WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Religion

LÄROPLAN 2016

Evangelisk-luthersk tro
Obligatoriska kurser
1. Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår
(Re01)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå religiösa och icke religiösa livsåskådningars natur och inre mångfald
 kunna analysera religion som ett fenomen och känna till religionsforskning
 känna till judendomens, kristendomens och islams gemensamma rötter samt deras
centrala drag, kulturarv och inflytande i samhället
 kunna diskutera aktuella frågor som berör judendomen, kristendomen och islam
 utveckla förmåga att komma till rätta i mångreligiösa och mångkulturella miljöer
och arbetsmiljöer.
Centralt innehåll
 religionen som fenomen, definition av religion, religionsforskning
 modern andlighet, sekularisering, irreligiositet och religionsfrihet
 den religiösa situationen i Finland och i världen
 den kulturella bakgrunden till Mellanösterns monoteistiska religioner, deras
uppkomst, centrala och gemensamma drag
 de heliga skrifternas tillkomst och ställning samt hur de används och tolkas i
judendomen, kristendomen och islam
 judendomens och islams inre mångfald, etik, levnadssätt, förhållande till
samhället på olika håll i världen och betydelse för den västerländska kulturen
 aktuella frågor som gäller möten mellan olika livsåskådningar
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper
Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Kristendomen som världsomfattande religion (Re02)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå kristendomens betydelse ur kulturellt, samhälleligt och individuellt
perspektiv
 känna till centrala riktningar inom kristendomen samt bakgrunden till deras
uppkomst och kunna jämföra deras centrala drag
 fördjupa sig i olika tolkningssätt och uttrycksformer inom kristendomen på olika
håll i världen
 kunna analysera och bedöma den aktuella debatten om kristendomen.
Centralt innehåll
 kristendomens ställning och samverkan med den omgivande kulturen i olika delar
av världen
 den katolska, ortodoxa och protestantiska, i synnerhet den lutherska, kyrkans
uppkomst, särdrag, etiska tänkande och inflytande i samhället
 karismatisk kristendom och kontextuell teologi
 huvuddragen i religioner som har sina rötter i kristendomen
 religionens ställning och bakgrunden till den i olika delar av Europa
 ekumenik och dialog mellan olika livsåskådningar
 aktuella frågor som berör kristendomen och bakgrunden till dem
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationella fördjupade kurser
3. Religioner och religiösa rörelser i världen (Re03)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 känna till religioner som uppkommit i Indien, Kina och Japan som en del av det
individuella och kollektiva livet samt religionernas inflytande på kultur och
samhälle
 känna till hur religioner som uppkommit i Indien och Kina syns och påverkar i
västländerna
 känna till naturreligionernas utbredning och centrala drag
 fördjupa sig i bakgrunden till nyreligiösa rörelser och deras centrala drag
 utveckla förmåga att komma till rätta i arbetslivet och i internationella miljöer.
Centralt innehåll
 den hinduiska världsbilden och livsstilen samt hinduismens mångfald och
inflytande på Indiens kultur, samhälle och politik
 den religiösa situationen i dagens Indien
 centrala drag i jainismen och sikhismen
 den buddhistiska livsstilen, buddhistiska läror och riktningar samt buddhismens
inflytande på asiatiska kulturer
 centrala drag i den gamla kinesiska folktron, konfucianismen och taoismen och
deras inflytande på det kinesiska tänkesättet och samhället
 den religiösa situationen i dagens Kina
 shintoismen som etnisk religion i Japan samt religionernas inflytande på det
japanska samhället och japansk politik
 de asiatiska religionernas inflytande i västländerna
 naturreligionernas och voodoons centrala drag och utbredning
 bakgrunden till nyreligiösa rörelser och deras centrala drag
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Re01

