WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Bedömning

Bedömning av kurser och studieavsnitt

Vid inledningen av varje kurs och studieavsnitt presenteras bedömningskriterierna för kursen/studieavsnittet, d.v.s. vad som krävs för att din prestation ska kunna bedömas.

Kontrollera efter varje period att vitsorden är rimliga och att alla vitsord har blivit införda i studieregistret (Wilma). Vårdnadshavarna ska följa med vitsorden i Wilma. Den studerande har rätt att få veta hur bedömningen har tillämpats på honom eller henne - bäst redan vid provutgivningen. Om du anser dig ha blivit felaktigt bedömd, skall du kontakta läraren eller rektor inom två månader efter att kursen blev bedömd.

Kurserna/studieavsnitten bedöms normalt efter avslutad period. Bedömningen kan ses i Wilma någon dag efter att alla prov har getts ut. Bedömningen blir samtidigt synlig för vårdnadshavare i Wilma. Papperskopior av periodbetygen ges vid behov. Föräldrar och andra vårdnadshavare ska kvittera att de tagit del av de ungas prestationer tre gånger per år, efter perioderna 1, 3 och 5. Kvitteringen kan göras i Wilma, i undantagsfall genom namnunderskrift på pappersutskrift av periodbetyget.

Underkänt vitsord

Ett underkänt vitsord kan höjas vid ett tillfälle för förnyat förhör (omtagning), som ordnas efter varje period. Anmälan till förnyat förhör sker via Wilma. Anmälan kan göras från provutgivningen fram till sista anmälningsdagen som vanligen är tre dagar före omtagningen.

Förnyat förhör skrivs fredagar klockan 14.30 - 17.00. Avvikande dagar framgår ur tabellen. Högst två prov kan skrivas vid varje tillfälle. Endast ett prov åt gången ges till skribenten. Skribenten kan välja vilket prov han/hon vill börja med ifall det rör sig om två prov. Hinner skribenten inte skriva båda proven, så meddelar skribenten själv om detta direkt efter förnyat förhör till den berörda läraren.

Obedömd kurs/obedömt studieavsnitt  (O) och "Kan inte bedömas" (K)

En kurs eller studieavsnitt kan lämnas obedömd med anteckningen ”O” i studieregistret, om en väsentlig del av kursens studieprestationer saknas. Den studerande har möjlighet att komplettera kursen fram till första tillfället för förnyat förhör. En kompletterad kurs bedöms därefter och kursprestationen förs in i studieregistret. När tiden för bedömning efter förnyat förhör har gått ut, ändras vitsordet från "O" till "K" (K = kan inte bedömas) automatiskt. Den studerande måste därefter avlägga kursen/modulen på nytt i sin helhet eller avlägga en annan kurs/modul. Vid sjukdomsfall eller av andra vägande skäl kan studerande be om rätt att komplettera kursen under en längre tid.

Skolan rekommenderar starkt att abiturienterna avlägger sina sista kurser inom period 4. De minst 75 kurserna/150 studiepoängen ska vara avlagda på godkänt sätt senast den 25 april för att studentdimissionen inte ska äventyras.

Fusk och medhjälp till fusk

Misstanke om fusk anmäls alltid till rektor. Den studerande och hens vårdnadshavare har rätt att ge sin syn på händelserna. Fusk kan leda till ett disciplinärt straff. En prestation som bygger på fusk kan naturligtvis inte bedömas. 

Självständigt genomförda studier

Du kan med rektors och berörda lärares tillstånd avlägga en kurs eller ett studieavsnitt utan att delta i klassundervisning, d.v.s. avlägga kursen/avsnittet genom självständiga studier. Senast vid periodens början ska du göra en skriftlig överenskommelse med rektor och läraren. Studier som genomförs självständigt ska bedömas mångsidigt, dvs. studerande ska visa sitt kunnande på flera sätt. Vitsordet för självständigt genomförda studier måste vara godkänt. Vitsordet kan höjas endast genom att delta i undervisning. Alla kurser/studieavsnitt kan inte avläggas genom självstudier. 

Slutbedömning (bedömning av ämneslärokurs)

Slutvitsordet i ett ämne bestäms på basen av vitsorden i de obligatoriska och riksgiltiga fördjupade kurser/studieavsnitt som studeranden avlagt i ämnet. Man utgår från medeltalet i kurs(studieavsnitts)vitsorden, så att 0,5 avrundas uppåt. Avlagda tillämpade kan höja slutvitsordet. En avlagd kurs/studieavsnitt kan inte senare raderas ur studieregistret.

Abiturienterna får ett sk. abibetyg, ett betyg som visar vilka kurser som kommer med på slutbetyget, tilläggsuppgifter och slutvitsord. Studerande kan höja sitt slutvitsord (höjning av vitsord i ämneslärokurs) efter studentskrivningarna. I tentamen ingår alla de kurser som den studerande avlagt i ämnet och enligt lärarens bedömning kan provet också innehålla en muntlig del. Tentamen kan inte sänka slutvitsordet. Anmälan till höjning av ämneslärokurs görs direkt till läraren.

Med siffror bedöms: obligatoriska läroämnen och valbart språk där lärokursen omfattar minst tre kurser. Studiehandledning bedöms som avlagd (A). 

I stället för siffervitsord kan en abiturient begära att gymnastik och ämnen med bara en avlagd kurs bedöms med A (avlagd).  Fråga efter en blankett för vitsordet A!

Märk att avgångsbetyget inte kan ändras efter att det är givet. Studiehandledningen och de läroämnen som ej bedöms med siffror bedöms automatiskt med A.

Ett läroämne är godkänt i slutbetyget om studerande har tillräckligt många godkända kurser enligt följande:

GLP16:
1 - 2 avlagda nationella kurser - tillåts inga underkända kurser.
3 - 5 avlagda nationella kurser - högst en underkänd kurs.
6 - 8 avlagda nationella kurser - högst två underkända kurser. 
9 eller fler avlagda nationella kurser - högst tre underkända kurser. 

GLP21:
2 - 5 studiepoäng - tillåts inga underkända studiepoäng
6 -11 studiepoäng - högst 2 underkända studiepoäng
12- 17 studiepoäng - högst 4 underkända studiepoäng
18 studiepoäng eller mer - högst 6 underkända studiepoäng

WidgetAreaBottom