WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Högskolorna i Sverige

ANSÖKAN TILL HÖGSKOLA I SVERIGE

För att få söka krävs:

Grundläggande behörighet

Den har avlagt studentexamen och är behörig till högre utbildning i Finland och har svenska som modersmål är grundläggande behörig till högskolestudier i Sverige.

Särskild behörighet

Olika utbildningar har olika krav på hur många gymnasiekurser du måste ha i vissa ämnen för att kunna ansöka. Se exempel på kurskraven för vissa utbildningar nedan. Kraven finns under respektive utbildning på högskolornas webbsidor. Nyckel till behörighetskraven finns här: https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-gymnasiala/alla-lander/finland-gymnasieutbildning-fr-o-m-2008/

Antagning

Du som har avslutad gymnasieutbildning från Finland kan delta i två urvalsprovgrupper:

Betygsurvalet i urvalsgrupp BG. Vid urvalet beräknas ett betygsmedelvärde (meritvärde) grundat både på det allmänna vitsordet i studentexamen (i huvudsak baserat på de obligatoriska studentproven, oberoende av lång eller kort nivå) och genomsnittet av samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget från gymnasiet. På www.antagning.se finner du information om hur det preliminära meritvärdet räknas ut. Nytt system att räkna ut meritvärdet infördes våren 2017:  https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/Hur-raknas-betygen1/Anvand-raknehjalpen/Meritvardesformel-for-Finland/.

Så går du tillväga för att räkna ut meritvärdet: 1. Räkna ut medeltalet på ditt avgångsbetyg. 2. Räkna ut poäng för studentexamens vitsord i dina 4 obligatoriska skrivna ämnen enligt tabellen nedan. Extra skrivna ämnen räknas bara om de höjer värdet.

Approbatur                        5,0

Lubenter approbatur      6,0

Cum Laude Approbatur  7,0

Magna Cum Laude            8,0

Eximia                                     9,0

Laudatur                                10,0

3. Addera ihop avgångsbetygets medeltal och dina poäng för studentexamens 4 obligatoriska ämnen och dela med 5. Om du räknar med 5 skrivna studentexamensämnen delar du med 6.

Sammanlagda medeltalet av avgångsbetyg och studentexamen ska sedan översättas till ett preliminärt jämförelsetal enligt svenskt betyg enligt tabellen som finns under länken ovan.

4. Du lägger till ett kompensationstal till ditt preliminära jämförelsetal enligt tabellen:

Preliminärt jämförelsetal (Mprel)    Kompensation (MK)

10,00-11,99                                                           0,50

12,00-12,99                                                           0,75

13,00-13,99                                                           1,00

14,00-14,99                                                           1,25

15,00-15,99                                                            1,50

16,00-16,99                                                            1,75

17,00-17,99                                                             2,00

18,00-18,99                                                             2,25

19,00-20,00                                                             2,50

Exempel: Lisa har 7,90 i medeltal på sitt avgångsbetyg och skriver M i alla sina obligatoriska ämnen i studentexamen = 7,90 +8+8+8+8/5 = 7,98. Enligt tabellen är hennes preliminära jämförelsetal 14,65. Hon lägger till kompensationstalet 1,25 enligt tabellen och får meritvärdet 15,9.

 

Högskoleprovurvalet HP

Då konkurrerar du med resultatet i högskoleprovet. Högskoleprovet är frivilligt och kan från och med våren 2015 endast avläggas i Sverige.  Anmälan i februari till provet (45 euro). Provet kan även avläggas på hösten. Resultatet är i kraft i fem år. Provet består av fem delprov. Två innehåller kvantitativa uppgifter (matematik, diagram, kartor, tabeller) och två består av verbala uppgifter (ordkunskap och svensk- och engelsk läsförståelse). Provtiden är fyra timmar. www.studera.nu

Betygshöjningar: Endast det ursprungliga avgångsbetyget och studentbetyget beaktas. Spara alltid ett obligatoriskt studentprov till din sista skrivningsomgång, för annars räknas inte eventuella höjningar av studentvitsord med när du ansöker till Sverige.

Efter att du blivit dimitterad kan meritvärdet endast höjas genom studier på komvux i Sverige. Det går däremot att läsa in kurser för att bli behörig. Då ansöker du till ett basår i Sverige. Basåret är inte studiestödsberättigat.

