WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Parkskolan

Parkskolan har fått sitt namn av Skolträdgården och Skolparken som är ungefär lika gamla som skolan. Skolträdgården grundades i början av 1900-talet i nära anknytning till dåvarande Realläroverket i Jakobstad, som grundades år 1904. En del av skolans undervisning har enligt tradition getts i Skolträdgården. Skolträdgården är en av världens nordligaste botaniska trädgårdar och har klassificerats som en kulturmiljö av nationell betydelse. Tack vare Schaumanska kommissionen kan Jakobstads gymnasium erbjuda speciella kurser inom Parkskolan.

Parkskolans kurser har anknytning till natur, miljövård och områdesplanering och är kurser utöver den nationella läroplanen. Kurser i företagsamhet kompletterar urvalet av kurser i Parkskolan. 

Studieavsnitt inom Parkskolan

Ärftlighet och repetition, (Bi07)
Avsnittets målsättning är att lära ut grundprinciperna för ärftlighet och kunna tillämpa dem i genetiska uppgifter, samt att repetera och förbereda sig inför studentexamen.

Nationalparker, (Bi08)
Avsnittets målsättning är att skapa positiva naturupplevelser och stärka självkänslan. Vi planerar och genomför en naturvandringmed övernattning i en av Finlands nationalparker, t.ex. tre dagars vandring i Kuusamo (Karhunkierros).

Medicin och biovetenskaper - läkarens och forskarens vardag, (Bi09)
Studieavsnittets mål är att den studerande ska bekanta sig med läkaryrket och studier i medicin ,  forskaryrket inom biovetenskaper och medicin, arbetsmöjligheter inom områden såsom farmaci, medicinsk teknik, läkemedelsutveckling, vetenskapligt skrivande, etc. , fördjupa kunskaperna i människans biologi.

Laborationer i ekologi och cellbiologi (BI10)

Studieavsnittet fördjupar kunskaperna i ekologi och cellbiologi som inhämtats i Bi1-BI4. Centralt för studieavsnittet är experimentella arbetssätt och undersökningar som
utförs både i fält och i laboratoriemiljö. Målen är att den studerande ska få omsätta teoretisk kunskap i praktiken , lära sig grunderna i laborationsteknik , kunna planera och
genomföra experiment , kunna tolka, analysera och dra slutsatser av resultaten  samt  kunna presentera resultaten på ett vetenskapligt sätt.

Laborationer i fysiologi och tillämpad biologi (BI11)

Studieavsnittet fördjupar kunskaperna i människans biologi och tillämpad biologi som inhämtats i studieavsnitten BI5-BI6. Centralt för studieavsnittet är experimentella
arbetssätt och undersökningar som de studerande utför. Målen är att den studerande ska:  få omsätta teoretisk kunskap i praktiken, lära sig grunderna i laborationsteknik,
kunna planera och genomföra experiment , kunna tolka, analysera och dra slutsatser av resultaten samt kunna presentera resultaten på ett vetenskapligt sätt.

Laborationskurs i biologi och psykologi, BiPs (TS05)
Studieavsnittets mål är att tillämpa den teoretiska kunskap de studerande tillägnat sig under grundstudierna och de nationella fördjupade studierna i biologi och psykologi.
Realproven i studentexamen förutsätter i dag ämnesöverskridande kunskaper, och därför är målet med detta avsnitt att de studerande ska få insikt i hur dessa ämnen stöder
varandra. Under studieavsnittet ska de studerande även lära sig hur man i praktiken lägger upp en empirisk forskning. Avsnittet riktar sig till längre hunna studerande.

Projektkurs i biologi och psykologi, BiPs2 (TS06)

Studieavsnittets mål är att de studerande ska få insikt i hur man vetenskapligt arbetar med, tacklar och belyser ett problem, en frågeställning. De studerande ska få en
djupare förståelse för och inblick i hur man bedriver tvärvetenskaplig forskning. Detta kan förverkligas till exempel med nationella eller internationella samarbetspartners.
Samarbetet kan även inbegripa andra ämnen. Studieavsnittet kan också resultera i deltagande i TekNatur.

Ekotänk och design,  (TS07)
Studieavsnittets mål är att den studerande ska: - bekanta sig med miljöpåverkan och cirkulärekonomi, undersöka möjligheter till ekologiskt befrämjande genom formgivning,
bekanta sig med yrkeslivet inom området, - iaktta, analysera och planera ekologiska projekt i närmiljön, genomföra det aktuella projektet eller en kampanj för miljövänliga
lösningar.

GIS i praktiken och repetition, (GE05)
Studieavsnittets mål är att den studerande ska få insikt i hur man kartlägger, analyserar och belyser natur- och kulturgeografiskt intressanta områden , få använda sig av
geografiska informationssystem (GIS) i praktiken , få kunskap om och förståelse för vår närmiljö och belysa undersökningsområdena ur ett både geografiskt och
ämnesöverskridande perspektiv, repetera valda delar av tidigare i geografi.

Kemirepetition och sammanfattning,  (KE07)

Studieavsnittets mål är att den studerande ska få grundlig repetition av det behandlade stoffet i studieavsnitten KE1-KE6
och få en helhetsbild av det behandlade stoffet inför studentprovet i kemi och inför fortsatta studier på högskolenivå.

Fysikrepetition, (FY09)

De studerande får fördjupa sin förståelse och befästa tidigare inlärda färdigheter inför studentprovet i fysik.

Hälsa och repetition, (HÄ04)
I studieavsnittet repeteras och fördjupas valda delar av de nationella kurserna i hälsokunskap. Betoningen ligger på miljön och omgivningen som hälsoresurs och riskfaktor. 

