WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studiehandledning

LÄROPLAN 2016

Obligatoriska kurser
1. Jag som studerande (Sh01)
Kursen kan delas upp mellan höst- och vårterminen det första studieåret. På hösten får
nya studerande främst information om gymnasiestudierna och kursvalet. En
individuell studieplan görs upp. På vårterminen betonas informationen om
studentexamen och vidarestudier, samt kursvalet inför det andra studieåret. En
studentskrivningsplan görs upp. Kursen kan genomföras i form av lektioner och
individuell handledning.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska få information om gymnasiestudierna,
studiernas uppbyggnad och studentexamen, och vidareutveckla studiefärdigheter som
förutsätts i gymnasiet samt centrala kunskaper och färdigheter som behövs för att
kartlägga sina styrkor och intresseområden. Den studerande ska få fundera över frågor
i anslutning till livslångt lärande och personlig utveckling.
Centralt innehåll
 studiefärdigheter och förmåga att söka information, förmåga att lära sig
 planering av gymnasiestudierna och studentexamen; individuell studieplan och en
plan för studentexamen
 reflektion kring fortsatta studier och yrkesinriktning; plan för fortsatta studier och
yrkeskarriär
 självkännedom och att utveckla den
 livsfärdighet
 utvärdering av det egna lärandet
 informationskällor, digitala handledningstjänster och ansökningssystem som
anknyter till fortsatta studier och framtidsplanering
 orientering i arbetslivet och information om olika utbildningar på andra stadiet
och på universitet och högskolor
 aktuella frågor som tangerar gymnasiestudierna
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

2. Fortsatta studier och arbetsliv (Sh02)
Kursen kan delas upp mellan det andra och tredje studieåret. Under det andra
studieåret betonas informationen om olika utbildningsalternativ efter gymnasiet och
studentskrivningsplanen uppdateras. Under det tredje eller sista studieåret hålls
individuella yrkesvägledningssamtal. Kursen kan genomföras i form av lektioner,
individuell handledning och/eller grupphandledning. Ansökningshjälp kan erbjudas i
det skede när studerande ansöker till vidarestudier.
Mål
Kursens mål är att den studerande ska utveckla sin självkännedom och sin förmåga att
planera och ha kontroll över sitt liv. Den studerande ska fördjupa sig i teman som är
centrala med tanke på fortsatta studier och arbetsliv och som utvecklar förmågan att
planera sin karriär och sitt liv samt ger färdigheter för övergången till fortsatta studier
och arbetslivet. Den studerande ska också bekanta sig med olika utbildningsalternativ
på andra stadiet och på universitet och högskolor samt med det övriga
utbildningsutbudet, förbättra sina arbetslivsfärdigheter och fördjupa sin kunskap om
arbetslivet.
Centralt innehåll
 möjligheterna till fortsatta studier i Finland och utomlands
 arbetslivskunskap, det föränderliga och mångskiftande arbetslivet
 entreprenörskap
 arbetslivsfärdigheter och förmåga att söka arbete
 orientering i arbetslivet och information om fortsatta studier
 planering av fortsatta studier och framtiden, ansökan till fortsatta studier
 uppdatering av den individuella studieplanen, plan för studentexamensplanen och
planen för fortsatta studier och yrkeskarriär
 aktuella frågor som tangerar gymnasiestudierna
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Sh01

Lokal tillämpad kurs
3. Studieteknik (Sh03)
Mål
Studerande som vid test av läs- och skrivsvårigheter med sannolikhet har rätt till intyg
för Studentexamensnämnden hänvisas att gå kursen. Under kursens gång utarbetas
läs- och skrivsvårighetsintyget enligt Studentexamensnämndens anvisningar. Kursens
mål är att ge de studerande praktisk vägledning i olika sätt att studera för att klara av
gymnasiestudierna och fortsatta studier. Studerandena ges möjlighet att testa olika
strategier vid läxläsning och att diskutera dem i grupp. Studerandena lär sig lägga upp
mål för sina studier och tränar att organisera sin tid.
Centralt innehåll
I kursen behandlas studieteknik, minnestekniker, vikten av goda vanor och planering
av studierna. Handledning i användning av ljudböcker för de studerande som behöver
det. Intyg för läs- och skrivsvårigheter skrivs vid behov.
Bedömning
Kursen bedöms som avlagd (A) eller underkänd (U). Ett underkänt vitsord i denna
kurs kan inte höjas genom deltagande i förnyat förhör. Vitsordet kan höjas genom att
den studerande deltar i kursen när den återkommer nästa gång i kursprogrammet.
Kursen kan inte avläggas genom självständiga studier.
Rekommenderade förkunskaper: Kursen kan avläggas utan särskilda förkunskaper.

 

 

WidgetAreaBottom