WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Yrkesbeskrivningar

Talterapeut

Läste du artikeln om den stora bristen på talterapeuter?https://svenska.yle.fi/a/7-1528273 Kanske logopedistudier vore något för dig?

Logopedi är ämnet för dig som är nyfiken på språk, kommunikation och röst och som vill jobba med människor. Magisterexamen i logopedi ger dig behörighet att jobba som talterapeut. Då kan du exempelvis hjälpa ett barn som stammar, en person som fått stroke eller en sångare med röstproblem. Utbildningen är en kombination av teori och praktik, där ditt vetenskapliga kunnande tillämpas i klinisk praktik med riktiga klienter, redan under det andra studieåret. Din uppgift som talterapeut är att både identifiera och behandla störningar i tal, språk, röst, kommunikation och sväljning. I ditt roliga, omväxlande och utmanande arbete som talterapeut får du känna att du gör ett viktigt jobb med varje klient.

Förutom logopedi studerar du under utbildningen även psykologi, språkvetenskap och medicinska ämnen, såsom anatomi, barn- och vuxenneurologi, audiologi och foniatri. Efter avlagd kandidatexamen i humanistiska vetenskaper och filosofie magister, kan du anhålla om att bli legitimerad talterapeut. Under studierna kan du åka på utbyte utomlands, Åbo Akademi har nära kontakter bland annat till Syddansk universitet i Odense och Göteborgs universitet i Sverige.

Unginfo.fi: "Jag heter Filippa Andersson och jobbar som talterapeut. Ofta då jag nämner mitt yrke är det någon som utropar ”ni lär visst barn att säga R och S” och berättar om sina egna erfarenheter eller någon annans erfarenheter hos en talterapeut. Dessa personer har rätt, en talterapeut kan jobba med barn som har svårigheter med R och S, men det är bara en bråkdel av det en talterapeut egentligen gör.

Vad är det då som en talterapeut gör? Det beror väldigt mycket på arbetsplatsen. En talterapeut kan jobba kommunalt eller privat, med barn eller vuxna. Jobbar man kommunalt är det oftast en hälsocentral eller ett sjukhus man jobbar på. Till hälsocentralen kommer för det mesta barn med artikulationssvårigheter, språkstörning och försenad talutveckling. Artikulationssvårigheter innebär att man har svårt med att säga vissa språkljud och försenad språkutveckling att talet kommer senare än hos typiskt utvecklade barn. De som arbetar privat jobbar oftast för en firma och tar hand om klienter som får talterapi bekostad av FPA. Dessa barn har oftast gravare svårigheter och behöver mer talterapi än vad man kommunalt kan erbjuda. Talterapeuten kan träffa samma barn 40-60 gånger per år i 3-4 års tid. Själv jobbar jag privat och tycker framförallt om de långvariga klientkontakterna och det faktum att man hinner se hur barnen utvecklas. Det finns många olika klientgrupper man kan jobba med. Jag har klienter med allt från downs syndrom, autism, försenad språk och talutveckling till barn med otydligt tal.

För att bli talterapeut krävs en magistersexamen i logopedi. Det är alltså fem års studier på universitet som gäller. Man kan studera logopedi på svenska i Åbo Akademi och på finska i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Under studietiden hade vi både teoretiska kurser och mer praktiska kurser. Vi lärde oss bland annat tecken som stöd, om rösten och röstergonomi, om hörselskador och om stamning. Till studierna hörde fem korta praktikperioder då vi fick öva oss på terapiarbete. I slutskedet av studierna hade vi en fyra månader lång praktikperiod på ett valbart ställe. Själv var jag på en hälsocentral. Praktikerna gav den självsäkerhet man behövde för att börja arbetslivet. Det kändes också skönt att få testa på det yrke som man studerat till i fem år före man blev färdig för att försäkra sig om att det faktiskt är det man vill göra.

Jag trivs verkligen med att jobba som talterapeut och för mig är det bästa att jag får utnyttja min kreativitet och analytiska förmåga i mitt jobb. Dagarna är omväxlande och man behöver inte sitta och rulla på tummarna. Det finns alltid något att göra. Jag skulle säga att talterapeutyrket passar en person som har god samarbetsförmåga, då samarbete med annan personal och klientens föräldrar är väldigt viktigt. Kreativitet är också ett plus då det dagligen uppstår situationer som man omöjligt kunnat förbereda sig för. Samt krävs det att man inte blir stressad över att jobbet aldrig tar slut. Men det bästa med jobbet är att man alltid har något nytt att lära sig och det är otroligt belönande då man ser hur ens klienter går framåt och lär sig nya saker.Filippa Andersson"

Var? Logopedi, Åbo Akademi

Inträdeskrav:

Till utbildningslinjen antas 70 procent på basis av betyg och resten på basen av ÅA:s allmänna urvalsprov.

