WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Samhällslära

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
1. Det finländska samhället (Sl01)
Kursen ger den studerande insikt i politiska system och samhällssystem och hur man
kan påverka inom dem. Tyngdpunkten i kursen ska ligga på att analysera det
finländska samhället med hjälp av statsvetenskapliga, socialpolitiska och sociologiska
begrepp och teorier. Centrala perspektiv är demokrati, samhällets grundstrukturer och
hur de uppstår och utvecklas, samt makt och påverkan med betoning på ett aktivt och
engagerat medborgarskap.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 förstå grundstrukturerna i det finländska samhället på lokal och nationell nivå
 känna till grundläggande medborgerliga rättigheter, medel och möjligheter att
påverka samt bli intresserad av att delta i samhället
 kunna granska samhället och dess utveckling analytiskt ur olika perspektiv
 känna till välfärds- och rättsstatens grundpelare och kunna jämföra olika
välfärdsmodeller i Norden, Europa och på andra håll i världen
 kunna kritiskt granska samhällsinformation och motiveringar till samhällsbeslut
på lokal och nationell nivå samt bedöma hur de påverkar olika befolkningsgrupper
och samhällsaktörer.
Centralt innehåll
Det finländska samhällets struktur
 Finlands befolkningsstruktur – demografiskt och socialt sett
 faktorer som påverkar förändringar i befolkningsstrukturen
Rättsstaten och intern säkerhet
 grundläggande medborgerliga rättigheter och skyldigheter
 rättsväsendet, domsrätten och ordningsmakten
Välbefinnande och jämlikhet
 välfärdsstatens uppgifter och resurser
 finansieringen av den nordiska välfärdsstaten, dess fördelar och utmaningar
 jämlikhet och rättvisa i samhället
Makt, påverkan och beslutsfattande
 olika former av maktutövning i samhället
 demokrati och andra politiska system
 den kommunala och statliga beslutsprocessen i Finland
 påverkningsmedel i medborgarsamhället: val, partier, föreningsverksamhet och
betydelsen av ett aktivt medborgarskap
 det förändrade mediefältet
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Ekonomikunskap (Sl02)
Kursen grundar sig på ekonomiska vetenskaper och vägleder den studerande att förstå
ekonomiska verksamhetsprinciper och den aktuella ekonomisk-politiska debatten.
Mikro- och makroekonomiska frågor behandlas ur medborgarnas, företagens och
staternas perspektiv. Under kursen undersöker den studerande samband mellan
ekonomi och politik samt vilken betydelse arbete och företagande har för
finansieringen av välfärdsstaten. Den studerande analyserar även sambandet mellan
ekonomi och miljö ur ett hållbarhetsperspektiv.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 kunna fatta ekonomiska beslut, ha kontroll över sin egen ekonomi och granska
ekonomiska frågor också ur etiskt perspektiv samt förstå att Finland är en del av
den globala ekonomin
 förstå betydelsen av arbete och företagsamhet för ekonomin och samhället
 känna till samhällsekonomins grunder, centrala begrepp och teorier samt förstå
näringslivets strukturer och verksamhetsprinciper
 kunna kritiskt analysera argument i en ekonomisk debatt
 kunna analysera olika alternativ till ekonomisk-politiska lösningar och analysera
bakgrunden till och följderna av dem.
Centralt innehåll
Samhällsekonomi och privat ekonomi
 grundläggande ekonomiska begrepp, hur ekonomisk kunskap uppstår
 hantering av den egna ekonomin
 arbete, företagsamhet samt företag och deras roll i samhällsekonomin
 det samhällsekonomiska kretsloppet samt växelverkan mellan privathushåll och
samhällsekonomi
Marknaden, konjunkturer och näringsliv
 fri konkurrens och prisbildning
 finansinstitut, placering och riskhantering
 ekonomiska konjunkturväxlingar
 arbetslöshet och arbetskraftsbrist
Ekonomisk politik
 utgångspunkter för ekonomisk tillväxt, fördelar och problem
 beskattningens betydelse för skattebetalarna samt för den statliga och kommunala
ekonomin
 ekonomisk-politiska medel
 politikens och marknadskrafternas betydelse för ekonomiska beslut
Den internationella ekonomin och Finland
 den globala ekonomin
 Finlands utrikeshandel och dess betydelse
 ekonomiska framtidsutsikter
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

