WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Högskolorna i Sverige

ANSÖKAN TILL HÖGSKOLA I SVERIGE

I informationen används "kurser", eftersom ingen information ännu har getts för lp21. Det är möjligt att antagningskriterierna ändrar tills grupp 21 ska ansöka.

För att få söka krävs:

Grundläggande behörighet

Den har avlagt studentexamen och är behörig till högre utbildning i Finland och har svenska som modersmål är grundläggande behörig till högskolestudier i Sverige. Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskspråkigt gymnasium under minst tre år (minst 5 kurser) anses ha tillräckliga kunskaper i svenska.

Särskild behörighet

Utbildningar har olika krav på hur många gymnasiekurser du måste ha avlagt i vissa ämnen för att vara behörig ansöka. Se exempel på kurskraven för vissa utbildningar nedan. Kraven finns under respektive utbildning på högskolornas webbsidor. Nyckel till behörighetskraven finns här: https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-gymnasiala/alla-lander/. Observera att den som gått enligt gammal läroplan följer bedömningshandboken Finland gymnasieutbildning 2008 - 2018 och den som läser enligt ny läroplan följer bedömningshandboken för Finland 2015 års läroplan.

Antagning

Du som har avslutad gymnasieutbildning från Finland kan delta i två urvalsprovgrupper betygsurval eller högskoleprovurvalet:

Betygsurvalet i urvalsgrupp BG. Vid urvalet beräknas ett betygsmedelvärde (meritvärde) grundat både på det allmänna vitsordet i studentexamen (i huvudsak baserat på de obligatoriska studentproven, oberoende av lång eller kort nivå) och genomsnittet av samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget från gymnasiet. På www.antagning.se finner du information om hur det preliminära meritvärdet räknas ut. 

Hur meritvärdet räknas för studerande som gått enligt läroplan 2016https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/sa-har-raknas-betygen-om/finland/. Du får lägga till en meritvärdeskompensation till ditt meritvärde enligt tabellen: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/sa-har-raknas-betygen-om/#3-extra-po-ng-meritpo-ngskompensation

 Exempel: Lisa har 7,90 i medeltal på sitt avgångsbetyg och skriver M i alla sina obligatoriska ämnen i studentexamen = 7,90 +8+8+8+8/5 = 7,98. Enligt tabellen är hennes preliminära jämförelsetal 15,10 . Hon lägger till kompensationstalet 1,50 enligt tabellen och får meritvärdet 16,60. Hon kan jämföra sitt meritvärde med antagningsstatistiken på statistik.uhr.se. I rutan med "fritext" söker hon det program hon vill kolla och så väljer hon termin. Senaste antagning visas högst upp. Hon kan välja universitet eller visa alla. Det är viktigt att välja "bara program i det sista fältet! Därefter kan hon kolla "urval 1" och i fältet "visa urvalsgrupp" kan hon välja BI och då visas antagna på basen av betyg. Om hon väljer HP ser hon antagna på basen av högskoleprovresultatet. Det går även att kolla "urval 2" som sker efter att sökande tackat ja eller nej till sin studieplats efter första antagningsbeskedet.

Eftersom det inte finns någon statistik tillgänglig för betyg från den senaste finska läroplanen, LP2016, är det inte helt säkert att jämföra meritvärdet med statistikuppgifterna enligt uppgift från antagning.se. Därför lönar det sig att göra högskoleprovet!

Högskoleprovurvalet HP

Då konkurrerar du med resultatet i högskoleprovet. Högskoleprovet är frivilligt och kan från och med våren 2015 endast avläggas i Sverige.  Anmälan i februari till provet (45 euro). Provet kan även avläggas på hösten. Resultatet är i kraft i fem år. Provet består av fem delprov. Två innehåller kvantitativa uppgifter (matematik, diagram, kartor, tabeller) och två består av verbala uppgifter (ordkunskap och svensk- och engelsk läsförståelse). Provtiden är fyra timmar. www.studera.nu

Betygshöjningar: Endast det ursprungliga avgångsbetyget och studentbetyget beaktas. Spara alltid ett obligatoriskt studentprov till din sista skrivningsomgång, för annars räknas inte eventuella höjningar av studentvitsord med när du ansöker till Sverige.

Efter att du blivit dimitterad kan meritvärdet endast höjas genom studier på Komvux i Sverige. Det går däremot att läsa in kurser för att bli behörig. Då ansöker du t.ex till ett basår i Sverige. Basåret är inte studiestödsberättigat.