Tröskelkrav: Minst vitsord M i modersmål för att delta i betygsantagning:

Poäng ges för fem ämnen:

Modersmål
Matematik (lång eller kort)
Högst två realämnen
Högst ett språk
En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkraven uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Teknikområdet

Vad gör en diplomingenjör? Sitter man på ett kontor och räknar?

Det viktigaste som en diplomingenjör är utbildad för är att lösa problem inom sitt specialområde. Det kan vara att bygga en bro, ett vägsystem eller ett datornätverk eller designa en sax, göra kartor och mätinstrument för GPS, att ta fram ett nytt program för mobiltelefoner, hitta bättre sätt för livsmedelshantering, bättre förbränning i en motor, hur man stoppar brandutvecklingen i en kemisk fabrik. Diplomingenjören kan även jobba med att utveckla nya metoder för dosering av mediciner, reservdelar för människan eller en ny apparat för behandling av cancer osv.

För att kunna göra det behövs utbildning som ger dig grundläggande och sedan alltmer fördjupade kunskaper inom det specialområde du är intresserad av. Man kan säga att under utbildningen skaffar du dig en verktygslåda som du fyller på. Verktygen i den lådan kan användas direkt för att lösa de problem du är satt att lösa, antingen genom ett verktyg i taget eller i någon listig kombination. Men, och det här är viktigt, du får också kunskap att skapa nya verktyg som du eller någon annan kan använda. Ofta är problemen knepiga, ingen har ju gjort just detta förut - annars vore det inte ett problem, eller hur? Ofta kan en lösning på ett problem även visa sig vara en lösning på ett helt annat problem, om man fixar till det lite grand. Så till exempel har kollegor som kommit på hur man kan skilja ut små fettklumpar som finns i blodet och rensar detta hamnat i utveckling av förbättrade kriminaltekniska undersökningshjälpmedel för polisen.

Hur jobbar då en diplomingenjör? Jo, väldigt mycket med personliga möten människor emellan. En diplomingenjör blir nästan alltid chef i någon form efter några år. Det kan vara som projektledare, teamleader eller gruppansvarig. Blir du inte chef blir du expert. Som diplomingenjör reser du ofta mycket för att träffa kunder, uppdragsgivare eller samarbetspartners. Rapporter ska skrivas och presenteras. Kollegor ska internutbildas. Projekt ska redovisas och säljas in hos kunder osv. Så det minsta en diplomingenjör gör är nog att sitta på sitt kontor och räknar. Räknandet gör ju datorerna. Men den som ser till att datorerna kan lösa räkningsproblemen, det är du som diplomingenjör!

Utbildningar (teknologiemagister, 5 år)

Aalto universitetet, https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/studera-till-diplomingenjor-pa-aalto-universitetet

Beskrivning av de olika utbildningsprogrammen: https://www.aalto.fi/sv/utbildningsutbud?field=tech&degreeType=bachelors

Åbo akademi, https://www.abo.fi/utbildningslinjer/kemi-och-processteknik/

https://www.abo.fi/amnen/datateknik/

Vaasan yliopisto, https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/kandidaattiohjelmat/energia-ja-informaatiotekniikan-kandidaattiohjelma

Antagningen till diplomingenjör i Finland

Urvalsprov som bygger på lång matematik, fysik och kemi. Endast matematikuppgifterna är obligatoriska.

80% av sökande antas på basen av studentbetyget

3 ämnen:

mo, maA, fy eller ke (det bättre).

Godkänt studentprov i maA krävs för betygsantagning

Utbildningsspecifika tröskelkriterier, ÅA tröskelkriterier: MaA minst C eller Fy minst C eller Ke minst C

Aalto tröskelkriterier: https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-diplomingenjor/antagning-till-di-ansokningsmal/

Civilingenjör i Sverige: https://www.antagning.se/se/search?period=12&freeText=civilingenj%C3%B6r

Behörighetskrav, Civilingenjör 300 hp ( 5 år, 60 hp/år): Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (fysik 7 kurser, kemi 3 kurser, matematik lång lärokurs 10 kurser).

Vad gör en ingenjör då?

Ingenjörer arbetar bland annat med tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete. Även arbete inom produktionsplanering och försäljning är vanligt. Med stigande erfarenhet får många högskoleingenjörer ledande roller. De arbetar som regel nära verksamheten, ofta i samarbete med såväl diplomingenjörer som andra utbildningsgrupper.

I det privata näringslivet arbetar många på industri- och konsultföretag inom en mängd olika branscher, som till exempel el, data, mekanik och bygg. Statligt anställda högskoleingenjörer arbetar i första hand inom de affärsdrivande verken. Inom den kommunala sektorn arbetar ingenjörer främst inom stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter. Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Finländska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid inhemska företag verksamma i utlandet.

Ingenjörsutbildningen i Finland omfattar 4 år och examen du får är lägre högskoleexamen. Läs mer om de olika inriktningarna här:

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud#

https://www.arcada.fi/sv/studera-pa-arcada/bachelorutbildningar/energi-och-miljoteknik

Antagningen till ingenjör (studentbetyg eller urvalsprov)

Yh-urvalsprovet. Sjökaptén och byggnadsarkitekt har även lämplighetstest.

