WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Högskolorna i Sverige

ANSÖKAN TILL HÖGSKOLA I SVERIGE

Vänligen kontrollera alltid ansökningsinformationen genom att gå till ursprungskällan.

För att få söka krävs:

Grundläggande behörighet

Den har avlagt studentexamen och är behörig till högre utbildning i Finland och har svenska som modersmål är grundläggande behörig till högskolestudier i Sverige. Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskspråkigt gymnasium under minst tre år (minst 10 sp) anses ha tillräckliga kunskaper i svenska.

Särskild behörighet

Utbildningar har olika krav på hur många gymnasiekurser/studiepoäng du måste ha avlagt i vissa ämnen för att vara behörig att ansöka. Se exempel på behörighetskraven för endel utbildningar nedan. Kraven finns under respektive utbildning på högskolornas webbsidor. Nyckel till behörighetskraven finns här: 

(https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-gymnasiala/alla-lander/ Finland 2016 års läroplan, Gamla!)

https://uhrporten.se/bedomningshandboken/utlandska-gymnasiala/alla-lander/finland/landblad---2019-ars-laroplan/

Du som har avslutad gymnasieutbildning från Finland kan delta i två urvalsprovgrupper betygsurval eller högskoleprovurvalet:

Betygsurvalet i urvalsgrupp BG. Vid urvalet beräknas ett betygsmedelvärde (meritvärde) grundat både på det allmänna vitsordet i studentexamen (baserat på alla studentprov, oberoende av lång eller kort nivå) och genomsnittet av samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget från gymnasiet. Om du skrivit språk eller matte på två nivåer, så bör du observera att vitsorden på båda nivåerna räknas med.

 Eftersom det inte finns någon statistik tillgänglig för betyg från den nya läroplanen, så är det inte helt säkert att jämföra meritvärdet med statistikuppgifterna enligt uppgift från antagning.se. Därför lönar det sig att göra högskoleprovet!

NYTT! Hur meritvärdet räknas för den som skrivit minst 5 studentprov, ansökan vt23: https://www.antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/utlandsk-gymnasieutbildning/sa-har-raknas-betygen-om/finland/

Kom ihåg att lägga till din meritvärdeskompensation: https://www.antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/utlandsk-gymnasieutbildning/sa-har-raknas-betygen-om/#3-extra-po-ng-meritpo-ngskompensation.

 

Högskoleprovet

Då konkurrerar du med resultatet i högskoleprovet. Högskoleprovet är frivilligt och kan avläggas i Sverige och på Åland.  Anmälan via studera.nu till provet (45 euro). Kolla själv anmälningsdatum! Provet kan avläggas på hösten och våren. Resultatet är i kraft i åtta år. Provet består av fem delprov. Två innehåller kvantitativa uppgifter (matematik, diagram, kartor, tabeller) och två består av verbala uppgifter (ordkunskap och svensk- och engelsk läsförståelse). Provtiden är fyra timmar. www.studera.nu

Betygshöjningar: Endast det ursprungliga avgångsbetyget och studentbetyget beaktas. Spara alltid ditt femte prov till din sista skrivningsomgång, för annars räknas inte eventuella höjningar av studentvitsord med när du ansöker till Sverige.

Efter att du blivit dimitterad kan meritvärdet endast höjas genom studier på Komvux i Sverige. Det går däremot att läsa in kurser för att bli behörig. Då ansöker du t.ex till ett basår i Sverige. Basåret är inte studiestödsberättigat.

Kraven på särskild behörighet till några utbildningsprogram vid Umeå universitet för den som gått enligt LP2021

Civilingenjör (Diplomingenjör)  300 hp ( 5 år, 60 hp/år)

 Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (fysik 8 moduler, kemi 4 moduler, matematik lång lärokurs 10 moduler).

Civilekonomprogrammet (Ekonom) 240 hp - 300 hp

Engelska 6, Matematik 3b, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (engelska A 6 moduler eller studentprovet i engelska på A-nivå i studentexamen, matematik 7 moduler+Matematisk analys/12sp+MAB8 2sp och samhällskunskap 2 moduler eller studentprovet i samhällslära

Obs! Handelshögskolan i Stockholm: vissa linjer har krav på tyska eller franska.