Kraven på särskild behörighet till några utbildningsprogram

Dessa kurskrav kan ändra, så kontrollera alltid själv behörighetskraven för varje program
på högskolornas webbplatser. 

Civilingenjör (Diplomingenjör)  300 hp ( 5 år, 60 hp/år)

Ma D/E (10 kurser), Fy B (8 kurser), Ke A (3 kurser)

Ma 5, Fy 2, Ke 1

Civilekonomprogrammet (Ekonom) 300 hp

En B(8 kurser och/eller lång kurs i studentexamen), Ma C (6 kurser), Sl A (2 kurser i samhällslära)

En 6, Ma 3B, Sl 1b

Obs! Handelshögskolan i Stockholm har krav på lång matte.

Arkitekt    300 hp

Ma C (6 kurser), Sl A (2 kurser i samhällslära), dessutom Fy A (6 
kurser) och Ke A (3 kurser) eller Nk B (obligatoriska kurser i de naturvet. 
ämnena (biologi, kemi, fysik, geografi – totalt minst 4 kurser).

Ma 3b, Sl A, dessutom Fy 1a och Ke 1 eller Nk2
Även ett arkitektprov som ska inlämnas senast 15 april.

Receptarieprogrammet  180 hp

Ma D (10 kurser), Ke B (5 kurser), Bi B (2 kurser), Fy A (6 kurser)

Ma5, Ke 2, Fy1a

Juristprogrammet   270 hp

Hi A (4 kurser i historia), Sl A (2 kurser i samhällslära)

Hi 1b, Sl 1b

Läkarprogrammet   330 hp

Ma D (10 kurser), Fy B (8 kurser), Ke B (5 kurser), Bi B (2 kurser)

Ma 5, Fy 2, Ke 2, Bi 2

Lärarprogram och ekonomutbildningar

kräver 8 kurser i engelska och/eller engelska på A-nivå i studentexamen.

Ämneslärarprogrammet i idrott och hälsa (UMU)

Engelska B (8 kurser) Samhällskunskap A (2 kurser) Idrott och hälsa A (?) Matematik B (kort kurs) Naturkunskap B.

Eller: Samhällskunskap 1b , Idrott och hälsa 1 (2 kurser i gymnastik?) Matematik 2a / 2b / 2c (kort matte), naturkunskap 2.

OBS! Kurskravet i gymnastik och hälsokunskap bör kollas upp! 

Ansökan till Sverige görs elektroniskt

via www.antagning.se senast i mitten av april för ansökan till höstterminen och från september för ansökan till vårterminen (inte alla program ingår vid start vårterminen). Du kan ansöka till 20 alternativ i prioritetsordning. Om dina poäng räcker till så får du ditt första alternativ, annars kollas ditt andra alternativ osv. Du kan få köa till högre alternativ. Men du får endast en studieplats, dvs du får inte själv välja bland dom alternativ du ansökt till.

Du bör ladda ner ditt giltiga pass till antagningen för att bestyrka EU medlemskap. Körkort accepteras inte. Även senaste periodbetyg ska bifogas. Betyg laddas ner på din ansökningssida direkt efter studentdimissionen. 

Följ med på din söksida, så att du vet om allt är under kontroll med ansökan. Antagningen meddelar om t.ex. dokumentationen är felaktig och då måste du snabbt ladda upp de efterfrågade dokumenten.

Observera att det finns högskolor i Sverige

som har tidigare ansökan, t.ex. inom konstområdet och musikområdet. Musikhögskolorna har  gemensam antagning. Du måste delta i urvalsprov. Konstutbildningarna och arkitekt har portfoliouppgift.

Observera också att högskolorna i Sverige

tillåter att du skjuter upp studieplatsen för finländsk militärtjänst och ibland även av andra orsaker. Ansökan om uppskjutande av studieplats görs i samband med att man tackar ja till antagningsbeskedet. Du kan behöva fylla i din ansökan på nytt efter att du skjutit upp studieplatsen. Högskolan du blivit antagen till informerar därom.

Här kan du kolla antagningsstatistik: http://statistik.uhr.se/

WidgetAreaBottom