WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studiestöd

Studiestöd

 • Beviljas för heltidsstudier.
 • Minst åtta veckor i följd.
 • Förutsätter framgång i studierna. 
 • Om du studerar på andra stadiet är det läroanstalten i fråga som kontrollerar hur dina studier framskrider. Framgången i studierna anses tillräcklig om den tid som du studerar på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för studierna i fråga. Stödtiden vid yrkesinriktad grundexamen och gymnasieutbildning är 4 läsår. Tillräckligt i gymnasiet: minst 10 kurser per termin eller minst två studentprov per skrivningsomgång. 
 • Högskola:
  • i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad, 
  minst 20 studiepoäng under varje läsår (minimikravet).
 • Studiestöd kan beviljas när man fyllt 17 år.
 • Den som är 15 - 16 år kan ansöka om studiestödets materialtillägg och statsgaranti för studielån. Materialtillägget är 47,26 euro/månad från och med 1.8.2020.  Materialtillägget är beroende av föräldrarnas inkomster. https://www.kela.fi/web/sv/studerande-snabbguide
 • Studiestödets belopp för studier på andra stadiet och på högskola, samt maximitiden för studiepenning: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-studiepenning
 • Hur mycket du kan förtjäna under studietiden: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-egna-inkomster 

Bostadsstöd 

Från1.8.2017 omfattas studerande av allmant-bostadsbidrag . Notera också att de personer som hör till samma hushåll ska ansöka om gemensamt bostadsbidrag. Personer som hyr en del av en bostad med separata hyresavtal räknas däremot inte som samma hushåll (detta kräver dock att personerna enligt hyresavtalet eller en bilaga till det inte är ansvariga för hyran för hela bostaden). Huvudhyresgästen och underhyresgästen får inte heller vara nära släktingar för att kunna räknas som separata hushåll.

Bostadsbidraget kan vara högst 80 procent av boendeutgifterna, alltså fyra femtedelar. Du betalar alltid själv minst 20 procent av dina boendeutgifter, alltså en femtedel.av bostadsstöd: https://www.kela.fi/berakningar#studerande

Även studerande kan ansöka om grundläggande utkomststöd om studiestödet (studiepenning och studielån) samt övriga inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga utgifter.

Om du av någon anledning inte är berättigad till studiestöd (för lite studieprestationer, studiestödsmånaderna har tagit slut mm.), lönar det sig ändå att utreda om möjlighet till utkomststöd. Utkomststödet är ett stöd som beviljas i sista hand, vilket betyder att du inte kan få det om du har egendom form av t.ex. värdepapper, sommarstuga mm.

Eftersom att antalet studiestödsmånader är begränsat, ska du då du blir sjuk för en längre period, ansöka om sjukdagpenning.

Om du återupptar dina studier eller påbörjar dina studier efter att du varit i arbetslivet en längre tid, kan du även ha möjlighet att ansöka om vuxenstudiestöd från utbildningsfonden.

 Ett exempel: Studiebostad två personer Otnäs: 880e/mån. Bostadsbidrag 570e sammanlagt (två personer).  Studiestöd 250 e/person.

STUDIER UTOMLANDS

WidgetAreaBottom