Andelen som antas på basen av studentbetyg 30-40%

5 ämnen: mo, ma, ett främmande språk/andra inhemska språket + de två realämnen/främmande språk som ger mest poäng. Arcadas ingenjörsutbildningar har tröskelvärdet MaA B eller MaB M

Här kan du bekanta dig med vilka kurser som ingenjörsstuderande har: https://studieguide.novia.fi/index.php/sv/13622/sv

Exempel på arbetsuppgifter inom IT- och energiteknik: IT-ingenjören arbetar inom tekniksektorn med bl.a. systemerings- och programmeringsproblem, databas- samt kommunikationsrelaterade uppgifter. Arbetsgivarna är ofta små och medelstora företag, men även utvecklingsavdelningar inom storföretag behöver sakkunniga IT-ingenjörer. Energiteknikingenjören kan arbeta inom industrin och i konsultbranschen med produkt- och processutveckling, tekniska expertuppgifter och med tekniska rådgivnings- och utbildningsuppgifter. Arbetsgivarna är ofta små och medelstora företag, men även utvecklingsavdelningar inom storföretag behöver energiteknikingenjörer.

Novias studerande berättar om sina studier vid Novia: https://www.novia.fi/utbildning/studerande-intervjuer

Med ingenjörsexamen kan du även fortsätta till magistersstudier:

Energiteknik

Vår energiförsörjning är en ytterst viktig del av det moderna samhället. Du som studerar energiteknik i Vasa lär dig förstå den traditionella energihushållningens tekniska lösningar och dynamik, men också de utmaningar och möjligheter som den pågående övergången mot förnyelsebara energikällor och kolneutralitet medför. Förutom kunskaper inom process- och systemteknik ger studierna dig insikter i energisystemtänk, där material- och energiflöden kopplas samman med nya tekniska lösningar. Du lär dig förstå ekonomin bakom förnyelseprocesser och hur lagstiftningen inverkar på dem. Genom studierna får du även inblick i hur vår miljöpåverkan kan minskas med förbättrad material- och energieffektivitet.

Magisterstudierna i energiteknik förutsätter att du har en lägre högskoleexamen från tidigare, helst inom teknikområdet. Dina studier ger dig en bred kunskapsbas, bygger på vetenskaplig forskning och har både teoretiska och praktiska element. Samarbetet med Yrkeshögskolan Novia och universiteten i Vasaregionen är gott. Som studerande har du möjlighet att välja din specialisering genom att avlägga valfria kurser. Studieomgivningen är internationell med nära kontakter till Vasa energikluster. Ditt diplomarbete gör du med stor sannolikhet i samarbete med ett företag.

Ekonomi

Checklista – är ekonom något för dig?

Stämmer det här på dig? Då har du goda förutsättningar för att jobba som ekonom!

… vill utbilda mig till ett brett yrke med många karriärmöjligheter.

… vill inte låsa mig till en specifik bransch.

… har mycket god datorvana och lätt för att lära nya system.

… tycker det är spännande att hushålla med begränsade resurser.

… gillar analys och att gräva efter rätt information.

Arbetsuppgifter och ansvar för ekonomer

Som ekonom arbetar du alltid med ekonomi i någon form, det vill säga att hushålla med begränsade resurser. Via ekonomisk planering, investering eller budgetering. Resurserna behöver inte nödvändigtvis vara pengar i euro utan det kan lika gärna röra sig om varor, råmaterial, personal eller produktionskapacitet.

Olika ekonomjobb kan ställa helt olika krav. Så det är lite av en utmaning att beskriva vad en ekonom gör.

Ändå ses det av många som möjligheternas yrke. För vad kan en ekonom inte jobba med? Idag återfinns ekonomer i alla möjliga branscher och yrkesroller långt förbi vad gemene man kan föreställa sig.

Exempel på yrkesinriktningar för en ekonom kan vara nationalekonom, redovisningsekonom, controller, analytiker, marknadsförare, chef, revisor, logistiker och inköpare.

Nationalekonom vs. företagsekonom

En nationalekonom arbetar med nationalekonomi och hur resurser fördelas eller påverkar samhället. Till exempel vilken effekt ekonomisk-politiska beslut har på samhället i stort. Medan en företagsekonom snarare fokuserar på hur företag hanterar, ransonerar och fördelar sina resurser och inkomster.

Nationalekonomi är ett av huvudområdena inom utbildningar till ekonom och på de stora ekonomprogrammen på universitet och högskolor. Många examinerade nationalekonomer jobbar sedan på myndigheter, departement, i stora industri- och tjänsteföretag samt i bank- och finansbranschen.

