WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Avlägger examen våren 2022 eller senare

STUDENTEXAMEN

Utförligare information: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/.

Denna information gäller enbart de studerande som skriver sitt första studentprov våren 2022 eller senare.

Studentexamen kan avläggas under högst tre på varandra följande provtillfällen så att du skriver vår-höst-vår eller höst-vår-höst. (Om du blir underkänd i ett studentprov vid ditt tredje skrivningstillfälle, så har du ändå möjligheter till omtagning).

Det är viktigt att du har tillräckliga kunskaper i ett ämne innan du börjar skriva studenten. Studentexamen kan avläggas i ett ämne när du avlagt minst de obligatoriska kurserna/studieavsnitten i ämnet. Kombistuderande ska ha avlagt minst 90 kompetenspoäng.

Den nya strukturen på studentexamen innehåller minst fem prov i olika examensämnen.

Provet i modersmål och litteratur är obligatoriskt för alla.

Dessutom bör man inkludera i examen minst fyra prov i olika examensämnen.

Proven skall ingå i minst tre av de följande grupperna: matematik, det andra inhemska språket, främmande språk och realämne. Bland proven som krävs bör man ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen

(Observera att högskolorna i Sverige och övriga Norden inte beaktar ämnets nivå vid antagningen).

Skarmbild 2021 06 17 083636

 

 

 

 

 

Utöver dessa fem studentprov kan du avlägga ett eller fler "extra" prov. 

Olika nivåer. Det andra inhemska språket, främmande språket och matematik kan avläggas på kort/medellång eller lång nivå oberoende av studieprogram. Minst ett av dina fem studentprov måste avläggas på lång nivå. Du kan i din examen ha studentprovet i matematik, finska, främmande språk på både lång och kort nivå, men bara provet på en av nivåerna räknas in bland de fem som måste ingå i din examen.

Du bör få godkänt i fem studentprov för att få studentexamen. Det finns ett undantag: Kompensation. Om du har avlagt ett av de fem proven som krävs för examen med underkänt vitsord och de övriga fyra med godkänt vitsord får du kompensationspoäng utifrån vitsorden för dessa fyra prov enligt följande: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 och approbatur 2. Dina kompensationspoäng räknas ihop, och 10 kompensationspoäng kompenserar det underkända vitsordet.

Om du har avlagt mera än fem prov beaktas vid beräkningen av kompensationspoängen den kombination av fyra prov som krävs för examen som ger den högsta kompensationspoängsumman . För extra prov ges inga kompensationspoäng. 

För att säkra att du får tillräckligt med kompensationspoäng vid ett underkänt prov kan du vid nästa provtillfälle anmäla dig till förnyande av övriga studentprov. Du kan även lägga till nya ämnen i din examen om du har oanvända examenstillfällen kvar.

Rätt att delta i examen. När du avlagt alla obligatoriska kurser/studieavsnitt i ämnet. För att delta i korta språk bör du ha avlagt minst tre kurser/studieavsnitt i språket. I specialfall kan rektor bevilja rätt att delta i studentprov i andra fall, t.ex. efter ett utbytesår. Observera att frågorna i studentproven baserar sig på de obligatoriska och nationellt fördjupade kurserna/studieavsnitten i ämnet.

Anmälan till studentexamen. Anmälan till studentexamen sker genom att du fyller i studentanmälningsblanketten i Wilma och går igenom den med din studiehandledare. För att du ska bli anmäld måste du även signera blanketten. Anmälan till höstens skrivningar är i april och till vårens i november. Efteranmälan beaktas inte. När du anmält dig till ett prov på en viss nivå går valet inte att ändra i efterskott!

Omtagning: Du får skriva om ett godkänt prov så många gånger du vill. Du kan göra om ett godkänt prov också om du redan skulle ha gjort om det tidigare.

Underkänt studentprov kan göras om tre gånger vid de tre examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle där du skrev underkänt. Efter att studentexamen är avlagd kan ett underkänt prov göras om så många gånger man vill.

När du gör om ett underkänt prov, kan du om du så önskar byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du bland  fem prov i din examen ändå ha ett prov som bygger på den långa lärokursen. Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den tredje omtagningen heller, så blir du tvungen att göra om hela examen från början.

Komplettering med nya ämnen: När du har fått din studentexamen har du rätt att komplettera examen med nya ämnen eller ett prov i ämnet i fråga på en annan nivå. Ett underkänt "extra" prov skrivs inte in på betyget.

Högskolorna i Sverige beaktar inte kompletteringar.

Realprovet: Ämnesrealen innebär att det ordnas prov i enskilda realämnen. För att kunna delta måste du ha gått de obligatoriska kurserna/studieavsnitten i det ämne provet gäller. Anmälan till provet i religion eller livsåskådningskunskap är inte bundet till trossamfund.

Realproven hålls två skilda provdagar med en veckas uppehåll
Den ena provdagen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap.

Den andra provdagen: psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi.

Provuppgifterna baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna/studieavsnitten i ämnet.

Under en och samma provdag kan du skriva endast ett realämne. Genom att sprida på examen kan du om du önskar skriva prov i flera realämnen.

Utvidgande av läroplikten påverkar avgifterna som tas ut för studentexamen. Den avgiftsfria studentexamen angår i huvudsaken de studerande som börjar gymnasiet på hösten 2021 eller senare. Examinanden kan anmäla sig avgiftsfritt till de fem första proven. Prov som följer på dessa fem prov är avgiftsbelagda.

Du behöver inte på förhand meddela vilka prov som utgör de prov som krävs i din examen. Du kan få din examen klar med vilken som helst kombination av prov som uppfyller kraven ovan. Du kan med verktyget ILMO testa med vilka ämneskombinationer du kan bli student!

WidgetAreaBottom