Kraven på särskild behörighet till några utbildningsprogram vid Umeå universitet för den som gått enligt LP2016 

Civilingenjör (Diplomingenjör)  300 hp ( 5 år, 60 hp/år)

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (fysik 7 kurser, kemi 3 kurser, matematik lång lärokurs 10 kurser).

Civilekonomprogrammet (Ekonom) 240 hp - 300 hp

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (engelska A 6 kurser eller studentprovet i engelska på A-nivå i studentexamen, kort lärokurs 6 kurser i matematik samt MaB7 (matematisk analys), samhällslära 2 kurser.

Obs! Handelshögskolan i Stockholm: vissa linjer har krav på tyska eller franska.

Arkitekt    300 hp

 Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. (Kort lärokurs i matematik samt MaB7 matematisk analys, minst 4 kurser biologi, fysik, kemi och/eller geografi, samhällslära 2 kurser

Även ett arkitektprov som ska inlämnas senast 15 april.

Receptarieprogrammet  (farmaceut) 180 hp

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (biologi 4 kurser, fysik 5 kurser, kemi 5 kurser, matematik lång lärokurs)

Juristprogrammet   270 hp

Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (historia 3 kurser, samhällslära 2 kurser)

Läkarprogrammet   330 hp

Grundläggande behörighet samt Kemi B, Fysik B, Biologi B samt Matematik D eller Kemi 2, Fysik 2, Biologi 2 samt Matematik 4 (kemi 5 kurser, fysik 7 kurser, biologi 4 kurser, matematik lång lärokurs)

Lärarprogram 

Du kan ansöka till lärarprogram som har olika ingångsämnen (huvudämnen). Olika kurskrav beroende på vilket ingångsämne du ansöker till.

Ämneslärarprogrammet i idrott och hälsa (UMU)

Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 (samhällslära 2 kurser, gymnastik 2 kurser, matematik kort lärokurs, minst 4 kurser biologi, fysik, kemi och/eller geografi. OBS! Kurskravet i gymnastik och hälsokunskap bör kollas upp! 

Psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning idrott

 Matematik 2a (kort lärokurs 6 kurser), Samhällskunskap 1b (samhällslära 2 kurser).

Ansökan till Sverige görs elektroniskt

 via www.antagning.se senast i mitten av april för ansökan till höstterminen och från september för ansökan till vårterminen (inte alla program ingår vid start vårterminen). Du kan ansöka till 20 alternativ i prioritetsordning. Om dina poäng räcker till så får du ditt första alternativ, annars kollas ditt andra alternativ osv. Du kan få köa till högre alternativ. Men du får endast en studieplats, dvs du får inte själv välja bland dom alternativ du ansökt till.

Du bör ladda ner ditt giltiga pass till antagningen för att bestyrka EU medlemskap. Körkort accepteras inte. Även senaste periodbetyg ska bifogas. Betyg laddas ner på din ansökningssida direkt efter studentdimissionen. 

Följ med på din söksida, så att du vet om allt är under kontroll med ansökan. Antagningen meddelar vanligen i maj om t.ex. dokumentationen är felaktig och då måste du snabbt ladda upp de efterfrågade dokumenten.

Sökande som redan är student, borde förutom gymnasiets avgångsbetyg och studentbetyget, även bifoga till sin ansökan ett periodbetyg eller intyg där det framkommer att du gått MaB07 om du ansöker till utbildning där detta krävs.

Observera att det finns högskolor i Sverige

som har ansökan väldigt tidigt (januari), t.ex. inom konstområdet och musikområdet. Musikhögskolorna har  gemensam antagning. Du måste delta i urvalsprov. Konstutbildningarna och arkitekt har portfoliouppgift.

Observera också att högskolorna i Sverige

tillåter att du skjuter upp studieplatsen för finländsk militärtjänst och ibland även av andra orsaker. Ansökan om uppskjutande av studieplats görs i samband med att man tackar ja till antagningsbeskedet. Du kan behöva fylla i din ansökan på nytt efter att du skjutit upp studieplatsen. Högskolan du blivit antagen till informerar därom.

Här kan du kolla antagningsstatistik. Då behöver du ha räknat ut ditt preliminära meritvärde: http://statistik.uhr.se/

WidgetAreaBottom