Däremot är det inriktningen företagsekonomi som lockar flest studenter. För som företagsekonom är du specialist på att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Du kan arbeta i det privata näringslivet, staten, kommuner och regioner men också i ideella organisationer. Många som har studerat företagsekonomi väljer även att driva eget företag.

Såväl redovisningsekonom och ekonomiassistent som inköpare, logistiker och controller är typiska exempel på jobb inom företagsekonomi.

Arbetsuppgifter för en controller

Som controller arbetar du med ekonomisk uppföljning och analys på ett företag, ofta för specifika affärsområden eller avdelningar. Det kan vara analyser och uppföljning månadsvis av verksamhetens resultat, liksom att ta fram finansiella presentationer. Ofta har du även ansvar för kostnadsanalyser, investeringsanalyser samt prognoser och är generellt ett stöd och rådgivare i finansiella frågor.

Många controllers sitter i verksamhetens ledningsgrupp och överlag innebär controlling att du har kontakt med många andra yrkesroller.

Som controller kan man ha olika inriktning, exempelvis business controller och verksamhetscontroller, som är mer affärsinriktade, eller financial controller, även kallat redovisningscontroller, som är mer inriktad på redovisning och arbete med bokslut.

Många ekonomer bland analytiker och marknadsförare

Det finns många jobb som analytiker som lockar ekonomer. Allt från finansiella analytiker såsom finansanalytiker och aktieanalytiker, som alla levererar och utvärderar ekonomiska analyser och rapporter. Här kan man jobba på storbank och försäkringsbolag, men också investmentbolag och som rådgivare vid börsintroduktioner, emissioner och företagsöverlåtelser.

Även AML (Anti-Money Laundering) är ett allt hetare arbetsområde inom bank. Här efterfrågas experter inom penningtvätt, så kallat AML-analytiker. Då får du förebygga ekonomisk brottslighet och analysera och tolka konfidentiell data.

En helt annan men minst lika populär roll är jobbet som marknadsförare. Hur ett företag arbetar med sin marknadsföring kan ofta kopplas direkt till ekonomiska resultat – positiva som negativa. Här får ekonomen som drivs av att ta fram kampanjer och gillar försäljning glänsa.

Chefsjobb också populärt

Många civilekonomer jobbar också som företagsledare och söker sig till chefsjobb. Inte så konstigt kanske, med tanke på att chefer ständigt behöver vara bra på att fördela resurser, ha koll på budget samt leverera värde för företagets affärer.

Som chef har du ofta ansvar för både verksamhet, personal och ekonomi. Det innebär att du behöver leda din arbetsgrupp, fördela arbetsuppgifter och se till att dina medarbetare har tillräckliga resurser för att nå önskat resultat.

Chefsjobb finns på alla nivåer, från VD ner till teamledare, och i många organisationer kan du hitta ekonomer inom varje hierarki. Mest eftersom chef sällan är något du studerar till utan snarare är en roll du förtjänar med rätt erfarenhet och ledaregenskaper såsom förmågan att skapa psykologisk trygghet.

Ekonomer naturligt inslag inom bank och finans

Som ekonom finns det många passande bankjobb, särskilt för dig som studerat till nationalekonom, finansekonom och civilekonom. Här kan du jobba som riskanalytiker, ta ett klassiskt jobb som handläggare och banktjänsteman eller bli rådgivare. Som till exempel kundrådgivare, företagsrådgivare, bolånehandläggare, kredithandläggare och inkassohandläggare.

Just handläggare, rådgivare och liknande kundnära roller är ofta ett bra steg för dig som söker ditt första finansjobb och vill jobba på bank. Många av de stora bankerna och företagen erbjuder även internships, traineeprogram och internutbildningar för dig som är nyutexaminerad ekonom.

Svenskspråkiga högskolor i Finland som utbildar ekonomer

Svenska Handelshögskolan (Hanken) i Vasa och Helsingfors https://www.hanken.fi/sv

Handelshögskolan vid Åbo Akademi: www.abo.fi

Antagningen

Betygsantagning 60% https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning-och-ansokan/betygsantagning/finlandsk-studentexamen (endast för förstagångssökande)

Gemensamt urvalsprov: https://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsprov-och-statistik-fran-tidigare-ar/

Urvalsprovet grundar sig på innehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i gymnasiets läroplan (utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015):

Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller Sannolikhet och statistik (Lång matematik MAA10)

Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)

Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)

Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

Närliggande utbildningar är tradenom och ingenjör inom produktionsekonomi som är yrkeshögskoleutbildningar (3 1/2 - 4 år)

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/foretagsekonomi/

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/teknik-och-sjofart/ingenjor-yh-produktionsekonomi/

Novias tradenomutbildningar finns i Jakobstad, Vasa och Åbo. De har lite olika inriktningar. Novia i Vasa inriktar sig t.ex på justitieförvaltning. Även yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors har tradenomutbildning. Du kan ansöka till nästan alla yh-utbildningar via studentbetyget eller yh-provet.