Miljöpsykologi, (PS09)

Studieavsnittets mål är att förstå samspelet mellan människan och hennes omgivning, förstå hur individen påverkas av och påverkar såväl fysiska som sociala miljöer, få insikt i hur kunskapen om individens interaktion med sina miljöer kan användas för att förbättra miljöerna samt individens samverkan med dessa.

Parkkonst, (KO07)

Vi arbetar med olika konstnärliga projekt med växterna i Skolparken som motiv. Exempel på teman: träd, blommor, örter, ogräs… Vi skissar och fotograferar växter, förenklar, stiliserar och skapar mönster. Vi använder olika medium (blyerts, tusch, kol och ipad) och trycker mönster på tyg och olika underlag (tygkassar, disktrasor och t-skjortor) med silkscreentryck.

Ord och bild (TS04)
Studieavsnittet innebär ett samarbete mellan modersmål och bildkonst. Här får du vara kreativ i ord och bild. I bildkonsten skissar, tecknar och målar vi i Skolträdgården med olika medier (blyerts, kol, flytande tusch, akvarell och akryl). I modersmål söker vi inspiration i Skolträdgården och laborerar med det språkliga uttrycket genom flödesskrivning, textloggbok, bilddikter, park- och nätpoesi samt andra textgenrer för att uttrycka och förmedla sinnesintryck. I kursen får växelverkan mellan ord och bild, människa och natur växa fram i en kreativ process som får ett visuellt uttryck i form av tryckalster, utställning och bildspel.

Arkitektur och miljö (TS08)

Studieavsnittets mål är att de studerande ska; undersöka närmiljö, miljö, planering och arkitektur, -lära sig att beakta ekologiska värden och hållbart tänkande genom hela
arbetsprocessen, -bekanta sig med planeringsprocesser i samhället på olika nivåer genom studiebesök och kontakt med yrkesverksamma i branschen, -iaktta, analysera och
ta sig an planering av exteriörer eller interiörer, urbana, rurala, bebyggda och naturliga miljöer samt parkmiljöer och grönområden, -planera, skissa, rita/bygga modell, - prova
på olika planeringsverktyg, träna teknisk ritning i blyerts och digitalt, fördjupa innehållet i Geografi 3 och 4 samt Bildkonst 2.

Pengar växer på träd, (SL06)
Studieavsnittets mål är att de studerande ska träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. Samtidigt befrämjas kreativiteten
och de studerande får en inblick i hur det är att vara företagare. Den studerande en möjlighet att kombinera teoretisk kunskap med praktisk nytta. De studerande ges möjlighet att involvera verksamheten i skolan och närmiljön, skolparken, i sina företagsidéer och kan därigenom få fördjupad kunskap. Inom det riksomfattande programmet UF-Ett år som företagare grundar den studerande ett övningsföretag som hen driver under ett läsår. Företaget fungerar med riktiga pengar och producerar tjänster eller produkter. Ungdomarna planerar själva affärsidén för sitt företag och enligt den förverkligar de sin miniföretagsverksamhet under läsårets gång. Deltagarna kan ges möjlighet att delta i olika tävlingar i anknytning till UF-verksamheten. Studieavsnittet kan innehålla företagsbesök och inspirerande företagare kan besöka skolan och berätta om sitt företag.

Försäljning, marknadsföring och kommersialisering (SL08)

De studerande förkovrar sig i företagsekonomin och lägger grunden för en kommersiell kompetens och skaffar sig grundläggande kunskaper i businesskultur. De fördjupar sina
kunskaper och färdigheter i affärsverksamhet, företagets ekonomi, försäljningsprocesser och kundbetjäning. Genom olika övningsuppgifter utmanas de hitta lösningar på kundens olika behov och stärka kundens förtroendet genom djupare insikter i säljarbete. De studerande lär sig mer om megatrender, företagspresentationer och kundmöten. De lär sig även mer om varumärkensprofilering, logo och digital marknadsföring via sociala medier. De studerande får också möjlighet att profilera sin egen kompetens.

Koll på ekonomin (SL09)

Ekonomi är en viktig del av livet. Koll på ekonomin är ett studieavsnitt i ekonomifostran och hantering av dagliga ekonomiska beslut. Den studerande lär sig färdigheter för
att själv kunna hantera sin egen ekonomi. Studieavsnittets innehåll är uppbyggt kring penninghantering, inkomster, sparande och lån. Även hur man skyddar sin ekonomi genom försäkringar och god planering behandlas. Ekonomiska färdigheter och känslan av att ha kontroll skapar framtidstro och en trygg start för studier och arbetsliv.

• Kunna identifiera inkomstkällor
• Förstå syftet med och betydelsen av att planera, budgetera och spara
• Bekanta sig med krediter, riskhantering och försäkringar
• Förstå hur samhällsförändringar, livsstil och studier påverkar den egna ekonomin
• Förbereda sig för framtida utmaningar och förändringar i arbetslivet
• Ha förmågan att hantera den egna ekonomin

Kriminologi (TS10)

 Efter det tvärvetenskapliga studieavsnittet har den studerande en grundläggande förståelse för kriminologiska teorier och begrepp kopplade till straffrätten,  grundläggande kunskaper om vem som begår brott och varför, en förståelse för de samhälleliga effekterna till följd av brott, bevisning och rättsprocessen, brottspåföljd och strafftyper.

 

Kontrollera årets utbud i studieutbudet!

 

 

 

WidgetAreaBottom