WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Högskolorna i Sverige

ANSÖKAN TILL HÖGSKOLA I SVERIGE

För att få söka krävs:

Grundläggande behörighet

Den har avlagt studentexamen och är behörig till högre utbildning i Finland och har svenska som modersmål är grundläggande behörig till högskolestudier i Sverige. Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskspråkigt gymnasium under minst tre år (minst 5 kurser) anses ha tillräckliga kunskaper i svenska.

Särskild behörighet

Utbildningar har olika krav på hur många gymnasiekurser du måste ha avlagt i vissa ämnen för att vara behörig ansöka. Se exempel på kurskraven för vissa utbildningar nedan. Kraven finns under respektive utbildning på högskolornas webbsidor. Nyckel till behörighetskraven finns här: https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-gymnasiala/alla-lander/. Observera att den som gått enligt gammal läroplan följer bedömningshandboken Finland gymnasieutbildning 2008 - 2018 och den som läser enligt ny läroplan följer bedömningshandboken för Finland 2015 års läroplan.

Antagning

Du som har avslutad gymnasieutbildning från Finland kan delta i två urvalsprovgrupper betygsurval eller högskoleprovurvalet:

Betygsurvalet i urvalsgrupp BG. Vid urvalet beräknas ett betygsmedelvärde (meritvärde) grundat både på det allmänna vitsordet i studentexamen (i huvudsak baserat på de obligatoriska studentproven, oberoende av lång eller kort nivå) och genomsnittet av samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget från gymnasiet. På www.antagning.se finner du information om hur det preliminära meritvärdet räknas ut. 

Hur meritvärdet räknas för studerande som gått enligt läroplan 2016

Mprel    =     20 - 10 (Nmax-Nd)
                            Nmax-Nmin  

Mprel = det preliminära meritvärdet

Nmax = det utländska betygssystemets högsta värde (10)  

Nmin = det utländska betygssystemets lägsta värde för godkänt resultat (5)

Nd = det utländska betygets medelvärde, alltså det uträknade medelvärdet från avgångsbetyget och studentexamensbetyget

 

Uträkning av betygets medelvärde (Nd)

Räkna ut ett preliminärt medelvärde på avgångsbetyget. Räkna fram ett medelvärde (Nd) genom att lägga till resultatet på samtliga obligatoriska examensämnen i studentexamen (poängsättning enligt nedan). Dividera med antalet examensämnen plus 1. Lägg till frivilliga ämnen om de höjer medelvärdet (Nd).

Approbatur

 Lubenter 

Cum Laude 

Magna Cum Laude

 Eximia

 Laudatur

5,0    

    6,0

   7,0

   8,0

   9,0

  10,0

Det preliminära meritvärdet anges med två decimaler. Därefter adderas meritpoängskompensationen till det preliminära meritvärdet enligt följande tabell, varvid meritvärdet erhålls.

Mprel               Mk

10,00–11,99 0,50

12,00–12,99 0,75

13,00–13,99 1,00

14,00–14,99 1,25

15,00–15,99 1,50

16,00–16,99 1,75

17,00–17,99 2,00

18,00–18,99 2,25

19,00–20,00 2,50

Mprel = det preliminära meritvärdet. Mk = meritpoängskompensation. Se räkneexemplet: https://www.antagning.se/globalassets/faktablad-syv/elina-lakarprogrammet_2019.pdf

Eftersom det inte finns någon statistik tillgänglig för betyg från den senaste finska läroplanen, LP2016, finns det ingen omräkningstabell för tillfället enligt uppgift från antagning.se. Därför lönar det sig att göra högskoleprovet!

Hur meritvärdet räknas ut för sökande som gått enligt gamla läroplanen: UHR:s styrelse beslutade den 31 maj om att revidera föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg. Föreskrifterna tillämpas första gången till utbildningar som börjar efter den 31 maj 2019. Obs! Denna meritvärdesräkning gäller inte studerande som går enligt ny läroplan.