4. Religion i det finska samhället (Re04)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få en mångsidig bild av samverkan mellan religion och samhälle i dagens Finland
 fördjupa sig i religionernas inflytande och betydelse inom den offentliga, privata,
tredje och fjärde sektorn
 förstå att kunskap om religioner behövs på olika områden i samhällslivet
 kunna analysera den aktuella debatten kring religionsfrihet och kring samverkan
och dialog mellan religion och samhälle
 kunna leva som en aktiv medborgare och medlem i samhället
 utveckla förmåga att ta del av dialogen mellan religioner och livsåskådningar.
Centralt innehåll
 den religiösa situationen och andligheten i Finland, sekularisering
 olika former av religiösa samfund och deras förhållande till det övriga samhället
 hur religionerna format det finska samhället under olika tider
 dialogen mellan religioner och livsåskådningar i dagens Finland
 religion och religiösa samfund i den finländska och allmäneuropeiska
lagstiftningen, religions- och livsåskådningsfrihet samt frågor om jämställdhet och
diskriminering
 religionens betydelse och synlighet inom den offentliga sektorn, i politiken,
arbetslivet och ekonomin
 religiösa samfund som aktörer inom tredje sektorn
 religionens betydelse i individens och familjernas liv samt seder och bruk
 irreligiositet, religionskritik och icke religiösa seder och bruk i Finland
 som en del av kursen kan de studerande genomföra ett frivilligt projekt eller
fördjupa sig i den sociala verksamheten inom något religiöst samfund
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Re01–02

5. Religion inom vetenskapen, konsten och populärkulturen (Re05)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 känna till religionsvetenskapliga perspektiv och metoder inom olika
vetenskapsområden samt aktuell forskning
 uppfatta samband mellan religion och konst: betydelsen av religiös konst och
arkitektur i olika religioner och religionernas inflytande på konstens utveckling
 fördjupa sig i hur man genom religiös konst uttrycker centrala läror inom en
religion, i synnerhet kristendomen
 få kunskap om religiös symbolik och hur religiösa teman behandlas inom konst
och populärkultur
 känna till hur den fornnordiska tron och kristendomen har påverkat det finländska
kulturarvet.
Centralt innehåll
 aktuella religionsvetenskapliga perspektiv och metoder inom olika
vetenskapsområden: olika forskningsområden inom religionsvetenskap och
teologi samt konstforskning, kulturforskning och samhällsvetenskaper
 samverkan mellan religion och olika former av konst och populärkultur
 hur arkitekturen i religiösa rum återspeglar religionen och dess särdrag
 religiösa teman, symbolik och myter i olika konstformer och inom
populärkulturen
 analys av olika tolkningar av Bibelns berättelser och den kristna läran med hjälp
av olika konstformer
 den fornnordiska trons och kristendomens inflytande på det finländska kulturarvet
 en del av kursen kan utgöras av ett projektarbete
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Re01–04

6. Religioner och medier (Re06)
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 lära känna religionsrelaterade aktuella teman i medierna
 kunna analysera och bedöma förhållandet mellan religion och medier
 kunna bedöma religionsrelaterad information och dess källor kritiskt
 delta i produktionen av religionsrelaterat medieinnehåll eller genomföra en
medieanalys.

Centralt innehåll
 religiösa medier och användningen av medier i religiösa sammanhang
 användningen av religiöst språk och religiösa bilder i olika medier
 religioners mediesynlighet
 religiösa medier och användningen av medier i religiösa sammanhang
 mediernas inverkan på religionsrelaterade fenomen, såsom attityder och
föreställningar kring religioner, religioner och konflikter, religioner och
fredsbyggande, religionskritik
 produktion av religionsrelaterat medieinnehåll eller medieanalys
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Re01–04

Lokal tillämpad kurs
7. Repetitionskurs (Re07)
Mål
 stöda de studerande i förberedelserna inför ämnesrealen i religion
 den studerande ska förstå helheter och samband inom och mellan religioner samt i
förhållande till samhället
Centralt innehåll
 repetition av temahelheten i gymnasiets alla lärokurser och genomgång av
aktuella frågor
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Re01–06

 

WidgetAreaBottom