WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Allmänna linjen

Gymnasiets allmänna linje.

I gymnasiets allmänna lärokurser ingår:

modersmål och litteratur,
det andra inhemska språket och främmande språk,
matematik och naturvetenskapliga studier,
humanistisk-samhälleliga studier,
religion eller livsåskådningskunskap,
gymnastik och övriga konst- och färdighetsämnen samt hälsokunskap.
Lärokursen omfattar också studiehandledning.

I all undervisning ingår också ämnesöverskridande kunskaps- och färdighetsområden. De kallas för temaområden och ingår i alla läroämnen på ett naturligt sätt. Temaområdena utgör ur samhällelig synvinkel sett viktiga utmaningar för skolan och utbildningen. Temaområdena som ingår i gymnasiets läroplan är aktivt medborgarskap och entreprenörskap, hälsa och trygghet, hållbar utveckling, kulturell identitet och kulturkännedom, teknologi och samhälle, informations- och mediekunskap.

Undervisningen i olika läroämnen ges i form av kurser/studieavsnitt som i medeltal omfattar 38 lektioner. Gymnasiets lärokurs innehåller minst 75 kurser/150 studiepoäng. De studerande kan också välja fler kurser/sp.

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser/ studieavsnitt.

De obligatoriska studierna är kurser/studieavsnittsom alla studerande måste slutföra. Antalet obligatoriska kurser är 47–51 kurser, beroende på om de studerande valt kort eller lång lärokurs i matematik. För dem som studerar enligt GLP2021 är det 94 - 102  obligatoriskastudiepoäng.

De fördjupade kurserna/studieavsnitten är huvudsakligen fortsättningskurser som sammanhänger med de obligatoriska kurserna/avsnitten. De studerande måste välja minst tio riksomfattande fördjupade kurser/ 20 fördjupade studiepoäng. Utöver de riksomfattande obligatoriska och fördjupade kurserna/studieavsnitten kan ett gymnasium också erbjuda egna fördjupade studier.

De tillämpade studierna innehåller stoff från olika ämnen. De kan vara till exempel yrkesinriktade studier som erbjuds av samma eller någon annan utbildningsanordnare eller andra studier som är lämpliga för gymnasiets uppgift. De tillämpade studierna kan också omfatta gymnasiediplom som avläggs i konst- och färdighetsämnen.

De studerande kan själva bestämma innehållet i sitt studieprogram och planera studietiden. Undervisningen sker i olika grupper beroende på gymnasiets studieutbud och de studerandes studieprogram.

Det är också möjligt att genomföra vissa gymnasiekurser/avsnitt eller delar av dem på egen hand eller på distans. Kontakta rektor och din studiehandledare.

WidgetAreaBottom