Vid betygsbaserad antagning poängsätts fem ämnen.

Ämnen som poängsätts:
Modersmål (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk)
Ett främmande språk/andra inhemska språket
Matematik
Två realämnen/främmande språk (det andra inhemska språket beaktas inte här
Yh-provet https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/

Ekonomi i medierna. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/aktuellt/bloggar-poddar/karriarpodden

Företagsekonomi (tradenom) vid Arcada: https://www.youtube.com/watch?v=Z5GV64qY4pI&t=16s

Forensiker och kriminaltekniker

En forensiker kan ha mångskiftande arbetsområden, men gemensamt för alla är att de arbetar med att analysera och dokumentera bevis vid brottsutredningar. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, DNA, narkotika, förfalskade dokument, IT eller vapen.

Forensiker kan ha olika utbildningsbakgrunder och är specialiserade på det område de arbetar inom, exempelvis kan forensiker vara specialist på sedelförfalskningar, vad gäller både svenska och utländska valutor.

Man kan vara verksam som Forensisk generalist eller som specialist inom ett viss, mer eller mindre begränsat, forensiskt område, t ex kan man bli fingeravtrycksanalytiker eller expert på igenkännande av ansiktsdrag.

Forensiker använder sig av de senaste vetenskapliga metoder och högmodern utrustning, som t ex elektroniska och digitala mikroskop och vakuumkameror.

Huvuddelen av de kriminaltekniska undersökningarna utförs för rättsväsendet och används i brottsmål. Dessutom utförs uppdragsärenden, det vill säga undersökningar för enskilda uppdragsgivare. När ett ärende inkommer utses en forensiker som ansvarig. Ärendet kommer som en begäran om undersökning och till den kommer ett material som en kriminaltekniker ofta har säkrat på en brottsplats.

Kriminaltekniker kan specialisera sig på olika områden och ett exempel på en sådan specialisering är Rättsmedicinska ballistiska experter, som genomför testning av vapen som används i ett brott. Som ballistisk expert, måste du ha avancerade kunskaper om trigonometri, kalkyl, statistik och fysik.

En del av de insamlade spåren från brottsplatserna undersöker man själva medan andra skickas vidare till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för analys. Där arbetar forensiker med att analysera det inkomna materialet och med att avge utlåtanden som används inom rättsväsendet.

Kriminaltekniker utan polisiär bakgrund ansvarar ofta för de laborativa undersökningarna och arbetar i så fall tillsammans med en kollega som har den polisiära bakgrunden. Källa: framtid.se

Lämplig utbildning: polis med specialisering i kriminalteknik, kemist, biovetenskaplig utbildning, https://www.oru.se/utbildning/program/analysvetenskapligt-program-i-kemi-med-inriktning-mot-forensik/

Kriminologi, rättspsykologi

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Magistersprogram i kriminologi kan avläggas vid Helsingfors universitet; kriminologia. Då måste du ha en lämplig kandidatexamen (3-årig) t.ex från samhällsvetenskaplig linje eller rättsnotarielinjen "Kriminologia tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Tieteenala tarkastelee laajasti eri rikoslajeja perinteisestä väkivalta- ja nuorisorikollisuudesta nouseviin rikosilmiöihin kuten kyberrikollisuuteen. Kriminologian huomio kohdistuu rikollisuuden syihin ja seurauksiin. Tutkimme rangaistuksia ja kriminaalipolitiikkaa, mutta myös ihmisten rikospelkoja, turvallisuuden tunnetta ja rikosteemaa medioissa"

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi (2 år) Åbo Akademi, riktar sig främst till legitimerade psykologer och övriga yrkesverksamma inom olika delar av rättsliga processer, t ex jurister, läkare, socialarbetare och poliser. Tema som behandlas i utbildningen är bl a den mänskliga informationsprocesseringen, perception och minnets funktioner, beslutsfattningens psykologi, expertis och skrivande/kritisk granskning av expertutlåtanden, bemötande av vittnen i behov av särskilt skydd, hörande av vittnen, målsägande och misstänkta i rättsprocesser, utförandet av sinnesundersökningar och farlighetsbedömningar, orsaker till brottsligt beteende och faktorer kopplade till återfallsbrottslighet samt hur man kan påverka dessa, rehabilitering av brottsförövare, brottets inverkan på brottsoffret, inverkan av psykiska störningar på rättsprocessen, vårdnadstvister och barns position i rättsprocesser, medling, samt rättspsykologiska frågor kopplade till känslor och motivation.

