WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Urval 2024

Betygsantagning

 • En viss procent studerande antas enbart på basen av studentexamen (50-80%).
 • Endel utbildningar antar enbart förstagångssökande på basen av betyg (t.ex. medicin, ekonomi och juridik).
 • Urvalsprov ordnas i de fall där antagningen inte kan ske på basen av betyg. Urvalsproven baserar sig i hög grad på gymnasiekurser.
 • Sökande anmäler sig automatiskt till urvalsprov på ansökningsblanketten. Resultat av betygsantagningen kommer i slutet av maj.
 • Högskolorna utvecklar möjligheten för studerande att byta studieplats genom ett särskilt urval, så kallad "överflyttning".
 • En  kvot antas via studier vid Öppen högskola (60 sp krävs vanligen för att kunna bli antagen). Se avsnittet "Öppna Högskolan"
 • Studentprovet i modersmålet/S2 och matematik poängsätts ofta vid antagningen.
 • Högskolorna väljer själva vilka studentprov (5 – 6 studentprov) som de vill ge poäng för.

Universitetens betygsantagning

I betygsantagningen varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ger man poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realämnen eller språk. Utbildningarna bestämmer själv vilka ämnen man ger poäng för.

Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som beaktas får hen inga poäng för dem. Sökande kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga. Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Utbildningen kan ha ett eller flera tröskelkriterier för betygsurvalet. Ett tröskelkriterium är en godkänd prestation på en viss studentskrivning eller ett visst vitsord i ett studentexamensämne. Den sökande är endast med i utbildningens betygsurval om tröskelvillkoren uppfylls. Om exempelvis ett tröskelvillkor för en utbildning är M i kemi måste den sökande ha skrivit kemi med minst vitsordet M för att kunna bli antagen på basen av betyg. Om vitsordet är lägre deltar sökande i urvalsprov.

Vilka ämnen borde man studera och skriva om man vill bli antagen i betygsantagningen?

Man får poäng för modersmålet inom alla ämnesområden så det lönar sig för alla att satsa på det.

Fundera på dina styrkor

 • Vilka ämnen är dina styrkor och vad är du intresserad av? Du kommer sannolikt att ha bättre framgång i studentskrivningarna i sådana ämnen och därmed få bättre betygspoäng.
 • Endast en liten del av dem som deltar i studentskrivningarna får vitsordet L. Försök alltså att realistiskt bedöma hurdana betyg du kan få för vilket ämne när du funderar på vilka ämnen du skulle få bra betygspoäng för.
 • Till exempel inom juridik och hälsovetenskaper får du fler poäng för vitsordet M i historia eller för ett kort språk än för vitsordet C i fysik (i antagningen 2023–25).

Fundera på matematikens betydelse för din del

 • En knapp tredjedel av ämnesområdena har INTE definierat matematik som ett ämne som poängsätts för alla sökande (antagningen 2023–25).
 • Inom de flesta ämnesområden där matematik är ett av de ämnen som poängsätts, kan matematiken vara antingen kort eller lång matematik.
 • Om du bestämmer dig för att skriva matematik, fundera på om kort eller lång matematik är lämpligare för dig. Vilket ger dig mer sannolikt ett bra vitsord? Till exempel ger vitsordet M i kort matematik bättre poäng än vitsordet C i lång matematik?
 • Läs mer om poängen för matematik i tidningen Dimensio (på finska). Källa: www.yliopistovalinnat.fi

 

Yrkeshögskolornas betygsantagning

Yrkeshögskolorna tog i bruk betygsbaserad antagning i gemensam ansökan våren 2020. Den betygsbaserade antagningen baserar sig på poängsättning av vitsorden i studentexamensbetyget. 

Ämnen som poängsätts: Modersmål, ett främmande språk/andra inhemska språket, matematik, två realämnen/främmande språk.

Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas. Även om man i poängsättningen beaktar upp till fem ämnen, kan du också bli antagen på basis av fyra ämnen om poängen räcker till.

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning kommer att tas i bruk i alla yrkeshögskolor och på alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Arcadas fysioterapeututbildning. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar sina egna ansökningar.

Här finns en tabell över andelen som antas på basen av betyg respektive urvalsprov till yrkeshögskolorna (bl.a Arcada och Novia vt22): https://www.ammattikorkeakouluun.fi/wp-content/uploads/2022/03/03032022_Todistusvalinta_hakukohdekohtaiset_tiedot_K2022_FI.pdf

Poängsättningen för studentbetyget

Poängsättningen för universitetens betygsantagning: https://yliopistovalinnat.fi/sv

Poängsättningen 2026: https://yliopistovalinnat.fi/sv/poangsattningen-for-betygsantagningen-fran-ar-2026

Poängsättningen för yrkeshögskolornas betygsantagning

https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/betygsbaserad-antagning/#studentexamen

 

Här är poänggränserna för antagningen till högskolorna våren 2024: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=%2Ffi-fi%2FRaportit%2FHaku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb&fbclid=IwAR2aVuBYBrWWR8iucfafRqlBUWuk-hKwnKEPsGm8R6p3u7y7fWAX3jdv0dk

Betygsvalskalylator: http://todistusvalinta.fi/?fbclid=IwAR0phWEkNVCYelmlRjgDviJ1HvMACMIrHP4aY9SHNKGylZWEqUJsxKr1Yf0 

Urvalsproven 

Du anmäler dig automatiskt via ansökningsblanketten till urvalsprov som du deltar i om du inte blir antagen på basen av ditt studentbetyg.

Åbo Akademis utbildningar har egna urvalsprov eller gemensamt urvalsprov för flera linjer: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/urvalsprov/

DI-antagningens urvalsprov: https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/

Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/sok-till-kandidat-och-magisterprogram/gemensamma-ansokan/urvalsprov/gamla-urvalsprov

Aalto: dia.fi/haluan-arkkitehdiksi/arkisto/

VAKAVA-provet (lärarutbildningarna):https://www.helsinki.fi/sv/natverk/natverket-antagningssamarbete-inom-det-pedagogiska-omradet/vakava-provet/gamla-prov#2022-vakava-provet--title

Yrkeshögskolorna har ett gemensamt digitalt urvalsprov 

https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#delar

 

WidgetAreaBottom