WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Bedömning

Bedömning av studieavsnitt

Vid inledningen av varje studieavsnitt presenteras bedömningskriterierna för studieavsnittet, d.v.s. vad som krävs för att din prestation ska kunna bedömas.

Kontrollera efter varje period att vitsorden är rimliga och att alla vitsord har blivit införda i studieregistret (Wilma). Vårdnadshavarna ska följa med vitsorden i Wilma. Den studerande har rätt att få veta hur bedömningen har tillämpats på honom eller henne - bäst redan vid provutgivningen. Om du anser dig ha blivit felaktigt bedömd, skall du kontakta läraren eller rektor inom två månader efter att studieavsnittet blev bedömd.

Studieavsnitten bedöms normalt efter avslutad period. Bedömningen kan ses i Wilma någon dag efter att alla prov har getts ut. Bedömningen blir samtidigt synlig för vårdnadshavare i Wilma. Papperskopior av periodbetygen ges vid behov. 

Underkänt vitsord

Ett underkänt vitsord kan höjas vid ett tillfälle för förnyat förhör (omtagning), som ordnas efter varje period. Anmälan till förnyat förhör sker via Wilma. Anmälan kan göras från provutgivningen fram till sista anmälningsdagen som vanligen är tre dagar före omtagningen.

Förnyat förhör skrivs oftast på fredagar klockan 14.30 - 17.00. Tidtabell för förnyat förhör hittas här.  Högst två prov kan skrivas vid varje tillfälle. Endast ett prov åt gången ges till skribenten. Skribenten kan välja vilket prov han/hon vill börja med ifall det rör sig om två prov. Hinner skribenten inte skriva båda proven, så måste skribenten själv meddela om detta direkt efter förnyat förhör till den berörda läraren för att inte förlora sin rätt att skriva om provet nästa förnyat förhör.

Obedömt studieavsnitt  (O) och "Kan inte bedömas" (K)

Ett studieavsnitt kan lämnas obedömd med anteckningen ”O” i studieregistret, om en väsentlig del av avsnittets studieprestationer saknas. Den studerande har möjlighet att komplettera studieavsnittet fram till första tillfället för förnyat förhör. Ett kompletterat studieavsnitt bedöms därefter och studieprestationen förs in i studieregistret. När tiden för bedömning efter förnyat förhör har gått ut, ändras vitsordet från "O" till "K" (K = kan inte bedömas) automatiskt. Den studerande måste därefter avlägga modulen på nytt i sin helhet eller avlägga en annan modul. Vid sjukdomsfall eller av andra vägande skäl kan studerande be om rätt att komplettera kursen under en längre tid.

Skolan rekommenderar starkt att abiturienterna avlägger sina sista studieavsnitt inom period 4. De minst 150 studiepoängen ska vara avlagda på godkänt sätt senast den 25 april för att studentdimissionen inte ska äventyras.

Fusk och medhjälp till fusk

Misstanke om fusk anmäls alltid till rektor. Den studerande och hens vårdnadshavare har rätt att ge sin syn på händelserna. Fusk kan leda till ett disciplinärt straff. En prestation som bygger på fusk kan naturligtvis inte bedömas. 

Självständigt genomförda studier

Du kan med rektors och berörda lärares tillstånd avlägga ett studieavsnitt utan att delta i klassundervisning, d.v.s. avsnittet genom självständiga studier. Senast vid periodens början ska du göra en skriftlig överenskommelse med rektor och läraren. Studier som genomförs självständigt ska bedömas mångsidigt, dvs. studerande ska visa sitt kunnande på flera sätt. Vitsordet för självständigt genomförda studier måste vara godkänt. Vitsordet kan höjas endast genom att delta i undervisning. Alla studieavsnitt kan inte avläggas genom självstudier. 

Slutbedömning (bedömning av ämneslärokurs)

Slutvitsordet i ett ämne bestäms på basen av vitsorden i de obligatoriska och valfria nationella studieavsnitten som studeranden avlagt i ämnet. Man utgår från medeltalet i studieavsnittsvitsorden, så att 0,5 avrundas uppåt. Avlagda lokala studieavsnitt kan höja slutvitsordet. 

Abiturienterna kan höja sitt slutvitsord (höjning av vitsord i ämneslärokurs) efter studentskrivningarna. I tentamen ingår alla de studieavsnitt som den studerande avlagt i ämnet och enligt lärarens bedömning kan provet också innehålla en muntlig del. Tentamen kan inte sänka slutvitsordet. Anmälan till höjning av ämneslärokurs görs direkt till läraren.

Med siffror bedöms: obligatoriska läroämnen och valbart språk där lärokursen omfattar minst tre studieavsnitt. Studiehandledning bedöms som avlagd (A). 

I stället för siffervitsord kan en abiturient önska en anteckning om avlagda studier (A) i ett läroämne som endast innehåller ett studieavsnitt, eller i gymnastik eller korta språk med endast två avlagda studieavsnitt.

Märk att avgångsbetyget inte kan ändras efter att det är givet. Studiehandledningen och de läroämnen som ej bedöms med siffror bedöms automatiskt med A.

Ett läroämne är godkänt i slutbetyget om studerande har tillräckligt många godkända studiepoäng enligt följande:

GLP21:
2 - 5 studiepoäng - tillåts inga underkända studiepoäng
6 -11 studiepoäng - högst 2 underkända studiepoäng
12- 17 studiepoäng - högst 4 underkända studiepoäng
18 studiepoäng eller mer - högst 6 underkända studiepoäng

WidgetAreaBottom