Kriminologprogrammet (3 år) vid t.ex Stockholms universitet "riktar sig till dig som är intresserad av brott och straff och vill arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott. I vårt program får du mångsidiga kunskaper om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott. Efter avslutad utbildning ska en student uppfylla examensfordringarna för en kandidatexamen inom huvudområdet kriminologi. Studenten förväntas därefter antingen kunna arbeta som kvalificerad och självständig utredare eller analytiker inom företag, myndigheter eller organisationer, eller kunna fortsätta med studier på avancerad nivå"

Närliggande utbildningar

Krispsykologi kan studeras som ett biämne via ÖpU vid Åbo Akademi: Biämnet ger kunskap om grundläggande teori och praktik inom krispsykologin. Mera i detalj beskrivs de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna, samt olika behandlingsmodeller inom krisarbete. Diagnos, teori och praktik kring posttraumatisk stress (PTSD) och dess långtidsverkningar behandlas. Det ges information om varför trauman består i minnet och hur detta tar sig uttryck, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma. Man går igenom sorgeprocessen hos barn och vuxna, och hur de skiljer sig från varandra. Storkatastrofer som vid masskjutningar och storolyckor behandlas särskilt, och massmedias betydelse vid storolyckor och även mindre sådana ges också. Biämnet är lämpligt för alla, speciellt sådana som i sitt arbete kommer att ha att göra med människor som befinner sig i kri

Utbildning i utvecklingspsykologi, socialt arbete, socialpolitik Åbo Akademi (Vasa): https://www.abo.fi/utbildningslinjer/socialvetenskaper/

Utbildning i samhällsvetenskap (socialpsykologi, sociologi) och socialt arbete vid Soc&Kom i Helsingfors https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan/utbildning/utbildningsutbud

Socionomutbildning vid Novia i Vasa eller Åbo eller Arcada i Helsingfors

Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat. Socionomstudierna är mångsidiga och innehåller allt från personlig utveckling till samhällsfenomen.

Socionomutbildningen förbereder de studerande för olika yrkesuppgifter inom det sociala området. En socionom kan arbeta med uppgifter inom bl.a. småbarnspedagogik, familjearbete, barnskydd, ungdomsarbete, skolornas arbete för välmående, vuxensocialarbete, brottspåföljdsarbete, arbete med missbruk och psykisk hälsa, specialpedagogik och handikapparbete, åldringsvård eller arbete med kulturell mångfald.

EN KARRIÄR TILL SJÖSS ELLER I LAND Sjöfarten är en internationell bransch. Våra sjöfartsutbildningar ger studerande kompetens att arbeta som sjöbefäl såväl i nationell som internationell trafik, t.ex. på kryssningsfartyg, yachter, eller expeditions-, tank- och fraktfartyg. Utbildningen ger även kompetens att arbeta i land t.ex. hos sjöfartsmyndigheter, rederikontor, hamnar eller inom underhåll av farleder eller i sjömätningsuppdrag

SJÖFARTSBRANSCHEN - EN TEKNISK BRANSCH

Sjöfartsbranschen digitaliseras och fartygens teknik utvecklas snabbt. Utvecklingen för med sig att dagens sjöfarare behöver mångsidigt tekniskt kunnande. Som sjöfartsstuderande vid Novia, har du tillgång till toppmoderna simulatorer, som motsvarar fartygs verkliga kommandobryggor och används till praktiska övningar. ›› Tio kommandobryggor (simulatorer) vid Novia, Aboa Mare

STUDERA SJÖFART I ÅBO vid Novia; på svenska "Sjökapten". På engelska Bachelor of Maritime Management, Captain Bachelor of Engineering, Maritime Technology. Omfattningen 270 sp kan avläggas på 4,5 år varav 108 sp (360 dagar) är handledd fartygspraktik.

HANDLEDD
FARTYGSPRAKTIK

Alla våra däck- och maskinstuderande garanteras en
praktikplats på nationella eller internationella fartyg.
Vi kan erbjuda våra studerande praktikplats ombord
bogserbåtar, segelfartyg, passagerarfartyg,
containerfartyg, bulkfartyg, tankfartyg, RoPax fartyg,

kryssningsfartyg och offshorefartyg.
Några av våra samarbetspartners erbjuder
kadettprogram med separata ansökningsprocesser.
Vi är t.ex. den enda sjöfartsutbildaren i Finland som
Royal Caribbean, TUI Cruises, Reederei Nord och
Mercy Ships valt ut för sina kadettprogram.

SIMULATION OCH SÄKERHETSUTBILDNING I utbildningen ingår även övningar i skolans fartygssimulatorer och säkerhetsutbildning i Meriturvas sjösäkerhetscenter i Lojo och Obbnäs.

