WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Frånvaro

Föräldrar och unga studerande

Gymnasiestuderande närmar sig vuxenlivet med dess ansvar. Föräldrar och andra vårdnadshavare har ändå rätt att få uppgifter om studierna tills den unga fyllt 18 år - samt skyldighet att följa med skolgången t.ex. frånvaro (se nedan).  Med den ungas tillstånd gäller båda också efter att den unga fyllt 18 år.

Tvåvägskontakten mellan skolan och hemmen sköts främst via Wilma. Skolan förutsätter att vårdnadshavare har en Wilmainloggning och använder Wilma aktivt. 

När studerande kommer till gymnasiet från Oxhamns skola ska Wilma fungera som tidigare efter att de nya studerandena har blivit aktiverade. Studerande från andra kommuner kan be om egen inloggning av skolsekreteraren från och med augusti. 

Närvaro och frånvaro 

Gymnasielagen slår fast att studerande ska delta i undervisningen, om han eller hon inte blivit befriad från den. Det betyder att studerande ska vara i skolan och att eventuell frånvaro ska vara godkänd på förhand eller anmälas samma morgon/samma dag om hen är sjuk.

Vårdnadshavarna har skyldighet att 1) anhålla om frånvaro eller 2) anmäla sjukfrånvaro till skolan. Anmälan om sjukfrånvaro sker i Wilma. Gör sjukanmälan samma dag, helst från morgonen. Någon närmare förklaring över sjukdomen behöver inte fyllas i. Kontakta med förtroende grupphandledaren i speciella situationer!

Studerande som fyllt 18 år kan antingen ge sina föräldrar rätt att sjukanmäla (använda Wilma) eller själva sjukanmäla sig. Om studerande sjukanmäler sig sker det genom att meddela grupphandledaren. 

Skolan är skyldig att följa med frånvaro. Grupphandledaren är kontaktperson då det gäller frånvaro. 

Färgkoder i Wilma

Grön färg - sjukfrånvaro. Vårdnadshavare/föräldrar som fått tillstånd och grupphandledare har rätt att använda den gröna färgen
Gul färg - annan lovlig frånvaro. Används av lärare.
Orange färg - kort försening från lektionen. Används av lärare.
Röd färg - olovlig frånvaro. Används av lärare.
Blå färg - representation. Används av lärare.
Magentaröd färg - outredd frånvaro. Ges automatiskt av systemet om ingen annan orsak finns färdigt insatt. Används tillfälligt. 
Mörklila färg - Studerande närvarande och har gjort ett gott arbete! Används av lärare. 
Lilarosa färg - till kännedom (anmärkning). Studerande varit närvarande, men läraren vill kommentera studerandes aktivitet under lektionen. Används av lärare.

Gymnasiet uppskattar att föräldrar tar kontakt. Lärare i enskilda ämnen svarar på frågor om sitt ämne och sin undervisning. Den studerandes grupphandledare kan kontaktas angående frånvaro och andra allmänna ärenden. Rektor kan diskutera det mesta som inte passar någon annanstans. 

Skolans frånvaroprinciper

1. En oanmäld frånvaro är olovlig frånvaro.

2. Man anhåller om frånvaro skriftligen till grupphandledare (enskild lektion samt 1-3 dagar) eller rektor (mera än 3 dagar).

3. Frånvaroanhållan kan förkastas av lärare eller rektor.

4. Frånvaroanhållan till rektor lämnas in två veckor på förhand, till grupphandledare tre dagar på förhand (frånvaro 1-3 dagar) och en dag på förhand när det gäller enskild lektion.

5. Vid sjukfrånvaro gör föräldrarna/vårdnadshavarna sjukanmälan genom att med egna koder anmäla på Wilma eller på annat sätt

6. 18 år fyllda och de som inte bor med sina vårdnadshavare kan själva sjukanmäla sig till grupphandledaren.

7. Oanmäld frånvaro från prov innebär att man försatt sin möjlighet att ta om provet på provomtagningen direkt efter perioden.

8. Vid besök till hälsocentral eller sjukhus (läkar-, tandläkar- eller laboratoriebesök) skall intyg uppvisas åt grupphandledaren/läraren på skolan.

9. När man tar körkort skall inte körtimmar placeras på lektionstid, undantagsfall (teoriprov, körprov, halkbana) skall diskuteras med ämnesläraren.

10. Vid frånvaro från lektion med annat skolarbete skall berörda lärare tillfrågas innan lektionerna börjar. Den lärare som ger lov till annat skolarbete meddelar berörda lärare.

11. Tre förseningar motsvarar en olovlig frånvaro.

12. Vid stor frånvaro avgör ämnesläraren om denna kan bedöma den studerandes prestationer tillräckligt mångsidigt för att kunna ge ett kursvitsord.

13. Direktiven för kombi-studerande kan avvika från dessa principer.

14. Studerandevårdsgruppen har rätt att föreslå avvikande villkor för studerande med speciella behov.

15. Anser man sig blivit orättvist behandlad skall man lämna in ett skriftligt klagomål till studerandevårdsgruppen (rektor, hälsovårdare, studiehandledare, kurator, speciallärare).

16. Frånvaro från förnyat förhör utan orsak räknas som utnyttjat skrivningstillfälle. Vid planerad frånvaro måste detta anmälas senast en dag före förnyat förhör till skolsekreteraren. Även frånvaro pga sjukdom meddelas till skolsekreteraren.

WidgetAreaBottom