Arkitekt    300 hp

 Matematik 3b, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. (matematik 7 moduler+Matematisk analys/12sp + MAB8 2sp och minst 5 moduler biologi, fysik, kemi och/eller geografi 6sp och samhällslära 2 moduler eller studentprovet i samhällslära.

Även ett arkitektprov som ska inlämnas senast i april.

Receptarieprogrammet  (farmaceut) 180 hp

Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 2, Matematik 4 (biologi 6 moduler, fysik 4 moduler, kemi 6 moduler, matematik lång lärokurs 10 moduler)

Juristprogrammet   270 hp

 Historia 1b, Samhällskunskap 1b (historia 3 moduler, samhällslära 2 moduler eller studentprovet i samhällslära)

Läkarprogrammet   330 hp

Kemi 2, Fysik 2, Biologi 2 samt Matematik 4 (kemi 6 moduler, fysik 8 moduler, biologi 6 moduler och matematik lång lärokurs 10 moduler)

Lärarprogram 

Du kan ansöka till lärarprogram som har olika ingångsämnen (huvudämnen). Olika kurskrav beroende på vilket ingångsämne du ansöker till.

Ämneslärarprogrammet i idrott och hälsa (UMU)

Samhällskunskap 1b, Idrott och hälsa 1, Matematik  2b,  Naturkunskap 2 (samhällslära 2 moduler, gymnastik 2 moduler, matematik kort lärokurs, minst 5 moduler biologi, fysik, kemi och/eller geografi. OBS! Kurskravet i gymnastik och hälsokunskap bör kollas upp! 

Psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning idrott

 Matematik 2b (kort lärokurs 6 moduler), Samhällskunskap 1b (samhällslära 2 moduler).

 Ansökan görs via www.antagning.se senast i mitten av april för ansökan till höstterminen och från september för ansökan till vårterminen (inte alla program ingår vid start vårterminen). Du kan ansöka till 20 alternativ i prioritetsordning. Om dina poäng räcker till så blir du erbjuden ditt första alternativ, annars kollas ditt andra alternativ osv. Du kan få köa till högre alternativ. Men du får endast en studieplats, dvs du får inte själv välja bland dom alternativ du ansökt till.

Du bör ladda ner ditt giltiga pass i ansökan för att bestyrka EU medlemskap. Körkort accepteras inte. Även senaste periodbetyg ska bifogas. De slutliga betygen laddas ner på din ansökningssida direkt efter studentdimissionen. 

Följ med på din söksida, så att du vet om allt är under kontroll med ansökan. Antagningen meddelar vanligen i maj om t.ex. dokumentationen är felaktig och då måste du snabbt ladda upp de efterfrågade dokumenten.

Sökande som redan är student, borde förutom gymnasiets avgångsbetyg och studentbetyget, även bifoga till sin ansökan ett periodbetyg eller intyg där det framkommer att du gått MaB8 om du ansöker till utbildning där detta krävs.

Här är länken till tabellen med behörighetskrav som gäller för den som gått enligt LP21: https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-gymnasiala/alla-lander/finland-2019-ars-laroplan/

Observera att det finns högskolor i Sverige

som har ansökan väldigt tidigt (januari), t.ex. inom konstområdet och musikområdet. Musikhögskolorna har  gemensam antagning. Du måste delta i urvalsprov. Konstutbildningarna och arkitekt har portfoliouppgift.

Observera också att högskolorna i Sverige

tillåter att du skjuter upp studieplatsen för finländsk militärtjänst och ibland även av andra orsaker. Ansökan om uppskjutande av studieplats görs i samband med att man tackar ja till antagningsbeskedet. Du kan behöva fylla i din ansökan på nytt efter att du skjutit upp studieplatsen. Högskolan du blivit antagen till informerar därom.

Här kan du kolla antagningsstatistik. Då behöver du ha räknat ut ditt preliminära meritvärde: http://statistik.uhr.se/

WidgetAreaBottom