ARBETE OMBORD EFTER SJÖKAPTENSEXAMEN Efter avlagd sjökaptensexamen kan man börja jobba som styrman på ett fartyg med lastning, lossning och underhåll. Senare kan man avancera till befälhavare, då man leder och ansvar för hela fartyget, passagerarna och transporten av lasten på ett säkert sätt för både människor och miljö. Ombord på fartyget jobbar man i skift, i så kallad vakt. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras vanligtvis med lika lång ledighet i land

ARBETE OMBORD EFTER SJÖINGENJÖRSEXAMEN Efter avlagd sjöingenjörsexamen kan man börja jobba som andre fartygsingenjör. Senare kan man avancera till förste fartygsingenjör och tillslut till teknisk chef, med övergripande tekniskt ansvar för fartygets maskineri och tekniska utrustning samt maskinpersonalen ombord. Ombord på fartyget jobbar man i skift, i så kallad vakt. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras vanligtvis med lika lång ledighet i land

CAMPUS ABOA MARE

På Campus Aboa Mare, nära Åbo hamn,
hittar du Nordeuropas största simulatorbaserade
utbildningscenter inom sjöfart.
På vårt internationella campus hörs sorlet av flera
språk och i korridorerna kan du träffa studerande
från olika delar av världen. Vi har moderna
utrymmen, även om sjöfartsutbildningens anor
går tillbaka till år 1813.

Antagning: Betygsantagning eller yh-provet https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/

Ämnen som poängsätts:

Modersmål (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk)
Ett främmande språk/andra inhemska språket
Matematik
Två realämnen/främmande språk (det andra inhemska språket beaktas inte här)

Matematiker

Studierna: Du kan välja den allmänna linjen för matematik eller lärarlinjen för ämneslärare i matematik. Du kan även specialisera dig på finans- och försäkringsmatematik eller tillämpad matematik. Ditt val av specialisering styr delvis vilka biämnen du kan välja. På lärarlinjen läser du pedagogik och ett annat undervisningsämne, exempelvis fysik eller kemi, som långa biämnen. Bra stödämnen för andra specialiseringar är bland annat datavetenskap, statistik och nationalekonomi. Också kemi- och processteknik och datateknik erbjuder många intressanta matematikrelaterade kurser

Karriärmöjligheter: Matematik öppnar dörren till en arbetsmarknad med utmärkt sysselsättningsläge. Många jobbar som ämneslärare på högstadier, gymnasier och yrkeshögskolor medan andra arbetar som försäkringsmatematiker, riskanalytiker eller statistiker inom IT-branschen, tillverkningsindustrin, försäkringsbolag eller banker. Andra väljer att fortsätta sina studier för att doktorera och sedan bli forskare, universitetslärare eller professorer. Ytterligare titlar på våra utexaminerade matematikstuderande är bland annat aktuarie, pensionshandläggare, biostatistiker, systemplanerare, kvalitetsanalytiker, kreditriskanalytiker och programmerare. Det är många arbetsgivare som uppskattar matematikerns logiska och exakta tankesätt

Studerande vid ÅA berättar om sina studier: https://abomatematiker.wordpress.com

Var: Åbo Akademi eller Helsingfors universitet

Urval: Studerande antas på basen av studentbetyget

Matematiska vetenskaper Helsingfors universitet 97 Minst vitsord E i lång matematik.
Ämneslärare i matematik, fysik och kemi Helsingfors universitet 97 Inga tröskelkriterier.
Vid Åbo Akademi söker du till linjen naturvetenskaper: Som naturvetenskapsstuderande väljer du ett huvudämne (fysik, geologi, kemi eller matematik), som du kombinerar med biämnen som intresserar dig. Oavsett val av huvudämne blir du först kandidat i naturvetenskaper och därefter filosofie magister. Du har också möjlighet att gå ämneslärarlinjen som ger dig ämneslärarbehörighet för två eller flera ämnen. Studierna i naturvetenskap kombinerar teori med praktik och utvecklar, utöver ämneskunskaper, även dina samarbets- och kommunikationsfärdigheter. Med möjlighet till utbytesstudier eller -praktik, samt språkstudier och valfria kurser, skapar du dig en unik utbildning för framtiden

Data & IT

Att jobba med informationsteknik och datautveckling innebär att du är i en bransch som hela tiden utvecklas och förändras. I grunden handlar det om att arbeta med information på olika sätt, att samla in information som du sen strukturerar och analyserar eller att presentera och sprida information genom till exempel webbplatser eller sociala medier. Se nedan exempel på jobb inom data & It

Arcada: I utbildningen i informationsteknik lär du dig programvaruutveckling med fokus på informationsanalys. Som utexaminerad IT-ingenjör kan du bland annat designa och utveckla webbapplikationer, programmera mobila appar samt bygga olika typer av molnbaserade tjänster. Studierna fokuserar på att utveckla och tillämpa lösningar för dataanalys, visualisering av information, prognostisering och artificiell intelligens

Arcada: Online media. Du kan jobba som:

Konceptutvecklare
Digital designer
Online-redaktör
Webbdesigner
Webbredaktör
Projektledare

Studierna ger en flexibel och mångsidig plattform för arbete inom IT-branschen samt inom det datatekniska området. Utbildningen ger studerande de verktyg som behövs för att behärska de senaste och viktigaste teknikerna som används. Studerande lär sig att lösa problem på ett praktiskt sätt och att reda ut begrepp och behov. Under studierna konstruerar studerande lösningar, både hårdvaru- och mjukvarumässigt, med tyngdpunkt på programmeringsteknik.IT-ingenjören arbetar inom tekniksektorn med bl.a. systemerings- och programmeringsproblem, databas- samt kommunikationsrelaterade uppgifter. Arbetsgivarna är ofta små och medelstora företag, men även utvecklingsavdelningar inom storföretag behöver sakkunniga IT-ingenjörer.

