WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studiegång

STUDIEGÅNG OCH BYTEN AV KURSER OCH STUDIEAVSNITT

Gymnasiestudierna är treåriga, men kan avläggas på 2-4 år. Om särskilda skäl, t.ex. långvarig sjukskrivning,  föreligger kan rektor bevilja rätt att gå ett femte år i skolan. Vi rekommenderar att du avlägger 30 kurser/ 60 studiepoäng (sp)  i ettan och tvåan för att kunna koncentrera dig på de fördjupade kurserna i trean. Det är bäst att avlägga alla kurser/studieavsnitt så att de är klara efter period 4 det tredje året.

För att få avgångsbetyg och studentexamensbetyg krävs minst 75 kurser /150 sp i gymnasiet. Av dessa är 48 – 52 kurser/ 96 - 104 sp obligatoriska (47 - 51kurser / 94 - 102 sp för den som gått FinB). Därtill krävs minst 10 fördjupade kurser. Resterande kurser kan vara fördjupade eller tillämpade. Vi rekommenderar att du planerar in ett par kurser/ 4 sp utöver de 75 kurser/ 150 sp som krävs. Du kan gå kurser senast i period 5 det år du ska bli dimitterad. Studierna ska vara klara senast den 25.4. 

I regel avläggs kurserna/studieavsnitten i nummerföljd. Om du vill avlägga kurserna/avsnitten i annan ordningsföljd än den som anges i beskrivningarna av kurser och studieavsnitt ska du fråga ämnesläraren om det är möjligt. En tumregel är att språken och matematiken avläggs i ordningsföljd.

Om du vill avlägga en kurs/ett avsnitt genom självständiga studier (tentera en kurs/ett avsnitt), ska du få tillstånd av både ämneslärare och rektor. Då görs ett tentamenskontrakt upp tillsammans med ämnesläraren. Blankett för ändamålet finns i kansliet och på skolans hemsida. Tentamenskontraktet ska godkännas av rektor och efter det kan du börja.

Studieval gör de studerande för ett år i taget. De nya gör det i samband med anmälan till gymnasiet och de som redan är inne i gymnasiet gör det i januari-februari vid en tidpunkt som meddelas i skolan. Schemat för nästa läsår görs upp utgående från valen inom hela skolan. Ändringar i ditt studieval gör du genom att kontakta din studiehandledare.  

Du är personligen ansvarig för ditt studieprogram. Håll koll på ditt antal kurser/studiepoäng och att du valt alla obligatoriska kurser/studieavsnitt och minst tio fördjupade kurser/ 20 sp.

Nivåbyte i matte och finska: Du kan byta från lång till kort matematik efter avslutat studieavsnitt, men vi rekommenderar att bytet görs i åk 1. Du kan även byta till B-finska efter rekommendation av ämnesläraren. Studieasvnitten omvandlas enligt en tabell som finns på blanketten för anhållan om byte. Du förlorar inga sp, men du måste eventuellt gå om något studieavsnitt på annan nivå. Blanketten finns hos studiehandledarna, som hjälper dig att göra bytet. Blanketten ska undertecknas och lämnas till studiehandledaren. Du har rätt att skriva studentprov i lång matematik eller A eller B finska oberoende av den nivå du gått. Observera att byte till en högre nivå föranleder komplettering av studierna

WidgetAreaBottom