WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Urval 2022

Betygsantagning

  • En viss procent studerande antas enbart på basen av studentexamen (50-80%).
  • Urvalsprov ordnas i de fall där antagningen inte kan ske på basen av betyg. Urvalsproven baserar sig i hög grad på gymnasiekurser.
  • Sökande anmäler sig automatiskt till urvalsprov på ansökningsblanketten. Resultat av betygsantagningen kommer i slutet av maj.
  • Högskolorna utvecklar möjligheten för studerande att byta studieplats genom ett särskilt urval, så kallad "överflyttning".
  • En  kvot antas via studier vid Öppen högskola (60 sp krävs vanligen för att kunna bli antagen). Se avsnittet "Öppna Högskolan"
  • Studentprovet i modersmålet/S2 och matematik poängsätts ofta vid antagningen.
  • Högskolorna väljer själva vilka studentprov (5 – 6 studentprov) som de vill ge poäng för.
  • Målsättningen med reformen är att göra ansökningsprocessen till högskolestudier snabbare och smidigare.
  • Systemet med urvalsprov är dyrt.
  • Studentexamen ska betonas mera än tidigare.

Universitetens betygsantagning

I betygsantagningen varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ger man poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realämnen eller språk. Utbildningarna bestämmer själv vilka ämnen man ger poäng för.

Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som beaktas får hen inga poäng för dem. Sökande kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga. Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Utbildningen kan ha ett eller flera tröskelkriterier för betygsurvalet. Ett tröskelkriterium är en godkänd prestation på en viss studentskrivning eller ett visst vitsord i ett studentexamensämne. Den sökande är endast med i utbildningens betygsurval om tröskelvillkoren uppfylls. Om exempelvis ett tröskelvillkor för en utbildning är M i kemi måste den sökande ha skrivit kemi med minst vitsordet M för att kunna bli antagen på basen av betyg. Om vitsordet är lägre deltar sökande i urvalsprov.

Yrkeshögskolornas betygsantagning

Yrkeshögskolorna tog i bruk betygsbaserad antagning i gemensam ansökan våren 2020. Den betygsbaserade antagningen baserar sig på poängsättning av vitsorden i studentexamensbetyget. 

Ämnen som poängsätts: Modersmål, ett främmande språk/andra inhemska språket, matematik, två realämnen/främmande språk.

Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas. Även om man i poängsättningen beaktar upp till fem ämnen, kan du också bli antagen på basis av fyra ämnen om poängen räcker till.

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning kommer att tas i bruk i alla yrkeshögskolor och på alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Arcadas fysioterapeututbildning. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar sina egna ansökningar.

Här finns en tabell över andelen som antas på basen av betyg respektive urvalsprov till yrkeshögskolorna (bl.a Arcada och Novia vt22): https://www.ammattikorkeakouluun.fi/wp-content/uploads/2022/03/03032022_Todistusvalinta_hakukohdekohtaiset_tiedot_K2022_FI.pdf

Vid sidan av betygsbaserad antagning kommer urvalsprov och andra kompetensbaserade antagningsvägar att finnas kvar.

 Poängsättningsmodeller för universitetens betygsantagning

https://yliopistovalinnat.fi/sv

Poängsättningsmodeller för yrkeshögskolornas betygsantagning

https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/betygsbaserad-antagning/#studentexamen

 Här finns statistik över poänggränserna för betygsantagningen våren 2022 :https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=%2Ffi-fi%2FRaportit%2FHaku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb&fbclid=IwAR2aVuBYBrWWR8iucfafRqlBUWuk-hKwnKEPsGm8R6p3u7y7fWAX3jdv0dk

Betygsvalskalkylator

http://todistusvalinta.fi/?fbclid=IwAR0phWEkNVCYelmlRjgDviJ1HvMACMIrHP4aY9SHNKGylZWEqUJsxKr1Yf0

Urvalsproven 

Du anmäler dig automatiskt via ansökningsblanketten till urvalsprov som du deltar i om du inte blir antagen på basen av ditt studentbetyg.

Åbo Akademis utbildningar har egna urvalsprov eller gemensamt urvalsprov för flera linjer: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/urvalsprov/

DI-antagningens urvalsprov: https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/

Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/sok-till-kandidat-och-magisterprogram/gemensamma-ansokan/urvalsprov/gamla-urvalsprov

Aalto: dia.fi/haluan-arkkitehdiksi/arkisto/

VAKAVA-provet (lärarutbildningarna):https://www.helsinki.fi/sv/natverk/natverket-antagningssamarbete-inom-det-pedagogiska-omradet/vakava-provet/gamla-prov#2022-vakava-provet--title

Yrkeshögskolorna har ett gemensamt digitalt urvalsprov 

https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#delar

 Här är poänggränserna för antagningen till högskolorna våren 2022: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=%2Ffi-fi%2FRaportit%2FHaku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb&fbclid=IwAR2aVuBYBrWWR8iucfafRqlBUWuk-hKwnKEPsGm8R6p3u7y7fWAX3jdv0dk

WidgetAreaBottom