WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ordningsregler

Ordningsregler för Jakobstads gymnasium 
Ordningsreglerna gäller både Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio. Reglerna gäller all verksamhet som har koppling till skolan t.ex. all undervisning och exkursioner.

Syftet med ordningsreglerna 

Skolan är en arbetsplats där alla har rätt till en trygg och trivsam studiemiljö. Reglerna är till för att främja den interna ordningen och garantera ostörda studier.
Ordningsreglerna tillämpas under skoltid, d v s när skolans verksamhet pågår. Reglerna gäller i skolbyggnaden, på skolområdet (se bilaga) och under skolans verksamhet utanför skolan t. ex under studiebesök.
Vid överträdelse av ordningsreglerna tillämpas principerna i gymnasielagen och -förordningen.

Ordning och miljöhänsyn
Var och en ska sörja för skolans egendom och sina egna saker samt respektera andras egendom. Nedskräpning är förbjuden och alla städar upp efter sig och sköter också i övrigt om att hålla skolan snygg. Om man skadar eller söndrar skolans egendom är man ersättningsskyldig

Säkerhet 
Om man upptäcker fel och brister eller något annat som kan äventyra tryggheten i skolan bör man meddela skolans personal. Cyklar, mopeder och andra fordon ställs på för dem anvisade områden så att de inte blockerar räddningsvägar eller trottoarer. På skolans område finns det kameraövervakning.

De studerandes rättigheter och skyldigheter 

Var och en har rätt till en trygg studie- och arbetsmiljö.
Var och en har rätt till jämlikt bemötande, personlig frihet och integritet samt rätt till skydd för privatlivet.
Det är var och ens skyldighet att motverka mobbning och diskriminering.

Användning av datorer, mobiltelefoner och annan elektronik 

Under lektionstid används IT-utrustning som stöd i undervisningen.
Läraren har rätt att begränsa störande användning av elektroniska apparater.

Ett gott uppförande 

Vi ser varandra och visar varandra hänsyn, respekt och omsorg. Vi kommer i tid till lektioner och evenemang. Vi värnar om allas rätt till arbetsro och en trygg och lugn studiemiljö. Var och en tar ansvar för sitt arbete och iakttar lag och god sed när det gäller användning av källor och offentlig publicering av material.

Berusningsmedel och farliga föremål 

Vi använder inte tobaksprodukter, tobaksliknande produkter, alkohol eller narkotika på skolområdet. Inte heller uppträder vi påverkade av dylika. Vi har inte med oss föremål eller ämnen som är förbjudna i lag, farliga eller avsedda att skada.

Disciplin 

Om någon bryter mot ordningsreglerna kan följden bli disciplinära åtgärder på det sätt som nämns i skolans plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt.

Uppföljning och granskning 

Nya studerande informeras om skolans ordningsregler, som ingår i studieguiden på skolans webbplats. Ordningsreglerna kan vid behov ändras i samarbete mellan lärar- och studerandekåren. Ordningsreglerna godkänns av bildningsnämnden.

 

WidgetAreaBottom