Så går du tillväga för att räkna ut meritvärdet: 1. Räkna ut medeltalet på ditt avgångsbetyg. 2. Räkna ut poäng för studentexamens vitsord i dina 4 obligatoriska skrivna ämnen enligt tabellen nedan. Extra skrivna ämnen räknas bara om de höjer värdet.

Approbatur                        5,0

Lubenter approbatur      6,0

Cum Laude Approbatur  7,0

Magna Cum Laude            8,0

Eximia                                     9,0

Laudatur                                10,0

3. Addera ihop avgångsbetygets medeltal och dina poäng för studentexamens 4 obligatoriska ämnen och dela med 5. Om du räknar med 5 skrivna studentexamensämnen delar du med 6.

Sammanlagda medeltalet av avgångsbetyg och studentexamen ska sedan översättas till ett preliminärt jämförelsetal enligt svenskt betyg enligt tabellen som finns under länken https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/lagar-och-regler2/uhrfs/2018/uhrfs-2018-4.pdf

4. Du lägger till ett kompensationstal till ditt preliminära jämförelsetal enligt tabellen:

Preliminärt jämförelsetal (Mprel)    Kompensation (MK)

10,00-11,99                                                           0,50

12,00-12,99                                                           0,75

13,00-13,99                                                           1,00

14,00-14,99                                                           1,25

15,00-15,99                                                            1,50

16,00-16,99                                                            1,75

17,00-17,99                                                             2,00

18,00-18,99                                                             2,25

19,00-20,00                                                             2,50

Exempel: Lisa har 7,90 i medeltal på sitt avgångsbetyg och skriver M i alla sina obligatoriska ämnen i studentexamen = 7,90 +8+8+8+8/5 = 7,98. Enligt tabellen är hennes preliminära jämförelsetal 15,12 . Hon lägger till kompensationstalet  1,50 enligt tabellen och får meritvärdet 15,62. Hon kan jämföra sitt meritvärde med antagningsstatistiken på statistik.uhr.se. I rutan med "fritext" söker hon det program hon vill kolla och så väljer hon termin. Senaste antagning visas högst upp. Hon kan välja universitet eller visa alla. Det är viktigt att välja "bara program i det sista fältet! Därefter kan hon kolla "urval 1" och i fältet "visa urvalsgrupp" kan hon välja BI och då visas antagna på basen av betyg. Om hon väljer HP ser hon antagna på basen av högskoleprovresultat. Det går även att kolla "urval 2" som sker efter att sökande tackat ja eller nej till sin studieplats efter första antagningsbeskedet.

Högskoleprovurvalet HP

Då konkurrerar du med resultatet i högskoleprovet. Högskoleprovet är frivilligt och kan från och med våren 2015 endast avläggas i Sverige.  Anmälan i februari till provet (45 euro). Provet kan även avläggas på hösten. Resultatet är i kraft i fem år. Provet består av fem delprov. Två innehåller kvantitativa uppgifter (matematik, diagram, kartor, tabeller) och två består av verbala uppgifter (ordkunskap och svensk- och engelsk läsförståelse). Provtiden är fyra timmar. www.studera.nu

Betygshöjningar: Endast det ursprungliga avgångsbetyget och studentbetyget beaktas. Spara alltid ett obligatoriskt studentprov till din sista skrivningsomgång, för annars räknas inte eventuella höjningar av studentvitsord med när du ansöker till Sverige.

Efter att du blivit dimitterad kan meritvärdet endast höjas genom studier på Komvux i Sverige. Det går däremot att läsa in kurser för att bli behörig. Då ansöker du t.ex till ett basår i Sverige. Basåret är inte studiestödsberättigat.