Novia formgivare; grafisk design Med en examen inom grafisk design kan du jobba med konceptplanering och formgivning av tryckt material, med reklam, webb eller förpackningar, antingen som egen företagare eller som anställd grafiker på en reklam- eller mediabyrå.

Novia informationsteknik - nyhet vt23

Åbo Akademi: datavetenskap Nya idéer och teknologier som introduceras förutsätter samspel med datorsystem, beräkningar och informationsbehandling. Datavetenskap handlar om det breda och tvärvetenskapliga ämnesområdet som sträcker sig från datorprogrammering, distribuerande system och webb- och cloud-computing till datasäkerhet, algoritmer och nyheter såsom nano-, bio- och quantum-computing. Huvudämnesstudier i datavetenskap lär dig att analysera datorbaserade systems arkitektur, kvalitet, tillförlitlighet och driftssäkerhet, och ger dig praktiska metoder för arbetslivet. Med hjälp av dessa kan du utveckla korrekta och pålitliga mjukvaruintensiva system, bygga upp effektiva algoritmiska lösningar för olika beräkningsmodeller och utveckla lösningar baserade på dessa modeller. De industriella tillämpningsområdena är många och intressanta, bland annat inom e-lärande, bioteknik, flygteknik, banktjänster och transport. Många jobbar som programmerare eller systemdesigner inom programvaruindustrin medan andra arbetar som säkerhetsexperter med IT-säkerhet, antingen på den privata eller offentliga sektorn. Andra titlar på våra utexaminerade studerande är mobilapputvecklare, systemanalytiker och dataanalytiker. Även många internetbaserade företag erbjuder intressanta arbeten.

Åbo Akademi eller Aalto: datateknik (diplomingenjör) Med datateknik som huvudämne lär du dig att tillämpa kunskaper inom informationsteknologi, ingenjörsvetenskap och matematik, och blir en professionell problemlösare inom något av informationsteknologins otaliga användningsområden. Studierna omfattar både programvara och hårdvara och hjälper dig att förstå hur de samspelar med både användare och omgivning. Dina studier ger dig inblick såväl i stora superdatorer som små inbyggda system inne i apparater. På diplomingenjörsnivån kan du fördjupa dig i olika teman, exempelvis högeffektiva datorberäkningar, mjukvaruteknologi eller inbyggda datorsystem. Många jobbar som software designer, product manager och service architect och producerar exempelvis programvaror. En del jobbar som konsulter och programmerare i konsult- och IT-företag, medan andra arbetar som systemadministratörer och projektledare inom stat eller kommun. En del jobbar med industriella datorsystem som technical architect, system developer och lead engineer. Andra titlar för våra utexaminerade diplomingenjörer är bland annat chief technology officer, senior R&D engineer och vice president of marketing. Många utexaminerade väljer även att starta eget och bli sina egna chefer. Efterfrågan på diplomingenjörer är stor både nationellt och internationellt.

Ya (Vasa) Mediaprogrammet, Speldesign

Publikationsproduktion
3D-modellering, animation och rörelsegrafik
Nät- och webbproduktion
Programmering (spel och app)
Vaasan ammattikorkeakoulu: tradenom med inriktning på It https://www.vamk.fi/haku/alat/tradenomi/paaaineet/tietojenkasittely/

54 yrken inom data & it

.NET-utvecklare
3D-grafiker
Användbarhetsexpert
Applikationsutvecklare
Cross media producer
Cybersoldat
Databasspecialist/Databasadministratör
Dataingenjör
Dataspelsbranschens yrken
Dataspelsutvecklare
Datasäkerhetsansvarig
Datavetare
DevOps-integrerare
Digital designer
Digital kommunikatör
Drifttekniker inom IT
Embeddedutvecklare
Front-end utvecklare
GIS-utvecklare
Hårdvarudesigner
Informationsarkitekt
Ingenjör inom data/elektronik
IT Tekniker / Nätverkstekniker
IT-ansvarig
IT-arkitekt
IT-artist
IT-chef
IT-direktör
IT-forensiker
IT-konsult
IT-molnspecialist
IT-projektledare
IT-specialist
IT-strateg
IT-tekniker
Leveldesigner
Mjukvarudesigner
Networker
Produktvisualiserare
Programmerare
Supporttekniker
Systemadministratör
Systemarkitekt
Systemintegratör
Systemtestare
Systemutvecklare
Sökmotoroptimerare
UX-designer
Webbanalytiker
Webbdesigner
Webbproducent
Webbredaktör
Webbutvecklare
Webmaster

 

WidgetAreaBottom