3. Finland, Europa och en värld i förändring (Sl03)
Kursen fördjupar den studerandes kunskap om Europas ekonomiska och politiska
integration och den enskilda medborgarens ställning i ett integrerat Europa och i en
global värld. Under kursen lär sig den studerande att följa med aktuella händelser i
världen. Kursen sporrar den studerande att delta i debatter om olika händelser inom
internationell politik. I kursen betonas undersökande arbetssätt där man använder
medier och andra mångsidiga informationskällor.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 få en bred överblick av verksamheten i Europeiska unionen och kunna söka
jämförande information om den
 förstå sina möjligheter att påverka och kunna agera som en världsmedborgare
 kunna analysera fördelar och nackdelar, möjligheter och utmaningar som den
europeiska integrationen medför
 kunna bedöma hur globaliseringen påverkar det egna livet samt Finlands
ekonomiska och politiska system
 kunna analysera nya hot mot medborgarnas säkerhet och den internationella
säkerhetsmiljön och möjligheter att avvärja dem.
Centralt innehåll
Europa och europeisk identitet
 värderingar, politiska kulturer och kulturell mångfald
 grundläggande friheter och medborgarskap
 Finland och Norden i Europa
Den europeiska integrationens mål och verksamhet
 EU:s beslutsfattande och gemensamma ekonomi-och finanspolitik samt
utmaningar angående dem
 Finland som en del av Eurosystemet
 utmaningar och möjligheter inom EU och de närliggande områdena
Säkerhet och nya framtida utmaningar
 Finlands säkerhetsmiljö och säkerhetspolitik samt nya hot mot säkerheten
 Finland och främjande av internationellt samförstånd
 globaliseringen, miljön, befolkningen och en hållbar framtid
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Nationell fördjupad kurs
4. Medborgarens lagkunskap (Sl04)
Under kursen fördjupar den studerande sig i grunderna för Finlands rättssystem och
hur man kan utöva sina juridiska rättigheter. Hen bekantar sig med juridiska avtal och
informationskällor och fördjupar sig i hur man behandlar allmänt förekommande
juridiska frågor.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska
 ha grundläggande kunskaper om Finlands rättsordning och dess viktigaste
principer
 känna till internationella domstolar som är relevanta för det finländska
domstolsväsendet och den enskilda medborgaren
 kunna bedöma sina rättigheter, fördelar och skyldigheter som medborgare,
arbetstagare och konsument samt själv kunna sköta de vanligaste rättsärendena
 kunna söka och använda central juridisk information
 kunna handla rätt och lagligt samt tillämpa sina kunskaper i lagkunskap.
Centralt innehåll
Grunderna i lagkunskap
 grundläggande begrepp och hur man söker juridisk information
Medborgarens vanligaste rättsområden
 familjerätt
 arbetsrätt
 konsumentskydd
 gäld, säkerheter och insolvens
 boende
 överklagande av myndigheters beslut
 upphovsrätt
 miljörätt
Straff- och processrätt
 brottsutredning och åtalsprövning
 rättegångar och alternativ till dem
 olika former av straff
 internationell rätt och åberopande av den
Bedömning
Kursen bedöms med siffervitsord.
Kursen kan endast i undantagsfall avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

Lokala tillämpade kurser
5. Repetition inför studentskrivningarna (Sl05)
Mål
Kursen förbereder deltagarna inför studentskrivningarna genom varierande
övningsuppgifter och genomgång av delar av innehållet i de obligatoriska och
fördjupade kurserna. Deltagarna bekantar sig med olika frågetyper och svarstekniker.
Innehållet i kursen planeras utgående från deltagarnas behov och önskemål.
Centralt innehåll
Kursen innehåller
 ämnesrelaterad terminologi och centrala begrepp
 genomgång av gamla studentprov och studentprovsfrågor
 analys av varierande statistiskt material
 svarsteknik
 repetition av kursinnehåll
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sl01–03

6. Pengar växer på träd (Parkskolan) (Sl06)
Kursen hör till Parkskolan och betonar företagsamhet och ekonomikunskap.
Mål
Kursens mål är att de studerande ska träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem,
fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. Samtidigt befrämjas kreativiteten och de
studerande får en inblick i hur det är att vara företagare. Kursen ger de studerande en
möjlighet att kombinera teoretisk kunskap med praktisk nytta. De studerande ges
möjlighet att involvera verksamheten i skolan och närmiljön, skolparken, i sina
företagsidéer och kan därigenom få fördjupad kunskap. Inom det riksomfattande
programmet UF Ett år som företagare grundar kursdeltagarna ett övningsföretag som
de driver under ett läsår. Företaget fungerar med riktiga pengar och producerar
tjänster eller produkter. Ungdomarna planerar själva affärsidén för sitt företag och
enligt den förverkligar de sin miniföretagsverksamhet under läsårets gång. Deltagarna
kan ges möjlighet att delta i olika tävlingar i anknytning till UF-verksamheten. Kursen
kan innehålla företagsbesök och inspirerande företagare kan besöka skolan och
berätta om sitt företag.
Centralt innehåll
Kursen innehåller
 entreprenörskap och företagarens egenskaper
 grunderna i marknadsföring
 företagets organisation och ledning
 grunderna i bokslut och beskattning
 från idé till eget företag
 deltagarna har ett eget företag under läsåret
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

7. Studerandekårsarbete (Sl07)
Mål
Kursens mål är att de studerande lär sig praktiskt studerandekårsarbete. De lär sig om
föreningsverksamhet och hur man på olika sätt kan påverka situationen i sin närmiljö,
främst skolan. Vikten av samarbete med andra studerandekårer klarnar också. Det
yttersta målet är fostran till demokrati.
Centralt innehåll
Kursdeltagarna deltar i studerandekårsstyrelsens regelbundna arbete med att planera
och genomföra aktiviteter och program i skolan. Studerandekåren får ibland ta
ställning till förslag som skolans ledning tagit fram. Studerandekåren kan själv ta
initiativ i frågor som gäller skolan. Studerandekårsarbetet har en handledande lärare.
Arbetet följs upp med en arbetsdagbok som undertecknas av handledande lärare.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U).
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

 

WidgetAreaBottom