Kraven på särskild behörighet till några utbildningsprogram vid Umeå universitet för den som gått enligt LP2016 (nya läroplanen)

Civilingenjör (Diplomingenjör)  300 hp ( 5 år, 60 hp/år)

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (fysik 7 kurser, kemi 3 kurser, matematik lång lärokurs 10 kurser).

Civilekonomprogrammet (Ekonom) 240 hp - 300 hp

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (engelska A 6 kurser eller studentprovet i engelska på A-nivå i studentexamen, kort lärokurs 6 kurser i matematik samt MaB7 (matematisk analys), samhällslära 2 kurser.

Obs! Handelshögskolan i Stockholm har krav på lång matte och vissa linjer har krav på tyska eller franska.

Arkitekt    300 hp

 Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. (Kort lärokurs i matematik samt MaB7 matematisk analys, minst 4 kurser biologi, fysik, kemi och/eller geografi, samhällslära 2 kurser

Även ett arkitektprov som ska inlämnas senast 15 april.

Receptarieprogrammet  (farmaceut) 180 hp

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (biologi 4 kurser, fysik 5 kurser, kemi 5 kurser, matematik lång lärokurs)

Juristprogrammet   270 hp

Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (historia 3 kurser, samhällslära 2 kurser)

Läkarprogrammet   330 hp

Grundläggande behörighet samt Kemi B, Fysik B, Biologi B samt Matematik D eller Kemi 2, Fysik 2, Biologi 2 samt Matematik 4 (kemi 5 kurser, fysik 7 kurser, biologi 4 kurser, matematik lång lärokurs)

Lärarprogram 

Du kan ansöka till lärarprogram med olika ingångsämnen (huvudämnen). Olika kurskrav beroende på vilket ingångsämne du ansöker till.

Ämneslärarprogrammet i idrott och hälsa (UMU)

Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 (samhällslära 2 kurser, gymnastik 2 kurser, matematik kort lärokurs, minst 4 kurser biologi/fysik,kemi och/eller geografi)

OBS! Kurskravet i gymnastik och hälsokunskap bör kollas upp! 

Psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning idrott

 Matematik 2a (kort lärokurs 6 kurser), Samhällskunskap 1b (samhällslära 2 kurser).

Ansökan till Sverige görs elektroniskt

 via www.antagning.se senast i mitten av april för ansökan till höstterminen och från september för ansökan till vårterminen (inte alla program ingår vid start vårterminen). Du kan ansöka till 20 alternativ i prioritetsordning. Om dina poäng räcker till så får du ditt första alternativ, annars kollas ditt andra alternativ osv. Du kan få köa till högre alternativ. Men du får endast en studieplats, dvs du får inte själv välja bland dom alternativ du ansökt till.

Du bör ladda ner ditt giltiga pass till antagningen för att bestyrka EU medlemskap. Körkort accepteras inte. Även senaste periodbetyg ska bifogas. Betyg laddas ner på din ansökningssida direkt efter studentdimissionen. 

Följ med på din söksida, så att du vet om allt är under kontroll med ansökan. Antagningen meddelar om t.ex. dokumentationen är felaktig och då måste du snabbt ladda upp de efterfrågade dokumenten.

Observera att det finns högskolor i Sverige

som har ansökan väldigt tidigt (januari), t.ex. inom konstområdet och musikområdet. Musikhögskolorna har  gemensam antagning. Du måste delta i urvalsprov. Konstutbildningarna och arkitekt har portfoliouppgift.

Observera också att högskolorna i Sverige

tillåter att du skjuter upp studieplatsen för finländsk militärtjänst och ibland även av andra orsaker. Ansökan om uppskjutande av studieplats görs i samband med att man tackar ja till antagningsbeskedet. Du kan behöva fylla i din ansökan på nytt efter att du skjutit upp studieplatsen. Högskolan du blivit antagen till informerar därom.

Här kan du kolla antagningsstatistik. Då behöver du ha räknat ut ditt preliminära meritvärde: http://statistik.uhr.se/

WidgetAreaBottom