WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Frånvaroprinciper

FRÅNVAROPRINCIPER

1. En oanmäld frånvaro är olovlig frånvaro.

2. Man anhåller om frånvaro skriftligen till berörd lärare (1 lektion), grupphandledare (1-3 dagar) eller rektor (mera än 3 dagar).

3. Frånvaroanhållan kan förkastas av lärare eller rektor.

4. Frånvaroanhållan till rektor lämnas in två veckor på förhand, till grupphandledare tre dagar på förhand och till ämneslärare en dag på förhand.

5. Vid sjukfrånvaro gör föräldrarna/vårdnadshavarna sjukanmälan genom att med egna koder anmäla på Wilma eller på annat sätt

6. 18 år fyllda och de som inte bor med sina vårdnadshavare kan själva sjukanmäla sig till grupphandledaren.

7. Oanmäld frånvaro från prov innebär att man försatt sin möjlighet att ta om provet på provomtagningen direkt efter perioden.

8. Vid besök till hälsocentral eller sjukhus (läkar-, tandläkar- eller laboratoriebesök) skall intyg uppvisas åt grupphandledaren/läraren på skolan.

9. När man tar körkort skall inte körtimmar placeras på lektionstid, undantagsfall (teoriprov, körprov, halkbana) skall diskuteras med ämnesläraren.

10. Vid frånvaro från lektion med annat skolarbete skall berörda lärare tillfrågas innan lektionerna börjar. Den lärare som ger lov till annat skolarbete meddelar berörda lärare.

11. Tre förseningar motsvarar en olovlig frånvaro.

12. Vid stor frånvaro avgör ämnesläraren om denna kan bedöma den studerandes prestationer tillräckligt mångsidigt för att kunna ge ett kursvitsord.

13. Direktiven för kombi-studerande kan avvika från dessa principer.

14.Studerandevårdsgruppen har rätt att föreslå avvikande villkor för studerande med speciella behov.

15. Anser man sig blivit orättvist behandlad skall man lämna in ett skriftligt klagomål till studerandevårdsgruppen (rektor, hälsovårdare, studiehandledare, kurator, speciallärare).

WidgetAreaBottom