsystemets mognad
 hjärnans utveckling under en livstid
 växelverkan mellan arv och miljö
 tidigt socialt samspel och känslomässig anknytning
 socialisation och kulturella skillnader i utvecklingen
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ps01

3. Människan som informationsbehandlare (Ps03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 känna till de allmänna principerna som styr kognitiv aktivitet och kunna tillämpa
dem för att undersöka kognitiva fenomen
 fördjupa sig i de grundläggande kognitiva funktionerna, dvs. perception,
uppmärksamhet och minne, samt med en mer avancerad kognitiv aktivitet, till
exempel beslutsfattande, problemlösning, sakkunskap eller språkliga funktioner
 fördjupa sig i forskningen om kognitiva funktioner och kunna bedöma den
 förstå den neurologiska bakgrunden till kognitiv aktivitet och sambandet mellan
kognitiva och psykiska funktioner.
Centralt innehåll
 principer för kognitiv aktivitet, såsom inre modeller och varseblivningscirkeln
 den neuropsykologiska bakgrunden till kognitiva funktioner
 forskningsmetoder inom kognitiv psykologi och hjärnforskning
 de grundläggande kognitiva funktionerna perception, uppmärksamhet och minne
och deras biologiska bakgrund
 undersökning av en valbar mera avancerad kognitiv funktion, till exempel språk,
problemlösning, beslutsfattande eller sakkunskap
 störningar i den kognitiva aktiviteten, hjärnskador och rehabilitering
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ps01–02

4. Känslor, psykiskt välbefinnande och mental hälsa (Ps04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få kunskap om forskning som gäller känslor och mental hälsa och förstå hur dessa
kan undersökas samt kunna bedöma forskning kritiskt
 kunna beskriva hur känslor föds genom samverkan mellan biologiska och
kognitiva faktorer och kunna reflektera över deras kulturbundenhet
 kunna analysera känslors betydelse för kommunikation och välbefinnande
 känna till faktorer som påverkar det psykiska välbefinnandet och olika sätt att
upprätthålla den psykiska balansen
 kunna analysera sitt eget psykiska välbefinnande ur ett psykologiskt perspektiv
och få verktyg att hitta lösningar som stödjer det egna välbefinnandet
 förstå psykologiska, biologiska, sociala och kulturella faktorer som påverkar den
mentala hälsan
 känna igen de vanligaste mentala störningarna och problemen samt förstå
svårigheten i att definiera mental hälsa och mentala problem
 tillägna sig djupare kunskap om minst en mental störning: orsaker, symptom och
vård.
Centralt innehåll
 hur känslor uppkommer, den biologiska grunden för minst en känsla
 känslor som föremål för psykologisk forskning
 känslor som universella och kulturbundna företeelser
 känslornas betydelse som verktyg för att förstå sig själv
 psykiskt välbefinnande och upprätthållande av psykisk balans
 sömn och sovande som bidragande faktorer till välbefinnande
 stress, kriser och olika sätt att hantera dem
 centrala mentala problem och vård av dem
 faktorer som bidrar till uppkomsten av mentala problem
 betydelsen av den sociala miljön för individens välbefinnande
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ps01–03

5. Människan som individ och social varelse (Ps05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå vidden av begreppet personlighet
 känna igen och kunna förklara centrala skillnader mellan individer, såsom
temperament, personlighetsdrag, intelligens, begåvning och tolkningsmönster
 känna till den biologiska grunden för individuella skillnader
 tillägna sig kunskap om forskning som gäller personlighet och socialpsykologi
 fördjupa sin förståelse för psykologiska forskningsmetoder när det gäller
undersökning av individuella skillnader och personlighetspsykologisk forskning
 kunna analysera individens beteende som ett resultat av växelverkan mellan
personlighet, situationsfaktorer och kultur
 kunna tillämpa personlighetspsykologisk och socialpsykologisk kunskap för att
förstå olikhet
 förstå kopplingen mellan personlighet och psykisk hälsa/ohälsa.
Centralt innehåll
 definition av personlighet
 det varaktiga och det föränderliga i personligheten
 minst två personlighetsteorier, -modeller eller -perspektiv, till exempel inom
sociokognitiv, psykodynamisk eller humanistisk psykologi, temperamentsteori
eller egenskapsteori
 undersökning av individuella skillnader
 hur situationsfaktorer och gruppfenomen påverkar individens beteende i grupper
och sociala nätverk
 kulturens inverkan på personligheten, kommunikationen och den sociala
aktiviteten
 personlighetsstörningar
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ps01–04

Lokala tillämpade kurser
6. Aktuell forskning och repetition (Ps06)
Mål
 bekanta sig med den aktuella forskningen inom psykologin
 förstå hur en vetenskaplig undersökning planeras och genomförs inom psykologin
 få hjälp att integrera och sammanfoga kunskapen från tidigare psykologikurser
 förberedas för realprovet i psykologi
Centralt innehåll
 aktuella forskningsresultat presenteras och diskuteras
 innehållet från tidigare kurser sammanfattas
 uppgifterna i realprovet i psykologi granskas och den studerande får förbereda sig
inför provet
 fördjupning av sådant material som behandlats ytligare i tidigare kurser
 tillämpning av den psykosociala kunskapen, t.ex. i ekonomisk psykologi
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ps01–05, Ps07–09, Äö02–03

7. Socialpsykologi (Ps07)
Mål
 utveckla och fördjupa kunskapen i socialpsykologi
 förstå hur grupper tillkommer och hur de fungerar
 känna till de metoder för påverkan som används i det offentliga livet
 förstå den växelverkan som sker mellan olika grupper och individer tillhörande
olika grupper
 få kunskap om hur människan och hennes omgivning och miljö samverkar
Centralt innehåll
 socialpsykologi som vetenskap
 social kognition och socialisation
 grupper och deras dynamik
 kommunikation
 massfenomen
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ps01–02

8. Idrottspsykologi och mental träning (Ps08)
Mål
 praktiskt kunna tillämpa psykologins teorier, framför allt den humanistiska och
kognitiva psykologins teorier i t.ex. idrottsprestationer eller skolarbetet
 öka självkännedomen och stärka självförtroendet hos de studerande
 ge redskap för hur man handskas med situationer som är stressande eller kräver att
man presterar
 förstå hur personligheten påverkar prestation
 lära sig kontrollera anspänningsnivå och koncentrationsnivå
Centralt innehåll
 målbild och målmedvetenhet
 copingstrategier vid stress
 att göra upp mentala planer
 mindfullness som stressreducerare och koncentrationshäjare
 praktiska övningar
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ps01

9. Miljöpsykologi (Parkskolan) (Ps09)
Mål
 förstå samspelet mellan människan och hennes omgivning
 förstå hur individen påverkas av och påverkar såväl fysiska som sociala miljöer
 insikt i hur kunskapen om individens interaktion med sina miljöer kan användas
för att förbättra miljöerna samt individens samverkan med dessa
Centralt innehåll
 hur olika miljöer såsom parkmiljöer eller stadsmiljöer påverkar människan
 undersökningsmetoder inom miljöpsykologi
 hur vi bör planera ett samhälle och boende för att optimera välmåendet hos
invånarna
 hur enskilda miljöfaktorer såsom ljud och ljus påverkar människan
 attityder i förhållande till miljö och hållbar livsstil
 virtuella miljöers påverkan på individen
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Ps01–03

 

WidgetAreaBottom