WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ordningsregler

Ordningsregler för Jakobstads gymnasium / Pietarsaaren lukion järjestyssäännöt
Ordningsreglerna gäller både Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio. Reglerna gäller all verksamhet som har koppling till skolan t.ex. all undervisning och exkursioner.

Järjestyssäännöt koskevat sekä Pietarsaaren lukiota että Jakobstads gymnasiumia. Säännöt ovat voimassa kaikessa koulun toiminnassa, esim. opetuksessa ja retkillä.

Syftet med ordningsreglerna / Järjestyssääntöjen tarkoitus
Skolan är en arbetsplats där alla har rätt till en trygg och trivsam studiemiljö. Reglerna är till för att främja den interna ordningen och garantera ostörda studier.
Ordningsreglerna tillämpas under skoltid, d v s när skolans verksamhet pågår. Reglerna gäller i skolbyggnaden, på skolområdet (se bilaga) och under skolans verksamhet utanför skolan t. ex under studiebesök.
Vid överträdelse av ordningsreglerna tillämpas principerna i gymnasielagen och -förordningen.

Koulu on työpaikka, jossa kaikilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Säännöt on laadittu koulun sisäisen järjestyksen ja häiriöttömän opiskelun edistämiseksi.
Järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikana eli silloin kun koulun toiminta on käynnissä. Säännöt ovat voimassa koulurakennuksessa, koulun alueella (ks. liite) ja koulun ulkopuolella tapahtuvassa toiminnassa, esim. opintomatkoilla.
Järjestyssääntöjen rikkomistilanteessa sovelletaan lukiolain ja -asetusten periaatteita.

Ordning och miljöhänsyn / Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen
Var och en ska sörja för skolans egendom och sina egna saker samt respektera andras egendom. Nedskräpning är förbjuden och alla städar upp efter sig och sköter också i övrigt om att hålla skolan snygg. Om man skadar eller söndrar skolans egendom är man ersättningsskyldig

Jokainen huolehtii koulun omaisuudesta ja omista tavaroistaan sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. Roskaaminen on kiellettyä ja jokainen siivoaa jälkensä ja huolehtii muutenkin yleisestä siisteydestä. Jokainen, joka vahingoittaa tai rikkoo koulun omaisuutta, on korvausvelvollinen.

Säkerhet / Turvallisuus
Om man upptäcker fel och brister eller något annat som kan äventyra tryggheten i skolan bör man meddela skolans personal. Cyklar, mopeder och andra fordon ställs på för dem anvisade områden så att de inte blockerar räddningsvägar eller trottoarer. På skolans område finns det kameraövervakning.

Koulun henkilökunnalle on ilmoitettava turvallisuutta uhkaavasta viasta, puutteesta tai toiminnasta. Polkupyöriä, mopoja ja muita ajoneuvoja on säilytettävä niille varatuilla alueilla siten, etteivät ne tuki pelastusteitä tai jalkakäytäviä. Koulun alueella on kameravalvonta.

De studerandes rättigheter och skyldigheter / Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Var och en har rätt till en trygg studie- och arbetsmiljö.
Var och en har rätt till jämlikt bemötande, personlig frihet och integritet samt rätt till skydd för privatlivet.
Det är var och ens skyldighet att motverka mobbning.

Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työskentely-ympäristöön.
Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun sekä oikeus henkilökohtaiseen  vapauteen, koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan.
Kaikilla on velvollisuus toimia yhteistyössä niin, että ketään ei kiusata.

Användning av datorer, mobiltelefoner och annan elektronik /
Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Under lektionstid kan IT-utrustning användas som stöd i undervisningen.
Läraren har rätt att begränsa störande användning av elektroniska apparater.

Omia IT-laitteita voidaan käyttää oppitunneilla oppimisen tukena.
Opettajalla on oikeus rajoittaa IT-laitteiden häiritsevää käyttöä.

Ett gott uppförande / Hyvä käytös
Vi ser varandra och visar varandra hänsyn, respekt och omsorg. Vi kommer i tid till lektioner och evenemang. Vi värnar om allas rätt till arbetsro och en trygg och lugn studiemiljö. Var och en tar ansvar för sitt arbete och iakttar lag och god sed när det gäller användning av källor och offentlig publicering av material.

Otamme toisemme huomioon ja kunnioitamme toisiamme. Tulemme ajoissa oppitunneille ja koulun tapahtumiin. Kunnioitamme kaikkien oikeutta työrauhaan ja turvalliseen ja rauhalliseen opiskeluympäristöön. Jokainen ottaa vastuun työstään ja noudattaa lakia ja hyviä tapoja käyttäessään lähteitä ja julkaistessaan aineistoa.

Berusningsmedel och farliga föremål / Päihteet ja vaaralliset esineet
Vi använder inte tobaksprodukter, tobaksliknande produkter, alkohol eller narkotika på skolområdet. Inte heller uppträder vi påverkade av dylika. Vi har inte med oss föremål eller ämnen som är förbjudna i lag, farliga eller avsedda att skada.

Emme käytä koulun alueella tupakkatuotteita, tupakankaltaisia tuotteita, alkoholia tai huumausaineita. Emme myöskään esiinny niiden vaikutuksen alaisena. Me emme pidä mukana esineitä tai aineita, jotka ovat laissa kiellettyjä, vaarallisia tai joiden tarkoituksena on vahingoittaa.

Disciplin / Kurinpito
Om någon bryter mot ordningsreglerna kan följden bli disciplinära åtgärder på det sätt som nämns i skolans plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt.

Jos joku rikkoo järjestyssääntöjä, voi seurauksena olla kurinpitotoimia, jotka mainitaan koulun opetussuunnitelmassa.

Uppföljning och granskning / Seuranta ja tarkistaminen
Nya studerande informeras om skolans ordningsregler, som ingår i studieguiden på skolans webbplats. Ordningsreglerna kan vid behov ändras i samarbete mellan lärar- och studerandekåren. Ordningsreglerna godkänns av bildningsnämnden.

Uusille opiskelijoille tiedotetaan koulun järjestyssäännöistä, jotka ovat koulun kotisivuilla. Opettaja- ja opiskelijakunta voivat tarvittaessa yhdessä muuttaa järjestyssääntöjä. Sivistyslautakunta hyväksyy säännöt.

WidgetAreaBottom